Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 129

Pilaatɩ Lɩnɩ Yesu Nɛ Ɛyɔɔdɩ Se: “Ɩna Ɛyʋ Ɛnʋ”

Pilaatɩ Lɩnɩ Yesu Nɛ Ɛyɔɔdɩ Se: “Ɩna Ɛyʋ Ɛnʋ”

MAATIYEE 27:15-17, 20-30 MAARKƖ 15:6-19 LUKA 23:18-25 YOHANƐƐSƖ 18:39–19:5

  • PILAATƖ ÑAƔ PANA SE ƐYA YESU ÑƲƲ

  • YUDA ÑƖMA TƆM SE PEYELE BARAABAASƖ

  • POHOŊ YESU NƐ PAWƖLƖ-Ɩ ÑAŊ

Pilaatɩ heyi Yuda ñɩma mba pañɩnaɣ Yesu sɩm yɔ se: “Maanaɣ ndʋ ɩsɩɣ ɛ-ñʋʋ taa se ɛwɛɛkaa yɔ. Eroodi tɩna ɖɔɖɔ ɛ-kɩwɛɛkɩtʋ natʋyʋ.” (Luka 23:14, 15) Pilaatɩ ɖaɣnɩ tɩŋnʋʋ nʋmɔʋ lɛɛkʋ yɔɔ se ɛya Yesu ñʋʋ nɛ eheyi samaɣ se: “Paska yɔɔ lɛ, mantiiyeki-mɩ tam salaka tʋ nɔɔyʋ, ɩsɔɔlaa se meyele Yuda mba wiyaʋ?”—Yohanɛɛsɩ 18:39.

Pilaatɩ nawa se ɛwɛnɩ salaka tʋ nɔɔyʋ nɛ payaɣ-ɩ se Baraabaasɩ. Paa weyi ɛsɩmɩ-ɩ se ɛkɛ mɩlʋ, kpaanzɩyʋ nɛ ɛyaa kʋyʋ. Pʋyɔɔ Pilaatɩ pɔzɩ samaɣ se: “Anɩ ɩsɔɔlaa se meyele sɛmɩɩyɔ: Baraabaasɩ yaa Yesu weyi payaɣ-ɩ se Krɩstʋ yɔ?” Cɔjɔnaa seɣti samaɣ nɛ kocosi se pakʋ Yesu nɛ peyele Baraabaasɩ. Pilaatɩ ɖaɣnɩ pɔzʋʋ se: “Pa-naalɛ pa-taa lɛ, anɩ ɩsɔɔlaa se meyele?” Samaɣ koo nɛ kɔyɔɔdɩ se: “Baraabaasɩ.”—Maatiyee 27:17, 21.

Pitii Pilaatɩ toma taa yɔɔɔ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Nɛ mala Yesu weyi payaɣ-ɩ se Krɩstʋ yɔ ɛzɩma?” Pe-kpeekpe pocosi-i se: “Kamɩ-ɩ [ɖaʋ] yɔɔ.” (Maatiyee 27:22) Fɛyɛ fɛyɩ-wɛ se pɔpɔzʋʋ se pakʋ ɛyʋ weyi ɛtɩwɛɛkɩ pʋyʋ yɔ. Pilaatɩ caɣ se ɛya Yesu ñʋʋ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Ɛyʋ ɛnʋ yɔ, ɛwɛɛkɩ we? Maanaɣ tɔm ndʋ pakʋʋ-ɩ tɩ-yɔɔ yɔ, mɔhɔŋ ɛ-nɩŋgbaaŋ nɛ mɛncɛlɩ-ɩ mɩ.”—Luka 23:22.

Pilaatɩ ñaɣ pana tam sakɩyɛ se ɛya Yesu ñʋʋ, ɛlɛ samaɣ pana tɛzɩɣ kpaʋ kɩkpaʋ nɛ kokou se: “Pakamɩ-ɩ [ɖaʋ] yɔɔ.” (Maatiyee 27:23) Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa peɣzi samaɣ nɛ kañɩnɩɣ kpem se kɛkpɛdɩ calɩm. Ɛlɛ pɩtɩkɛ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ yaa ɛyaa kʋyʋ nɔɔyʋ calɩm kacaɣ se kɛkpɛdɩ. Ɛyʋ weyi ɛtɩwɛɛkɩ pʋyʋ yɔ, ɛ-calɩm pacaɣ se pɛkpɛdɩ. Pɩlakɩ kɩyakɩŋ kagbanzɩ yɔ, pamʋ-ɩ ɛzɩ Wiyaʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛsʋ Yerusalɛm tɛtʋ taa yɔ. Paa Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kaawɛ peeɖe yɔ, pɛmɛsaɣ pa-tɩ nɛ patɩpɩzɩɣ se pɔyɔɔdɩ natʋyʋ.

