Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ SƆSƆƲ 3

Tɔm susuu tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ Yesu labɩ galilee yɔ

‘Yesu susaɣ se: “Ɛsɔdaa kewiyaɣ talaa.”’​—Maatiyee 4:17

Tɔm susuu tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ Yesu labɩ galilee yɔ

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 20

Yesu labɩ piti lakasɩ naalɛ ñɩnzɩ Kana

Yesu wa pɩɣa nakɛyɛ ŋga koposini-i ɛzɩ 26 km mbʋ yɔ.

ÑƲƲ 21

Nazarɛɛtɩ Sinaagɔɔgɩ taa

Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa nɛ tɩwɩzɩ ɛ-tɛtʋ taa mba nɛ pañɩnɩɣ se pakʋ-ɩ?

ÑƲƲ 22

Piyiŋ lɔyaa naanza pɩsɩ fezuu taa piyiŋ lɔyaa

Ɛya se paya-we se peyele kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ papaɣzɩ lɛɛɖɛ.

ÑƲƲ 23

Yesu labɩ piti lakasɩ Kapɛrnayum

Yesu ɖɔɔnɩ aleewaa lɛ, ekizini-wɛ se pataaheyi nɔɔyʋ se ɛnʋ kɛnɩ Ɛsɔ pɩyalʋ. Ɛbɛ yɔɔ?

ÑƲƲ 24

Ɛwalɩsɩ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ Galilee

Ɛyaa kɔm Yesu c ɔlɔ se ɛwaa-wɛ, ɛlɛ ɛlɩzɩ-wɛ pɩ-taa se lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɛkɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɖɩkpaɖɩ kʋdɔmɩŋ waʋ.

ÑƲƲ 25

Yesu na canaɣ nakɛyɛ pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛwaa-kɛ

Tɔm ndʋ Yesu heyi canaɣ yɔ, tɩwɛ kɛlɛʋ, ɛlɛ tɩwɛɛnɩ ɖoŋ siŋŋ nɛ tɩwɩlɩɣ se ɛmaɣzɩ ɛyaa mba ɛwaɣ pa-kʋdɔmɩŋ yɔ, pɔ-yɔɔ siŋŋ.

ÑƲƲ 26

“Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm”

Yesu wɩlaa se nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ kɩwɛɛkɩm nɛ kʋdɔmɩŋ pɛ-hɛkʋ taa?

ÑƲƲ 27

Yesu ya Maatiyee se ɛtɩŋ-ɩ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔkɩ tɔɔnaɣ nɛ mba pasɩm-wɛ se pɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔ?

ÑƲƲ 28

Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩɩhɔkʋʋ nɔɔ?

Yesu tɩŋnɩ sʋlʋm kokoɖe eduuye yɔɔ nɛ ecosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

ÑƲƲ 29

Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla tʋma kɩbana sabaatɩ wiye?

Ɛbɛ yɔɔ Yuda mba nazaɣ Yesu se ɛwa abalʋ weyi ɛhɩnɩ kʋdɔŋ pɩnzɩ 38 yɔ?

ÑƲƲ 30

Yesu kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ

Yuda mba maɣzaɣ se Yesu kpazɩɣ ɛ-tɩ Ɛsɔ yɔɔ, ɛlɛ Yesu lɩzɩ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ kɩlɩ ɛnʋ.

ÑƲƲ 31

Pɛpɛlɩ mɩla Sabaatɩ wiye

Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔm se ɛnʋ “tɩnɩ Sabaatɩ”?

ÑƲƲ 32

Ɛbɛ pɩha nʋmɔʋ se pala Sabaatɩ wiye?

Saduki mba nɛ Farɩsɩ ñɩma pɛkɛ koyindinaa, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ palabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ.

ÑƲƲ 33

Nayʋ Izaayii tɔm kɔm pɩ-taa

Ɛbɛ yɔɔ Yesu heyaɣ mba ɛɛwa pa-kʋdɔmɩŋ yɔ se pataaheyi nɔɔyʋ mbʋ ɛlabɩ-wɛ yɔ?

ÑƲƲ 34

Yesu lɩzɩ apostoloowaa hiu nɛ naalɛ

Tʋkaɣ ŋga wɛ apostoloo nɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ pɛ-hɛkʋ taa?

NƲƲ 35

Pʋʋ yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ

Na ɛzɩma palɩzɩ Yesu tɔm yɔɔdʋʋ taa lɩmaɣza sɔsɔna tɔbʋʋ yɔ.

ÑƲƲ 36

Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ wɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu siŋŋ

Ɛbɛ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛlaba nɛ pɩɖɩɣzɩ Yesu?

