Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 45

Ɛwɛnɩ ɖoŋ aleewaa sakɩyɛ yɔɔ

Ɛwɛnɩ ɖoŋ aleewaa sakɩyɛ yɔɔ

MAATIYEE 8:28-34 MAARKƖ 5:1-20 LUKA 8:26-39

  • ƐÐƆƆNƖ ALEEWAA NƐ PƐÐƐƐ PASƲƲ AFANAA TAA

Tɔmkpɛlɩkɩyaa lɩnɩ kaɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa nɛ pakpa kidiiliŋ yɔɔ lɛ, paɖaɣnɩ sɔɔndʋ tɔm lɛɛtʋ katʋʋ. Aliikenaa naalɛ lɩnɩ pɩlaŋ weyi ɩɩñɔtɩnɩ peeɖe yɔ, ɩ-yɔɔ, nɛ peseɣ powoki Yesu cɔlɔ. Aliikenaa mba, paawɛ puuyaɣ nɛ pɛwɛɛ ɖɔɖɔ kañatʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pa-taa kʋɖʋm wɛtʋ kaawɛ sɔɔndʋ kpem nɛ pɩkɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnʋ kaakɩlɩnɩ kañatʋ nɛ ekem aleewaa mba yɔ pileɖaa.

Abalʋ ɛnɛ ɛ-tɔm kaawɛ pʋtɔdɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɖɔŋaɣ ndaakpeɖe “pɩlaŋ taa nɛ pʋŋ taa, nɛ ɛmakɩ kubusi nɛ ɛyakɩ ɛ-tɩ pɛɛ” wɩsɩ nɛ ɖoo. (Maarkɩ 5:5) Pɩtasɩ lɛ, ɛɛwɛ puuyaɣ pɩdɩɩfɛyɩ, pʋyɔɔ sɔɔndʋ kpaɣaɣ ɛyaa nɛ pataaɖɔŋnɩ peeɖe kiŋ. Nabɛyɛ kaañaɣ pana nɛ paɖʋ-ɩ kpasɩ, ɛlɛ ɛcɛ kpasɩ nɛ ɛlɩɩ. Nɔɔyʋ taapɩzɩɣ ɛ-tɔm kaaʋ.

Abalʋ ɛnʋ ɛñɔtɩnɩ Yesu nɛ eluŋ ɛlɛ nɩŋgbanzɩ tɛɛ lɛ, aleewaa mba paawɛ ɛ-taa yɔ, peyele nɛ ɛma kubuka se: “Ña nɛ m suwe? Yesu, Ɛsɔ Kɩlɩm Pɩyalʋ? Mentendi-ŋ, Ɛsɔ hɩɖɛ taa, taawɩlɩ-m kʋñɔŋ?” Yesu wɛnɩ ɖoŋ aleewaa yɔɔ, pʋyɔɔ ɛñazɩ-wɛ se: “Lɩɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛ-taa, kʋzɔɔtʋ fezuu ña?”—Maarkɩ 5:7, 8.

Toovenim lɛ, aleewaa sakɩyɛ kaawɛnɩ abalʋ ɛnʋ ɛ-taa. Yesu pɔzaa se: “Payaɣ-ŋ suwe?” lɛ, ecosi-i se: “Ma-hɩɖɛ lɛ canɖaʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɖɔwa pɩdɩɩfɛyɩ.” (Maarkɩ 5:9) Sɔɔjanaa kudokiŋ sakɩyɛ wɛnɩ Roma mba sɔɔjanaa canɖaʋ kʋɖʋmʋʋ taa. Ye mbʋ, aleewaa sakɩyɛ kaawɛnɩ abalʋ ɛnʋ ɛ-taa nɛ peyeki nɛ ɛlakɩ kʋñɔŋ mbʋ. Aleewaa mba “petendi [Yesu] pɩŋŋ se ɛtaaɖɔɔnɩ-wɛ se pɛɖɛɛ” cɩkpɛndʋʋ fɛyʋʋ taa. Pɩwɩlɩɣ se pa-maɣmaɣ pasɩm mbʋ pɩɖaŋ pa nɛ pa-ñʋʋdʋ Sataŋ cee wayɩ yɔ.—Luka 8:31.

