Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 117

Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ

Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ

MAATIYEE 26:21-29 MAARKƖ 14:18-25 LUKA 22:19-23 YOHANƐƐSƖ 13:18-30

  • YUDAASƖ, PƖ-TƐƐ NƐ PƖ-YƆƆ TƲ

  • YESU ÐƲ Ɛ-SƖM YƆƆ TƆZƲƲ SƆNZƖ

Paska ɖanaɣ ŋga kɔ-yɔɔ, Yesu kɔ apostoloowaa naŋgbanzɩ lɩm se ɛkpɛlɩkɩ-wɛ tɩ luzuu. Pɛtɛm Paska tɔɔʋ lɛ, Yesu yɔɔdɩ natʋ tɔm ndʋ Daviid kaayɔɔdaa yɔ, tɩ-tɔm. Ɛyɔɔdaa se: “Weyi ma nɛ ɩ ɖɩtɔɔ ñanaɣ kʋyʋmaɣ taa yɔ, ɛkʋsɩ naatalʋʋ nɛ ɛyaɣ-m.” Nɛ ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Mɩ-taa nɔɔyʋ kaɣ-m [kpaʋ nɛ ɛɖʋzɩ koyindinaa nesi tɛɛ, ABT].”—Keɣa 40:10; Yohanɛɛsɩ 13:18, 21.

Apostoloowaa cɔnɩ ɖama ɛzɩdaa kpɛɛɛ nɛ pa-taa paa weyi ɛpɔzʋʋ Yesu se: “Ma na, Kɩbaɣlʋ?” Halɩ Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ pɔzɩ-ɩ ɖɔɖɔ tɔm ndʋ. Pɩyɛɛrɩ caɣ kpem se Yohanɛɛsɩ weyi ɛcaɣ Yesu cɔlɔ yɔ, ɛpɔzɩ-ɩ nɛ ɛna se a-tɔm ɛyɔɔdʋʋ. Yohanɛɛsɩ kpilini Yesu yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, anɩ pʋdʋ?”—Maatiyee 26:22; Yohanɛɛsɩ 13:25.

Yesu cosi se: “Weyi [mancɩyɩɣ kpɔnʋ] nɛ melii nɛ mɛncɛlɩ-ɩ yɔ, ɛnʋ lɛ.” Yesu kpaɣ kpɔnʋ nɛ elii ñanaɣ nakɛyɛ taa taabɩlɩ yɔɔ nɛ ɛkɛzɩ ɛcɛlɩ Yudaasɩ nɛ eheyi-i se: “Ɛyʋ Pɩyalʋ ɖɛɣ ɛzɩ paamaʋ ɛ-tɔm nɛ pasɩɩ yɔ. Ɛlɛ ɛyʋ weyi ɛkpaɣ-ɩ se ɛcɛlɩ yɔ, eleba. Pɩɩkɩlɩ-ɩ ɖeu se pataalʋlɩ-ɩ.” (Yohanɛɛsɩ 13:26; Maatiyee 26:24) Peeɖe Sataŋ sʋ Yudaasɩ taa. Ɛɛtɛm kɛʋ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ tʋ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛcɛlɩ ɛ-tɩ pilim se ɛlakɩ Eleeu sɔɔlɩm, nɛ ɛpɩsɩ “pɩyalʋ kilebu.”—Yohanɛɛsɩ 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Yesu heyi Yudaasɩ se: “Mbʋ ŋwɛnɩ se ŋlakɩ yɔ, la-pʋ lɔŋ.” Ɛlɛ, ɛ-taabalaa lalaa tɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ. Yudaasɩ ɖɔkaɣnɩ liidiye, pʋyɔɔ nabɛyɛ maɣzaɣ se: Yesu tɔŋaɣ-ɩ se: “‘Ya mbʋ ɖɩɩtɔɔnɩ kazandʋ yɔ,’ yaa eheyaɣ-ɩ se ɛha kʋñɔndɩnaa pʋyʋ.” (Yohanɛɛsɩ 13:27-30) Ɛlɛ, Yudaasɩ ñakʋyaa nɛ ɛlɩɩ se ewolo ɛpɛdɩ Yesu.

Paska ɖanaɣ ŋga kɔ-yɔɔ ɖɔɖɔ Yesu labɩ sɔnzɩ kɩfasɩ nasɩyɩ. Ɛkpaɣ kpɔnʋ ɛla kɩ-yɔɔ adɩma, ɛtayɩ-kʋ nɛ ɛcɛlɩ ɛ-apostoloowaa se pɔtɔɔ.  Peeɖe eheyi-wɛ se: “Pʋnɛ yɔ, pɩkɛ mon-tomnaɣ, ŋga pakaɣ-kɛ laʋ mɩ-yɔɔ yɔ. Ɩkalakɩ mbʋ nɛ ɩtɔzʋʋ mɔ-yɔɔ.” (Luka 22:19) Pɔcɔnɩ kpɔnʋ ŋgʋ apostoloowaa ɛzɩdaa nɛ pa-tɩŋa pɔtɔɔ-kʋ.

Pʋwayɩ lɛ, ɛkpaɣ kɔpʋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ vɛɛ yɔ, ɛla kɩ-yɔɔ adɩma nɛ ɛcɛlɩ-wɛ. Pa-taa paa weyi ɛñɔɔ kɔpʋ ŋgʋ kɩ-taa vɛɛ. Yesu yɔɔdɩ kɔpʋ ŋgʋ kɩ-tɔm se: “Pʋnɛ yɔ pɩkɛ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ caɖaɣ man-calɩm taa, mbʋ pakaɣ kpɛdʋʋ mɩ-yɔɔ yɔ.”—Luka 22:20.

Sɔnzɩ nzɩ Yesu labɩ mbʋ yɔ, sɩkɛnɩ ɛ-sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nɛ pɩpɔzʋʋ se paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩlakɩ-sɩ Nisaŋ kɩyakʋ 14 ŋgʋ wiye. Sɩtɔzʋʋ ɛyaa mbʋ Yesu nɛ ɛ-Caa palaba se pɩya mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ, pa-ñʋʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ yɔ. Sɔnzɩ nzɩ sɩ-tɔm cɛyaa nɛ pɩkpaɖɩ Yuda ñɩma Paska, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, sɩtɔzʋʋ-ɖʋ mbʋ pɩyakɩ ɛyaa mba payɩ pɛwɛnɩ tisuu yɔ, pa-ñʋʋ yɔ, pɩ-yɔɔ.

Yesu yɔɔdɩ ɛ-calɩm tɔm se: “Pɔkɔŋ-pʋ kpɛdʋʋ sakɩyɛ yɔɔ, kɩwɛɛkɩm kpeɣu yɔɔ.” Mba pakaɣ-wɛ kpeɣu pa-kɩwɛɛkɩm yɔ, pa-taa nabɛyɛ lɛ, apostoloowaa nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa siɣsiɣ ñɩma lalaa. Ɛ nɛ wɛ pakaɣnɩ kewiyitu tɔɔʋ ɛ-Caa Kewiyaɣ taa.—Maatiyee 26:28, 29.