ÑƲƲ 37

Yesu fezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ

Mba paana piti lakasɩ nzɩ yɔ, paanɩ sɩ-tɔbʋʋ.

ÑƲƲ 38

Yohanɛɛsɩ sɔɔlaa se Yesu eheyi-i weyi ɛkɛnaa yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ pɔzʋʋ se ɛna se Yesu kɛnɩnɩ Mesiya? Yohanɛɛsɩ pɩtaɣ yaa we?

ÑƲƲ 39

Pɩtɔɔ kpanɖaʋ ŋgʋ kɩ-ñʋʋ taa wɛ ɖoŋ yɔ

Yesu tɔm se tɔm hʋʋ wiye lɛ, Sodom tɔm kaɣ wɛʋ weewee pɩkɩlɩ Kapɛrnayum tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛlɩɣaɣnaɣ nɛ ɛɖɛɣ esusuu tɔm yɔ.

ÑƲƲ 40

Kpaɣʋ nɛ kpeɣu yɔɔ lɔŋ tasʋʋ

Ɛzɩma Yesu heyi halʋ acɛyɛ tʋ se pekpeɣ-i ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔ pɩwɩlɩɣ se ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yaa we?

ÑƲƲ 41

A-ɖoŋ Yesu lakaɣnɩ piti lakasɩ?

Yesu newaa maɣzaɣ se ɛsʋ kpaaŋ.

ÑƲƲ 42

Yesu kalɩ Farɩsɩ mba

Ɛbɛ ‘nayʋ Yoonaasɩ kawɩlaɣ’ kɛnaa?

ÑƲƲ 43

Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ aduwa

Yesu tɩŋnɩ aduwa lutozo yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛsɔdaa Kewiyaɣ yɔɔ tɔm ndɩ ndɩ.

ÑƲƲ 44

Yesu sɩnzɩ kancʋʋlaɣ ɖoŋ ŋga nakɛyɛ teŋgu yɔɔ

Ɛzɩma Yesu yeba nɛ helim nɛ lɩm hola pɛhɛɛ yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ sɔsɔŋ nɩɩyɩ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ e-kewiyitu tɔɔʋ tɛɛ yɔ.

ÑƲƲ 45

Ɛwɛnɩ ɖoŋ aleewaa sakɩyɛ yɔɔ

Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ eke aleewaa sakɩyɛ na?

ÑƲƲ 46

Etukuni Yesu toko nɛ ɛ-kʋdɔŋ waa

Halʋ ɛnɛ, ɛ-tɔm wɩlaa se Yesu wɛnɩ ɖoŋ nɛ ɛkɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ siŋŋ.

ÑƲƲ 47

Pɩɣa peleɣa nakɛyɛ sɩba nɛ kaɖaɣnɩ fem!

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu tɔm se pɩɣa tɩsɩ ɛlɛ koɖou kiɖou lɛ, ɛyaa paɣzɩ-ɩ woŋuu. Ndʋ ɛɛsɩma nɛ ɛyaa mba patɩtɩlɩ?

ÑƲƲ 48

Ɛlabɩ piti lakasɩ, ɛlɛ petitisi ɛ-yɔɔ halɩ pɩkpɛndɩnɩ Nazarɛɛtɩ ñɩma

Pɩtɩkɛ Yesu tɔm wɩlʋʋ yaa e-piti lakasɩ yɔɔ Nazarɛɛtɩ mba titisi ɛ-yɔɔ, ɛlɛ lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ yɔɔ.

ÑƲƲ 49

Esusi tɔm Galilee nɛ ɛfalɩsɩ apostoloowaa

Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa se “ɛsɔdaa Kewiyaɣ talaa” yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe ɖeyi ɖeyi?

ÑƲƲ 50

Ɛfalɩsɩ-wɛ se papɩzɩ posusi tɔm paa pɛwɛ nazɩm taa yɔ

Ye pɩfɛyɩ se pese sɩm, ɛbɛ yɔɔ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se panazɩɣ-wɛ tɛtʋ natʋyʋ taa lɛ, pese pɛɖɛɛ lɛɛtʋ taa?

ÑƲƲ 51

Pɛsɛtɩ Yohanɛɛsɩ ñʋʋ

Saloomee payɛ kɛdɩnɩ Eroodi siŋŋ nɛ eheyi-i se ɛpɔzɩ mbʋ payɩ ɛsɔɔlaa yɔ. Nikaɣ tɔm ndʋ ɛlɛ cosaa?

