Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 113

Liidiye pɔɔyɩsɩ eduuye kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se ɖɩwɛɛ kpekpeka

Liidiye pɔɔyɩsɩ eduuye kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se ɖɩwɛɛ kpekpeka

MAATIYEE 25:14-30

  • YESU TUU LIIDIYE PƆƆYƖSƖ EDUUYE

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɛ apostoloowaa naanza pɛwɛ Somiŋ Pʋʋ yɔɔ peeɖe lɛ, ɛtasɩ tuuu eduuye lɛɛɖɛ. Pɩlabɩ kɩyakɩŋ cabɩ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ Yeriikoo yɔ, ɛɛtɛm eduuye naɖɩyɛ tuuu nɛ ɖɩwɩlɩɣ se Kewiyaɣ kɔmtʋ wɛnɩ ɖooo ɛzɩdaa. Lɛɛlɛɛyɔ, nɖɩ etuki yɔ, ɖɩ-hɔɔlɩŋ sakɩyɛ nɩɣzɩnɩ kajalaɣ ñɩnɖɛ nɖɩ. Etuki-ɖɩ se panɩɩ tɔm ndʋ paapɔzɩ-ɩ pɩlɩɩnɩ ɛ-kɔmtʋ nɛ ɛjaɖɛ tɛm yɔɔ yɔ, tɩ-taa camɩyɛ. Ɛcaɣ se eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɩcɛyɩ siŋŋ se pala tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɖʋ-wɛ yɔ nɛ kpekpeka.

Yesu paɣzɩnaa se: “Pɩwɛ ɛzɩ ɛyʋ nɔɔyʋ kʋyʋʋ se ewoki nʋmɔʋ lɛ, ekpeɣli ɛ-lɩmɖʋyaa nɛ ɛkpaɣ ɛ-ñɩm nɛ ɛtayɩ-wɛ yɔ.” (Maatiyee 25:14) Yesu kaatɛm kpaɣʋ ɛ-tɩ nɛ ɛmaɣzɩnɩ ɛyʋ nɔɔyʋ, weyi ɛɖɛ nʋmɔʋ “se ɛmʋ kewiyaɣ nɛ ɛpɩsɩ ɛkɔɔ” yɔ. Ye mbʋ, pɩtʋʋ fɛyɩ se apostoloowaa nɩ pɩ-taa se Yesu maɣmaɣ kɛnɩnɩ “ɛyʋ” weyi ɛyɔɔdʋʋ ɛ-tɔm lɛɛlɛɛyɔ yɔ.—Luka 19:12.

Pʋcɔ nɛ abalʋ ɛnʋ ɛɖɛɛ nʋmɔʋ lɛ, ɛya ɛ-lɩmɖʋyaa nɛ ɛcɛlɩ-wɛ ɛ-ñɩm. Yesu kpaɣ pɩnzɩ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ nɛ esusuni Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm nɛ kpekpeka nɛ ɛfalɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se papɩzɩ pala tʋmɩyɛ nɖɩ. Lɛɛlɛɛyɔ ɛwɩzɩ ɖɛʋ se eyele-wɛ, nɛ ɛtaɣ liu se pakaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ ɛzɩ ɛfalɩsʋʋ-wɛ yɔ.—Maatiyee 10:7; Luka 10:1, 8, 9; Yohanɛɛsɩ 4:38; 14:12.

Eduuye nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, ɛzɩma abalʋ ɛnʋ ɛtayɩ ɛ-ñɩm ɛ-lɩmɖʋyaa? Yesu yɔɔdaa se: “Ɛcɛlɩ lɛlʋ pɔɔyɩsɩ naanʋwa (5), lɛlʋ naalɛ, lɛlʋ kʋyʋmaɣ, ɛzɩ pɩmʋnaʋ pa-taa paa weyi lɛ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛcaŋ ɛɖɛɛ kpaagbaa.” (Maatiyee 25:15) Ɛzɩma lɩmɖʋyaa panɛ pakaɣ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ ñɩm mbʋ pɛcɛlɩ-wɛ yɔ? Pakaɣ-pʋ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ nɛ kpekpeka nɛ pɩlʋlɩ kɛzɛsɩ pa-ñʋʋdʋ na? Yesu heyi apostoloowaa se:

“Pʋwayɩ lɛ, weyi ɛmʋ pɔɔyɩsɩ naanʋwa (5) yɔ, ewoni ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩsɛɛ-ɩ ɖɔɖɔ naanʋwa (5) lɛɛsɩ, weyi ɛmʋ naalɛ yɔ, ewoni ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩsɛɛ-ɩ naalɛ lɛɛsɩ ɖɔɖɔ. Weyi ɛmʋ kʋyʋmaɣ yɔ, ewolo ehuyi pɔʋ nɛ epi ɛ-caa ñɩm mbʋ tɛtʋ.” (Maatiyee 25:16-18) Ɛbɛ labɩ alɩwaatʋ ndʋ ñʋʋdʋ pɩsaa nɛ ɛkɔɔ yɔ?

