Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 137

Ɛyaa mɩnɩŋ sakɩyɛ na-ɩ pʋcɔ Pantekooti kazandʋ talɩ

Ɛyaa mɩnɩŋ sakɩyɛ na-ɩ pʋcɔ Pantekooti kazandʋ talɩ

MAATIYEE 28:16-20 LUKA 24:50-52 TƲMA LABƲ 1:1-12; 2:1-4

  • YESU WƖLƖ Ɛ-TƖ ƐYAA SAKƖYƐ

  • ƐKPA ƐSƆDAA

  • YESU YEBA NƐ FEZUU KIÐEÐEU TII Ɛ-TƆMKPƐLƖKƖYAA 120 YƆƆ

Yesu fem wayɩ lɛ, ɛlabɩ ɖʋtʋ se ɛ nɛ apostoloowaa 11 pakatɩ Galilee pʋʋ nakʋyʋ ñʋʋ taa. Pɩtasɩnɩ apostoloowaa lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩ 500 mbʋ yɔ kaawɛ peeɖe pɩkpɛndɩnɩ mba papɩtɩɣ e-femtu yɔɔ yɔ. (Maatiyee 28:17; 1 Kɔrɛntɩ 15:6) Ɛlɛ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ puwiye yɔ, pɩsɩnɩ pa-taa paa anɩ nɛ etisi se toovenim lɛ, efema.

Yesu heyi-wɛ se Ɛsɔ ha-ɩ ɖoŋ kpeekpe ɛsɔdaa nɛ tataa. Nɛ ɛtasɩ se: “Iwolo ɩpɩsɩ ajɛɛ kpeekpe tɔmmʋyaa nɛ lɩm [mɩyɩsʋʋ] Caa nɛ Pɩyalʋ nɛ fezuu kiɖeɖeu hɩɖɛ taa, nɛ ɩwɩlɩ-wɛ nɛ pɔɖɔ paɣtʋ ndʋ manɖʋ-mɩ yɔ tɩ-yɔɔ.” (Maatiyee 28:18-20) Toovenim, pɩtasɩna se Yesu fema lɛ, ɛ-tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ siŋŋ se posusi tɔm kɩbandʋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ.

Yesu ɖʋ kpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa kpeekpe, halaa, abalaa nɛ piya. Po-koyindinaa kaɣ pana ñaɣʋ se pataapɩzɩ nɛ posusi tɔm ndʋ. Pʋyɔɔ Yesu ha-wɛ abalɩtʋ nɛ eheyi-wɛ se: “Paha-m ɖoŋ kpeekpe ɛsɔdaa nɛ tataa.” Tɔm tʋnɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩnɩɩ tɩ-taa? Eheyi-wɛ se: “Piyele nɛ mɛwɛ mɩ-cɔlɔ kɩyakɩŋ kpeekpe nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛjaɖɛ tɛm wiye.” Yesu tɩyɔɔdɩ se mba pakaɣ tɔm kɩbandʋ susuu yɔ pa-tɩŋa pakaɣ ɖoŋ mʋʋ nɛ pala piti lakasɩ. Paa mbʋ yɔ, fezuu kiɖeɖeu kaɣ pa-tɩŋa sɩnʋʋ.

Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa “kɩyakɩŋ nɩɩnaza” weyi ɩtɩŋ e-femtu yɔ, ɩ-taa. Ɛkpaɣ ɛyaa tomnasɩ ndɩ ndɩ nɛ ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ se “ɛ nɛ ɛza” nɛ eheyi-wɛ “Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm.”—Tʋma Labʋ 1:3; 1 Kɔrɛntɩ 15:7.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se apostoloowaa kaawɛ Galilee lɛ, Yesu heyi-wɛ se papɩsɩ Yerusalɛm. Ɛ nɛ wɛ pakatɩ Yerusalɛm peeɖe lɛ, ɛpaɣ-wɛ nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩtaalɩɩ Yerusalɛm, ɛlɛ ɩɖaŋ mbʋ Caa tɔm se ɛhaɣ-mɩ yɔ, . . . ɛzɩ ɩnɩʋ mɔ-nɔɔ taa yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yohanɛɛsɩ sɔ ɛyaa lɩm yem, ɛlɛ pɔsɔʋ-mɩ fezuu kiɖeɖeu taa, kɩyakɩŋ pazɩ wayɩ.’—Tʋma Labʋ 1:4, 5.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu nɛ apostoloowaa paɖaɣnɩ kpeɣluu. Ɛkpaɣ-wɛ nɛ ewoni Betaanii tɛtʋ ndʋ tɩwɛnɩ Somiŋ Pʋʋ yɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔɔ kiŋ yɔ, tɩ-hɔɔlʋʋ taa. (Luka 24:50) Yesu heyi-wɛ tɔm sakɩyɛ pɩlɩɩnɩ ɛ-Caa cɔlɔ wobu yɔɔ, ɛlɛ halɩ nɛ sɔnɔ peɖiɣni maɣzʋʋ se tɛtʋ yɔɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ wɛʋ.​—Luka 22:16, 18, 30; Yohanɛɛsɩ 14:2, 3.

