Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 80

Ninɖiɣyu Kɩbanʋ nɛ ɛ-kalakɩŋ

Ninɖiɣyu Kɩbanʋ nɛ ɛ-kalakɩŋ

YOHANƐƐSƖ 10:1-21

  • YESU YƆƆDƖ NINÐIƔYU KƖBANƲ NƐ Ɛ-KALAKƖŊ PƆ-TƆM

Yesu wɩlaɣ tɔm Yudee egeetiye taa lɛ, ɛkpaɣ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-taa ɛ-tɔm welisiyaa pɩzɩɣ nɛ panɩɩ kɛlɛʋ yɔ. Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩyɔɔdʋʋ heŋ nɛ kalakɩŋ pɔ-tɔm. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛyɔɔdaɣ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-tɔm lɛ, Yuda mba tɔzɩ Daviid tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “[Yehowa] kɛnɩ me-ninɖiɣyu. Maatɛɖɩɣ nabʋyʋ. Ñɩtʋ kɩbandʋ yɔɔ ewokini-m.” (Keɣa 22:1, 2) Daviid yɔɔdɩ Keɣa lɛɛka taa se: “Ðɩhɩnɩ [Yehowa] weyi ɛlabɩ-ɖʋ yɔ, nɛ ɖɩɖʋ-ɩ hɩɖɛ. Ɛnʋ na ɖɛ-Ɛsɔ, nɛ ɖa, ɖɩkɛ samaɣ ŋga eɖiyiɣ yɔ.” (Keɣa 95:6, 7) Toovenim, Moyizi Paɣtʋ tɛɛ lɛ, Izrayɛɛlɩ piya wɛ ɛzɩ heŋ weyi ɩwɛ kalakʋ taa yɔ.

Heŋ ɛnɩ ɩɩwɛ “kalakʋ” taa, pʋ-tɔbʋʋ se Izrayɛɛlɩ piya tɩŋa kaawɛ Moyizi paɣtʋ tɛɛ. Paɣtʋ ndʋ tɩɩwɛ ɛzɩ koloŋa ŋga kaɖaŋaɣ pɔ-yɔɔ se mba paasɩŋ paɣtʋ ndʋ yɔ, pa-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ etaapisi-wɛ yɔ. Ɛlɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se Izrayɛɛlɩ ñɩma nabɛyɛ nazaɣ Ɛsɔ heŋ ɛnɩ. Yesu yɔɔdaa se: “Tʋtʋyɛ taa, tʋtʋyɛ taa, meheyiɣ-mɩ se weyi ɛɛtɩŋɩɣnɩ nɔnɔɔ se ɛsʋʋ wondu laŋaɣ tɛɛ yɔ, nɛ ɛmaɣnɩ koloŋa yɔ, ɛkɛ mɩlʋ nɛ ɛyaa kʋyʋ. Weyi ɛsʋʋnɩ nɔnɔɔ yɔ, ɛkɛnɩ wondu ninɖiɣyu siŋŋ.”—Yohanɛɛsɩ 10:1, 2.

Pɩtɩla ɛyaa nɩ pɩ-taa se mba pɛcɛtaɣ se pɛkɛ Mesiya yaa Krɩstʋ yɔ, pɔ-tɔm ɛyɔɔdʋʋ. Ɛyaa mba pɛwɛ ɛzɩ mɩlaa nɛ ɛyaa kʋyaa yɔ. Pɩtɩpɔzɩ se ɛyaa ɩtɩŋ cɛtɩyaa mba. Ɛlɛ pɩwɛɛ se patɩŋ “wondu ninɖiɣyu siŋŋ” weyi ɛ-tɔm Yesu yɔɔdaa se:

“Ɛnʋ tɛya tʋ tʋlʋʋ, nɛ wondu nɩɩ ɛ-nɔɔ, ɛ-maɣmaɣ ɛyaɣ e-wondu nɛ tɩ-hɩla nɛ tɩlɩɣ kpou tɛɛ, tɩlɩɣ pɩtɛ lɛ, ɩɖɛɣ tɩ-nɔɔ nɛ tɩtɩŋɩɣ ɛ-wayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩsɩm ɛ-nɔɔ. Tɩɩtɩŋɩɣ ɛgɔm wayɩ kaaʋ, tiseɣ-i kiseu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩɩsɩŋ agɔma nɔsɩ.”—Yohanɛɛsɩ 10:3-5.

Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ weyi ɛwɛ ɛzɩ tɛya tʋ yɔ, ɛɛyɔɔdaa se Yesu kɛnɩnɩ weyi pɩwɛɛ se heŋ weyi ɩwɛ Moyizi paɣtʋ tɛɛ yɔ ɩtɩŋ. Pʋyɔɔ Galilee heŋ nɩɩyɩ nɛ weyi ɩwɛ Yudee ɖenɖe eɖiɣni tɔm wɩlʋʋ yɔ, ɩnɩ Yesu nɔɔ nɛ ɩsɩmɩ-ɩ kɛlɛʋ. Le eɖiyiɣ heŋ ɛnɩ se ewona? Nɛ ɛbɛ mba patɩŋɩɣ-ɩ yɔ, pakaɣ hiɣu? Pɩtɩla, mba panɩɣaɣ Yesu tɔm tʋnɛ yɔ, pɩlakaɣ pa-taa nabɛyɛ kiii, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, patɩnɩɩ tɩ-tɔbʋʋ.—Yohanɛɛsɩ 10:6.

Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se mɛnkɛnɩ wondu laŋaɣ nɔnɔɔ. Mba paakɔma yɔ, paakɛ mɩlaa nɛ ɛyaa kʋyaa pe-kpeekpe nɛ heŋ tɩnɩɩnɩ-wɛ. Mɛkɛnɩ nɔnɔɔ, ye nɔɔyʋ ɛtɩŋɩɣnɩ mɔ-yɔɔ nɛ ɛsʋʋ kɔyɔ, ɛkaɣ ɛ-ñʋʋ yabʋ, ɛsʋʋ nɛ ɛlɩɣ, ɛkaɣ tɔɔnaɣ naʋ.”—Yohanɛɛsɩ 10:7-9.

Pɩwɩlɩɣ se tɔm kɩfatʋ natʋyʋ Yesu caɣ-wɛ heyuu. Ɛyaa mba pewelisaɣni-i yɔ, paanawa se pɩtɩkɛ ɛnʋ tʋlɩnɩ Moyizi paɣtʋ nɔnɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ tɩwɛʋ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ yɔ. Ye mbʋ, ɛcaɣ panɩɩ pɩtaa se heŋ weyi eɖiyiɣ yɔ, ɛcaɣ se ɛsʋnɩ-ɩ kalakʋ kɩfalʋʋ nakʋyʋ taa. Ɛbɛ heŋ ɛnɩ ɩkaɣ hiɣu?

Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛkɔma yɔ, pɩ-tɔm se: “Mɔnkɔm se wondu ihiɣ wezuu sakɩyɛ. Mɛkɛnɩ ninɖiɣyu kɩbanʋ, ninɖiɣyu kɩbanʋ sɩkɩ sɩm e-wondu yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 10:10, 11) Yesu kaatɛm ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa laŋɩyɛ hɛzʋʋ nɛ eheyi-wɛ se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ men-piya, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-Caa nawa se pɩwɛ ɖeu se ɛcɛlɩ-mɩ Kewiyaɣ.” (Luka 12:32) Ye mbʋ, mba pɛwɛ ewiɖe cikpeɖe taa yɔ, mba Yesu wokini kalakʋ kɩfalʋʋ kʋnɛ kɩ-taa se papɩzɩ nɛ ‘pehiɣ wezuu sakɩyɛ.’ Mba pɛwɛ ewiɖe cikpeɖe nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, pɩkɛnɩ-wɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ!

Ɛlɛ Yesu tɩsɩɩnɩ peeɖe. Ewobi pɩ-yɔɔ se: “Mɛwɛnɩ wondu lɛɛtʋ nɛ tɩfɛyɩ laŋaɣ kanɛ kɛ-tɛɛ, pɩwɛɛ se mɔnkɔnɩ-tʋ ɖɔɖɔ nɛ tɩnɩɩ mɔ-nɔɔ nɛ tɩkpɛndɩ laŋaɣ kʋyʋmaɣ nɛ ninɖiɣyu kʋyʋm.” (Yohanɛɛsɩ 10:16) Yesu tɔm tʋnɛ, tɩwɩlɩɣ se ɛwɛnɩ “wondu lɛɛtʋ” yaa heŋ lɛɛŋ  weyi ‘ɩfɛyɩ laŋaɣ kanɛ kɛ-tɛɛ’ yɔ. Ewiɖe nɖɩ, ɖɩwɛ ndɩ nɛ “ewiɖe cikpeɖe” nɖɩ, ɖɩ-taa mba nɛ Yesu pakaɣ kewiyitu tɔɔʋ yɔ. Mba pɛwɛ kajalaɣ laŋaɣ yaa kajalaɣ kalakʋ taa yɔ, pa-kʋjɔʋ wɛ ndɩ nɛ mba pɛwɛ naalɛ ñɩŋgʋ taa yɔ. Paa mbʋ yɔ, tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu lakɩ yɔ, ɖɩwazɩɣ pa-tɩŋa. Ɛyɔɔdaa se Caa sɔɔlɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ‘ɛcɛlɩɣ e-wezuu’ yaa ɛlaɣ e-wezuu pɔ-yɔɔ.—Yohanɛɛsɩ 10:17.

Samaɣ taa ɛyaa sakɩyɛ nɩ mbʋ lɛ, papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Ekem eleeu, ɛɛsɩŋ ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ.” Ɛlɛ lalaa lɛ, pɛ-wɛtʋ ñawɩlɩɣ se pa-taa wɛ leleŋ nɛ ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, nɛ pɔsɔɔlaa se patɩŋ Ninɖiɣyu Kɩbanʋ ɛnʋ ɛ-wayɩ. Pʋyɔɔ pɔyɔɔdaa se: “Pɩtɩkɛ eliikenɖu yɔɔdaɣ kɛlɛ, eleeu pɩzɩɣ nɛ ekuli yʋlʋmaa ɛza yaa we?” (Yohanɛɛsɩ 10:20, 21) Pɩtʋʋ fɛyɩ se abalʋ weyi paalʋlɩ-ɩ yʋlʋm nɛ Yesu waa-ɩ yɔ, ɛ-tɔm pɔyɔɔdaɣ.