Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 134

Pɩlaʋ wɛ kpɛɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu fema!

Pɩlaʋ wɛ kpɛɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu fema!

MAATIYEE 28:3-15 MAARKƖ 16:5-8 LUKA 24:4-12 YOHANƐƐSƖ 20:2-18

  • PEFEZI YESU

  • MBƲ PƖLABƖ YESU PƖLAƲ CƆLƆ YƆ

  • ƐLƖZƖ Ɛ-TƖ ƐWƖLƖ HALAA NDƖ NDƖ

Halaa talaa lɛ, paanaɣ Yesu pɩlaʋ taa nɛ pɩlabɩ-wɛ piti siŋŋ. Maarɩɩ Magdala tʋ se nɛ “ewolo Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ” nɛ apostoloo Yohanɛɛsɩ, “tɔmmʋyʋ weyi Yesu kaasɔɔlɩ-ɩ yɔ,” pɔ-cɔlɔ. (Yohanɛɛsɩ 20:2) Ɛlɛ halaa mba paawobi pɩlaʋ nɔɔ yɔ, pa-taa lalaa na pɩlaʋ cɔlɔ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ. Tiyiyu lɛlʋ kaawɛ ɖɔɖɔ pɩlaʋ taa maɣmaɣ, ‘esu toko kʋhʋlʋmʋʋ layɩ layɩ.’—Maarkɩ 16:5.

Tiyiyaa mba, pa-taa lɛlʋ heyi-wɛ se: “Mɩ yɔ, itaaseli, mansɩm mbʋ se ɩñɩnɩɣ Yesu weyi pakamɩ-ɩ [ɖaʋ] yɔɔ yɔ; ɛfɛyɩ cɩnɛ yɔ, efema ɛzɩ ɛɛtɔm yɔ. Ɩkɔɔ nɛ ɩna ɖenɖe paahɩzɩ-ɩ yɔ. Iwolo lɔŋ nɛ iheyi ɛ-tɔmmʋyaa se: Efema nɛ ɛɖɛɛ-mɩ nɔɔ Galilee.” (Maatiyee 28:5-7) “Sɔɔndʋ kakpa-wɛ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ peseliɣ” nɛ pɛɖɛɛ peheyi tɔm ndʋ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa.—Maarkɩ 16:8.

Lɛɛlɛɛyɔ, Maarɩɩ talɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pɔ-cɔlɔ. Ɛzɩma ɛkɩlɩ seu yɔ, ɛyɔɔdʋʋ ɛzɩ feziŋ ɛɛtalɩɣ-ɩ yɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Palɩzɩ Kɩbaɣlʋ pɩlaʋ taa nɛ ɖɩɩsɩŋ se le pasɩ-ɩ.” (Yohanɛɛsɩ 20:2) Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pakpaɣ seya. Yohanɛɛsɩ wakaɣnɩ seu, nɛ ɛnʋ lɛyɩnɩ talʋʋ pɩlaʋ cɔlɔ. Ɛcɔnɩ pɩlaʋ taa lɛ, ɛna pɩsaŋ hɔɔlasɩ nzɩ paahɔkɩnɩ Yesu yɔ, ɛlɛ ɛtɩsʋʋ pɩlaʋ taa.

Pɩyɛɛrɩ talaa lɛ, ɛcaŋ ɛsʋʋ pɩlaʋ taa kpaagbaa. Ɛsʋwa lɛ, ɛmaɣna akalala nɛ pɩsaŋ weyi paahɔkɩnɩ Yesu ñʋʋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, Yohanɛɛsɩ sʋʋ pɩlaʋ taa ɖɔɖɔ nɛ ɛna se Maarɩɩ kaawɛnɩ toovenim. Paa Yesu kaatɛm-wɛ heyuu se ɛkaɣ fem yɔ, pa-taa nɔɔyʋ tɩnɩtɩ pɩ-taa se Yesu fem kifem. (Maatiyee 16:21) Pɩɖɩɣzɩ-wɛ nɛ pakpaɣ ɖɩɣa nʋmɔʋ. Ɛlɛ Maarɩɩ ɖaɣnɩ pɩsʋʋ pɩlaʋ cɔlɔ nɛ ɛcaɣ peeɖe mbʋ.

Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, halaa lalaa ñeɖiɣni wobu se peheyi tɔmkpɛlɩkɩyaa se pefezi Yesu. Pɛwɛɛ nɛ pɛɖɛɣ lɛ, Yesu katɩ-wɛ nʋmɔʋ taa nɛ ɛsɛɛ-wɛ  se: “Mɛnsɛ-mɩ.” Peeɖe poluŋ ɛ-tɛɛ nɛ paha-ɩ ñamtʋ. Ðɩnɛ ɛlɛ Yesu heyi-wɛ se: “Itaase sɔɔndʋ kaaʋ, iwolo iheyi mon-koobiya se pɛɖɛɛ Galilee, peeɖe pakaɣ-m naʋ.”—Maatiyee 28:9, 10.

Pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣ mbʋ lɛ, tɛtʋ kaañamsaa nɛ ɛsɔdaa tiyiyaa lɩɩ sɔɔjanaa mba paɖaŋ pɩlaʋ yɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ. Nɛ piyele nɛ “sɔɔndʋ kpa-wɛ pɩŋŋ nɛ pɛwɛɛ ɛzɩ pasɩba yɔ.” Pɔ-yɔɔ cɛba lɛ, pɛɖɛɛ “tɛtʋ taa nɛ peheyi layaa sɔsaa mbʋ pɩlaba yɔ.” Cɔjɔnaa nɛ tɛtʋ taa sɔsaa panɩ mbʋ lɛ, pekpeɣli ɖama nɛ pala lɩmaɣza se pɩwɛɛ se paha liidiye sɔɔjanaa mba nɛ paba cɛtɩ tɔm nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Ɛ-tɔmmʋyaa kɔm nɛ pamɩlɩ-ɩ ɖoo taa, ɖiɖiɣni ɖou lɛ.”—Maatiyee 28:4, 11, 13.

Roma ñɩma paɣtʋ taa lɛ, ye pasɩ sɔɔja nɔɔyʋ se ɛɖaŋ nɛ ɖom kpaɣ-ɩ yɔ, pakʋʋ-ɩ. Pʋyɔɔ cɔjɔnaa heyi sɔɔjanaa panɛ se: “Ye tɔm [ndʋ pɛcɛtaa se paawɛɛ poɖou yɔ] ɛtalɩ komina nɩŋgbaaŋ taa lɛ, ɖɩsɩm mbʋ ɖɩɩla nɛ ɖihuuzi mɩ-yɔɔ nɛ itaahiɣ tɔm yɔ.” (Maatiyee 28:14) Sɔɔjanaa mʋ liidiye nɛ petisi nɛ pala ɛzɩ cɔjɔnaa yɔɔdʋʋ yɔ. Peeɖe cɛtɩm tɔm yɛlɩ hooo se tɔmkpɛlɩkɩyaa woba nɛ pamɩlɩ Yesu tomnaɣ.

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Maarɩɩ Magdala tʋ ñɛwɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa pɩlaʋ cɔlɔ. Ewoba nɛ elosi pɩlaʋ taa lɛ, ɛna Ɛsɔ tiyiyaa naalɛ posu tokonaa kʋhʋlʋmaa nɛ pacaɣ ɖenɖe paahɩzɩ Yesu yɔ. Lɛlʋ caɣnɩ ɛ-ñʋʋ ɖeɖe nɛ lɛlʋ caɣnɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ ɖeɖe. Tiyiyaa mba pɔpɔzɩ-ɩ se: “Halʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋwiɣ?” Maarɩɩ cosi-wɛ se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pakpaɣ man-Kɩbaɣlʋ, maanaɣ se pasɩ-ɩ le.” Maarɩɩ kisini ɛ-wayɩ lɛ, ɛɖaɣnɩ nɔɔyʋ naʋ, ɛlɛ ɖaɣnɩ-ɩ pɔzʋʋ tɔm ndʋ tiyiyaa kaapɔzɩ-ɩ yɔ, nɛ ɛsɔzɩ se: “Anɩ ŋñɩnɩɣ?” Ɛmaɣzaɣ se ɛkɛ weyi ɛcɔŋaɣnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa pepim Yesu yɔ, ɖɩ-yɔɔ yɔ. Pʋyɔɔ ecosaa se: “[Ðajaa], ye ñakpaɣnɩ-ɩ kɔyɔ, heyi-m, le ŋsɩ-ɩ nɛ mowolo mankpaɣ-ɩ.”—Yohanɛɛsɩ 20:13-15.

Toovenim taa lɛ, Yesu weyi pefezaa yɔ Maarɩɩ yɔɔdaɣna, ɛlɛ ɛtaatɩlɩ se ɛnʋ lɛ. Ɛlɛ Yesu ya-ɩ se “Maarɩɩ!” lɛ, ɛtɩlɩ kpaagbaa se toovenim taa lɛ Yesu ɛwɛɛ ɛyɔɔdʋʋna, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu kaayaɣaɣ-ɩ mbʋ ɖoŋ ɖoŋ. Peeɖe Maarɩɩ ya-ɩ nɛ taa leleŋ se “Tɔm Wɩlɩyʋ.” Ɛlɛ Maarɩɩ maɣzaɣ se Yesu caɣ kpaʋ ɛsɔdaa kpaagbaa, pʋyɔɔ ɛñɩnaɣ se etukuni-i. Nɛ Yesu heyi-i se: “Taatukuni-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantɩkpata Caa cɔlɔ. Wolo mon-koobiya cɔlɔ nɛ ŋheyi-wɛ se: ‘Mankpaɣ man-Caa cɔlɔ, nɛ mɩ-Caa cɔlɔ, mɛ-Ɛsɔ cɔlɔ, nɛ mɩ-Ɛsɔ cɔlɔ.’”—Yohanɛɛsɩ 20:16, 17.

Peeɖe Maarɩɩ sewa nɛ ewolo ɖenɖe apostoloowaa nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa paakpeɣlaa yɔ. Ɛtalaa lɛ, eheyi-wɛ se: “Mana Kɩbaɣlʋ.” Eheyi-wɛ aseɣɖe tɔm tʋnɛ nɛ pɩtasɩnɩ ndʋ halaa lalaa kaatɛm yɔɔdʋʋ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 20:18) Ɛlɛ petitisi tɩ-yɔɔ nɛ ‘pakpaɣ-tʋ se pɩkɛ halaa tɔm yem.’—Luka 24:11.