Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 87

Wɛɛ lɛɣtʋ paa ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa nɛ piɖeni-ŋ

Wɛɛ lɛɣtʋ paa ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa nɛ piɖeni-ŋ

LUKA 16:1-13

  • ÐƖƔA YƆƆ CƆNƖYƲ KƖDƐKƐDƲ YƆƆ EDUUYE

  • KPAƔ ÑA-ÑƖM NƐ ŊÐƲNƖ TAABALƖYƐ

Pɩɣa kilebaɣ eduuye nɖɩ Yesu tuwaa yɔ, ɖɩlabɩ tʋmɩyɛ siŋŋ ɛ-tɔm welisiyaa mba pɛkɛ lambuu mʋyaa, takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma yɔ, pɔ-yɔɔ. Ðɩsɩnɩ-wɛ nɛ pana se Ɛsɔ kpeɣu kɩwɛɛkɩm laɖaa mba pekpiɖiɣ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ faaa. (Luka 15:1-7, 11) Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yesu yɔɔdʋʋnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Etuu eduuye lɛɛɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa abalʋ ñɩm tʋ nɔɔyʋ nɩwa se ɛ-ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ ɛɛlakɩ ɛ-tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ.

Yesu kɛdaa se ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ ɛnʋ ɛwɛɛ nɛ ɛwɛɛkɩɣ ɛ-ɖɩɣdʋ ñɩm. Pʋyɔɔ ɖɩɣdʋ tɔm se pɩpɔzʋʋ se ɛɖɔɔnɩ ɛ-ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ ɛnʋ. Peeɖe ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ hʋ ɛ-ñʋʋ taa se: “Man-caa ɖɔɔnʋʋ-m yɔ, malakɩ ɛzɩma lɛ? Haɖaʋ, maapɩzɩɣ kʋkʋ, fɛyɛ kpaɣ-m nɛ kɔjɔyaɣ wobu [yaa sʋlʋmʋʋ].” Pɩsa nɛ ɛcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe nɛ piɖeni-i lɛ, ɛlabɩ lɩmaɣza nɛ ɛtɔ se: “Mana mbʋ malakɩ nɛ pɔɖɔɔnɩ-m lɛ, paamʋ-m ɖoli yɔ.” Peeɖe ɛya ɛ-caa kɩndɩnaa kpaagbaa nɛ ɛpɔzɩ-wɛ kʋɖʋm kʋɖʋm se: “Kɩmɩyɛ ɛzɩma ŋwɛnɩ man-caa?”—Luka 16:3-5.

Kajalaɣ tʋ cosi-i se: “Num peɣsi mɩnʋʋ.” Pʋ-tɔbʋʋ se num litrinaa 2200. Pɩtɩla kɩndɔɔyʋ ɛnʋ ɛɛkɛ tɩŋ weyi palakɩnɩ i-pee num yɔ, ɩ-hayɩyʋ yaa ɛpɛdaɣ num. Ðɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ heyi kɩndɔɔyʋ ɛnʋ se: “Kpaɣ ña-kɩmɩyɛ takayaɣ nɛ ŋma lɛɛ lɛɛ se: Nɩɩnʋwa [litrinaa 1100].”—Luka 16:6.

Pʋwayɩ lɛ, ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ pɔzɩ kɩndɔɔyʋ lɛlʋ se: “Ña yɔ, ɛzɩma?” Ɛlɛ cosi-i se: “Mɩla ɖaakula mɩnʋʋ.” Pʋ-tɔbʋʋ se litrinaa 22000. Nɛ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ heyi-i se: “Kpaɣ ña-kɩmɩyɛ takayaɣ nɛ ŋma lɛɛ lɛɛ se: Hiŋ lutozo.” Ye mbʋ, ɛpasɩ kɩndɔɔyʋ ɛnɛ ɛ-kɩmɩyɛ pɩdɩɩfɛyɩ.—Luka 16:7.

Ðɩɣdʋ tɩtɩɩɖɔɔnɩtɩ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ. Pʋyɔɔ lɛ, paɣtʋ haɣaɣ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ waɖɛ se ɛpasɩ ɛ-caa kɩndɔɔyaa kɩma. Ðɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ pasɩ kɩndɔɔyaa kɩma se pɩsa nɛ ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ mba papɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ elesiɣ ɛ-tʋmɩyɛ yɔ.

