Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 27

Yesu ya Maatiyee se ɛtɩŋ-ɩ

Yesu ya Maatiyee se ɛtɩŋ-ɩ

MAATIYEE 9:9-13 MAARKƖ 2:13-17 LUKA 5:27-32

  • YESU YA LAMBUU MƲYƲ MAATIYEE SE ƐTƖŊƖ-Ɩ

  • YESU ÑƆTAƔNƖ KƖWƐƐKƖM LAÐAA SE PƖSA NƐ ƐSƖNƖ-WƐ

Yesu wa kaakalaɣ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛcaɣ Kapɛrnayum tɛtʋ taa peeɖe Galilee Teŋgu cɔlɔ. Peeɖe samaɣ tasɩ kɔm ɛ-cɔlɔ nɛ ɛpaɣzɩ-kɛ tɔm wɩlʋʋ. Ɛɖɔŋaɣ lɛ, ɛna Maatiyee weyi payaɣ ɖɔɖɔ se Leevi yɔ, ɛcaɣ lambuu ɖɩmʋyɛ. Yesu ha-ɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɛ ɛyaa-ɩ nɛ nɔɔ kɩbaŋa se: “Tɩŋ ma-wayɩ.”—Maatiyee 9:9.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se, ɛzɩ Pɩyɛɛrɩ, Andree nɛ Yohanɛɛsɩ yɔ, Maatiyee kaatɛm nɩʋ Yesu taŋ se ɛwɛɛ ɛwɩlɩɣ tɔm nɛ ɛlakɩ piti lakasɩ pe-egeetiye taa. Pʋyɔɔ ɛkʋyɩ kpaagbaa nɛ ɛtɩŋ Yesu ɛzɩ paba kaatɛm labʋ yɔ. Maatiyee yɔɔdɩ pɩ-tɔm evaŋgilim ŋgʋ ɛmawa yɔ, kɩ-taa. Ɛtɔm se: “Nɛ ɛlɛ [Maatiyee maɣmaɣ] kʋyɩ nɛ ɛtɩŋ ɛ-wayɩ.” (Maatiyee 9:9) Toovenim, Maatiyee yebi lambuu mʋʋ nɛ ɛpɩsɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ.

Pitileɖi lɛ, Maatiyee yaa Yesu se ɛkɔɔ ɛ-tɛ nɛ pala kazandʋ; pɩtɩla ɛñɩnaɣ se ɛwɩlɩ Yesu ɛ-ɛsɩmɩyɛ waɖɛ nɖɩ ɛlɛ ha-ɩ se ɛpɩsɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Pɩtasɩnɩ Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa lɛ, mba ɖɔɖɔ Maatiyee yawa se pɔkɔɔ kazandʋ ndʋ tɩ-taa? Maatiyee ya ɛ-taabalaa mba ɛ nɛ wɛ palakaɣ lambuu mʋʋ tʋmɩyɛ yɔ. Pamʋwaɣ lambuu mɛlɛnaa mba pɔkɔŋaɣ mɛlɛ ɖɩzɩŋɩyɛ yɔ, nʋmɔɖɔnaa nɛ wondu pɛdɩyaa, pɔ-cɔlɔ nɛ powokini Roma ñʋndɩnaa mba ɛyaa taasɔɔlɩ pɔ-tɔm yɔ. Yuda mba maɣzaɣ suwe lambuu mʋyaa panɛ pɔ-yɔɔ? Samaɣ niŋaɣ-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pomulaɣ ɛyaa nɛ pamʋʋ lambuu nɛ pɩcɛzɩɣ ɛzɩma paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ. “Kɩwɛɛkɩm laɖaa,” pɩ-tɔbʋʋ se ɛyaa mba pasɩm-wɛ se pe-wezuu caɣʋ tɩtʋʋzɩ yɔ, paawɛ ɖɔɖɔ kazandʋ ndʋ tɩ-taa peeɖe.—Luka 7:37-39.

Farɩsɩ ñɩma mba pakpakɩɣ pa-tɩ se pɛkɛ ɛyaa siɣsiɣ ñɩma yɔ, pa-taa nabɛyɛ kaawɛ peeɖe. Pana Yesu nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa mba kazandʋ taa lɛ, pɔpɔzʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ mɩ-tɔm wɩlɩyʋ nɛ hulisinaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pɔtɔkɩ?” (Maatiyee 9:11) Yesu nɩ mbʋ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Tomnaɣ taa kpeyitaɣ tɩnaa fɛyɩnɩ fɛɖʋ kɛdɛɖaɣ, ɛlɛ kʋdɔndɩnaa. Iwolo ɩkpɛlɩkɩ nɛ ɩnɩɩ tɔm tʋnɛ yɔ tʋ-tɔbʋʋ se: Mancaɣ pʋtɔdɩyɛ naʋ na, pɩtɩkɛ kɩlaʋ. Mantɩkɔɔ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yaʋ, ɛlɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa.” (Maatiyee 9:12, 13; Ozee 6:6) Paa Farɩsɩ mba ɩtaawɛɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ nɛ payaɣ-ɩ nɔɔ taa yem se “wɩlɩyʋ” yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɛkpɛlɩkɩ siɣsiɣ wɛtʋ ɛ-cɔlɔ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Maatiyee ya lambuu mʋyaa nɛ kɩdɛkɛdɩm laɖaa sakɩyɛ ɛ-tɛ se pɩsa nɛ pewelisini Yesu nɛ ɛlɛ waa-wɛ fezuu taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Masɩ tɔŋ se “mba patɩŋaɣ ɛ-wayɩ yɔ, paaɖɔ sakɩyɛ.” (Maarkɩ 2:15) Yesu kaasɔɔlɩ siŋŋ se ɛsɩnɩ-wɛ nɛ taabalɩyɛ wɛɛ pa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa nɛ pɩha-wɛ alaafɩya fezuu taa. Farɩsɩ mba kaamaɣzaɣ se pɛwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa nɛ peniŋ ɛyaa panɛ, ɛlɛ Yesu ñatɩla mbʋ. Pɩɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ nɛ pʋyɔɔ ɛpɩsɩ ɛ-tɩ fezuu taa ɖɔkɔtɔ se ɛwaa mba payɩ pɩwɩɣ-wɛ fezuu taa yɔ.

Ye Yesu ɛna lambuu mʋyaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa pa-pʋtɔdɩyɛ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se pa-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ wɛ-ɩ ɖeu, ɛlɛ ɛɛsɔɔlaa se ɛlɩzɩ ɛ-camɩyɛ lakasɩ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ nɛ pɩwazɩ-wɛ ɛzɩ pɩɩwazʋʋ ɖɔɖɔ mba paakɛ kʋdɔndɩnaa tomnaɣ yɔɔ yɔ. Ŋtɔzʋʋ tɔm ndʋ eeheyi canaɣ ŋga ɛɛna-kɛ nɛ pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ yɔ, tɩ-yɔɔ? Eeheyi-kɛ se: “Mɔnsɔɔlaa, ñɔ-yɔɔ ɛcɛ.” (Maatiyee 8:3) Pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖa-ɖɔɖɔ ɖɩwɛɛnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ nɛ ɖɩsɩɣnɩ mba pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ, nɛ ɖɩɖʋʋ-wɛ nesi, kɔzɩ kɔzɩ fezuu taa?