Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 22

Piyiŋ lɔyaa naanza pɩsɩ fezuu taa piyiŋ lɔyaa

Piyiŋ lɔyaa naanza pɩsɩ fezuu taa piyiŋ lɔyaa

MAATIYEE 4:13-22 MAARKƖ 1:16-20 LUKA 5:1-11

  • YESU YA TƆMKPƐLƖKƖYAA SE PATƖŊ Ɛ-WAYƖ PAA ÐOOYE

  • KPAKPASƖ KPAYAA PƖSƖ ƐYAA KPEƔLIYAA

Nazarɛɛtɩ mba ñaɣ pana se pakʋʋ Yesu nɛ patɩpɩzɩ. Pʋwayɩ lɛ, Yesu ɖɛɛ Kapɛrnayum. Tɛtʋ ndʋ tɩɩñɔtɩnɩ Galilee Teŋgu. Teŋgu ŋgʋ payaɣ ɖɔɖɔ se “Jeneezaarɛɛtɩ pɔɔ.” (Luka 5:1) Piyeba nɛ Izaayii takayaɣ taa natʋ tɔm ndʋ tɩtɔŋ se Galilee kaɣ naʋ mintʋsʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa.​—Izaayii 9:1, 2.

Toovenim, Yesu wobi Galilee lɛ, ewolo pɩ-yɔɔ nɛ esusuu se: “Ɛsɔdaa Kewiyaɣ talaa.” (Maatiyee 4:17) Pɩtasɩ lɛ, ɛkatɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa naanza. Paapaɣzɩ ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ, ɛlɛ ɛ nɛ wɛ palɩnɩ Yudee nɛ pɔkɔɔ lɛ, papɩsɩ kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ nɖɩ palakaɣ yɔ, ɖɩ-taa. (Yohanɛɛsɩ 1:35-42) Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, alɩwaatʋ talaa se patɩŋ Yesu wayɩ paa ɖooye nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛfalɩsɩ-wɛ nɛ ɛkɔŋ ɛɖɛɛ lɛ, powolo tɔm susuu yɔɔ.

Yesu wɛɛ nɛ ɛɖɔŋ teŋgu kidiiliŋ yɔɔ lɛ, ɛna Pɩyɛɛrɩ, e-newu Andree nɛ pa-taabalaa nabɛyɛ pɛwɛɛ nɛ pɔcɔtʋʋ pe-piyiŋ. Yesu kpa nɛ ɛcaɣ Pɩyɛɛrɩ kpɩyʋʋ taa nɛ eheyi-i se etuzi-kʋ lɩm taa pazɩ. Potuzi pa-tɩ pazɩ lɛ, Yesu caɣ kpɩyʋʋ taa nɛ ɛwɩlɩɣ ɛyaa mba pɛwɛ kidiiliŋ yɔɔ yɔ, Kewiyaɣ yɔɔ toovenim tɔm.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ se “ewolo lɩm taa nɛ ɛlɔ piyuu nɛ ɛkpa kpakpasɩ.” Nɛ Pɩyɛɛrɩ cosi-i se: “Tɔm wɩlɩyʋ, ɖɩlabɩ tʋmɩyɛ ɖoo pilim, ɖitihiɣ pʋyʋ, ɛlɛ ñɔ-tɔm yɔɔ lɛ, mɔlɔʋ piyuu mbʋ.”​—Luka 5:4, 5.

Pɔlɔ piyiŋ lɛ, pakpa kpakpasɩ sakɩyɛ nɛ halɩ pe-piyiŋ caɣaɣ cɛbʋ. Peeɖe paya pa-taabalaa mba paawɛ kpɩyʋʋ lɛɛkʋ taa yɔ se pɔkɔɔ lɛɛ lɛɛ nɛ pasɩnɩ-wɛ. Pitileɖi lɛ, kpakpasɩ su kpɩyɩŋ ɩnɩ ɩ-naalɛ ɖo nɛ ɩcaɣaɣ sʋʋ lɩm. Pɩyɛɛrɩ na mbʋ lɛ, eluŋ Yesu nɩŋgbanzɩ tɛɛ nɛ eheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ɖɛɛ mɔ-yɔɔ, mɛnkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ.” Peeɖe Yesu cosi-i se: “Taase sɔɔndʋ, taaseli, pɩkpaɣʋ nɛ nɔɔnɔɔ yɔ, ɛyaa ŋkpeɣliɣ nɛ ŋkɔnɩ-m.”​—Luka 5:8, 10.

Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ nɛ Andree se: “Ɩkɔɔ ɩtɩŋ ma-wayɩ nɛ manpɩsɩ-mɩ ɛyaa ketiyaa.” (Maatiyee 4:19) Pɩ-tɔbʋʋ se lɛɛlɛɛyɔ papɩsɩɣ fezuu taa piyiŋ lɔyaa. Ɛya ɖɔɖɔ kpakpasɩ kpayaa naalɛ nabɛyɛ, mba lɛ Zebedee pɩyalaa Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ. Pa-naalɛ patɩŋ ɛ-wayɩ kpaagbaa. Ye mbʋ, ɛyaa panɛ pa-naanza peyebi kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ nɛ papɩsɩ kajalaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa mba papaɣzɩ Yesu wayɩ tɩŋʋʋ paa ɖooye yɔ.