Pʋwayɩ lɛ, ɛ-caa kɔɔ nɛ ɛnɩɩ mbʋ ɛlaba yɔ. Paa mbʋ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ ɛnʋ ɛlaba yɔ, pɩɖʋzʋʋ ɛ-caa kʋɖʋzʋʋ yɔ, ɛlɛ samɩ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa ɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, “ɛlabɩ lɛɣtʋ.” Yesu wolo pʋyɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Ɛjaɖɛ yɔɔ piya sɩm lɛɣtʋ sɩ-tɛ ɛjaɖɛ yɔɔ lakasɩ taa nɛ pɩkɩlɩ mintʋsʋʋ taa piya.”—Luka 16:8.

Yesu tɔm ɛɛwɩlɩɣ se mbʋ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ ɛnɛ ɛlaba yɔ, pɩwɛ ɖeu, yaa eeseɣtiɣ ɛyaa se pataawɛɛ toovenim tadɩyɛ nʋmɔʋ taa. Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ ɛcaɣ ñɩɣʋ niye? Ɛpaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ɩkpaɣ ñɩm mbʋ pipeɣziɣ-mɩ se ɩla kɩwɛɛkɩm yɔ, nɛ ɩla ɛgbaɣdɩnaa nɛ kɩyakʋ ŋgʋ ñɩm mbʋ pɩtɛm mɩ-cɔlɔ lɛ, paamʋ-mɩ tam tam koboyaɣ taa.” (Luka 16:9) Toovenim, lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ lɛ se pɩpɔzʋʋ se ɖɛ-ɛza ɩwɛɛ cee wayɩ yɔɔ  nɛ ɖɩwɛɛ lɛɣtʋ paa ɖʋtʋ ndʋ lɛ tɩ-taa. Pɩpɔzʋʋ se Ɛsɔ sɛyaa mba pɛkɛ “mintʋsʋʋ taa piya” yɔ, pa-lɩmaɣza ɩwɛɛ tam tam wazasɩ nzɩ pakaɣ hiɣu yɔ, sɩ-yɔɔ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩm mbʋ pɛwɛnɩ yɔ nɛ lɛɣtʋ.

Yehowa Ɛsɔ nɛ ɛ-Pɩyalʋ pe-ɖeke papɩzɩɣna paha nɔɔyʋ waɖɛ se ɛsʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa yaa Paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ. Pʋyɔɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩm mbʋ ɖɩwɛna yɔ nɛ ɖɩɖʋnɩ nesi Kewiyaɣ tʋmɩyɛ nɛ pɩsa nɛ ɖɩɖʋnɩ-wɛ taabalɩyɛ. Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ alɩwaatʋ ndʋ sika, ñɩɣlɩm nɛ tomnaɣ yɔɔ wondu lɛɛtʋ ɛɛtasɩɣ wɛnʋʋ wazaɣ yɔ.

Yesu wɩlaa ɖɔɖɔ se mba pɛwɛ siɣsiɣ tomnaɣ yɔɔ ñɩm nʋmɔʋ taa yɔ, pakaɣ wɛʋ ɖɔɖɔ siɣsiɣ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, pɩ-taa. Ɛyɔɔdaa se: “Weyi emuluu cikpem ɖeɖe yɔ, emuluu ɖɔɖɔ sɔsɔm ɖeɖe [ɛzɩ Kewiyaɣ tʋma taa mbʋ yɔ].”—Luka 16:11.

Yesu wɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɩkaɣ-wɛ pɔzʋʋ pana ñaɣʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ pamʋ-wɛ “tam tam koboyaɣ taa.” Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛ Ɛsɔ sɛyʋ kɩbanʋ nɛ ɛtɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩm yom. Pʋyɔɔ Yesu kɔ tɔm ñʋʋ se: “Lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛɖʋʋ lɩm caanaa naalɛ: Yaa ɛpaɖɩɣ kajalaɣ tʋ nɛ ɛsɔɔlɩ naalɛ tʋ; yaa ɛñɔʋnɩ kɔɔnɔɔ tʋ nɛ eni lɛlʋ. Ɩɩpɩzɩɣ nɛ ɩla Ɛsɔ nɛ liidiye pa-tʋmɩyɛ.”—Luka 16:9, 13.