Yesu kɛnɩ Nʋmɔʋ, Toovenim nɛ Wezuu

Kalɩ takayaɣ kanɛ nɛ ŋna mbʋ mbʋ pɩɖɔm Yesu wezuu caɣʋ taa ɛzɩ Bibl kɛdɩɣ-tʋ yɔ.

KƆƆNƆƆ TƆM

Nʋmɔʋ, Toovenim, Wezuu

Yesu wɩlɩtʋ nɛ ɛ-lakasɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Evaŋgilimwaa taa yɔ, tɩpɩzɩɣ tɩlɛɣzɩ ñe-wezuu caɣʋ.

ÑƲƲ 1

Tɔm kɩbandʋ naalɛ ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ

Ɛsɔ tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ susi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ tisuu kaawɛ kaɖɛ yɔ.

ÑƲƲ 2

Paɖʋ Yesu hɩɖɛ pʋcɔ palʋlʋʋ-ɩ

Ɛzɩma Elizaabɛɛtɩ nɛ e-lotu taa pɩɣa paɖʋ Yesu hɩɖɛ?

ÑƲƲ 3

Palʋlɩ weyi pɩwɛɛ se ɛñɔɔzɩ Mesiya nʋmɔʋ yɔ

Zekariya paɣzɩ yɔɔdʋʋ pɩtɩŋnɩ piti lakasɩ nasɩyɩ yɔɔ lɛ, ɛyɔɔdɩ natʋ tɔm natʋyʋ kpaagbaa.

ÑƲƲ 4

Maarɩɩ tɩwalɩta, ɛlɛ ɛ nɛ hoɣa

Yosɛɛfʋ tisi tɔm ndʋ Maarɩɩ heyi-i se fezuu kiɖeɖeu yɔɔ pɩtɩŋnaa nɛ ɛhaɣ hoɣa, pɩtɩkɛ abalʋ nɔɔyʋ ɖʋnɩ-ɩ kɛ yɔ, tɩ-yɔɔ?

ÑƲƲ 5

Le nɛ ɛzɩmtaa palʋlɩ Yesu?

Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se patɩlʋlɩ Yesu Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 25 ŋgʋ wiye?

ÑƲƲ 6

Pɩɣa ŋga paayɔɔdɩ kɔ-tɔm yɔ

Yesu kaakɛ pɩɣa lɛ, Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ powoni-i kpaaŋ taa nɛ Izrayɛɛlɩ akpadɩyaa naalɛ yɔɔdɩ natʋ tɔm ɛ-yɔɔ.

ÑƲƲ 7

Tɩɩnzɩ cɔŋɩyaa woba se pana Yesu

Ɛbɛ yɔɔ tɩɩŋa ŋga pana wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔ, katiwoni-wɛ Yesu c ɔlɔ kpaagbaa nɛ kacalɩ-wɛ wonuu wiyaʋ kɩdɛkɛdʋʋ Eroodi c ɔlɔ?

ÑƲƲ 8

Pese nɛ palɩɩ wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ nesi taa

Mesiya yɔɔ natʋ tɔm naadozo kaakɔm pɩ-taa Yesu yɔɔ, ɛɛkɛ pɩɣa lɛ.

ÑƲƲ 9

Yesu caɣ Nazarɛɛtɩ nɛ ɛpaɣlɩ

Newaa abalɩñɩma nɛ halɩñɩma ɛzɩma Yesu kaawɛna?

ÑƲƲ 10

Yesu hɔʋ woki Yerusalɛm

Sɔɔndʋ kpaɣaɣ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ alɩwaatʋ ndʋ pañɩnaɣ Yesu nɛ paanaɣ-ɩ yɔ, ɛlɛ pɩlabɩ piti se patɩpɩzɩ nɛ patɩlɩ ɖenɖe ɛwɛɛ yɔ.

ÑƲƲ 11

Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ ñɔɔzʋʋ nʋmɔʋ

Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba nabɛyɛ kɔm Yohanɛɛsɩ c ɔlɔ lɛ, ɛkʋ pɔ-tɔm. Ɛbɛ yɔɔ?

ÑƲƲ 12

Pamɩyɩsɩ Yesu lɩm

Ɛbɛ yɔɔ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm, ŋgʋ ɛtɩla kɩwɛɛkɩm wiɖiyi?

