Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 70

Yesu wa abalʋ weyi palʋlɩ-ɩ yʋlʋm yɔ

Yesu wa abalʋ weyi palʋlɩ-ɩ yʋlʋm yɔ

YOHANƐƐSƖ 9:1-18

  • SƲLƲMƲYƲ WEYI PALƲLƖ-Ɩ YƲLƲM YƆ, Ɛ-YƆƆ CƐBA

Yesu wɛ Yerusalɛm mbʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ Sabaatɩ wiye. Ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɛwɛɛ nɛ pɔɖɔŋ tɛtʋ taa lɛ, pakatɩ sʋlʋmʋyʋ nɔɔyʋ, ɛkɛ yʋlʋm ɖooo palʋlʋʋ-ɩ yɔ. Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔzɩ-ɩ se: “Tɔm wɩlɩyʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ palʋlɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ yʋlʋm? Ɛnʋ ɛlabɩnɩ kɩwɛɛkɩm yaa ɛ-ñɩma?”—Yohanɛɛsɩ 9:2.

Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛɛ nɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se ɛzɩ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla kɩdɛkɛdɩm ɖooo e-ɖoo lotu taa. Yesu cosi-we se: “Pɩtɩkɛ ɛnʋ, pɩtɩkɛ ɖɔɖɔ ɛ-ñɩma. Ɛlɛ, pɩlabɩ mbʋ se pana Ɛsɔ ɖoŋ tʋmɩyɛ ɛ-yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 9:3) Ye mbʋ, pɩtɩkɛ abalʋ ɛnʋ yaa ɛ-lʋlɩyaa kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yɔɔ ɛkɛ yʋlʋm. Ɛlɛ Aɖam kɩdɛkɛdɩm yɔɔ lɛ, ɛyaa tɩŋa tɩtalɩ pilim nɛ ɛjandʋ ndɩ ndɩ ɛzɩ yʋlʋmtʋ mbʋ yɔ pɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ pa-tɩŋa. Ɛlɛ Yesu caɣ se ɛtɩŋnɩ abalʋ ɛnɛ ɛ-yʋlʋmtʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ Ɛsɔ piti lakasɩ, ɛzɩ ɛɛtɛm labʋ nɛ ɛwaa lalaa kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ yɔ.

Yesu tɔm se piti lakasɩ nzɩ sɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ. Ɛtɔm se: “Kifema lɛ, pɩwɛnɩ-ɖʋ se ɖɩla weyi etiyi-ɖʋ yɔ ɛ-tʋmɩyɛ, kuyuu lɛ, nɔɔyʋ ɛɛtasɩɣ pʋyʋ labʋ. Mɛwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ kɔyɔ, mɛnkɛ ɛjaɖɛ mintʋsʋʋ.” (Yohanɛɛsɩ 9:4, 5) Toovenim alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaɣ sɩbʋ yɔ, ɛsʋʋ pɩlaʋ cɩkpɛndʋʋ taa nɛ ɛɛkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɛtasɩ nabʋyʋ labʋ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ mbʋ lɛ, ɛkɛ ɛjaɖɛ mintʋsʋʋ.

Ɛlɛ ɛzɩ Yesu wa abalʋ ɛnʋ? Nɛ ɛzɩma ɛlaba nɛ ɛ-yɔɔ cɛ? Yesu tɔ ndaatʋ tataa nɛ enuuti tɛtʋ. Ɛkpaɣ-tʋ nɛ ɛtaa abalʋ ɛnʋ ɛ-ɛza yɔɔ nɛ eheyi-i se: “Wolo Siloowee lɩŋgamʋʋ taa.” (Yohanɛɛsɩ 9:7) Nɛ abalʋ ɛnʋ ewolo lɩŋgamʋʋ taa peeɖe nɛ ɛkɔ ɛ-ɛza nɛ ɛ-ɛza kuli nɛ ɛpaɣzɩ naʋ. Maɣzɩ ɛzɩma ɛ-taa wɛ leleŋ siŋŋ yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Ðooo palʋlʋʋ-ɩ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ ɛpaɣzɩ naʋ.

