Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 78

Lɩm ɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ, ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ

Lɩm ɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ, ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ

LUKA 12:35-59

  • PƖWƐƐ SE LƖMÐƲYƲ SIƔSIƔ TƲ ƐÑƆƆZƖ Ɛ-TƖ NƐ ƐÐAŊ

  • YESU KƆM SE ƐTAYƖ ƐYAA HƐKƲ TAA

Yesu wɩlaa se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa taa lɛ, ‘mba patɩɖɔɔ yɔ,’ yaa ewiɖe cikpeɖe kaɣnɩ kewiyitu tɔɔʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa. (Luka 12:32ABT) Ɛlɛ pɩtɩpɔzɩ se peleɣyini kʋjɔʋ kɩbaŋʋ kʋnɛ. Pʋyɔɔ ɛñɩɣ niye se pɩcɛyɩ siŋŋ se weyi ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛtɔkɩ kewiyitu Kewiyaɣ ŋga ka-taa yɔ, e-wezuu caɣʋ ɛtʋʋzɩ camɩyɛ.

Yesu seɣti ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔñɔɔzɩ pa-tɩ camɩyɛ nɛ paɖaŋ ɛ-kɔmtʋ. Eheyi-wɛ se: “Ɩwɛɛ tʋmɩyɛ tokonaa taa nɛ ɩɖɔkɩ mɩ-fɩtɩlanaa nɛ pe-miŋ. Ɩwɛɛ ɛzɩ ɛyaa mba paɖaŋ pa-caa se ɛlɩɩnɩ pɛlɛ ɖɩgbaɣyɛ nɛ ɛkɔɔ yɔ; se ɛtalaa nɛ ɛma tɛya yɔɔ lɛ, patʋlɩ tɛya lɛɛ lɛɛ yɔ. Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ lɩmɖʋyaa mba pa-caa kɔm nɛ ɛmaɣnɩ-wɛ pa nɛ pɛ-ɛza yɔ!”—Luka 12:35-37.

Pɩtɩla kaɖɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa se panɩɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩ-taa. Lɩmɖʋyaa mba pɔ-tɔm ɛyɔɔdaa yɔ, pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ paɖaŋ pa-caa kɔmtʋ. Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Ye [pa-caa] ɛkɔm nɛ ɛmaɣnɩ-wɛ mbʋ ɖoo hɛkʋ taa [kpaɣnɩ ɖoo taa ñɩɣtʋ nakʋ nɛ ŋwolo hiu nɛ naalɛ mbʋ yɔ], yaa kalɩmaʋ kou [kpaɣnɩ ɖoo taa ñɩɣtʋ hiu nɛ naalɛ nɛ ŋwolo tɛbɩyɛ tɛɛ ñɩɣtʋ naadozo mbʋ yɔ] kɔyɔ, koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ lɩmɖʋyaa mba yɔ.”—Luka 12:38.

Yesu tɔm tʋnɛ tɩtasɩɣ lɔŋ ɛ-tɔmmʋyaa se pala pa-tʋmɩyɛ camɩyɛ. Ɛlɛ pɩtɩsɩɩnɩ peeɖe, ɛtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ se eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa, kɔzɩ kɔzɩ ewiɖe cikpeɖe taa ñɩma se pɩcɛyaa se pacaɣnɩ pɛ-ɛza nɛ paɖaŋ kpam alɩwaatʋ ndʋ ɛkaɣ kɔm yɔ. Pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: “Mɩ ɖɔɖɔ, ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ nɛ ɩɖaŋ: Ñɩɣyʋʋ ŋgʋ ɩcaɣ yem yɔ, kɩ-yɔɔ ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ kɔm.”—​Luka 12:40.

Pɩyɛɛrɩ caɣaɣ se ɛnɩɩ Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-taa camɩyɛ, pʋyɔɔ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ɖa ŋtuki eduuye nɖɩ, yaa lalaa?” Ðenɖe ɛzɩ Yesu kaacosi Pɩyɛɛrɩ kpayɩ lɛ, ɛtɩla mbʋ, ɛlɛ ɛyɔɔdɩ kɩɖaʋ kʋnɛ kɩ-tɔm se: “Lɩmɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ nɛ lɔndʋ lɛ weyi ɛ-ɖɩɣdʋ kpa-ɩ e-kpou yɔɔ cɔnɩyʋ yɔ, se ɛkpaɣ kpou nɛ ɛlɔʋ tɔɔnaɣ kɩyakʋ ŋgʋ pʋmʋnaa yɔ. Koboyaɣ tʋ lɛ lɩmɖʋyʋ weyi ɛ-caa talaa nɛ ɛmaɣnɩ-ɩ eɖiɣni ɛ-tʋmɩyɛ labʋ ɖeu yɔ.Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se ɛ-caa ɛnʋ, ɛkaɣ-ɩ kpaʋ ɛ-ñɩm yɔɔ cɔnɩyʋ.”​—Luka 12:41-44.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se kajalaɣ kɩɖaʋ taa lɛ, “caa” sɩŋnɩ ɛyʋ Pɩyalʋ Yesu. Ye mbʋ, “lɩmɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ” sɩŋnɩ ‘mba patɩɖɔɔ’ yɔ, yaa ewiɖe cikpeɖe taa ñɩma mba pakaɣ kewiyitu tɔɔʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa yɔ, pa-taa nabɛyɛ. (Luka 12:32ABT) Yesu heyiɣ-ɖʋ cɩnɛ se ɛyaa tindimiye nɖɩ ɖɩ-taa nabɛyɛ kaɣ wɛnʋʋ waɖɛ se pɔcɔnɩ pa-Caa ɖɩɣa taa ñɩma yɔɔ nɛ pɛcɛlɩɣ-wɛ “tɔɔnaɣ kɩyakʋ ŋgʋ pʋmʋnaa yɔ.” Pʋyɔɔ lɛ, Pɩyɛɛrɩ nɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa, mba Yesu ɖiɣni-wɛ wɩlʋʋ nɛ ɛcalɩɣ-wɛ fezuu taa yɔ, panɩ pɩ-taa se alɩwaatʋ natʋyʋ wɛnɩ ɛzɩdaa se ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ kɔm. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɖʋtʋ natʋyʋ kaɣ wɛʋ nɛ patɩŋɩɣnɩ tɩ-yɔɔ nɛ pacalɩɣ Caa ɖɩɣa taa ñɩma, pʋ-tɔbʋʋ se Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa.