ÑƲƲ 13

Ɛzɩma Yesu ɖɔkɩ ɛ-tɩ takɩm taa yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ we?

Takɩm mbʋ pɩkɔm Yesu yɔɔ yɔ, pɩñɩkɩɣ niye Eleeu yɔɔ toovenim tɔm kɩcɛyɩtʋ naalɛ yɔɔ.

ÑƲƲ 14

Yesu paɣzɩ wɛnʋʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa

Ɛbɛ sini Yesu kajalaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa loɖo nɛ patɩlɩ se ɛnʋ kɛnɩnɩ Mesiya?

ÑƲƲ 15

Yesu labɩ ɛ-kajalaɣ piti lakasɩ

Yesu wɩlɩ e-ɖoo se lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɩtɩkɛ ɛnʋ pɩwɛɛ se eheyi-i mbʋ pɩwɛɛ se ɛla yɔ, ɛlɛ ɛ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ.

ÑƲƲ 16

Yesu wɩlɩ kpekpeka toovenim ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ

Ɛsɔ paɣtʋ kaaha nʋmɔʋ se ɛyaa ɛya kpɩna Yerusalɛm nɛ palaanɩ kɩlaŋ, ye mbʋ ɛbɛ yɔɔ pɩwɩzɩ Yesu nɛ mbʋ tadɩyɛ laɖaa lakaɣ kpaaŋ taa?

ÑƲƲ 17

Yesu wɩlɩ tɔm Niikodɛm ɖoo naayɛ taa

Pɔtɔm se “paɖaɣnɩ ɛyʋ lʋlʋʋ” pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe se?

ÑƲƲ 18

Yesu tʋmɩyɛ ɖɛɣnɩ ɛzɩdaa nɛ Yohanɛɛsɩ ñɩnɖɛ ñapasɩɣ

Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛ sʋsɩ, ŋgʋ ɛnʋ ñɛfɛyɩ mbʋ.

ÑƲƲ 19

Yesu wɩlɩ tɔm Samaarɩɩ halʋ nɔɔyʋ

Yesu heyi halʋ tɔm ndʋ etaatiiheyiti nɔɔyʋ yɔ.

ÑƲƲ 20

Yesu labɩ piti lakasɩ naalɛ ñɩnzɩ Kana

Yesu wa pɩɣa nakɛyɛ ŋga koposini-i ɛzɩ 26 km mbʋ yɔ.

ÑƲƲ 21

Nazarɛɛtɩ Sinaagɔɔgɩ taa

Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa nɛ tɩwɩzɩ ɛ-tɛtʋ taa mba nɛ pañɩnɩɣ se pakʋ-ɩ?

ÑƲƲ 22

Piyiŋ lɔyaa naanza pɩsɩ fezuu taa piyiŋ lɔyaa

Ɛya se paya-we se peyele kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ papaɣzɩ lɛɛɖɛ.

ÑƲƲ 23

Yesu labɩ piti lakasɩ Kapɛrnayum

Yesu ɖɔɔnɩ aleewaa lɛ, ekizini-wɛ se pataaheyi nɔɔyʋ se ɛnʋ kɛnɩ Ɛsɔ pɩyalʋ. Ɛbɛ yɔɔ?

ÑƲƲ 24

Ɛwalɩsɩ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ Galilee

Ɛyaa kɔm Yesu c ɔlɔ se ɛwaa-wɛ, ɛlɛ ɛlɩzɩ-wɛ pɩ-taa se lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɛkɔm tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɖɩkpaɖɩ kʋdɔmɩŋ waʋ.

ÑƲƲ 25

Yesu na canaɣ nakɛyɛ pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛwaa-kɛ

Tɔm ndʋ Yesu heyi canaɣ yɔ, tɩwɛ kɛlɛʋ, ɛlɛ tɩwɛɛnɩ ɖoŋ siŋŋ nɛ tɩwɩlɩɣ se ɛmaɣzɩ ɛyaa mba ɛwaɣ pa-kʋdɔmɩŋ yɔ, pɔ-yɔɔ siŋŋ.

ÑƲƲ 26

“Pekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm”

Yesu wɩlaa se nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ kɩwