Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 33

Nayʋ Izaayii tɔm kɔm pɩ-taa

Nayʋ Izaayii tɔm kɔm pɩ-taa

MAATIYEE 12:15-21 MAARKƖ 3:7-12

  • SAMAƔ KƆM KOHU YESU YƆƆ

  • EYEBA NƐ NAYƲ IZAAYII TƆM KƆƆ PƖ-TAA

Yesu nɩwa se Farɩsɩ mba nɛ Eroodi ɛgbaɣdɩnaa, pɛwɛɛ nɛ palakɩ lɩmaɣza se pakʋ-ɩ lɛ, ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɛɖɛɛ nɛ powolo Galilee Teŋgu nɔɔ. Ɛyaa sakɩyɛ lɩɩnɩ Galilee, lɩm nɔɔ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Tiiri nɛ Sidɔɔ yɔ, Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ kiŋ, Yerusalɛm, nɛ hadɛ kiŋ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Iduumee yɔ, nɛ pɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ. Yesu wa pa-taa sakɩyɛ kʋdɔmɩŋ. Mbʋ yebina nɛ kʋdɔndɩnaa kɔɔ nɛ pohu ɛ-yɔɔ. Pataaɖaŋɩɣ se Yesu etukuni-wɛ, ɛlɛ pa-maɣmaɣ pañakaɣ pana se potukuni-i.—Maarkɩ 3:9, 10.

Samaɣ taa ɛyaa kaaɖɔ siŋŋ, pʋyɔɔ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔñɔɔzɩ-ɩ kpɩyʋʋ nɛ ɛcaɣ kɩ-taa nɛ eposi ɛ-tɩ pazɩ nɛ ɛyaa ɩtaakɩlɩ-ɩ ñɩɣʋ. Pɩtasɩ lɛ, ɛcaɣ kpɩyʋʋ taa kɔyɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm nɛ paa weyi ɛnɩɩ nɛ ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ɛñɔtɩnɩ mba payɩ pɩpɔzʋʋ se ɛsɩna yɔ.

Tɔmkpɛlɩkɩyʋ Maatiyee yɔɔdaa se tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu laba yɔ, ɖɩ-yɔɔ lɛ, “nayʋ Izaayii kaatɔma ndʋ yɔ, tɩlaba.” (Maatiyee 12:17) Natʋ tɔm ndʋ Yesu yeba nɛ tɩkɔɔ pɩ-taa?

Natʋ tɔm ndʋ yɔ: “Ma-lɩmɖʋyʋ weyi malɩzɩ-ɩ lɛ yɔ, nɛ ɛyʋ kʋsɔɔlʋ weyi mɔnsɔɔlɩ-ɩ lɛ yɔ. Mankaɣ me-fezuu wadʋʋ ɛ-yɔɔ nɛ eheyi tisuu siŋŋ tɔm ajɛɛ. Ɛɛkaɣ tɔm caʋ, nɛ ɛɛmakɩ kubusi. Nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ ɛ-nɔɔ nɩʋ nʋmɔʋ taa. Nɛ kimkpaɖɛ nɖɩ ɖilowa yɔ, ɛɛtɛzɩɣ-ɖɩ pɛlʋʋ nɛ miŋ nimaɣ ŋga kiɖiɣni ñɔsɩ lɩʋ yɔ, eeɖeziɣ-kɛ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ tisuu siŋŋ tɔm waba: Ɛ-Hɩɖɛ taa ajɛɛ kaɣ liu taʋ.”—Maatiyee 12:18-21; Izaayii 42:1-4.

Yesu kɛnɩnɩ lɩmɖʋyʋ kʋsɔɔlʋ weyi ɛ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ siŋŋ yɔ. Yesu lɩzɩ mbʋ siɣsiɣ wɛtʋ kɛnɩ ɖeyi ɖeyi yɔ nɛ ɛwɩlɩ nɛ ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ sɔnzɩ pisi-tʋ yɔ. Ɛzɩma Farɩsɩ mba tɩnɩɩ Sabaatɩ paɣtʋ taa nɛ pɛɖɛzɩɣ-tʋ ɛzɩ pa-maɣmaɣ pɔsɔɔlʋʋ yɔ, piyeba nɛ patɩpɩzɩ nɛ pasɩnɩ abalʋ kʋdɔndʋ ɛnɛ Sabaatɩ wiye. Ɛzɩma Yesu wɩlɩ Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɛwɩlɩ ɖɔɖɔ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu lakaɣ ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ yɔ, piyeba nɛ ɛlɩzɩ ɛyaa, sɔnzɩ nzɩ sɩpɩsɩ-wɛ sʋʋtʋ yɔ, si-yomiye taa. Pʋyɔɔ, Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa ñɩnaɣ se pakʋ-ɩ. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ kpem!

Izaayii yɔɔdʋʋ se “ɛɛkaɣ tɔm caʋ. Nɛ ɛɛmakɩ kubusi, nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ ɛ-nɔɔ nɩʋ nʋmɔʋ taa” yɔ, pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Yesu taayeki se ɛyaa mba ɛwaɣaɣ pa-kʋdɔmɩŋ yɔ, yaa aleewaa ‘iyele nɛ patɩlɩ-ɩ.’ (Maarkɩ 3:12) Ɛtaasɔɔlɩ se pɩtɩŋnɩ tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ ɛ-yɔɔ habɛ nɔsɩ nɛ pɛsɛɣ kɛzɛsɩ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ɛyaa tɩlɩ weyi ɛkɛnaa yɔ.

 Pɩtasɩ lɛ, Yesu tɩŋnɩ ɛ-tɔm susuu yɔɔ nɛ ɛhɛzɩnɩ ɛyaa mba paawɛ ɛzɩ kimkpaɖɛ yaa ñɩyʋʋ ŋgʋ kilowa yɔ, pa-laŋa. Ɛyaa mba, pɛwɛ ɛzɩ miŋ nimaɣ ŋga keɖiɣni ɖem yɔ. Yesu ɛɛkaɣ tɛzʋʋ pɛlʋʋ ñɩyʋʋ ŋgʋ kilowa yɔ yaa ɛɛkaɣ tɛzʋʋ ɖezuu miŋ nimaɣ ŋga kiɖiɣni ñɔsɩ lɩʋ yɔ. Ɛlɛ ɛkaɣ kpazʋʋ ajamaa ɖoŋ nɛ sɔɔlɩm. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu kɛnɩ weyi ajɛɛ pɩzɩɣ nɛ ataa liu yɔ.