Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 2

Paɖʋ Yesu hɩɖɛ pʋcɔ palʋlʋʋ-ɩ

Paɖʋ Yesu hɩɖɛ pʋcɔ palʋlʋʋ-ɩ

LUKA 1:34-56

  • MAARƖƖ WOBI Ɛ-ÐƐDƲ ELIZAABƐƐTƖ TƐ

Alɩwaatʋ ndʋ tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ heyi pɛlɛ Maarɩɩ se ɛkaɣ lʋlʋʋ abalɩbɩɣa nɛ payaa-kɛ se Yesu nɛ kɔtɔɔ Kewiyitu tam tam lɛ, Maarɩɩ pɔzɩ-ɩ se: “Maasɩŋ abalʋ yɔ, pɩlakɩ ɛzɩma nɛ pɩla mbʋ?”—Luka 1:34.

Gabrɩyɛɛlɩ cosi-i se: “Fezuu kiɖeɖeu kaɣ ñɔ-yɔɔ tibu nɛ ɛsɔdaa Kɩlɩm ɖoŋ kuzotuu kaɣ ñɔ-yɔɔ huuzuu; mbʋ pʋyɔɔ pɩɣa ŋga ŋlʋlʋʋ yɔ, kakaɣ kɛʋ Kiɖeɖeɣa nɛ pakaɣ-kɛ yaʋ se Ɛsɔ Pɩyalʋ.”—Luka 1:35.

Pɩtɩla, Gabrɩyɛɛlɩ ñɩnaɣ se ɛsɩnɩ Maarɩɩ nɛ etisi ɛ-tɔm yɔɔ, pʋyɔɔ ɛtasɩ-ɩ heyuu se: “Cɔnɩ nɛ ŋna [ñɛ-ɖɛdʋ] Elizaabɛɛtɩ, ɛhaɣ hoɣa ɛ-akpadɩyɩtʋ taa nɛ e-fenasɩ loɖo yɔ, ɛnʋ weyi payaɣaɣ-ɩ se ‘kaalʋlaɣ’ yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ nabʋyʋ fɛyɩ se Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ pɩ-labʋ.”—Luka 1:36, 37.

Tɔm ndʋ Maarɩɩ cosaa yɔ, tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se etisi Gabrɩyɛɛlɩ tɔm yɔɔ. Ecosaa se: “[Yehowa] lɩmɖʋyʋ yɔ ma, pɩlabɩ-m ɛzɩ ɛyɔɔdʋʋ yɔ.”—Luka 1:38.

Gabrɩyɛɛlɩ ɖɛwa lɛ, Maarɩɩ paɣzɩ ɛ-tɩ ñɔɔzʋʋ se ewolo Elizaabɛɛtɩ nɛ ɛ-walʋ pɔ-cɔlɔ, Yudee piyisi nzɩ sɩñɔtɩnɩ Yerusalɛm tɛtʋ kpam yɔ, sɩ-yɔɔ. Kpaɣnɩ Maarɩɩ tɛ nɛ ŋwolo Nazarɛɛtɩ lɛ, nʋmɔʋ ɖɔm kpakɩɣ ɛzɩ kɩyakɩŋ naadozo yaa naanza mbʋ yɔ.

Maarɩɩ kpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛkɔɔ ɛtalɩ Zekariya tɛ. Ɛsʋwa lɛ, ɛsɛɛ ɛ-ɖɛdʋ Elizaabɛɛtɩ. Peeɖe fezuu kiɖeɖeu su Elizaabɛɛtɩ taa ɖo nɛ eheyi Maarɩɩ se: “Pasamɩ-ŋ halaa taa, pasam ɖɔɖɔ ño-lotu taa [pɩɣa.] Ma-ñʋʋ labɩ leleŋ nɛ we nɛ man-Kɩbaɣlʋ ɖoo kɔŋ mɔ-yɔɔ? Manɩ ñɛ-sɛtʋ lɛ, man-pɩɣa sʋʋ mɛyʋʋ yɔɔ man-taa.”​—Luka 1:42-44.