Apostoloowaa pɔzɩ Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, lɛɛlɛɛyɔ ŋcaɣ Izrayɛɛlɩ kewiyaɣ sɩʋ kɛ?” Ecosi-wɛ se: “Pɩtɩna-mɩ, pɩtɩmʋnɩ-mɩ, se ɩtɩlɩ kɩyakʋ ŋgʋ Caa ɖʋ ɛ-ñʋʋ taa maɣzɩm taa yɔ.” Pʋwayɩ lɛ, ɛɖaɣnɩ ñɩɣʋ niye tʋmɩyɛ nɖɩ pɩpɔzʋʋ se pala yɔ, ɖɩ-yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩkaɣ mʋʋ fezuu kiɖeɖeu ɖoŋ, kɩkaɣ mɩ-yɔɔ tibu nɛ ɩkɛ ma-aseɣɖe tɩnaa Yerusalɛm, Yudee tɩŋa taa, Samaarɩɩ nɛ puwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ.”—Tʋma Labʋ 1:6-8.

Pa nɛ ɩ pɛwɛ Somiŋ Pʋʋ yɔɔ peeɖe lɛ, pɩkɛdaa lɛ, ɛpaɣzɩ kʋyʋʋ nɛ ɛkpaɣ ɛsɔdaa. Peeɖe peeɖe lɛ, mɩndʋ kɔɔ tihuuzi ɛ-yɔɔ nɛ paatasɩɣ-ɩ naʋ. Yesu kaakpaɣ tomnasɩ ndɩ ndɩ alɩwaatʋ ndʋ efema yɔ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, eyeba tomnaɣ ŋga ɛɛkpaɣ yɔ nɛ ɛkpa ɛsɔdaa ɛzɩ fezuu taa ɛyʋ yɔ. (1 Kɔrɛntɩ 15:44, 50; 1 Pɩyɛɛrɩ 3:18) Apostoloowaa siɣsiɣ ñɩma panɛ pakpazɩ pɛ-ɛza nɛ pɔcɔŋnɩ ɛsɔdaa kiŋ mbʋ lɛ, “ɛyaa nabɛyɛ naalɛ kɔɔ pɔ-cɔlɔ.” Pɩtaakɛ ɛyaa maɣmaɣ, ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyaa kpaɣnɩ ɛyaa tomnasɩ nɛ pɔkɔɔ. Pɔpɔzɩ apostoloowaa se: “Galilee mba mɩ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩcaɣ ɩcɔŋnɩ hooo ɛsɔdaa mbʋ? Yesu weyi ɛkʋyɩ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, mbʋ yɔ ɖɔɖɔ ɛkaɣ tasʋʋ kɔm ɛzɩ ɩnaʋ ɛkpaʋ ɛsɔdaa yɔ.”—Tʋma Labʋ 1:10, 11.

Yesu kʋyɩ tɛtʋ yɔɔ se ɛkpa ɛsɔdaa lɛ, etiyele nɛ posusi se ɛyaa sakɩyɛ ɩna se ɛkpaɣ ɛsɔdaa. Nɛ mbʋ “ɖɔɖɔ ɛkaɣ tasʋʋ kɔm,” pʋ-tɔbʋʋ  se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa siɣsiɣ tɩnaa ɖeke kaɣnɩ tɩlʋʋ se Yesu pɩsaa ɛkɔɔ e-Kewiyaɣ ɖoŋ taa.

Apostoloowaa pɩsɩ Yerusalɛm. Nɛ pʋwayɩ lɛ, pa nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa pekpeɣli. Yesu ɖoo Maarɩɩ nɛ e-newaa paawɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pa-taa. (Tʋma Labʋ 1:14) Pekpeɣlaɣ nɛ patɩmɩɣ siŋŋ. Paawɛɛ nɛ patɩmɩɣ siŋŋ se papɩzɩ nɛ palɩzɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa taa nɔɔyʋ nɛ ɛlɛɣzɩ Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ lone taa nɛ apostoloowaa ɖaɣnɩ kɛʋ 12. (Maatiyee 19:28) Pañɩnaɣ se pɩkɛnɩ tɔmkpɛlɩkɩyʋ weyi ɛɛna Yesu tɔm susuu tʋmɩyɛ nɛ e-femtu nɛ ɛ-ɛza yɔ. Peeɖe pɔtɔ piye se pana se Ɛsɔ sɔɔlɩm lɛ suwe, nɛ Bibl taa lɛ, kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, pɔtɔʋ piye se patɩlɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ. (Keɣa 108:8; Aduwa 16:33) Nɛ pɔkɔɔ palɩzɩ Maatɩyaasɩ weyi pɩtɩla, ɛɛwɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 waa mba Yesu kaatiyi-wɛ se powolo posusi tɔm yɔ, pa-taa yɔ.—Tʋma Labʋ 1:26.

Yesu ɛsɔdaa kpaʋ wayɩ, kɩyakʋ hiu ñɩŋgʋ kaatʋʋzɩnɩ pɩnaɣ 33 tɛ Yuda ñɩma kazandʋ ndʋ payaɣ se Pantekooti yɔ. Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩ 120 mbʋ yɔ kaakpeɣli Yerusalɛm ɛsɔdaa kuduyuu nakʋyʋ taa. Pɩkɛdaa lɛ, pɩla ɛzɩ helim sɔsɔm makʋʋ yɔ ɖaŋ ŋgʋ kɩ-taa paawɛɛ yɔ. Nɛ pana pɩlɩ yʋʋʋ miŋ nzʋlʋma tɩyɛ nɛ pɩcaɣ pa-taa paa weyi lɛ ɛ-ñʋʋ taa. Tɔmkpɛlɩkɩyaa mba, pa-tɩŋa papaɣzɩ yɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ. Fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kɩ-tɔm Yesu kaayɔɔdaa se etiyiɣni-wɛ yɔ, ŋgʋ etiyini-wɛ mbʋ yɔ.—Yohanɛɛsɩ 14:26.