Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 15

Yesu labɩ ɛ-kajalaɣ piti lakasɩ

Yesu labɩ ɛ-kajalaɣ piti lakasɩ

YOHANƐƐSƖ 2:1-12

  • NESI ÐƆKƲƲ KAZANDƲ KANA

  • YESU PƖSƖ LƖM VƐƐ

Nataanayɛɛlɩ pɩsʋʋ Yesu kajalaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa taa lɛlʋ yɔ, pɩlakɩ kɩyakɩŋ naadozo yɔ. Yesu nɛ kajalaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa mba, pa-taa nabɛyɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ nɛ powolo Kana. Paya-wɛ se powolo nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ natʋyʋ taa peeɖe. Kana tɛtʋ ndʋ tɩ-taa Nataanayɛɛlɩ lɩnaa. Tɩɩwɛ Nazarɛɛtɩ hayo kiŋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa piyisi sakɩyɛ wɛɛ yɔ, Galilee egeetiye taa. Nazarɛɛtɩ peeɖe Yesu kaacaɣ nɛ ɛpaɣlɩ.

Yesu ɖoo ɖɔɖɔ kaawobi nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ ndʋ tɩ-taa. Maarɩɩ kaakɛ mba palakɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔ, pa-taabalʋ nɔɔyʋ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛlakaɣ tʋmɩyɛ siŋŋ se ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pamʋ agɔma camɩyɛ. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ taa ɛkɔm nɛ ɛna se sʋlʋm tɛma nɛ ewolo eheyi Yesu se: “Patɩtasɩ wɛnʋʋ sʋlʋm.”—Yohanɛɛsɩ 2:3.

Maarɩɩ ñɩnaɣ se Yesu ɛla nabʋyʋ nɛ ɛcɔnɩ sʋlʋm tɔm ndʋ ti-ɖeɖe. Ɛlɛ Yesu cosi-i se: “Halʋ, ña nɛ m suwe?” (Yohanɛɛsɩ 2:4) Yesu kɛ Wiyaʋ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ, pʋyɔɔ lɛ, ɛ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, pɩwɛɛ se eheyi-i mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɛla yɔ, pɩtɩkɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma yaa ɛ-taabalaa. Maarɩɩ kɛ halʋ lɔŋsɩnɖʋ, pʋyɔɔ eyebi tɔm ndʋ ɛ-pɩyalʋ nesi taa nɛ eheyi lɩmɖʋyaa se: “Ɩla mbʋ eheyiɣ-mɩ yɔ pɩ-tɩŋa.”—Yohanɛɛsɩ 2:5.

Peeɣsi loɖo kaawɛ peeɖe nɛ paa peeɣa ŋga lɛ, papɩzɩɣ nɛ papɩyɩ lɩm mbʋ pɩcɛzɩ litrinaa 40 yɔ, ka-taa. Yesu heyi lɩmɖʋyaa se: “Ilu lɩm peeɣsi nzɩ yɔ sɩ-taa nɛ pusu ɖo.” Palabɩ mbʋ nɛ pɩtɛ lɛ, Yesu tɔ se: “Icosi lɛɛlɛɛyɔ nɛ iwoni ɩcɛlɩ tɔɔnaɣ cɛlɩyʋ sɔsɔ.”—Yohanɛɛsɩ 2:7, 8.

Pɩɖɩɣzɩ tɔɔnaɣ cɛlɩyʋ sɔsɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛ sʋlʋm kɩbam kpem, ɛlɛ ɛtɩtɩlɩ se sʋlʋm mbʋ pɩkɛ Yesu tɛ piti lakasɩ. Peeɖe ɛya pɛlɛ walʋ nɛ eheyi-i se: “Paa le yɔ, pacalɩɣnɩ sʋlʋm kɩbam cɛlʋʋ nɛ pɔñɔɔ, pahakɩ lɛ, pɛcɛlɩ mbʋ pɩmaɣna yɔ; ñɛ yɔ, ŋkpaɣ sʋlʋm kɩbam nɛ ŋsɩɩ-pʋ halɩ nɛ sɔnɔ suwe?”—Yohanɛɛsɩ 2:10.

Yesu kajalaɣ piti lakasɩ lɛ. Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɩfama mba, pana piti lakasɩ nzɩ lɛ, tisuu mbʋ pɛwɛnɩ ɛ-yɔɔ yɔ, pɩkpa ɖoŋ. Pʋwayɩ lɛ, Yesu, e-ɖoo nɛ e-newaa powolo tɛtʋ ndʋ payaɣ se Kapɛrnayum yɔ, tɩ-taa. Tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ Galilee Teŋgu nɛ hayo kiŋ.