Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 13

Ɛzɩma Yesu ɖɔkɩ ɛ-tɩ takɩm taa yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ we?

Ɛzɩma Yesu ɖɔkɩ ɛ-tɩ takɩm taa yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ we?

Yohanɛɛsɩ tɩɩmɩyɩsɩ Yesu lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, Ɛsɔ fezuu woni Yesu Yudee kañɩmbusuu taa. Mbʋ pɩ-yɔɔ pɩɩwɛɛ se ɛmaɣzɩ yɔ, pɩɖɔwa. Alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ, ‘ɛsɔdaa tʋlaa.’ (Maatiyee 3:16) Peeɖe ɛpɩzaa nɛ ɛtɔzɩ mbʋ ɛɛkpɛlɩkaa nɛ mbʋ ɛɛlabɩ ɛsɔdaa yɔ, pɩ-yɔɔ. Ye mbʋ, tɔm sakɩyɛ wɛɛ se ɛmaɣzɩ tɩ-yɔɔ!

Yesu caɣ kañɩmbusuu taa kɩyakɩŋ 40 nɛ ɖoo 40. Ɛtaatɔɔ nabʋyʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Ñɔɔsɩ kɔm nɛ pɩwɩɩ-ɩ siŋŋ lɛ, Sataŋ ñɔtɩnɩ-ɩ se ɛtakɩ-ɩ. Eheyi-i se: “Ye ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔ, la nɛ pɛɛ ana yɔ apɩsɩ tɔɔnaɣ.” (Maatiyee 4:3) Yesu ɖɔkɩ ɛ-tɩ takɩm mbʋ pɩ-taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnawa se pɩtɩmʋna se ɛkpaɣ piti lakasɩ ɖoŋ weyi ɛwɛna yɔ, nɛ ɛlabɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-sɔɔlɩm.

Eleeu tɩsɩɩnɩ peeɖe. Ɛtasɩ nʋmɔʋ lɛɛkʋ yɔɔ tɩŋnʋʋ se ɛtakɩ-ɩ. Eheyi Yesu sɛ ɛkʋyɩnɩ kpaaŋ ñʋʋ taa nɛ ɛmaa tataa. Ɛlɛ Yesu titisi se ɛmaa mbʋ nɛ Ɛsɔ tiyiyaa kɔɔ nɛ paya ɛ-ñʋʋ. Ɛtɩŋnɩ Masɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se pɩfɛyɩ ɖeu se patakɩ Ɛsɔ mbʋ.

Peeɖe Eleeu tasɩ kɔnʋʋ takɩm tozo mbʋ ɛ-yɔɔ. Ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ “ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi kpeekpe nɛ si-ɖoŋ” nɛ pʋwayɩ lɛ, eheyi-i se: “Ye ŋluŋ mɛn-tɛɛ kɔyɔ, mɛncɛlɩɣ-ŋ pɩtɩŋa payɩ.” Yesu tasɩ tɛm ɛ-taa nɛ eheyi-i se: “Ðɛɛ mɔ-yɔɔ, Sataŋ.” (Maatiyee 4:8-10) Etiyele ɛ-tɩ nɛ ɛtɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa nɛ ɛla kɩdɛkɛdɩm, mbʋ pʋyɔɔ ɛnawa se Yehowa ɖeke pɩwɛɛ se pɛsɛɛ. Toovenim, Yesu ɖʋ ɛ-taa se ɛlakɩ mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ.

Takɩm pʋnɛ, nɛ ɛzɩma Yesu ɖɔkɩ ɛ-tɩ pɩ-taa yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɩɩyɩ. Takɩm pʋnɛ pɩkɛ toovenim tɔm, nɛ pɩwɩlɩɣ se Eleeu tɩkɛ kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩwɛ ɛyaa taa yɔ, ɛlɛ ɛkɛ weyi ɛwɛ keekee yɔ. Ɛkɛ fezuu nɛ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩna-ɩ. Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se Eleeu wɛnɩnɩ ɖoŋ ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi yɔɔ, ɛnʋ eɖiyiɣni-sɩ. Ye pɩtaakɛ ɛnʋ ɖiyiɣni-sɩ yɔ, ɛtaapɩzɩɣ se ɛkpaɣ-sɩ nɛ ɛtakɩnɩ Yesu.

Pɩtasɩ lɛ, Eleeu heyi Yesu se ye etisaa nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ tam kʋɖʋmam kɔyɔ, ɛnʋ haɣ-ɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kewiyisi kpeekpe nɛ si-ɖoŋ. Sɔnɔ, Eleeu pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ɛtakɩ-ɖʋ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ ɖɛ-ɛzɩdaa mbʋ pɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖihiɣ ñɩm sakɩyɛ, yaa ɖa-hɩɖɛ ɛsɛɛ, yaa ñamtʋ ɛwɛɛ ɖɔ-yɔɔ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ. Paa takɩm mbʋ ɛkɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩkɛ lɔŋsɩnɖaa ye ɖɩnɩɣzɩɣnɩ Yesu kɩɖaʋ nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩla mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ. Ɛlɛ ɖɩtaasɔɔ se Eleeu takɩ Yesu nɛ pɩtɛ lɛ, eyebi-i nɛ ɛɖɛɛ “se pʋcɔ ɛkapɩsɩ wiɖiyi.” (Luka 4:13) Ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛlabɩ-ɖʋ mbʋ, pʋyɔɔ pɩwɛɛ se paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛza.