Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 41

A-ɖoŋ Yesu lakaɣnɩ piti lakasɩ?

A-ɖoŋ Yesu lakaɣnɩ piti lakasɩ?

MAATIYEE 12:22-32 MAARKƖ 3:19-30 LUKA 8:1-3

  • YESU PAƔZƖ ÐƆM Ɛ-TƆM SUSUU NƲMƆƲ NAALƐ ÑƖŊGƲ

  • ƐÐƆƆNƖ ALEEWAA NƐ ƐYƆƆDƖ ÐƆÐƆ KƖWƐƐKƖM MBƲ PAAKPEƔU-PƲ YƆ, PƖ-TƆM

Yesu yɔɔdɩ kpaɣʋ nɛ kpeɣu tɔm Farɩsɩ tʋ Siimɔɔ ɖɩɣa taa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛpaɣzɩ ɖɔm tɔm susuu nʋmɔʋ naalɛ ñɩŋgʋ Galilee egeetiye taa. Ɛpaɣzʋʋ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ ɛsʋ pɩnaɣ naalɛ ñɩŋga taa, nɛ pɩtɩkɛ e-ɖeke ɛɖɔmnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ. Ɛ nɛ apostoloowaa 12 nɛ pɩtasɩnɩ halaa “mba ɛɖɔɔnɩ pa-taa feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɛ ɛla nɛ pa-kʋdɔmɩŋ waa yɔ.” (Luka 8:2) Pa-taa nabɛyɛ lɛ, Maarɩɩ Magdala tʋ, Sʋzaana nɛ Yoana weyi ɛ-walʋ kaakɛnɩ wiyaʋ Eroodi Antipasɩ ɖɩɣa taa tʋmlaɖʋ yɔ.

Yesu tɔm wɛɛ nɛ tɩyɛlɩɣ paa le lɛ, ɛyaa paɣzɩ tɔm hɔm siŋŋ pɩlɩɩnɩ tʋma wena ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ yɔ a-yɔɔ. Evemiye naɖɩyɛ ɛwa eliikenu weyi ɛkɛ yʋlʋm nɛ ɛtɛ ɛkɛ tandam yɔ lɛ, pɩla ɛyaa piti se Yesu pɩzaa nɛ ɛɖɔɔnɩ ɛyʋ ɛnʋ ɛ-aleewaa nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛnaɣ nɛ ɛyɔɔdʋʋ. Peeɖe samaɣ paɣzɩ kubusi mabʋ nɛ kɔyɔɔdʋʋ se: “Ɛnʋ yɔ ɛtɩkɛ Daviid Pɩyalʋ yɔ?”—Maatiyee 12:23.

Samaɣ ŋga kaakɔm nɛ kɔcɔɔ kata ɖɩɣa ŋga ka-taa Yesu kaawɛɛ yɔ, kɔɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩɩsaŋ se ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa papɩzɩ nɛ pehiɣ lone nɛ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ pa-tɩŋa paatisina se Yesu kɛ “Daviid Pɩyalʋ” weyi ɛkaɣ kɔm yɔ. Takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma nabɛyɛ lɩnɩ ɖooo Yerusalɛm nɛ pɔkɔɔ, ɛlɛ patɩkɔɔ se pewelisi ndʋ Yesu wɩlɩɣ yɔ yaa paɖʋ ɛ-tʋmɩyɛ nesi. Pɔkɔm se peheyi ɛyaa mba paawɛ peeɖe yɔ se “[Yesu] kem Belzeebuuli” nɛ “aleewaa ñʋʋdʋ ɖoŋ taa ɛɖɔɔnʋʋnɩ aleewaa.” (Maarkɩ 3:22) Yesu hɔʋ taa ñɩma nɩ mbʋ lɛ, pɔkɔɔ se pakpa-ɩ nɛ pɛɖɛna. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ?

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Yesu newaa taatisi se ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ. (Yohanɛɛsɩ 7:5) Paanɩɣ pɩ-taa se ɛzɩma pɩlaba nɛ Yesu weyi pa nɛ ɩ papaɣlɩ Nazarɛɛtɩ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ ɛpɩsɩ weyi samaɣ tɩŋ-ɩ wiii paa le yɔ. Paanɩɣ pɩ-taa lɛ,  pamaɣzɩ se paa pɩɩla ɛzɩma ɛ-ñʋʋ taa ɛɛɖɔŋ camɩyɛ, nɛ pɔtɔ se “ɛsʋ kpaaŋ.”—Maarkɩ 3:21.

Ɛlɛ toovenim lɛ, ɛbɛ lakaɣ ɖeyi ɖeyi? Yesu wa abalʋ eliikenu nɔɔyʋ nɛ ɛlɛ paɣzɩ yɔɔdʋʋ nɛ ɛnaɣ. Pɩkɛ toovenim tɔm ndʋ ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ tɩ-yɔɔ yɔ. Ɛlɛ takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma ñañakɩ pana se pɛcɛtɩ Yesu yɔɔ tɔm nɛ pɛwɛɛkɩ ɛ-hɩɖɛ. Peeɖe papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Belzeebuuli, aleewaa wiyaʋ ɖoŋ ɛɖɔɔnʋʋnɩ aleewaa.”—Maatiyee 12:24.

Yesu tɛm naʋ takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma mba pa-lɩmaɣza, pʋyɔɔ eheyi-wɛ toovenim tɔm tʋnɛ se: “Kewiyaɣ ŋga kacɩyɩɣ ka-tɩ yɔ kɔtɔlʋʋ, tɛtʋ ndʋ tɩcɩyɩɣ tɩ-tɩ yɔ, nɛ ɖɩɣa ŋga kacɩyɩɣ ka-tɩ yɔ, paapɩzɩɣ nɛ pasɩŋ. Ye Sataŋ ɛɖɔɔnʋʋ Sataŋ, ɛcɩyɩɣ ɛ-tɩ, e-kewiyaɣ lakɩ ɛzɩma nɛ kasɩŋ?”—Maatiyee 12:25, 26.

Toovenim tɔm tʋnɛ tɩɖɩɣzɩ-wɛ yem! Farɩsɩ ñɩma nawa se Yuda ñɩma nabɛyɛ ɖɔɔnʋʋ aleewaa. (Tʋma Labʋ 19:13) Pʋyɔɔ Yesu pɔzɩ tɔm tʋnɛ se: “Nɛ ye ma, Belzeebuuli ɖoŋ taa, mɔnɖɔɔnʋʋ aleewaa, a-ɖoŋ taa mɩ-tɔmmʋyaa ɖɔɔnʋʋ wɛ? Mbʋ yebina nɛ pa-maɣmaɣ pakaɣ kɛʋ mɩ-tɔmmʋyaa. Ye Ɛsɔ ɖoŋ taa mɔnɖɔɔnʋʋnɩ aleewaa kɔyɔ, Ɛsɔ Kewiyaɣ talɩ-mɩ lɛ mbʋ yɔ.”—Maatiyee 12:27, 28.

Pɩsa nɛ pana se ɛzɩma ɛɖɔɔnʋʋ aleewaa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛkpaɖɩ Sataŋ ɖoŋ lɛ, ɛkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ se: “Ɛzɩma ɛyʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛsʋʋ ɛyʋ ɖoŋ tʋ ɖɩɣa taa nɛ ɛlazɩ-ɩ, ye ɛtɩcalɩnɩ kpaʋ ɛyʋ ɖoŋ tʋ ɛnʋ nɛ ɛhɔkɩ-ɩ kɔyɔ? Ðɩnɛ ɛlɛ ɛpɩzɩɣ ɛlazɩ ɛyʋ ɖoŋ tʋ ɛnʋ ɛ-ɖɩɣa taa ñɩm. Weyi ɛɛtɩnɩɣ mɔ-yɔɔ yɔ, ɛkɛ mo-koyindu, nɛ weyi ɛɛsɩŋnɩ-m kpeɣluu yɔ, ɛmɩzɩɣ kɩmɩzʋʋ.” (Maatiyee 12:29, 30) Pɩtʋʋ fɛyɩ se takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma pakaɖɩɣnɩ Yesu, nɛ pa-lakasɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ se pɛkɛnɩ Sataŋ tʋmlaɖaa. Pɛwɛɛ nɛ pɔɖɔɔnʋʋ ɛyaa se pataañɔtɩnɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ weyi ɛlakɩ tʋmɩyɛ Yehowa ɖoŋ taa yɔ.

Peeɖe Yesu wɩlɩ niye e-koyindinaa mba nɛ eheyi-wɛ se: “Pakaɣ ɛyaa piya kpeɣu kɩwɛɛkɩm nɛ tʋtʋ ndʋ sɩtʋwa yɔ. Ɛlɛ weyi ɛtʋʋ fezuu kiɖeɖeu yɔ, paakaɣ-ɩ kpeɣu, ɛɖɔ tam tam wɛɛ.” (Maarkɩ 3:28, 29) Niye wɩlʋʋ tɔm tʋnɛ titukuni-wɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pana kaɣlaa tʋma wena Ɛsɔ fezuu wɛɛ nɛ kɩlakɩ yɔ, ɛlɛ petitisi nɛ pamaɣzɩɣ se Sataŋ ɖoŋ taa Yesu lakɩ tʋma ana.