Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 94

Adɩma nɛ tɩ luzuu tɔm cɛyɩ siŋŋ

Adɩma nɛ tɩ luzuu tɔm cɛyɩ siŋŋ

LUKA 18:1-14

  • LELU WEYI ƐPƆZƲƲ KAAHƐZAƔ YƆ, Ɛ-YƆƆ EDUUYE

  • FARƖSƖ TƲ NƐ HULISI

Yesu kaatɛm heyuu ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa eduuye naɖɩyɛ tɔm nɛ ɖɩwɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛtɩmɩɣ kaahɛzaɣ. (Luka 11:5-13) Lɛɛlɛɛyɔ ɛwɛ Samaarɩɩ yaa Galilee egeetiye taa nɛ ɛsɔɔlaa se ɛɖaɣnɩ ñɩɣʋ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ ɛtasɩ tuuu eduuye ɖɩnɛ se:

“Tɔm hʋyʋ nɔɔyʋ kaawɛnɩ mbʋ tɛtʋ natʋyʋ taa nɛ ɛɛñaŋ Ɛsɔ nɛ ewoŋuu ɛyaa. Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa lelu nɔɔyʋ wolo ɛpɔzɩ-ɩ se: ‘Hʋʋ ma nɛ mon-koyindu ɖɔ-tɔm nɛ ŋɖezi-m.’ Ɛwɛɛ ɛpaɣzɩɣnɩ kizuu nɛ pɩɖɔɔ pɩŋŋ; pʋwayɩ lɛ, ɛmaɣzɩ ɛ-taa se: ‘Maañaŋ Ɛsɔ lɛ, mohoŋuu ɛyaa kɛlɛ, ɛlɛ halʋ ɛnʋ yɔ ɛhɔŋ mɔ-nɔɔ: Mahʋʋ ɛ-tɔm nɛ ɛtaatasɩ kɔm nɛ ɛcɛyɩɣ-m mbʋ tam.’”—Luka 18:2-5.

Yesu tɩŋnɩ eduuye nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛtasɩ lɔŋ ɛnɛ: “Iwelisi ɖeu ndʋ tɔm hʋyʋ weyi ɛɛlakɩ siɣsiɣ lakasɩ yɔ, ɛyɔɔdʋʋ yɔ; Ɛsɔ eekeɖezi tɔm ɛ-ɛyaa kiɖeɖema mba pamakɩ kubusi nɛ ɛ-cɔlɔ kiŋ ɖoo nɛ wɩsɩ yɔ?” (Luka 18:6, 7) Suwe Yesu caɣ yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ ɛ-Caa yɔɔ?

Yesu tɔm tʋnɛ tɩɩwɩlɩɣ se Yehowa Ɛsɔ wɛ ɛzɩ tɔm hʋyʋ kɩdɛkɛdʋ ɛnʋ yɔ. Ɛcaɣ se ɖɩnɩɩ pɩ-taa se ye tɔm hʋyʋ weyi ɛ-lakasɩ fɛyɩ siɣsiɣ yɔ, ɛpɩzaa nɛ ɛnɩɩnɩ weyi ɛwɛɛ nɛ etendiɣ-i kaahɛzaɣ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se Ɛsɔ weyi ɛ-lakasɩ tɩŋa wɛ siɣsiɣ nɛ sɩwɛɛ ɖeu yɔ, ɛkaɣ nɩʋ adɩma wena ɛ-sɛyaa lakɩ kaahɛzaɣ yɔ. Pʋyɔɔ Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Meheyiɣ-mɩ se: ‘[Ɛsɔ] kaɣ-wɛ tɔm ɖezuu lɔŋ.’”—Luka 18:8.

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaa ɩɩhʋʋ kʋñɔndɩnaa tɔm siɣsiɣ, ɛlɛ pɔsɔɔlɩ ɖezuu ɖoŋ tɩnaa nɛ ñɩm tɩnaa tɔm. Ɛlɛ pɩtɩkɛ mbʋ Ɛsɔ wɛɛ. Alɩwaatʋ takɩ lɛ, ɛkaɣ yebu nɛ kañatʋ tɩnaa mʋ pa-kɩhɛyʋʋ nɛ ɛ-sɛyaa ñehiɣ wezuu maatɛŋ.

