Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 6

Pɩɣa ŋga paayɔɔdɩ kɔ-tɔm yɔ

Pɩɣa ŋga paayɔɔdɩ kɔ-tɔm yɔ

LUKA 2:21-39

  • PƐPƐLƖ YESU NƐ PƲWAYƖ LƐ, POWONI-I KPAAŊ TAA

Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ patɩpɩsɩ Nazarɛɛtɩ, ɛlɛ pacaɣ Bɛtɩlɛhɛm. Palʋlɩ Yesu nɛ pɩla kɩyakɩŋ lutozo lɛ, pɛpɛlɩ-ɩ ɛzɩ paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ kaaha Izrayɛɛlɩ samaɣ yɔ, tɩpɔzʋʋ yɔ. (Levitiki 12:2, 3) Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye ɖɔɖɔ pahaɣaɣ hɩla piya nzɩ sɩkɛ abalɩbiya yɔ. Payaa pa-pɩyalʋ se Yesu ɛzɩ tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ kaapɔzʋʋ-wɛ se pala yɔ.

Palʋlʋʋ Yesu yɔ, pɩcɛzɩ fenaɣ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛwɛnɩ kɩyakɩŋ 40. Le ɛ-lʋlɩyaa wokini-i lɛɛlɛɛyɔ? Powokini-i Yerusalɛm kpaaŋ ŋgʋ kɩñɔtɩnɩ ɖenɖe pɛwɛɛ yɔ, kɩ-taa. Paɣtʋ pɔzʋʋ paa halʋ weyi lɛ se, ɛlʋlɩ abalɩbɩɣa nɛ pɩla kɩyakɩŋ 40 yɔ, ewolo kpaaŋ taa nɛ ɛlaa kɩlaʋ nɛ pɩsa nɛ ɛwɛɛ kele kele.​—Levitiki 12:4-7.

Pʋyɔɔ Maarɩɩ wobi kpaaŋ taa se ɛlaa kɩlaʋ. Ewoni sumasɩ cikpesi naalɛ, pɩwɩlɩɣ se ɛ nɛ ɛ-walʋ Yosɛɛfʋ paakɛ kʋñɔndɩnaa. Paɣtʋ pɔzaɣ se paha ɛyaʋ ŋgʋ kɩtɩcɛzɩ pɩnaɣ yɔ nɛ sumaɣ. Ɛlɛ ye halʋ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ se ɛha ɛyaʋ kɔyɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛha hoomataŋ naalɛ yaa ahowa naalɛ. Maarɩɩ kaakɛ kʋñɔndʋ nɛ pɩ-yɔɔ lɛ, sumasɩ cikpesi ɛpɩzaɣ se ɛha.

Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ powobi kpaaŋ taa lɛ, abalʋ akpadɩyʋ nɔɔyʋ ñɔtɩnɩ-wɛ. Payaɣ-ɩ se Siimeyɔɔ. Ɛsɔ kaaheyi-i se ɛkaɣ naʋ Krɩstʋ yaa Mesiya weyi paayɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ, pʋcɔ nɛ ɛsɩ. Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye lɛ, fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ Siimeyɔɔ nɛ ewolo kpaaŋ taa. Ɛtalaa lɛ, ɛna Yosɛɛfʋ, Maarɩɩ nɛ pa-pɩyalʋ. Siimeyɔɔ mʋ pɩɣa nɛ ɛɖɔkɩ.

Siimeyɔɔ ɖɔkɩ Yesu e-nesi tɛɛ lɛ, ɛsa Ɛsɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Lɛɛlɛɛyɔ, hayɩ Kɩbaɣlʋ, yele nɛ ña-lɩmɖʋyʋ ɖɛɛnɩ laŋhɛzɩyɛ ɛzɩ ŋŋtɔm lɛ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛ-ɛza na ña-ñʋʋ yabɩtʋ, ndʋ ŋñɔɔzɩ ɛyaa kpeekpe yɔ, mintʋsʋʋ se kɩñandɩ ajɛɛ kpeekpe nɛ kɩkɛ Izrayɛɛlɩ samaɣ samtʋ pʋyʋ yɔ.”​—Luka 2:29-32.

Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ panɩ tɔm tʋnɛ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ. Siimeyɔɔ wazɩ pɔ-yɔɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, eheyi Maarɩɩ se: “Pɩɣa kanɛ yɔ kɔ-yɔɔ, ɛyaa sakɩyɛ kaɣ lebu nɛ sakɩyɛ kaɣ pa-ñʋŋ yabʋ” nɛ ɛnʋ weyi ɛkɛ ko-ɖoo yɔ, ɛkaɣ nɩʋ wɩzasɩ ɛ-laŋɩyɛ taa ɛzɩ pɔsɔkʋʋ ɛyʋ laɣɖɛ yɔ.—Luka 2:34.

Nɔɔyʋ ɖɔɖɔ kaawɛ kpaaŋ taa puwiye. Ɛnʋ lɛ nayʋ halɩñɩnʋ Ana weyi ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 84 yɔ. Toovenim taa lɛ, ewoki kpaaŋ taa paa evemiye nɖɩ. Ɛlɛ ñɩɣyʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ lɛ, ɛɖɔm nɛ ewolo Yosɛɛfʋ, Maarɩɩ nɛ pɩɣa Yesu pɔ-cɔlɔ. Ana paɣzɩ sam Ɛsɔ nɛ eheyiɣ Yesu tɔm ɛyaa nɛ pewelisiɣ.

Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pa-taa labɩ leleŋ mbʋ pana kpaaŋ taa yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ! Pɩtʋʋ fɛyɩ se mbʋ panawa yɔ, pɩwɩlɩ-wɛ kpayɩ kpayɩ se pa-pɩyalʋ kɛnɩnɩ Mesiya weyi paayɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ.