Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 21

Nazarɛɛtɩ Sinaagɔɔgɩ taa

Nazarɛɛtɩ Sinaagɔɔgɩ taa

LUKA 4:16-31

  • YESU KALƖƔ NAYƲ IZAAYII TAKAYAƔ

  • NAZARƐƐTƖ MBA ÑƖNƖƔ SE PAKƲ YESU

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Nazarɛɛtɩ mba taa wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnaɣ yɔ, pʋcɔ nɛ Yesu woki Yohanɛɛsɩ cɔlɔ se ɛmɩyɩsɩ-ɩ lɩm lɛ, peeɖe mba kaasɩmɩ-ɩ se ɛkɛ kafɩnda. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, paa weyi ɛsɩmɩ-ɩ se ɛkɛ weyi ɛlakɩ piti lakasɩ yɔ. Nazarɛɛtɩ mba ɖaŋ kpam se ɛla piti lakasɩ ɖɔɖɔ pɛ-tɛ peeɖe.

Yesu wobi pɛ-tɛ Sinaagɔɔgɩ taa ɛzɩ etiiwokuu yɔ lɛ, pamaɣzɩ se mbʋ paɖaŋaa yɔ, pɩkaɣ labʋ. Sinaagɔɔgɩ taa peeɖe, palakɩ adɩma nɛ pakalɩɣ Moyizi takayɩsɩ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ ɛzɩ palakʋʋ “Ɛsɔ kuduyuŋ tɛɛ sabaatɩ kɩyakɩŋ kpeekpe” yɔ. (Tʋma Labʋ 15:21) Pakalɩɣ ɖɔɖɔ nayaa takayɩsɩ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ. Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, Yesu kɔŋaɣ Sinaagɔɔgɩ kʋnɛ kɩ-taa, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɩtɩla, ɛkʋyaa se ɛkalɩɣ takayaɣ lɛ, ɛna ɛyaa nabɛyɛ nɛ ɛsɩm-wɛ. Pɛcɛlɩ-ɩ Izaayii takayaɣ se ɛkalɩ. Ekuli-kɛ lɛ, ɛna hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ weyi Yehowa ta-ɩ num nɛ E-fezuu wɛɛ ɛ-yɔɔ yɔ. Hɔɔlʋʋ ŋgʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna-kʋ sɔnɔ Izaayii 61:1, 2 taa.

Hɔɔlʋʋ ŋgʋ Yesu kalaa yɔ, kɩyɔɔdʋʋ nɔɔyʋ tɔm se ɛnʋ kaɣnɩ tɩŋnʋʋ tɔm kɩbandʋ susuu yɔɔ nɛ eholi yomaa, ekuli yʋlʋmaa ɛza nɛ ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ pɩnaɣ ŋga kɛkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ, kɔ-tɔm. Yesu kalɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ nɛ ɛtɛ lɛ, ɛcɛlɩ takayaɣ lɩmɖʋyʋ nɛ ewolo ɛcaɣ. Ɛyaa tɩŋa wɛɛ nɛ pɔcɔŋnɩ-ɩ. Pʋwayɩ lɛ, ɛkpaɣ alɩwaatʋ pazɩ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm nɛ ɛlɩzɩ-wɛ pɩ-taa. Tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩ-taa kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ yɔ: “Tɔm ndʋ ɩnɩ mɩ-nɩŋgbaaŋ taa yɔ, sɔnɔ tɩlaba lɛ.”​—Luka 4:21.

Peeɖe ɛyaa taa labɩ leleŋ nɛ “tɔm kɩbandʋ ndʋ tɩlɩɣaɣnɩ ɛ-nɔɔ taa yɔ,” nɛ pɔpɔzʋʋ ɖama se: “Pɩtɩkɛ Yosɛɛfʋ pɩyalʋ lɛ?” Ɛlɛ Yesu nawa se pañɩnɩɣ se ɛla piti lakasɩ nzɩ panɩwa se ɛɛlaba yɔ lɛ, eheyi-wɛ se: “Pɩtɩtɩlɩ ɩkaɣ-m tuuu eduuye ɖɩnɛ yɔ: ‘Fɛɖʋ, fɛ ña-maɣmaɣ ña-tɩ, hama lakasɩ nzɩ ŋlabɩ Kapɛrnayum nɛ ɖɩnɩɩ sɩ-kɔkɔɖɛ yɔ, la-sɩ cɩnɛ, ñɛ-ɛjaɖɛ taa.’” (Luka 4:22, 23) Ɛyaa mba, pɛ-hɛkʋ taa Yesu kaacaɣ nɛ ɛpaɣlɩ nɛ pɩtɩla pamaɣzaɣ se pɔ-cɔlɔ peeɖe pɩɩwɛɛ se ɛpaɣzɩ labʋ piti lakasɩ nɛ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ lalaa. Pa-lɩmaɣza taa lɛ, Yesu sɔ pɔ-yɔɔ.

Yesu nawa se mbʋ pɛwɛɛ nɛ pamaɣzɩɣ lɛ, ɛtɔzɩ-wɛ caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya tɔm natʋyʋ yɔɔ. Eheyi-wɛ se lelaa sakɩyɛ kaawɛ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa Eliya alɩwaatʋ taa. Ɛlɛ pataatiyi Eliya pa-taa nɔɔyʋ cɔlɔ. Lelu weyi ɛɛwɛ Sarfaatɩ tɛtʋ ndʋ tɩñɔtɩnɩ Sidɔɔ yɔ, ɛ-cɔlɔ Eliya kaawoba nɛ ɛla piti lakasɩ nɛ ɛya ñʋʋ. (1 Awiya 17:8-16) Mbʋ ɖɔɖɔ Eliizee alɩwaatʋ taa lɛ, canasɩ sakɩyɛ kaawɛ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa, ɛlɛ Namaanɩ weyi ɛkɛ Siirii tʋ yɔ, e-ɖeke ɛ-kʋdɔŋ nayʋ Eliizee waa.​—2 Awiya 5:1, 8-14.

Kɩɖaŋ weyi Yesu kpaɣ yɔ, ɩwɩlɩɣ se ɛ-tɛtʋ taa ɛyaa mba pe-tisuu tɩpaɣlɩ nɛ pañɩnɩɣ se piɖeni pe-ɖeke. Paba nɩ ɛ-tɔm ndʋ lɛ, ɛzɩma palaba? Mba paawɛ Sinaagɔɔgɩ taa yɔ, pɔkɔ pana siŋŋ nɛ pakʋyɩ pɔɖɔkɩ-ɩ nɛ potuyi-i se palɩzɩ tɛtʋ taa. Pakpanɩ-ɩ pʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɛ-tɛtʋ kaawɛɛ yɔ, kɩ-ñʋʋ taa se potuzi-i nɛ pɛpɛɖɩ kajalaŋa taa. Ɛlɛ Yesu lɩɩ pɛ-hɛkʋ taa hɛɛɛ nɛ ɛɖɛɛ. Ɛlɩwa lɛ, ɛkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɛ Kapɛrnayum tɛtʋ ndʋ tɩwɛ Galilee Teŋgu nɛ hayo kiŋ yɔ, tɩ-taa.