Awɛnɩ tisuu ɛzɩ lelu ɛnʋ yɔ? Toovenim taa lɛ, ɛyaa ɛzɩma wɛnɩ tisuu se Ɛsɔ kaɣ-wɛ “tɔm ɖezuu lɔŋ”? Tɔm ndʋ Yesu caɣ se ɛñɩɣ tɩ-yɔɔ niye yɔ lɛ se pɩcɛyaa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩtɩmɩɣ kaahɛzaɣ. Lɛɛlɛɛyɔ ɛcaɣ se ɛyɔɔdɩ ɖoŋ weyi adɩma wɛna yɔ, ɩ-tɔm, pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se: “Ɛlɛ Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔŋ kɩyakʋ ŋgʋ yɔ, ɛɛmaɣnɩ tisuu tataa kɔyɔ?” (Luka 18:8) Ɛ-tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Krɩstʋ kɔŋ alɩwaatʋ ndʋ yɔ, mba pɛwɛɣnɩ tisuu siŋŋ yɔ, paakaɣ ɖɔʋ.

Mba pewelisaɣni Yesu yɔ, pa-taa nabɛyɛ maɣzaɣ se tisuu mbʋ pɛwɛna yɔ, pɩ-wayɩ fɛyɩ. Panaɣaɣ pa-tɩ se mba kɩlɩnɩ wɛʋ siɣsiɣ nɛ peniŋ lalaa. Ɛyaa mba, pɔ-yɔɔ Yesu tuu eduuye ɖɩnɛ se:

“Ɛyaa naalɛ kpa Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ tɩmʋʋ. Lɛlʋ kɛ Farɩsɩ tʋ nɛ lɛlʋ Hulisi. Farɩsɩ tʋ sɩŋ kɩsɩŋʋʋ nɛ ɛtɩmɩɣ ɛ-taa mbʋ yɔ se: ‘Ɛsɔ, mɛnsɛ-ŋ se ŋlɩzɩ-m nɛ mɛnfɛyɩ ɛzɩ ɛyaa lɛlaa yɔ, paba kɛ mɩlaa, nɔɔkuye tɩnaa, acɛyɛ laɖaa; nɛ mɛnfɛyɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ hulisi ɛnʋ yɔ yɔ. Mɔhɔkʋʋ nɔɔ kɩyakʋ sɩŋʋʋ taa tam nabʋlɛ; moncozuu ma-ñɩm yɔɔ nɛ mahaɣ layaa.’”​—Luka 18:10-12.

 Paa anɩ ɛsɩm Farɩsɩ mba yɔɔ se pɔsɔɔlɩ pa-tɩ wɩlʋʋ se mba kɩlɩnɩ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa. Pawɩlɩɣ pa-tɩ mbʋ se ɛyaa ɩñam-wɛ. Hodo wiye nɛ Saɖakawaɣ wiye pɔsɔɔlɩ nɔsɩ hɔkʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩyakɩŋ weyi payakaɣ avema ana a-wiye yɔ, isuwaɣ camɩyɛ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pana-wɛ se peɖiɣni nɔsɩ hɔkʋʋ. Nɛ pahaɣaɣ haɖɛ hiu ñɩnɖɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ ɖozi yɔɔ. (Luka 11:42) Pɩlakɩ fenasɩ cabɩ yɔ, penim samaɣ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Putowolopɩsɛɛwaa [ɛyaa yem waa] mba paasɩŋ paɣtʋ yɔ, [Farɩsɩ ñɩma maɣzɩɣnɩ mbʋ] pɛkɛ kilebaa!”—Yohanɛɛsɩ 7:49.

Yesu wolo e-eduuye yɔɔ se: “Hulisi ñasɩŋ poliŋ taa, ɛɛkatɩɣ se ɛkpazɩ ɛ-ɛza nɛ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛmakɩ ɛ-laŋɩyɛ taa yem se: ‘Hayɩ Ɛsɔ, na man-pʋtɔdɩyɛ, mɛnkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ.’” Toovenim, hulisi wɛnɩ tɩ luzuu nɛ etisi se ɛwɛnɩ kɩwɛɛkɩm sakɩyɛ. Yesu tɛzɩnaa se: “Meheyiɣ-mɩ se: Wayɩ wayɩ tʋ ɛnʋ yɔ, pekpeɣ-i nɛ pʋcɔ ɛpɩsɩ ɛ-ɖɩɣa. Lɛlʋ yɔ, petikpeɣ-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ tisuu, piyele nɛ weyi etisiɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ kpazʋʋ.”—Luka 18:13, 14.

Yesu tɩŋnɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se pɩcɛyɩ siŋŋ se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ tɩ luzuu. Pʋmʋnɩ mbʋ se Yesu ɛñɩɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaapaɣlɩ Farɩsɩ ñɩma mba pañɩkɩɣ niye sɔsɔtʋ nɛ lona sɔsɔna ñɩnʋʋ yɔɔ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa. Nɛ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩwazɩɣ ɖɔɖɔ mba patɩŋɩɣ Yesu wayɩ sɔnɔ yɔ.