Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 37

Yesu fezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ

Yesu fezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ

LUKA 7:11-17

  • YESU FEZI SƖÐƲ NAYƖNƖ TƐTƲ TAA

Yesu wa sɔɔjanaa ñʋʋdʋ yom nɛ pɩtɛ lɛ, ɛkʋyɩ Kapɛrnayum nɛ ɛɖɛɛnɩ hadɛ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ kiŋ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Nayɩnɩ yɔ, tɩ-taa. Tɛtʋ ndʋ tiposini Kapɛrnayum ɛzɩ kilomɛtanaa 32 mbʋ yɔ. Ɛtaaɖɔŋ nʋmɔʋ ŋgʋ e-ɖeke. Ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ pɔɖɔŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ. Ðanaɣ kɔm se kaɖanɩɣ lɛ, pɔñɔtɩnɩ Nayɩnɩ tɛtʋ. Pɩkɛdaa lɛ, pakatɩ Yuda mba sakɩyɛ peɖiɣni ɖɛʋ pɩlaŋ yɔɔ. Pasɩɣlɩ evebu nɔɔyʋ nɛ pɛɖɛɣnɩ pim.

Pa-taa peeɖe lɛ, evebu weyi ɛsɩba yɔ, e-ɖoo tɔm kɩlɩnɩ pʋtɔdɩyɛ. Ɛɛkɛ lelu, nɛ lɛɛlɛɛyɔ, pɩɣa kʋɖʋmaɣ ŋga ɛwɛna yɔ, kaka ñasɩbɩna yɔ. Ɛ-walʋ kaasɩba, ɛlɛ ɛnaɣaɣ ɛ-pɩyalʋ lɛ, pɩhɛzaɣ ɛ-laŋɩyɛ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛsɔɔlɩ ɛ-pɩyalʋ ɛnʋ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-yɔɔ e-lidaʋ tɩŋa kaawɛɛ. Lɛɛlɛɛyɔ, ɛlɛ ɖɔɖɔ ñasɩba. Pɩlaba se ɛtɩtasɩ nɔɔyʋ wɛnʋʋ se ɛɖʋʋ-ɩ nesi.

Yesu na halʋ ɛnʋ lɛ, ɛ-tɔm labɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ siŋŋ. Peeɖe ɛyɔɔdɩnɩ nɔɔ kɩbaŋa nɛ ɛhɛzɩɣnɩ halʋ laŋɩyɛ se: “Taawii.” Ɛlɛ Yesu tɩsɩɩnɩ mbʋ. Ɛñɔtɩnɩ tɛya wena a-yɔɔ pasɩɣlɩ sɩɖʋ yɔ, nɛ etukuni-yɛ. (Luka 7:13, 14) Mba pɛɖɛɣaɣnɩ sɩɖʋ pim yɔ, pana Yesu lakasɩ mbʋ lɛ, pasɩŋ te. Pɩtɩla, pa-taa sakɩyɛ pɔzaɣ pa-tɩ se: ‘Ɛzɩ ɛbɛ abalʋ ɛnʋ ɛcaɣ labʋ?’

Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, mba pa nɛ Yesu pɔɖɔŋaɣ yɔ, ɛzɩ suwe pamaɣzaɣ? Paatɛm naʋ Yesu piti lakasɩ, ɛzɩ kʋdɔmɩŋ waʋ mbʋ yɔ, ɛlɛ wiɖiyi patɩna efezi sɩɖʋ nɔɔyʋ. Toovenim se paafezi sɩɖaa nabɛyɛ caanaʋ taa, ɛlɛ ɛzɩ Yesu wɛnɩ ɖoŋ se efezi sɩɖaa na? (1 Awiya 17:17-23; 2 Awiya 4:32-37) Peeɖe lɛ, Yesu yɔɔdɩnɩ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Evebu ñɛ, mɔtɔŋnɩ-ŋ, fe!” (Luka 7:14) Nɛ evebu caŋ efe. Ɛkʋyɩ ɛcaɣ nɛ ɛpaɣzɩ yɔɔdʋʋ! Yesu cɛlɩ-ɩ e-ɖoo, nɛ ɛlɛ taa la leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Lɛɛlɛɛyɔ, ɛtɩtasɩ wɛʋ e-ɖeke.

Ɛyaa nawa se toovenim evebu ɛnʋ efema lɛ, papaɣzɩ sam Wezuu Hayʋ Yehowa nɛ pɔtɔŋ se: “Nayʋ nɔɔyʋ lɩ ɖɔ-yɔɔ.” Lalaa nɩ Yesu piti lakasɩ  nzɩ sɩ-tɔbʋʋ lɛ, papaɣzɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɛsɔ kɔmnɩ ɛ-samaɣ naʋ.” (Luka 7:16) Piti ŋgʋ, kɩ-tɔm yɛlɩ tɛtʋ ndʋ tɩɩñɔtɩnɩ peeɖe yɔ, tɩ-taa, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se tɩtalɩ ɖɔɖɔ Nazarɛɛtɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa Yesu paɣlaa yɔ. Tiiposini Nayɩnɩ tɛtʋ ɛzɩ kilomɛtanaa hiu mbʋ yɔ. Halɩ tɩyɛlaa ɖɔɖɔ nɛ tɩtalɩnɩ hadɛ kiŋ Yudee egeetiye taa.

Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ kaawɛ salaka taa mbʋ. Ɛñɩnaɣ siŋŋ se ɛna se tʋma wena Yesu ɖiɣni labʋ. Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa wolo nɛ peheyi-i piti lakasɩ nzɩ Yesu laba yɔ, sɩ-tɔm. Ɛzɩ ɛnɩ sɩ-tɔm lɛ, ɛzɩma ɛlaba?