Maarɩɩ cosini taa leleŋ siŋŋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Men-ciyam ñɔkʋʋ Kɩbaɣlʋ, nɛ men-fezuu mɛyɩɣ amɛya nɛ Ɛsɔ ma-ñʋʋ yaɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ etisi ɛza nɛ ɛcɔnɩ ɛ-lɩmɖʋyʋ kʋñɔndʋ. Ɛɛɛ, lɛɛlɛɛyɔ ajɛɛ kpeekpe kaɣ-m yaʋ se koboyaɣ tʋ, se Ðoŋ Tɩŋa Tʋ labɩ-m kʋjɔʋ sɔsɔʋ.” Paa Maarɩɩ ɛɛmʋnɩ samtʋ yɔ, ɛwɩlaa se Ɛsɔ pɩwɛɛ se pasa nɛ paɖʋ hɩɖɛ. Ɛyɔɔdaa se: “[Ɛsɔ] hɩɖɛ kɛ kiɖeɖee, mba pañaŋɩ-ɩ yɔ, ɛnaɣ pa-pʋtɔdɩyɛ pɩnzɩ nɛ pɩnzɩ.”—Luka 1:46-50.

Fezuu kiɖeɖeu labɩ Maarɩɩ yɔɔ tʋmɩyɛ nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛsaŋ Ɛsɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɛlɩzɩ e-nesi taa ɖoŋ nɛ ɛwɩlɩ, ɛmɩzɩ mba pakpazɩɣ pa-tɩ pa-laŋa taa yɔ. Etuzi ɖoŋ tɩnaa kpelaɣ yɔɔ, nɛ ɛkpazɩ ajamaa. Ɛhaɣzɩ ñɔɔsɩ tɩnaa ñɩm nɛ ɛɖɔɔnɩ ñɩm tɩnaa nɛ pɛɖɛɛ ndaakpasɩ. Ɛmʋ Izrayɛɛlɩ se ɛkɛ ɛ-lɩmɖʋyʋ, ɛtɔzɩ ɛ-pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔɔ, ɛzɩ eeheyuu ɖa-caanaa, Abraham nɛ e-liɖe taa mba yɔ.”​—Luka 1:51-55.

Maarɩɩ caɣ Elizaabɛɛtɩ tɛ ɛzɩ fenasɩ naadozo mbʋ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Maarɩɩ caɣaa se ɛɖʋ Elizaabɛɛtɩ nesi e-hoɣa kɛdɛzaɣ kpɩtaŋ taa. Pa-naalɛ paakɛ halaa mba pɛwɛnɩ tisuu yɔ. Pɩtasɩ lɛ, pahaɣ hɔsɩ pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ piti lakasɩ yɔɔ. Ye mbʋ, pɩlabɩ ɖeu se lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɛwɛ ɖama cɔlɔ nɛ pasɩɣnɩ ɖama pe-wezuu caɣʋ alɩwaatʋ kɩbandʋ tʋnɛ tɩ-taa.

Na ɛzɩma paɖʋ Yesu hɩɖɛ siŋŋ, halɩ pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ-ɩ yɔ! Kajalaɣ lɛ, Elizaabɛɛtɩ ya-ɩ se “man-Kɩbaɣlʋ,” nɛ pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ Maarɩɩ wobi ɛ-cɔlɔ yɔ, pɩɣa ŋga kaawɛ e-lotu taa yɔ, ‘kasʋ mɛyʋʋ yɔɔ ɛ-taa.’ Ðɩɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa lɛ, ɖɩkaɣ naʋ se ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ tʋnɛ tɩwɛ ndɩ siŋŋ nɛ lɩmaɣza wena lalaa kaawɛnɩ Maarɩɩ nɛ pɩɣa ŋga ɛkaɣ lʋlʋʋ yɔ, kɔ-yɔɔ yɔ.