Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 7

Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa woba se pana Yesu

Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa woba se pana Yesu

MAATIYEE 2:1-12

  • TƖƖNZƖ CƆŊƖYAA TƖŊ “TƖƖŊA” NAKƐYƐ NƐ POWOLO YERUSALƐM NƐ PƲWAYƖ LƐ, POWOLO PANA YESU

Abalaa nabɛyɛ lɩnɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ powoki se pana Yesu. Pɛkɛ tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa, pɩ-tɔbʋʋ lɛ se pɛkpɛlɩkɩɣ tɩɩnzɩ wɛtʋ nɛ pɔtɔŋ se pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ panɩɣ mbʋ pɩlakɩ ɛyaa wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩ-taa. (Izaayii 47:13) Paawɛ pɛ-tɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ lɛ, pana tɩɩŋa nakɛyɛ nɛ papaɣzɩ ka-wayɩ tɩŋʋʋ. Kawɩlɩ-wɛ nʋmɔʋ nɛ pɔɖɔ kilomɛtaanaa sakɩyɛ, ɛlɛ katiwoni-wɛ Bɛtɩlɛhɛm ɖenɖe Yesu wɛɛ yɔ, Yerusalɛm kacalɩ-wɛ wonuu.

Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa talɩ peeɖe lɛ, pɔpɔzɩ se: “Yuda mba wiyaʋ weyi palʋlɩ-ɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɛwɛ le? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩna ɛ-tɩɩŋa wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa, mbʋ ɖɩkɔma se ɖiluŋ ɛ-tɛɛ.”​—Maatiyee 2:1, 2.

Wiyaʋ Eroodi weyi ɛwɛ Yerusalɛm yɔ, ɛnɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛkɔ pana siŋŋ. Peeɖe ɛya cɔjɔnaa sɔsaa nɛ Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa lalaa nɛ ɛpɔzɩ-wɛ ɖenɖe pakaɣ lʋlʋʋ Krɩstʋ yɔ. Paba kpaɣ tɔm ndʋ tɩwɛ Masɩ taa yɔ, nɛ pocosini-i se “Bɛtɩlɛhɛm.” (Maatiyee 2:5; Mikee 5:1) Eroodi nɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛyaa tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa mɛɛsaɣ tɛɛ nɛ eheyi-wɛ se: “Iwolo nɛ ɩpɔzɩ pɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ ɖeu nɛ ɩna-kɛ lɛ, ɩkɔɔ iheyi-m nɛ ma ɖɔɖɔ mowolo moluŋ kɛ-tɛɛ.” (Maatiyee 2:8) Ɛlɛ toovenim taa lɛ, Eroodi ñɩnaɣ se ɛna pɩɣa ŋga nɛ ɛkʋ-kɛ.

Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa kʋyaa nɛ pɛɖɛɛ lɛ, piti lakasɩ nasɩyɩ la. “Tɩɩŋa” ŋga paana-kɛ alɩwaatʋ ndʋ paawɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔ, kaɖaɣnɩ lɩʋ nɛ kɛɖɛɛ-wɛ nɔɔ. Pɩnaɣ kaɣlaa se tɩɩŋa ŋga pɩtɩkɛ tɩɩŋa yem, ɛlɛ nɔɔyʋ wɛnɩ nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ nʋmɔʋ. Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa wɛɛ nɛ patɩŋɩɣ-kɛ nɛ pɩkɛdaa lɛ, kowolo kasɩŋ ɖɩɣa ŋga ka-taa Yosɛɛfʋ, Maarɩɩ nɛ pa-pɩyalʋ Yesu pɛwɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ka-ñʋʋ yɔɔ ɖeyi ɖeyi.

Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa sʋ ɖɩɣa taa lɛ, pana Maarɩɩ nɛ pɩɣa Yesu. Peeɖe tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa luŋ kɛ-tɛɛ nɛ paɖʋ-kɛ hɩɖɛ. Nɛ palabɩ-kɛ ɖɔɖɔ kʋjɔŋ ndɩ ndɩ, paha-kɛ sika, tɩlaaɖɩ nɛ num mbʋ payaɣ se miiri yɔ. Pɛtɛma lɛ, pañɩnaɣ se papɩsɩ Eroodi cɔlɔ, ɛlɛ Ɛsɔ heyi-wɛ ɖoziye taa se pataapɩsɩ peeɖe. Pʋyɔɔ pakpaɣ nʋmɔʋ lɛɛkʋ nɛ papɩsɩ pɛ-ɛjaɖɛ taa.

Ŋmaɣzɩɣ se atɩŋaɣnɩ “tɩɩŋa” ŋga kɔ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ nʋmɔʋ tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa? Tɔzɩ se “tɩɩŋa” ŋga kataawoni-wɛ Yesu cɔlɔ Bɛtɩlɛhɛm kpaagbaa. Ɛlɛ kacalɩ-wɛ wonuu Yerusalɛm, ɖenɖe pakatɩ Wiyaʋ Eroodi weyi ɛñɩnaɣ se ɛkʋ Yesu yɔ. Nɛ ye Ɛsɔ etaaheyi tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa se pataaheyi Eroodi ɖenɖe Yesu wɛɛ kɔyɔ, Eroodi ɛnʋ ɛɛkʋ Yesu. Pɩnaɣ kaɣlaa se Sataŋ weyi ɛkɛ Ɛsɔ koyindu nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛkʋ Yesu yɔ, ɛnʋ ñɩnaɣna se ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ ɛla mbʋ ɛɖʋwa yɔ.