Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 12

Pamɩyɩsɩ Yesu lɩm

Pamɩyɩsɩ Yesu lɩm

MAATIYEE 3:13-17 MAARKƖ 1:9-11 LUKA 3:21, 22 YOHANƐƐSƖ 1:32-34

  • PAMƖYƖSƖ YESU LƖM NƐ PATAA-Ɩ NUM

  • YEHOWA YƆƆDAA SE YESU KƐ Ɛ-PƖYALƲ

Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ paɣzʋʋ tɔm susuu yɔ, pɩlakɩ fenasɩ loɖo yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yesu wɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 30 nɛ ewolo Yohanɛɛsɩ cɔlɔ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ taa. Ɛbɛ yɔɔ Yesu wobi ɛ-cɔlɔ? Ɛtɩyɛlɩ kɩyɛlʋ yem se ewolo ɛna ɛ-taabalʋ. Etiwolo ɖɔɖɔ yem se ɛna ɛzɩma Yohanɛɛsɩ tʋmɩyɛ ɖiɣni ɖɔm yɔ. Ewoba se ɛpɔzɩ Yohanɛɛsɩ se ɛmɩyɩsɩ-ɩ lɩm.

Yohanɛɛsɩ tɩnɩɩ Yesu tɔm taa, pʋyɔɔ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ma pɩwɛna se [ŋmɩyɩsɩ-m] lɩm nɛ ŋkɔŋ mɔn-cɔlɔ suwe?” (Maatiyee 3:14) Yohanɛɛsɩ nawa se Yesu kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ weyi ɛwɛ ŋgee yɔ. Tɔzɩ se Maarɩɩ kaawɛnɩ Yesu hoɣa nɛ ewolo Elizaabɛɛtɩ cɔlɔ lɛ, Yohanɛɛsɩ weyi ɛɛwɛ ɖɔɖɔ e-ɖoo Elizaabɛɛtɩ lotu taa yɔ, ɛsʋʋ mɛyʋʋ yɔɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yohanɛɛsɩ ɖoo kɛdɩ-ɩ tɔm ndʋ pʋwayɩ. Paa pɩɩla ɛzɩma, pɛkɛdɩ-ɩ ɖɔɖɔ Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛɛyɔɔdɩ Yesu lʋlʋʋ tɔm yɔ, nɛ Ɛsɔ tiyiyaa mba paalɩ ninɖiɣyaa yɔɔ ɖoo wena a-taa palʋlɩ Yesu yɔ, pɔ-tɔm.

Yohanɛɛsɩ nawa se ɛmɩyɩsaɣ ɛyaa lɩm se pɩwɩlɩ se pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. Ŋgʋ Yesu ñatɩla kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ. Pʋyɔɔ Yohanɛɛsɩ taasɔɔlɩ se ɛmɩyɩsɩ Yesu lɩm, ɛlɛ Yesu ñeheyi-i se: “Taacaa tɔm. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛnɩ ɖa-taa paa weyi lɛ se ɛla siɣsiɣ tɔm kpeekpe yɔɔ.”—Maatiyee 3:15.

Ɛbɛ yɔɔ pɩɩpɔzaa se pamɩyɩsɩ Yesu lɩm? Pɩtɩkɛ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ Yesu laba nɛ pɩwɛɛ se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ pɩwɩlɩ se ekpiɖi pɩ-yɔɔ. Ɛ-lɩm mɩyɩsʋʋ wɩlɩɣ se ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha ɛ-Caa se ɛlakɩ ɛ-sɔɔlɩm. (Ebree 10:5-7) Kafɩnda tʋmɩyɛ Yesu lakaɣ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, alɩwaatʋ talaa se ɛpaɣzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɛ-Caa tiyi-i tɛtʋ yɔɔ yɔ. Ŋmaɣzɩɣ se Yohanɛɛsɩ kaaɖaŋaa se ɛna piti lakasɩ nasɩyɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛmɩyɩsɩɣ Yesu lɩm yɔ?

