Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 26

“Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm”

“Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm”

Maatiyee 9:1-8 Maarkɩ 2:1-12 Luka 5:17-26

  • Yesu Kpeɣ Kaakalaɣ Nakɛyɛ Ka-kɩwɛɛkɩm Nɛ Ɛwaa Ka-kʋdɔŋ

Lɛɛlɛɛyɔ ɛyaa sakɩyɛ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba pɛwɛ poliŋ taa yɔ, panɩ Yesu taŋ. Sakɩyɛ lɩnɩ ɖooo poliŋ nɛ pɔkɔ se pewelisi ɛ-tɔm nɛ pana e-piti lakasɩ. Ɛlɛ Yesu cɔ Galilee egeetiye hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa nɛ esusi tɔm kɩyakɩŋ cabɩ lɛ, ɛɖaɣnɩ pɩsʋʋ Kapɛrnayum ɖenɖe ɛkɩlaɣ susuu tɔm yɔ. Pitileɖi lɛ, ɛyaa mba paawɛ Galilee Teŋgu nɔɔ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, panɩɩ se ɛpɩsaa. Nɛ pa-taa sakɩyɛ wolo ɖɩɣa ŋga ka-taa ɛwɛɛ yɔ. Pa-taa nabɛyɛ kɛ Farɩsɩ mba nɛ lalaa ñɛkɛ Moyizi Paɣtʋ wɩlɩyaa; paalɩnɩ Galilee hɔɔlɩŋ kpeekpe taa, Yudee nɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ Yerusalɛm.

“Ɛyaa samaɣ kpeɣli sakɩyɛ nɛ ɖɩjaɣyɛ fɛyɩ nɔnɔɔ taa maɣmaɣ, nɛ eheyiɣ-wɛ tɔm.” (Maarkɩ 2:2) Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, piti lakasɩ nasɩyɩ caɣ labʋ. Sɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna se Yesu wɛnɩ ɖoŋ se ɛɖɩzɩ mbʋ pɩ-cɔlɔ ɛyaa kʋñɔmɩŋ lɩɣna yɔ nɛ ɛɖaɣnɩ haʋ tomnaɣ taa alaafɩya mba payɩ ɛsɔɔlaa yɔ.

Yesu wɩlaɣ tɔm ɛyaa mba pekpeɣlaa yɔ lɛ, ɛyaa nabɛyɛ naanza kɔnɩ kaakalaɣ nakɛyɛ tɛya yɔɔ. Pañɩnaɣ se Yesu ɛwaa pa-taabalʋ kʋdɔŋ. Ɛlɛ pataapɩzɩɣ se powoni-i Yesu ɛzɩdaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, samaɣ kɩlɩ ñɩɣʋ nɔnɔɔ taa. (Maarkɩ 2:4) Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma wɛtʋ ndʋ tiyeba nɛ pitibi-wɛ yɔɔɔ yɔ. Pʋyɔɔ pakpa kuduyuu ñʋʋ taa nɛ pɛhɛɖɩ lɔbɩtʋ. Pʋwayɩ lɛ, petisi tɛya wena a-yɔɔ kaakalaɣ hɩnaa yɔ, kuduyuu tɛɛ.

Ŋmaɣzɩɣ se mbʋ palaba yɔ, pɩwɩzɩ Yesu yaa we? Aayɩ! Ɛzɩma palɩzɩ tisuu nɛ pawɩlɩ yɔ, pɩlabɩ ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ nɛ eheyi kaakalaɣ se: “Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm.” (Maatiyee 9:2) Ɛlɛ toovenim taa Yesu pɩzɩɣ ekpeɣ kɩwɛɛkɩm na? Takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ mba pamaɣzaɣ se pɩkɛnɩ-wɛ waɖɛ se pakaɖɩnɩ Yesu, pʋyɔɔ pemidaɣ pe-liŋ tɛɛ se: “Ɛzɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛlakɩ ɛzɩma nɛ ɛyɔɔdʋʋ mbʋ? Ɛtʋʋ Ɛsɔ! Apɩzɩɣ nɛ ekpeɣ kɩwɛɛkɩm, ye pɩtɩkɛ Ɛsɔ yeke koŋ?”—Maarkɩ 2:7.

Yesu nawa se ndʋ pamaɣzɩɣ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se ɛbɛ yɔɔ pahʋʋ pa-taa mbʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛtɔ se: “Ɛbɛ kɩlɩ to yɔ, se pɔtɔ kaakalaɣ se: ‘Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm’, yaa se pɔtɔ se: ‘Kʋyɩ ŋkpaɣ ñɛ-tɛya nɛ ŋɖɔ?’” (Maarkɩ 2:8, 9) Toovenim, pɩtɩŋnɩ kɩlaʋ ŋgʋ Yesu kaɣ labʋ yɔ, kɩ-yɔɔ lɛ, ɛpɩzɩɣ nɛ ekpeɣ abalʋ ɛnɛ ɛ-kɩwɛɛkɩm.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu wɩlɩ samaɣ, pɩkpɛndɩnɩ mba pakaɖɩɣnɩ-ɩ yɔ se ɛwɛnɩ ɖoŋ se ekpeɣ kɩwɛɛkɩm tɛtʋ yɔɔ. Peeɖe ɛpɩsɩnɩ kaakalaɣ yɔɔ nɛ eheyi-kɛ se: “Mɔtɔŋnɩ-ŋ, kʋyɩ ŋkpaɣ ñɛ-tɛya nɛ ŋkpe ña-ɖɩɣa.” Nɛ kaakalaɣ la mbʋ ɖɔɖɔ kpaagbaa. Kakʋyɩ kakpaɣ kɛ-tɛya ɛyaa mba paawɛ peeɖe yɔ, pɛ-ɛzɩdaa nɛ kapaɣzɩ ɖɔm. Pɩɖɩɣzɩ samaɣ siŋŋ nɛ kasa Ɛsɔ nɛ kɔtɔ se: “Wiɖiyi ɖɩtɩna mbʋ kaaʋ.”—Maarkɩ 2:11, 12.

Ɛzɩ ɖɩnaʋ yɔ, Yesu wɩlaa se nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ kɩwɛɛkɩm nɛ kʋdɔmɩŋ pɛ-hɛkʋ taa, nɛ kɩwɛɛkɩm kpeɣu nɛ tomnaɣ taa alaafɩya pɛ-hɛkʋ taa. Bibl wɩlɩɣ se ɖɔ-cɔzɔ Aɖam labɩ kɩwɛɛkɩm lɛ, ɛɖɛzɩ-ɖʋ pʋ. Ɛɖɛzɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ payɩ kɩwɛɛkɩm kɔŋna yɔ, ɛzɩ kʋdɔmɩŋ nɛ sɩm mbʋ yɔ. Ɛlɛ Yesu kaɣ tɩŋnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ nɛ ekpeɣ mba payɩ pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ pɛsɛɣ-ɩ yɔ, pa-kɩwɛɛkɩm. Pʋwayɩ lɛ, paɖɩzɩ kʋdɔmɩŋ cɩɖɩ cɩɖɩ.—Roma 5:12, 18, 19.