Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 126

Pɩyɛɛrɩ kpɛzaa se ɛɛsɩŋ Yesu

Pɩyɛɛrɩ kpɛzaa se ɛɛsɩŋ Yesu

Patɩɩkpa Yesu Jesemaanɩ Kaɖaɣ taa lɛ, sɔɔndʋ kpa apostoloowaa nɛ pese peyebi-i. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, pa-taa naalɛ ɖaɣnɩ pɩsʋʋ. Mba lɛ, Pɩyɛɛrɩ nɛ “tɔmmʋyʋ nɔɔyʋ,” paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, pɩkɛɣnɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ. (Yohanɛɛsɩ 18:15; 19:35; 21:24) Pɩtɩla, papɩsaa patalɩ Yesu cɔlɔ alɩwaatʋ ndʋ powokaɣni-i Ana tɛ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Ana tɔm se powoni Yesu cɔjɔ sɔsɔ Kayifu tɛ yɔ, Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ paawɛnɩ wayɩ kiŋ poliŋ taa nɛ patɩŋɩɣ samaɣ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ nɛ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩtalɩ pa-maɣmaɣ yɔ, ɛlɛ panɩɣzaɣ ɖɔɖɔ mbʋ pɩkaɣ talʋʋ pa-Kɩbaɣlʋ yɔ, pɩ-yɔɔ.

Yohanɛɛsɩ pɩzaa nɛ ɛsʋʋ Kayifu ɖɩɣa taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, cɔjɔ sɔsɔ sɩmɩ-ɩ. Pɩyɛɛrɩ ñataapɩzɩ nɛ ɛsʋʋ, ɛsɩŋ nɔnɔɔ taa. Pʋyɔɔ Yohanɛɛsɩ pɩsaa nɛ ɛyɔɔdɩnɩ lɩmɖʋyʋ halɩñɩnʋ weyi ɛɖaŋaɣ nɔnɔɔ yɔɔ yɔ. Peeɖe peyebi Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛsʋʋ.

Nikaɣ kaawɛ ɖoo ana a-taa, pʋyɔɔ mba paawɛ cɔjɔ sɔsɔ kadaɣ taa yɔ, paaɖʋ miŋ nɛ pohoyuu. Pɩyɛɛrɩ wolo ɛcaɣ pɔ-cɔlɔ nɛ ehoyuu miŋ nɛ ɛɖaŋ ɖɔɖɔ se ɛna mbʋ “pɩtɛŋnɩ” Yesu yɔ. (Maatiyee 26:58) Peeɖe miŋ weyi pohoyaɣ yɔ, ɛsɩnɩ lɩmɖʋyʋ halɩñɩnʋ weyi eyebi Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛsʋʋ yɔ nɛ ɛna-ɩ camɩyɛ. Lɩmɖʋyʋ ɛnʋ ɛpɔzɩ Pɩyɛɛrɩ se: “Ñɛ ɖɔɖɔ ŋtɩkɛ ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛ-tɔmmʋyaa taa nɔɔyʋ yɔ?” (Yohanɛɛsɩ 18:17) Toovenim taa lɛ, pɩtɩkɛ halʋ ɛnʋ e-ɖeke ɛnanɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛsɩmɩ-ɩ se ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛkɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ.—Maatiyee 26:69, 71-73; Maarkɩ 14:70.

Tɔm tʋnɛ tɩha Pɩyɛɛrɩ lɩmaɣza siŋŋ. Ɛtaañɩnɩɣ se patɩlɩ-ɩ, pʋyɔɔ ɛkʋyɩ samaɣ cɔlɔ nɛ ɛɖɔ ɛñɔtɩnɩ nɔnɔɔ. Pɩyɛɛrɩ kpɛzaa se ɛtaawɛɛ Yesu cɔlɔ nɛ halɩ ɛtɔ se ɛnʋ ɛɛsɩŋ Yesu nɛ ɛɛsɩŋ ndʋ halʋ ɛnʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ. (Maarkɩ 14:67, 68) Halɩ Pɩyɛɛrɩ kpɛzɩ laɣ laɣ nɛ ‘eɖuu se ɛɛsɩŋ Yesu.’ Pɩyɛɛrɩ ɖuwaa, pʋ-tɔbʋʋ se ɛ-yɔɔdaɣ wɩlaa se toovenim ɛyɔɔdʋʋ nɛ ye ɛcɛtɩɣ kɔyɔ, papɩzɩɣ nɛ palabɩ-ɩ mbʋ pɔsɔɔlaa yɔ.—Maatiyee 26:74.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, paaɖiɣni Yesu hʋnʋʋ tɔm, ɛsɔdaa kuduyuu ŋgʋ kɩwɛ Kayifu ɖɩɣa taa yɔ, kɩ-taa. Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛyaa lalaa ñaawɛ kadaɣ taa nɛ panaɣ aseɣɖe tɩnaa, pasʋʋ nɛ palɩɣ.