Pilaatɩ kɔm nɛ ɛna se ɛ-pana ñaɣʋ tɩlʋlɩ pʋyʋ. Samaɣ wɛɛ nɛ kokou mbʋ lɛ, ecosi lɩm nɛ ɛsaŋ e-nesi kɛ-ɛzɩdaa nɛ eheyi-kɛ se: “Mɛnfɛyɩ calɩm mbʋ yɔ pɩ-tɔm taa, mɩ-cɔlɔ lɛ.” Ɛlɛ pitiheyi-wɛ natʋyʋ. Pocosi se: “Ɛ-calɩm elizi ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖe-piya yɔɔ.”—Maatiyee 27:24, 25.

Pilaatɩ tɛzɩ-wɛ nɩnʋʋ nɛ ɛla mbʋ ɛ-maɣmaɣ ɛnawa se pɩtɩtʋʋzɩ yɔ. Ɛzɩ samaɣ kaapɔzʋʋ yɔ, eyele nɛ palɩzɩ Baraabaasɩ salaka taa. Eyele nɛ pɔhɔzɩ Yesu wondu nɛ polu-i agbazɛɛ.

Pamabɩ Yesu siŋŋ nɛ pɩtɛ lɛ, sɔɔjanaa kpaɣ-ɩ nɛ powoni Pilaatɩ kʋjɔŋ tɛɛ. Ɛyaa ɖaɣnɩ-ɩ  kpeɣlinuu nɛ pohoŋuu-i. Palʋʋ kpaŋnɩsɔɔ hulaɣ nɛ papamɩ-ɩ. Sɔɔjanaa kpaɣ ɖooka nɛ paɖʋ Yesu nesi kɩbanzɩ taa nɛ posu-i toko kɩsɛɛmʋʋ waaa ɛzɩ awiya yɔ. Pɔyɔɔdʋʋnɩ-ɩ nɛ hoŋa se: “Sɛɛ ɖeu, Yuda mba wiyaʋ.” (Maatiyee 27:28, 29) Pɩtasɩ lɛ, pɔtɔwaɣ ɛ-yɔɔ ndaatʋ nɛ pɛcɛkɩ-ɩ kadanzɩ. Pamʋ e-nesi tɛɛ ɖooka nɛ poluu ɛ-ñʋʋ taa nɛ pañɩkɩɣ kpaŋnɩsɔɔ hulaɣ ŋga paapamɩ-ɩ yɔ kɔ-yɔɔ se kasʋʋ ñʋtɔndʋ taa.

Ɛzɩma Yesu ɖɔkɩ ɛ-tɩ nɛ abalɩtʋ siziŋ ɛnɩ, ɩ-taa yɔ, pɩlabɩ tʋmɩyɛ Pilaatɩ yɔɔ nɛ ɛɖaɣnɩ ñaɣʋ pana se ɛya ɛ-ñʋʋ. Ɛlɩnɩ Yesu samaɣ ɛzɩdaa nɛ eheyi-kɛ se: “Ɩnaɣ malɩnɩ-ɩ awayɩ se ɩtɩlɩ se mantɩna ɛ-taa kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ ndʋ tɩmʋnɩ sɩm yɔ.” Pɩtɩla, Pilaatɩ maɣzaɣ se ye ɛlɩnɩ Yesu samaɣ ɛzɩdaa nɛ kana ɛzɩma pamabɩ-ɩ nɛ ɛ-yɔɔ kpeŋ calɩm yɔ, pɩlakɩ-kɛ pʋtɔdɩyɛ. Palɩnɩ Yesu samaɣ kɩdɛkɛdaɣ kanɛ kɛ-ɛzɩdaa lɛ, Pilaatɩ yɔɔdɩ se: “Ɩna ɛyʋ ɛnʋ.”—Yohanɛɛsɩ 19:4, 5.

Pamabɩ Yesu siŋŋ nɛ paɖʋ-ɩ heŋ, ɛlɛ ɛlɩzɩ abalɩtʋ nɛ tɩ ɖɔkʋʋ ɛwɩlɩ nɛ halɩ pɩla tʋmɩyɛ Pilaatɩ yɔɔ nɛ ɛ-yɔɔdaɣ wɩlɩɣ se toovenim lɛ, Yesu mʋnɩ ñamtʋ.