Yesu wobi ɛ-tɔm yɔɔ se: “Pɩkɔma pɩɖɔɔ pɩŋŋ lɛ, pa-caa pɩsɩ ɛkɔɔ nɛ ɛyaa-wɛ se pɔkɔɔ patʋʋzɩ-ɩ ɛ-ñɩm.” (Maatiyee 25:19) Lɩmɖʋyʋ kajalaɣ tʋ nɛ naalɛ tʋ palabɩnɩ tʋmɩyɛ ñɩm mbʋ pɛcɛlɩ-wɛ yɔ nɛ po-ɖoŋ kpeekpe, “ɛzɩ pɩmʋnaʋ pa-taa paa weyi lɛ yɔ.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pa-taa paa weyi lɛ, ɛlabɩ e-ɖoŋ ɖeɖe. Pakam ñʋʋ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ ñɩm mbʋ pɛcɛlɩ-wɛ yɔ, nɛ kpekpeka nɛ pɩlʋlɩ kɛzɛsɩ. Lɩmɖʋyʋ weyi ɛmʋ kagbanzɩ yɔ, ɛlabɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩsɛɛ-ɩ kagbanzɩ, nɛ weyi ɛlɛ mʋ naalɛ yɔ, pɩsɛɛ ɛlɛ naalɛ ɖɔɖɔ. (Alɩwaatʋ ndʋ  tɩ-taa lɛ, pʋcɔ nɛ pɛhɛyɩ tʋmlaɖʋ liidiye pɔɔyaɣ kʋɖʋmaɣ yaa taalaŋ kʋɖʋmʋʋ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɛla tʋmɩyɛ ɛzɩ pɩnzɩ 19 mbʋ yɔ.) Samtʋ kʋɖʋmtʋ ñʋʋdʋ samnɩ-wɛ se: “Camɩyɛ mbʋ yɔ! Lɩmɖʋyʋ kɩbanʋ nɛ siɣsiɣ tʋ, ŋwɛ siɣsiɣ cikpem ɖeɖe yɔ, mankpaɣ-ŋ sɔsɔm ñʋʋdʋ. Sʋʋ ña-caa leleŋ taa.”—Maatiyee 25:21.

Ɛlɛ lɩmɖʋyʋ weyi ɛmʋ pɔɔyaɣ kʋɖʋmaɣ yɔ, ɛtɩla ɛzɩ lalaa yɔ. Eheyi ñʋʋdʋ se: “Caa, mansɩm ñɔ-yɔɔ se ŋkɛ ɛyʋ kaɖɛ tʋ weyi ɛsɔɔlɩ kɛzɛɣa yɔ. Ŋkʋ-ŋ ɖenɖe ŋtaaɖuu pʋyʋ yɔ, ŋkuu ɖenɖe ŋtaale pʋyʋ yɔ. Mbʋ yebina nɛ mense-ŋ sɔɔndʋ nɛ mowoni ña-ñɩm nɛ menpi tɛtʋ. Mbʋ yɔ, kpaɣ ña-pʋyʋ.” (Maatiyee 25:24, 25) Etitiiwonuu liidiye nɖɩ se ɛɖʋ koozaɣ nakɛyɛ taa nɛ pɩɩkɔnɩ ɛ-ñʋʋdʋ kɛzɛɣa. Toovenim taa lɛ, ɛɖʋzɩ ñʋʋdʋ kʋɖʋzʋʋ.

Ye mbʋ, pɩmʋnaa se ñʋʋdʋ ɛyaa-ɩ se: “Lɩmɖʋyʋ kɩdɛkɛdʋ nɛ feendu tʋ.” Pʋyɔɔ pamʋ mbʋ ɛɛwɛna yɔ nɛ pɛcɛlɩ yom weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlabɩnɩ-pʋ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka nɛ pɩlʋlɩ kɛzaɣ yɔ. Ñʋʋdʋ paɣtʋ lɛ se: “Pakaɣ haʋ ɛyʋ weyi ɛwɛna yɔ, nɛ ɛwɛnɩ ñɩm sakɩyɛ kumm, piyele nɛ weyi ɛfɛyɩna yɔ, pamʋʋ e-nesi tɛɛ mbʋ ɛwɛna pazɩ yɔ.”—Maatiyee 25:26, 29.

Eduuye ɖɩnɛ, ɖɩtasɩ lɔŋ sakɩyɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ðɩsɩnɩ-wɛ nɛ panɩɩ pɩ-taa se tɔm susuu nɛ kpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu ɖʋ-wɛ yɔ, ɖɩkɛ ñɩm sɔsɔm siŋŋ. Nɛ ɛsɔɔlaa se palabɩ-ɖɩ nɛ kpekpeka. Yesu nawa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖoŋ fɛyɩ kɩmaŋ. Ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ eduuye taa yɔ, pɩwɛɛ se ‘paa weyi ɛla e-ɖoŋ ɖeɖe’. Eduuye ɖɩnɛ ɖɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yesu taa ɛɛkaɣ labʋ leleŋ kaaʋ, ye nɔɔyʋ ɛlabɩ “feendu” nɛ ɛtɩla tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka se ɛ-ñʋʋdʋ ñɩm ehuu yɔ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa se “pakaɣ haʋ ɛyʋ weyi ɛwɛna yɔ,” tɩhɛzɩ apostoloowaa laŋɩyɛ siŋŋ.