Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 108

Pañɩbɩ Yesu ɛlɛ patɩpɩzɩ pakpa-ɩ

Pañɩbɩ Yesu ɛlɛ patɩpɩzɩ pakpa-ɩ

MAATIYEE 22:15-40 MAARKƖ 12:13-34 LUKA 20:20-40

  • ƖCƐLƖ SEZAARƖ MBƲ PƖKƐ SEZAARƖ PƲYƲ YƆ

  • PEFEZIƔ SƖÐAA LƐ, PAKAƔ ÐƆKƲƲ NESI NA?

  • PAƔTƲ SƆSƆTƲ

Yesu koyindinaa mʋ pana siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩŋnɩ aduwa ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ekuli pa-kañatʋ lakasɩ yɔɔ. Pʋyɔɔ Farɩsɩ ñɩma wɛɛ nɛ palakɩ lɩmaɣza se pañɩbɩ-ɩ kpaca. Pañɩnaɣ se potuyi-i nɛ ɛyɔɔdɩ natʋyʋ nɛ pɩwɩlɩ se ɛkaɖɩɣnɩ Roma mba kewiyitu. Pʋyɔɔ pɛhɛyɩ liidiye pɔ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ nɛ petiyi-wɛ se powolo nɛ pañɩbɩ-ɩ kpaca.—Luka 6:7.

Paba woba lɛ, pɔpɔzɩ Yesu se: “Tɔm wɩlɩyʋ, ɖɩsɩm mbʋ se, ŋyɔɔdʋʋ nɛ ŋwɩlɩɣ tɔm camɩyɛ siɣsiɣ nɛ ŋŋlakɩ ɛsɩmɩyɛ yɔɔ, ɛlɛ ŋwɩlɩɣ Ɛsɔ nʋmɔʋ kaɖaʋ. Pɩha-ɖʋ nʋmɔʋ yaa pɩtɩha-ɖʋ se ɖɩhɛyɩ lambuu Sezaarɩ?” (Luka 20:21, 22) Yesu tɩtɔlɩ pa-kpaca taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnawa se pɛkɛnɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ ɛyaa nɛ ajitu tɔm pɔpɔzɩ-ɩ. Ye ecosaa se: ‘Aayɩ, pɩtɩha nʋmɔʋ se pɛhɛyɩ lambuu’ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pakʋyɩ ɛ-yɔɔ se ɛkaɖɩɣnɩ Roma ñʋndɩnaa. Ɛlɛ ye ecosaa se: ‘Ɛɛɛ pɩha nʋmɔʋ se pɛhɛyɩ lambuu’ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɩzɩ samaɣ nɛ kakʋyɩ ɛ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ka-taa fɛyɩ leleŋ nɛ Roma mba kewiyitu tɔɔʋ. Ye mbʋ, suwe ɛkaɣ cosuu?

Yesu cosi-wɛ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩmaɣzɩɣ-m se ɩna, nɔsɩ naalɛ tɩnaa mɩ? Ɩkɔnɩ-m lambuu pɔɔyaɣ nɛ mana.” Peeɖe pɔkɔnɩ-ɩ liidiye pɔɔyaɣ. Nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “A-matʋ lɛ, nɛ anɩ palɩzɩ kɔ-yɔɔ mbʋ yɔ?” Pocosi-i se: “Sezaarɩ.” Nɛ Yesu cosi-wɛ nɛ lɛɣtʋ se: “Ɩcɛlɩ Sezaarɩ mbʋ pɩkɛ Sezaarɩ pʋyʋ yɔ, nɛ Ɛsɔ mbʋ pɩkɛ Ɛsɔ pʋyʋ yɔ.”—Maatiyee 22:18-21.

 Yesu tɔm tʋnɛ tɩɖɩɣzɩ ɛyaa mba siŋŋ. Ɛzɩma ecosi-wɛ nɛ lɛɣtʋ yɔ, piyeba nɛ paanaɣ se pɔyɔɔdɩ suwe nɛ pɛtɛzɩ ɖɛʋ. Ɛlɛ ɖoo titiiyuta nɛ pakaɣ-ɩ ɖaɣnʋʋ ñɩbʋ kpaca. Farɩsɩ ñɩma ñaɣ pana nɛ patɩpɩzɩ lɛ, Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ lɛɛɖɛ ñʋndɩnaa ñɔtɩnɩ Yesu.

Mba lɛ Saduki ñɩma mba paatisiɣ sɩɖaa fezuu tɔm yɔɔ yɔ. Pɔpɔzɩ-ɩ tɔm natʋyʋ pɩlɩɩnɩ sɩɖaa fezuu nɛ paɣtʋ ndʋ tɩtɔŋ se ɛyʋ ɛsɩba yɔ, e-neu yaa ɛ-ɖalʋ ɛkpaɣ ɛ-halʋ yɔ, tɩ-yɔɔ. Pɔpɔzɩ-ɩ se: “Tɔm wɩlɩyʋ, Moyizi tɔm se: Ye nɔɔyʋ ɛsɩba nɛ ɛfɛyɩnɩ piya yɔ, e-koobu kaahɔ e-lelu, ɛ-cʋyʋ, nɛ ɛkɛɛ e-koobu sɩɖʋ ñʋʋ ɖeɖe. Koobiya lʋbɛ kaawɛ ɖɛ-tɛ. Kajalaɣ tʋ kpaɣ halʋ nɛ ɛɖɛɛ ɛsɩ, ɛtɩkɛtɩ ɛ-ñʋʋ ɖeɖe, eyele halʋ lelu nɛ e-koobu lɛlʋ. Naalɛ tʋ kpaɣ-ɩ, tozo tʋ ɖɔɖɔ, nɛ mbʋ mbʋ pɩkɔɔ pɩtalɩ lʋbɛ tʋ. Pe-kpeekpe pa-lʋbɛ wayɩ lɛ, halʋ sɩ. Femtu wiye lɛ, halʋ ɛnʋ ɛkɛɣ pa-lʋbɛ taa anɩ halʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-tɩŋa payɩ, pakpaɣ-ɩ?”—Maatiyee 22:24-28.

Yesu nawa se Saduki mba tisiɣ takayɩsɩ nzɩ Moyizi mawa yɔ, sɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ ɛhɔm pa-lɩmaɣza nɛ ewoni takayɩsɩ nzɩ sɩ-yɔɔ nɛ ecosi-wɛ se: “Piiyiɣdiɣ-mɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩɩsɩŋ takayaɣ kiɖeɖeɣa nɛ Ɛsɔ ɖoŋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pefeŋ sɩm yɔɔ lɛ, paakpakɩɣ halʋ, paawalɩɣ, ɛlɛ pɛwɛɣ ɛzɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔ. Piyele nɛ sɩɖaa femtu tɔm yɔ, ɩtɩkalɩ Moyizi takayaɣ taa hɔɖʋʋ miŋ ñaɣʋ ɖeɖe tɔm ndʋ Ɛsɔ yɔɔdaa yɔ: ‘Mɛnkɛ Abraham tɛ Ɛsɔ, Izaakɩ tɛ Ɛsɔ, Yakubu tɛ Ɛsɔ.’ Mbʋ lɛ, Ɛsɔ tɩkɛ sɩɖaa tɛ Ɛsɔ, ɛlɛ ɛzadɩnaa tɛ Ɛsɔ, piyiɣdi-mɩ pɩdɩɩfɛyɩ.” (Maarkɩ 12:24-27; Egipiti Lɩʋ 3:1-6) Yesu tɔm tʋnɛ tɩlabɩ samaɣ piti pɩdɩɩfɛyɩ.

Yesu tɩtɔlɩ Farɩsɩ ñɩma nɛ Saduki ñɩma pa-kpacanaa taa. Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ana, ala nɔɔ se atasɩ ñɩbʋ Yesu. Peeɖe takayɩsɩ mayʋ nɔɔyʋ pɔzɩ Yesu se: “Tɔm wɩlɩyʋ, paɣtʋ taa lɛ ndʋ kɩlaa?”—Maatiyee 22:36.

Nɛ Yesu cosi-i se: “Ndʋ tɩkɩlaa lɛ yɔ: Welisi, Izrayɛɛlɩ: [Yehowa] ɖɛ-Ɛsɔ yeke na [Yehowa]. Ŋŋsɔɔlɩ [Yehowa], ñɛ-Ɛsɔ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, ñe-ciyam pilim, nɛ ñe-fezuu pilim nɛ ño-ɖoŋ kpeekpe. Paɣtʋ lɛɛtʋ yɔ: Ŋŋsɔɔlɩ ño-koobu ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ, paɣtʋ natʋyʋ tɩkpaɖɩ-tʋ.”—Maarkɩ 12:29-31.

Takayɩsɩ mayʋ nɩ tɔm ndʋ lɛ, ecosi se: “Camɩyɛ mbʋ yɔ, Tɔm wɩlɩyʋ, ŋwɛnɩ toovenim se ŋtɔ se: Ɛsɔ kɛ kʋyʋm koŋ nɛ nɔɔyʋ fɛyɩ nɛ pɩtasɩnɩ-ɩ. Ɛ-sɔɔlʋʋ nɛ ña-laŋɩyɛ pilim, nɛ ñe-ciyam pilim, nɛ ño-ɖoŋ kpeekpe, nɛ koobu sɔɔlʋʋ ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ, pɩkɩlɩ paa haɖɛ nɖɩ nɛ paa kɩlaʋ ŋgʋ.” Yesu nawa se takayɩsɩ mayʋ cosi camɩyɛ lɛ, eheyi-i se: “Ŋtiposini Ɛsɔ tɛ Kewiyaɣ.”—Maarkɩ 12:32-34.

Pɩlakɩ kɩyakɩŋ naadozo yɔ (Nisaŋ 9, 10 nɛ 11), Yesu wɛʋ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm templo taa yɔ. Ɛyaa nabɛyɛ welisaɣni-i nɛ taa leleŋ, pa-taa lɛlʋ lɛ takayɩsɩ mayʋ ɛnɛ. Ɛlɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa taa ñɛwɛɛ nɛ pɩwɩɣnɩ-ɩ, paa mbʋ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ lɛ, “nɔɔyʋ tɩkatɩɣ ɖɔɖɔ se ɛpɔzɩ natʋyʋ.”