Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 28

Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩɩhɔkʋʋ nɔɔ?

Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩɩhɔkʋʋ nɔɔ?

MAATIYEE 9:14-17 MAARKƖ 2:18-22 LUKA 5:33-39

  • YOHANƐƐSƖ TƆMKPƐLƖKƖYAA PƆZƖ YESU TƆM PƖLƖƖNƖ NƆƆ HƆKƲƲ YƆƆ

Yesu tɔɔ pɩnaɣ 30 tɛ Paska nɛ pɩla alɩwaatʋ pazɩ lɛ, pakpa Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ nɛ paɖʋ salaka. Yohanɛɛsɩ kaasɔɔlaa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛtɩŋ Yesu wayɩ. Lɛɛlɛɛyɔ, paɖʋʋ-ɩ salaka yɔ, pɩlabɩ fenasɩ cabɩ yɔ, ɛlɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩŋa tɩpaɣzɩtɩ Yesu wayɩ tɩŋʋʋ.

Pɩkazɩ pazɩ se pɔtɔɔ pɩnaɣ 31 tɛ Paska lɛ, Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɩnɩ Yesu nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɖa nɛ Farɩsɩ mba ɖɩhɔkʋʋ nɔɔ nɛ ñɔ-tɔm mʋyaa ɩɩhɔkʋʋ?” (Maatiyee 9:14) Nɔɔ hɔkʋʋ kaakɛnɩ Farɩsɩ mba Ɛsɔ sɛtʋ taa sɔnzɩ nasɩyɩ. Pʋyɔɔ tɔm tʋnɛ tɩ-wayɩ lɛ, Yesu kɔm nɛ etuu eduuye naɖɩyɛ. Ðɩ-taa lɛ, ɛyɔɔdɩ Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ tɔm se ɛyaɣ ɛ-tɩ siɣsiɣ tʋ nɛ ɛtɩmaɣnɩ Ɛsɔ se: “Ɛsɔ, mɛnsɛ-ŋ se ŋlɩzɩ-m nɛ mɛnfɛyɩ ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ . . . Mɔhɔkʋʋ nɔɔ kɩyakʋ sɩŋʋʋ taa tam nabʋlɛ.” (Luka 18:11, 12) Pɩtɩla yɔ, sɔnzɩ nzɩ sɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa hɔkaɣ nɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, pɩtɩla ɛzɩma pakpa Yohanɛɛsɩ nɛ paɖʋʋ-ɩ salaka yɔ, pɩ-yɔɔ pɔhɔkaɣ nɔɔ se pewii ɛ-kʋñɔŋ. Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa maɣzaɣ se pɩwɛɛ se Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩhɔkɩ nɔɔ ɖɔɖɔ nɛ pɩwɩlɩ se pewiɣ Yohanɛɛsɩ mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ, pɩ-yɔɔ.

Peeɖe Yesu kpaɣ kɩɖaʋ nakʋyʋ nɛ ecosini-wɛ nɛ ɛtɔ se: “Walʋ kpɛndɩ ɛwɛɛ lɛ, ɛ-taabalaa cakɩ kʋñɔŋ yaa we? Wiɖiyi lɛ pakaɣ walʋ ɛnʋ kʋsʋʋ, ɖɩnɛ ɛlɛ pakaɣ nɔɔ hɔkʋʋ.”—Maatiyee 9:15.

Yohanɛɛsɩ maɣmaɣ kaatɛm kpaɣʋ Yesu nɛ ɛmaɣzɩnɩ asɛyʋ walʋ. (Yohanɛɛsɩ 3:28, 29) Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu wɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa cɔlɔ yɔ, pɩtɩcɛyɩ se pɔhɔkɩ nɔɔ. Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu sɩkɩ yɔ, pɩwɛɛ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛcaɣ kʋñɔwiye nɛ pɔhɔkɩ nɔɔ. Ɛlɛ pɛ-wɛtʋ tʋnɛ tɩɖaɣnɩɣ lɛɣzʋʋ kpɛlɩ alɩwaatʋ ndʋ pa-ñʋʋ yaɖʋ feŋ nɛ sɩɖaa taa yɔ! Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, pɩtɩtasɩ pɔzʋʋ se pɛwɛ kʋñɔwiye taa nɛ pɔhɔkɩ nɔɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu tasɩ aduwa anɛ tuuu: “Paapɛlɩɣ toko kɩfalʋʋ hɔɔlaɣ se pɛñɛyɩ toko kɩbɩnʋʋ yɔɔ, toko kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩ-hɔɔlaɣ tɛzɩɣ labʋ nɛ toko kɩbɩnʋʋ tɛzɩ cɛbʋ. Paasuu sʋlʋm kɩfam kokola kɩbɩna taa. Ñazɩ ɛzɩma nɛ aaya nɛ sʋlʋm kpɛdɩ, nɛ kokola le. Ɛlɛ posuu sʋlʋm kɩfam kokola kɩfalɛɛ taa nɛ pɩtɩŋa pɩwɛɛ.” (Maatiyee 9:16, 17) Suwe Yesu caɣ yɔɔdʋʋ?

Yesu caɣ se Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩnɩɩ pɩ-taa se pɩtɩpɔzɩ se Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩɖɔ Yuda mba sɔnzɩ nzɩ sɩ-alɩwaatʋ ɖɛwa yɔ, sɩ-yɔɔ ɛzɩ nɔɔ hɔkʋʋ sɔnzɩ mbʋ yɔ. Ɛtɩkɔɔ se ɛsɔ Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ kɩbɩnʋʋ ŋgʋ kɩ-alɩwaatʋ ɖɛwa nɛ kɩtɩtasɩ wɛʋ wazaɣ nɛ pɩwɛɛ se kɩsɩɩ tɩnaɣ yɔ, kɩ-nɔɔ taa, ɛzɩ pɔsɔʋ toko kɩfalʋʋ hɔɔlaɣ toko kɩbɩnʋʋ yɔɔ yɔ. Ɛsɔ sɛtʋ nʋmɔʋ ŋgʋ Yesu wɩlɩɣ yɔ, kɩwɛ ndɩ siŋŋ nɛ Yuda mba Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩ-taa pakpaɣ ɛyaa sɔnzɩ nɛ pɛɖɛzɩ nɔɔ yɔ. Toovenim lɛ, ɛtaasɔɔlɩ se ɛsɔ toko kɩfalʋʋ hɔɔlaɣ toko kɩbɩnʋʋ yɔɔ yaa ɛtaasɔɔlɩ se esuu sʋlʋm kɩfam kokoɖe kɩbɩnɖɛ taa.