Yohanɛɛsɩ yɔɔdɩ pʋwayɩ se: “Weyi etiyi-m se [mamɩyɩsɩ] ɛyaa lɩm yɔ, eeheyi-m se: ‘Weyi ɛ-yɔɔ ŋnaɣ fezuu tiki nɛ kɩcaɣ yɔ, ɛnʋ kaɣnɩ ɛyaa [mɩyɩsʋʋ] lɩm fezuu kiɖeɖeu taa.’” (Yohanɛɛsɩ 1:33) Ye mbʋ, Yohanɛɛsɩ kaaɖaŋaa se Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu etii mba ɛmɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm yɔ, pa-taa nɔɔyʋ yɔɔ. Pʋyɔɔ pɩtaala Yohanɛɛsɩ piti se “Ɛsɔ fezuu tibi ehoye tɩyɛ nɛ kɩcaɣ [Yesu] yɔɔ” alɩwaatʋ ndʋ ɛlɩɣaɣnɩ lɩm taa yɔ.—Maatiyee 3:16.

Ɛlɛ nabʋyʋ tasɩ labʋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ. ‘Ɛsɔdaa tʋlaa.’ Pʋ-tɔbʋʋ lɛ  suwe? Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ, ɛtɔzɩ wezuu ŋgʋ ɛɛcaɣ ɛsɔdaa nɛ pʋcɔ palʋlʋʋ-ɩ tataa yɔ, kɩ-yɔɔ. Toovenim, lɛɛlɛɛyɔ Yesu tɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ fezuu Yehowa cɔlɔ ɛsɔdaa yɔ, tɩ-yɔɔ. Ɛtɔzɩ ɖɔɖɔ toovenim tɔm ndʋ Ɛsɔ kaawɩlɩ-ɩ pʋcɔ nɛ ɛkɔŋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ.

Pɩtasɩ lɛ, pamɩyɩsaɣ Yesu lɩm lɛ, panɩɩ nɔɔ nakɛyɛ nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ kɔtɔŋ se: “Ɛnʋ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ weyi man-taa wɛ-ɩ nɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.” (Maatiyee 3:17) Ayɔɔdaɣ nɛ ɛsɔdaa kiŋ mbʋ? Pɩtaakɛnɩ Yesu nɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛwɛ Yohanɛɛsɩ cɔlɔ tataa peeɖe. Ɛsɔ nɔɔ pɩɩkɛnaa. Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yesu kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ. Ɛtɩkɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ.

Mbʋ pɩlabɩ puwiye yɔ, pɩwɩlɩ ɛyʋ weyi Yesu kɛnaa yɔ, ɛkɛ Ɛsɔ pɩyalʋ ɛzɩ kajalaɣ ɛyʋ Aɖam yɔ. Tɔmkpɛlɩkɩyʋ Luka yɔɔdaɣ Yesu lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm pʋwayɩ lɛ, ɛtɔm se: “Yesu pazɩ ɛ-tʋmɩyɛ lɛ, ɛwɛnɩ pɩnzɩ ɛzɩ niidozo yɔ. Ɛyaa sɩm se Yosɛɛfʋ pɩyalʋ lɛ, weyi Helii lʋlɩ-ɩ yɔ, . . . Daviid pɩyalʋ, . . . Abraham pɩyalʋ, . . . Noa pɩyalʋ, . . . Aɖam pɩyalʋ, Ɛsɔ pɩyalʋ.”—Luka 3:23-38.

Paya Aɖam se “Ɛsɔ pɩyalʋ,” mbʋ ɖeyi ɖeyi ɖɔɖɔ Yesu kaakɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ. Alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm yɔ, ɛnɩ pɩ-taa se ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ weyi ɛkaɣ pɩsʋʋ fezuu ɛsɔdaa yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛwɩlɩ ɛyaa toovenim tɔm Ɛsɔ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-wɛ ɖɔɖɔ wezuu nʋmɔʋ. Yesu paɣzɩ caɣʋ wezuu ŋgʋ kɩkaɣ yebu nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛlaa ɛyaa kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ.