Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 46

Etukuni Yesu toko nɛ ɛ-kʋdɔŋ waa

Etukuni Yesu toko nɛ ɛ-kʋdɔŋ waa

MAATIYEE 9:18-22 MAARKƖ 5:21-34 LUKA 8:40-48

  • HALƲ NƆƆYƲ TUKUNI YESU TOKO NƐ Ɛ-KƲDƆŊ WAA

Yesu talɩ Galilee lɛ, pitileɖi nɛ pʋcɔ Yuda ñɩma mba paawɛ Galilee Teŋgu nɛ hayo kiŋ yɔ, panɩɩ se ɛlɩnɩ Dekapola nɛ ɛpɩsɩ. Paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, ɛyaa sakɩyɛ nɩwa se Yesu sɩnzɩ kancʋʋlaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ lɩm yɔɔ nɛ pa-taa nabɛyɛ nɩɩ ɖɔɖɔ se ɛɖɔɔnɩ aleewaa abalaa nabɛyɛ taa. Pʋyɔɔ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ kpeɣli Kapɛrnayum tɛtʋ cɔlɔ se kamʋ Yesu. (Maarkɩ 5:21) Pana Yesu kidiiliŋ yɔɔ lɛ, pa-taa la leleŋ siŋŋ.

Mba pañɩnaɣ kpem se pana Yesu yɔ, pa-taa lɛlʋ lɛ Sinaagɔɔgɩ ñʋʋdʋ nɔɔyʋ, payaɣaɣ-ɩ se Yayiruusi. Ɛna Yesu lɛ, ewolo eluŋ ɛ-nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ etendi-i se: “Man-pɩɣa peleɣa sɩkɩ kɩsɩbʋ, pɩkazɩ fezuu ɖalaa, kɔɔ ŋkpazɩ nesi nɛ kɔ-yɔɔ cɛ nɛ kɛwɛɛ.” (Maarkɩ 5:23) Ɛzɩ ɛbɛ Yesu kaɣ labʋ nɛ ɛsɩnɩ Yayiruusi pɛlɛ ɛgbamɩyɛ weyi ɛ-caa sɔɔlɩ ɛ-tɔm pɩdɩɩfɛyɩ yɔ?​—Luka 8:42.

Yesu ɖɛɣaɣ Yayiruusi ɖɩɣa taa lɛ, ɛɖaɣnɩ katʋʋ pʋtɔdɩyɛ tɔm lɛɛtʋ. Mba patɩŋaɣ Yesu yɔ, paaɖaŋ kpam se ɛla piti lakasɩ nɛ mba ɖɔɖɔ pananɩ pɛ-ɛza. Ɛlɛ pa-taa halʋ nɔɔyʋ kaawɛ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ taa nɛ kɩ-tɔm ɖeke kaawɛnɩ ɛ-ñʋʋ taa.

Calɩm wɛʋ nɛ pikpeŋni halʋ ɛnɛ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ 12 yɔ. Ewobi ɖɔkɔtɔnaa sakɩyɛ tɛ nɛ pɩnɩ-ɩ, halɩ e-liidiye tɛ, ɛlɛ pɩtɩwazɩ pʋyʋ. “Ɛ-kʋdɔŋ wɛɛ kɩkɩlɩɣ kɩlʋʋ yɔɔ.”—Maarkɩ 5:26.

Pɩwɩlɩɣ se ɛ-kʋdɔŋ kʋnɛ kiyeba nɛ ɛtɩtasɩ wɛnʋʋ ɖoŋ, pɩtasɩ lɛ, kɩcɛyaɣ-ɩ siŋŋ nɛ kɩkɛnɩ-ɩ fɛyɛ tɔm. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyʋ ɛwɛnɩ kʋdɔŋ ŋgʋ yɔ, pɩwɛɣ-ɩ fɛyɛ se eheyi kɩ-tɔm nɔɔyʋ. Pɩtasɩ lɛ, Moyizi Paɣtʋ taa lɛ, halʋ weyi calɩm kpeŋni-i yɔ, ɛfɛyɩ kele kele. Nɛ weyi etukuni ɛ-maɣmaɣ yaa e-wondu ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ calɩm yɔ, pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛnʋ ɛsɔ lɩm, nɛ paɣtʋ taa lɛ, ɛkɛ azuluma tʋ piwolo pɩtalɩ ɖanaɣ.—Levitiki 15:25-27.

Pʋyɔɔ halʋ ɛnʋ “ɛnɩ pɔyɔɔdɩ Yesu tɔm lɛ,” ɛpaɣzɩ-ɩ ñɩnʋʋ. Ɛzɩma ɛkɛ azuluma tʋ yɔ, ɛtaasɔɔlɩ se pana se ɛwɛ samaɣ hɛkʋ taa, nɛ ɛtalɩ Yesu cɔlɔ lɛ, ɛyɔɔdɩ ɖooo ɛ-laŋɩyɛ taa se: “Ye montukuni cɛɛkɛ e-tokonaa kɔyɔ, mɔ-yɔɔ kaɣ cɛbʋ.” Etiitukuni Yesu lɛ, ɛna se calɩm ɛɛtasɩɣ-ɩ kpemnuu! Kpaagbaa mbʋ lɛ, “ɛnɩɩ e-tomnaɣ taa se ɛ-kʋdɔŋ waa.”​—Maarkɩ 5:27-29.

Peeɖe Yesu pɔzaa se: “Atukuni-m?” Ŋmaɣzɩɣ se halʋ ɛnɛ, ɛnɩ Yesu tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ lɛ, ɛzɩma pɩlabɩ-ɩ le? Pɩyɛɛrɩ tɩnɩɩ pɩ-taa lɛ, ɛpɔzɩ Yesu se ‘ɛyaa ñɩkɩɣ-ɩ mbʋ yɔ nɛ ɛpɔzʋʋ se atukuni-i?’ Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Nɔɔyʋ tukuni-m; manɩ ɖoŋ nɩɩyɩ lɩnɩ man-taa.” (Luka 8:45, 46) Toovenim, ɖoŋ nɩɩyɩ lɩnɩ ɛ-taa nɛ pɩwaa halʋ ɛnʋ.

Halʋ ɛnʋ ɛnawa se Yesu na mbʋ ɛlaba yɔ lɛ, sɔɔndʋ kpa-ɩ, ɛpaɣzɩ seluu nɛ eluŋ Yesu tɛɛ. Peeɖe ɛyɔɔdɩ ɛyaa kpeekpe ɛzɩdaa ɛzɩma kʋdɔŋ cɛyaɣ-ɩ nɛ etukuni Yesu nɛ kɩwaa yɔ. Ɛtɛm yɔɔdʋʋ lɛ, Yesu hɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ nɛ eheyi-i se: “Mɛn-pɛlɛ, ñe-tisuu yabɩnɩ ña-ñʋʋ; wolo nɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ ña-kʋdɔŋ kpeekpe waa.”—Maarkɩ 5:34.

Toovenim, weyi Ɛsɔ lɩzaa se eɖiyi tɛtʋ kpeekpe yɔ, ɛkɛ sɔɔlɩm tʋ nɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛsɩnɩ paa weyi nɛ ɛ-kʋñɔŋ sɩɩ tɩnaɣ yɔ!