Kpɩna ñɩtʋ ɖɩdɔɔyɛ naɖɩyɛ kaawɛ pɩ-cɔlɔ peeɖe nɛ afanaa ɛzɩ 2000 mbʋ yɔ, kaawɛɛ nɛ pɔtɔkɩ ñɩtʋ peeɖe. Yuda mba paɣtʋ taa lɛ, afa kɛ kpɩnɛ nɖɩ ɖɩfɛyɩ cɩɖɩ cɩɖɩ yɔ nɛ pataapɩzɩɣ se pɔɖɔɔ-ɖɩ. Peeɖe aleewaa mba petendi Yesu nɛ pɔtɔ se: “Tiyi-ɖʋ nɛ ɖiwolo ɖɩsʋʋ afanaa mba yɔ pa-taa.” (Maarkɩ 5:12) Nɛ Yesu heyi-wɛ se powolo nɛ pɛɖɛɛ pasʋʋ afanaa mba pa-taa. Afanaa 2000 waa mba papaɣzɩ seu nɛ pɛɖɛɛ paɖʋ lɩŋgamʋʋ ŋgʋ kɩ-taa.

 Mba peketaɣ afanaa mba yɔ, pana mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, pese nɛ powolo peheyi-tʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-cɔlɔ kɔfɩnaa taa ɛyaa. Paba ñalɩɩ se pana mbʋ pɩwɛɛ nɛ pɩlakɩ yɔ. Patalaa lɛ, pamaɣnɩ abalʋ weyi ɩ-taa aleewaa lɩwa yɔ, ɛ-yɔɔ cɛba. Pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ lɛɛlɛɛyɔ ɛsʋ wondu camɩyɛ nɛ ɛcaɣ Yesu nɩŋgbanzɩ tɛɛ.

Mba pana abalʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ cɛba yaa panɩ ɛ-yɔɔ tɔm yɔ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ nɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se weyi ɛpɩzaa nɛ ɛwaa abalʋ ɛnɛ yɔ, ɛwɛ ɖoŋ siŋŋ nɛ sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ se ɛtaakɔɔ nɛ ɛla tɛtʋ taa ɛyaa nabʋyʋ. Pʋyɔɔ petendi Yesu se ɛlɩɩ pɛ-tɛtʋ taa. Yesu kpa kpɩyʋʋ taa se ɛɖɛɣ lɛ, abalʋ weyi ɛɖɔɔnɩ ɛ-taa aleewaa yɔ, ɛñɔtɩnɩ Yesu nɛ etendi-i se eyele nɛ ɛtɩŋɩ-ɩ. Ɛlɛ Yesu cosi-i se: “Wolo ña-ñɩma cɔlɔ nɛ ŋkɛdɩ-wɛ mbʋ [Yehowa] na ña-pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛlabɩ-ŋ yɔ.”—Maarkɩ 5:19.

Tam sakɩyɛ, Yesu heyi mba ɛwa pa-kʋdɔmɩŋ yɔ se pataaheyi nɔɔyʋ mbʋ pɩlaba yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtaasɔɔlɩ se piti lakasɩ nzɩ ɛlaba yɔ, siyele nɛ ɛyaa wɛɛnɩ lɩmaɣza wena atɩtʋʋzɩ yɔ, ɛ-yɔɔ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yesu heyi abalʋ ɛnɛ se eheyi ɛ-ñɩma mbʋ ɛlabɩ-ɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛñɩnaɣ se pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ ɖoŋ sɔsɔŋ weyi ɛwɛna yɔ, nɛ pɩkɛnɩ aseɣɖe ɛyaa mba panɩɣ tɔm ndʋ yɔ, paa ɛ-maɣmaɣ etiwolo pɛ-tɛ se esusi-wɛ tɔm yɔ. Tɔm ndʋ abalʋ ɛnɛ ɛɖɛwa nɛ esusuu yɔ, tɩkaɣ sɩnʋʋ nɛ afanaa mba paɖʋ lɩm yɔ, nɔɔyʋ ɛtaacɛtɩ tɔm natʋyʋ pɔ-yɔɔ. Pɩla mbʋ nɛ abalʋ ɛnʋ ɛɖɛɛ nɛ esusuu mbʋ Yesu labɩ-ɩ yɔ, pɩ-tɔm, Dekapola egeetiye kpeekpe taa.