Mba paasɩmɩ-ɩ se ɛkɛ yʋlʋm yɔ, pɩɖɩɣzɩ pa-tɩŋa yem. Nɛ pɔpɔzʋʋ se: “Pɩtɩkɛ weyi ɛcakaɣ peeɖe yɔ nɛ ɛsʋlʋmʋʋ lɛ yɔ?” Nabɛyɛ se: “Ɛnʋ.” Lalaa se: “Pɩlɩ, pɩtɩkɛ ɛnʋ, pɩkɛ ɛ-lɛzʋʋ.” Ɛlɛ abalʋ ɛnʋ ɛ-maɣmaɣ ecosi-wɛ se: “Ma lɛ yeli.”—Yohanɛɛsɩ 9:8, 9.

Peeɖe pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ñɛ-ɛza labɩ ɛzɩma nɛ akuli yɔ?” Ecosi-wɛ se: “Weyi payaɣ-ɩ se Yesu yɔ, ɛnʋ labɩnɩ ahɔya, ɛtaa mɛ-ɛza yɔɔ nɛ ɛtɔmɩ-m se: ‘Wolo Siloowee lɩŋgamʋʋ taa nɛ ŋsɔ lɩm.’ Mowolo nɛ mɔnsɔ nɛ manaɣ.” Pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ɛwɛ le yɔ?” Sʋlʋmʋyʋ ɛnʋ ecosi-wɛ se: “Maasɩŋ.”—Yohanɛɛsɩ 9:10-12.

Pakpaɣ abalʋ ɛnʋ nɛ powoni Farɩsɩ ñɩma cɔlɔ nɛ paba pɔzɩ-ɩ ɖɔɖɔ se patɩlɩ ɛzɩma pɩlaba nɛ ɛpaɣzɩ naʋ yɔ. Ecosi-wɛ se: “Ɛta ahɔya mɛ-ɛza yɔɔ, mɔnsɔ lɩm nɛ lɛɛlɛɛyɔ manaɣ.” Pɩɩwɛɛ se Farɩsɩ ñɩma taa ɛla leleŋ se yʋlʋm ɛnʋ, lɛɛlɛɛyɔ ɛ-yɔɔ cɛba. Ɛlɛ pa-taa nabɛyɛ kʋyɩ Yesu yɔɔ nɛ pɔtɔŋ se: “Ɛnʋ yɔ ɛtɩlɩɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ,  mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛñaŋ Sabaatɩ paɣtʋ.” Lalaa kitini se: “Kɩwɛɛkɩm laɖʋ lakɩ ɛzɩma nɛ ɛwɩlɩ kawɩlɩsɩ nzɩ yɔ?” (Yohanɛɛsɩ 9:15, 16) Pɛwɛɛ nɛ pɔhɔŋ ɖama nɛ tɔm, pa-taa pe-ɖeke.

Ɛzɩma paanɩɣnɩ ɖama yɔ, pɩ-yɔɔ lɛ, papɩsɩnɩ abalʋ weyi ɛ-ɛza kulaa yɔ, ɛ-yɔɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Nɛ ñɛ yɔ, ŋyɔɔdʋʋ ɛ-tɔm suwe, ɖenɖe ekuli ñɛ-ɛza yɔ?” Nɛ ɛlɛ tɩpʋtɩ kaaʋ nɛ eheyi-wɛ kpayɩ se: “Ɛkɛ nayʋ.”—Yohanɛɛsɩ 9:17.

Farɩsɩ ñɩma titisi tɔm ndʋ. Pɩtɩla, pamaɣzaɣ se Yesu nɛ abalʋ ɛnʋ panɩnɩ ɖama se pepeɣzi samaɣ kipeɣzu. Peeɖe palabɩ lɩmaɣza se pʋcɔ nɛ panɩɩ tɔm taa camɩyɛ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se pɔpɔzɩ tɔm yʋlʋm ɛnʋ ɛ-lʋlɩyaa nɛ pana se toovenim lɛ, palʋlɩ-ɩ yʋlʋm na.