Yesu ɖaɣnɩ tɩŋnʋʋ nʋmɔʋ lɛɛkʋ yɔɔ nɛ eseɣti ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pacaɣnɩ pɛ-ɛza nɛ pɛwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ. Pɩcɛyaa se pala mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, patɩtɩlɩ labʋ yɔ, feendu kaɣ pa-taa nabɛyɛ kpaʋ nɛ halɩ pakaɖɩnɩ po-koobiya. “Ɛlɛ lɩmɖʋyʋ ɛnʋ ɛmaɣzɩɣ ɛ-taa se: ‘Man-caa ɛɛkɔŋ lɔŋ’ nɛ ɛsʋʋ ɛ-taabalaa mabʋ yɔɔ nɛ ɛtɔkɩ nɛ ɛñɔʋ nɛ sʋlʋm kʋʋ-ɩ kɔyɔ, lɩmɖʋyʋ ɛnʋ yɔ, ɛ-caa kaɣ talʋʋ kɩyakʋ ŋgʋ ɛtɩɖaŋɩ-ɩ yɔ nɛ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛtɩtɩlɩ yɔ. Ɛ-caa ɛnʋ ɛkpaɣ-ɩ nɛ ɛɖʋ-ɩ nɔsɩ naalɛ tɩnaa hɛkʋ taa.”—Luka 12:45, 46.

Yesu yɔɔdaa se ɛnʋ “kɔnɩ miŋ ɛjaɖɛ yɔɔ.” Tɔm ndʋ ɛwɩlɩɣ yɔ, tɩkaɣ kɔnʋʋ ñaɖʋʋ ɛyaa  hɛkʋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, tɩkaɖɩɣnɩ cɛtɩm wɩlɩtʋ nɛ sɔnzɩ nzɩ sɩ-taa ɛyaa kaawɛɛ yɔ. Pɩkaɣ tayʋʋ halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba pɩwɛɛ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɛwɛɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ: “Caja kʋyʋʋ ɛ-pɩyalʋ yɔɔ nɛ pɩyalʋ kʋyɩ caja yɔɔ, pɛlɛ kʋyʋʋ e-ɖoo yɔɔ nɛ ɖoyo kʋyɩ ɛ-pɛlɛ yɔɔ, waŋ kʋyʋʋ e-wolu yɔɔ, nɛ wolu kʋyɩ ɛ-waŋ yɔɔ.”​—Luka 12:49, 53.

Tɔm tʋnɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa eheyaɣ-tʋ. Pʋwayɩ lɛ, ɛpɩsɩnɩ samaɣ yɔɔ. Samaɣ taa ɛyaa sakɩyɛ kaana yʋsasɩ sakɩyɛ nzɩ sɩwɩlɩɣ se ɛnʋ kɛnɩnɩ Mesiya yɔ, ɛlɛ pala ñʋʋ taa ɖoŋ nɛ petitisi ɛ-yɔɔ, pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: “Wiye nɖɩ ɩnaɣ mɩndʋ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa lɛ, ɩtɔŋ se tɛʋ caɣ kɔm, nɛ pɩlakɩ ɖɔɖɔ mbʋ. Wiye nɖɩ hadɛ helim makɩ lɛ, ɩtɔŋ se soŋaɣ kaɣ labʋ nɛ pɩlakɩ ɖɔɖɔ mbʋ. Nɔsɩ naalɛ tɩnaa mɩ, ɩnɩɣ tataa nɛ ɛsɔdaa wondu pɔ-tɔbʋʋ, nɛ alɩwaatʋ tʋnɛ yɔ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩɩnɩɣ tɩ-tɔbʋʋ?” (Luka 12:54-56) Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se patɩñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ paɖaŋ Mesiya kɔmtʋ.