ÑƲƲ 52

Ɛkpaɣ kpɔnʋnaa pazɩ nɛ kpakpasɩ cabɩ nɛ ɛcalɩnɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ

Yesu piti lakasɩ sɩnɛ sɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ pʋyɔɔ pɔyɔɔdɩ sɩ-tɔm Evaŋgilimwaa tɩŋa taa.

ÑƲƲ 53

Wiyaʋ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ wondu kpeekpe yɔɔ yɔ

Ɛzɩma Yesu ɖɔm lɩm yɔɔ nɛ ɛla nɛ helim hɛɛɛ yɔ, lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩ apostoloowaa?

ÑƲƲ 54

Yesu kɛnɩ “wezuu tɔɔnaɣ”

Ɛbɛ yɔɔ Yesu kalɩ mba pɔkɔm ɛ-cɔlɔ yɔ, paa paañaɣ pana siŋŋ nɛ pʋcɔ patalɩ-ɩ kɔyɔ?

ÑƲƲ 55

Yesu yɔɔdɩ tɔm natʋyʋ nɛ tɩtɩla ɛyaa sakɩyɛ leleŋ

Yesu wɩlɩ tɔm natʋyʋ nɛ tɩcɛyɩ ɛyaa siŋŋ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ kizi ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ.

ÑƲƲ 56

Toovenim lɛ, ɛbɛ pisiɣ ɛyʋ?

Mbʋ pɩsʋʋ ɛ-nɔɔ taa yɔ, yaa mbʋ pɩlɩɣnɩ ɛ-taa?

ÑƲƲ 57

Yesu wa halɩbɩɣa nakɛyɛ nɛ tandam nɔɔyʋ

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kpaɣ ɛyaa nɛ ɛmaɣzɩnɩ hasɩ cikpesi lɛ, ɛbɛ yɔɔ halʋ ɛnʋ ɛtɩmʋ pana?

Ñʋʋ 58

Kpɔnʋnaa lʋbɛ nɛ tɛɣlɩm pɔ-yɔɔ tɔm

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔm nɛ patɩlɩ tɛɣlɩm ŋgʋ kɩ-tɔm Yesu yɔɔdaɣ yɔ.

ÑƲƲ 59

Anɩ ɛyʋ pɩyalʋ kɛnaa?

Ɛbɛ kɛnɩ Kewiyaɣ ñɩma? Anɩ pɛcɛlɩ-yɛ, nɛ ɛzɩma ɛlabɩnɩ-yɛ tʋmɩyɛ?

ÑƲƲ 60

Yesu wɛtʋ lɛɣzʋʋ wɩlɩ ɖoŋ weyi ɛkaɣ wɛnʋʋ yɔ

Piti ŋgʋ kɩ-taa Yesu wɛtʋ lɛɣzaa yɔ, ɛzɩma kɩlaba? Kɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

ÑƲƲ 61

Yesu wa abalɩbɩɣa eliikenu nɔɔyʋ

Yesu yɔɔdʋʋ se ɛzɩma tisuu tɩcɛyɩsɩ yɔ, mbʋ yebina nɛ abalɩbɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ tɩcɛ yɔ, a-tisuu tɔm ɛyɔɔdaɣ? Abalɩbɩɣa tisuu na? Ka-caa tisuu na? Yaa Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa tisuu?

ÑƲƲ 62

Ɛkpɛlɩkɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tɩ luzuu

Ɛyaa sɔsaa kpɛlɩkɩ lɔŋ kɩbaŋ siŋŋ pɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ cɔlɔ.

ÑƲƲ 63

Yesu yɔɔdɩ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ wɩlʋʋ nɛ kɩwɛɛkɩm pɔ-tɔm

Ɛyɔɔdɩ nɩŋgbanzɩ naadozo nzɩ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛzɩ nɛ ɛñɔɔzɩ tɔm ɛ nɛ e-koobu pɛ-hɛkʋ taa yɔ, sɩ-tɔm.

ÑƲƲ 64

Pɩcɛyaa se ɖikpeɣu ɖama

Yesu tɩŋnɩ yom weyi ɛfɛyɩnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔ, ɛ-kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se pɩcɛyɩ Ɛsɔ ɛzɩdaa se ɖikpeɣ ɖama.

ÑƲƲ 65

Ɛwɩlaɣ ɛyaa tɔm nʋmɔʋ taa, ewokaɣ Yerusalɛm lɛ

Tɔm ndʋ Yesu heyi abalaa nabɛyɛ naadozo alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ wɛ palakaɣ faawɩyɛ yɔ, tɩ-taa ɛyɔɔdɩ kpayɩ kpayɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ piyele nɛ ɛyʋ yele ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ yɔ.