Ɛzɩma Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaɣ wɩlaɣ se ɛkɛ Galilee tʋ yɔ, piyeba nɛ ɛyaa na se ɛkpɛzɩɣ kɩkpɛzʋ se ɛɛsɩŋ Yesu. Pɩtasɩ lɛ, Malcuusi weyi Pɩyɛɛrɩ kaasɛtɩ ɛ-nɩŋgbaaŋ yɔ, ɛ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ kaawɛ peeɖe. Peeɖe ɛlɛ kʋyɩ ɛ-yɔɔ se: “Mantɩna-ŋ fɛɛʋ taa ña nɛ ɩ lɛ ya?” Nabudozo ɖeɖe yɔ, Pɩyɛɛrɩ kpɛzʋʋ se ɛɛsɩŋ Yesu yɔ. Peeɖe kalɩmaʋ kowa ɛzɩ Yesu kaayɔɔdʋʋ yɔ.—Yohanɛɛsɩ 13:38; 18:26, 27.

Pɩtɩla alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yesu kaawɛ ɛsɔdaa kuduyuu ŋgʋ, kɩ-nɔnɔɔ taa nɛ ɛcɔŋnɩ pɩ-tɛɛ kadaɣ taa. Yesu kɛzɩ ɛza nɛ ɛcɔnɩ Pɩyɛɛrɩ, pɛ-ɛza ɖʋ ɖama taa nɛ pɩla Pɩyɛɛrɩ yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ. Ɛtɔzɩ tɔm ndʋ Yesu kaaheyi-i alɩwaatʋ ndʋ paawɛ ɛsɔdaa kuduyuu taa yɔ, tɩ-yɔɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ, pɩcɛyɩ Pɩyɛɛrɩ siŋŋ se ɛkpɛzaa se ɛɛsɩŋ Yesu. Pɩyɛɛrɩ lɩɩ awayɩ nɛ ewii cɔɔɔ.—Luka 22:61, 62.

Ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩla mbʋ? Ɛzɩma pɩlaba nɛ Pɩyɛɛrɩ weyi ɛmabɩ ɛ-laŋɩyɛ taa se eekiziɣ Yesu kaaʋ yɔ, ɛkpɛzɩ se ɛɛsɩŋɩ-ɩ? Papam toovenim nɛ tɛtʋ, nɛ pahʋʋnɩ Yesu tɔm ɛzɩ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ yɔ. Pɩɩwɛɛ se Pɩyɛɛrɩ ɛlʋ Yesu weyi pakʋʋ ɛ-tɔm ɖulum yɔ ɛ-yɔɔ, ɛlɛ ɛtɩla mbʋ; ɛha siɣye weyi ɛ-cɔlɔ “tam tam wezuu tɔm” lɩɣna yɔ.—Yohanɛɛsɩ 6:68.

Takɩm mbʋ pɩtalɩ Pɩyɛɛrɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se paa ɛyʋ ɛwɛnɩ tisuu ɛzɩma yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ picoɖi-i, ye ɛtɩñɔɔzɩ ɛ-tɩ camɩyɛ nɛ pʋcɔ takɩm talɩ yɔ. Tɛtɛ, ɖa mba ɖɩsɛɣ Yehowa sɔnɔ yɔ, ɖɩɩkpɛlɩkɩ lɔŋ mbʋ pɩtalɩ Pɩyɛɛrɩ yɔ pɩ-taa, nɛ paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ nɛ ɖɩɖaŋ kaɖɛ alɩwaatʋ.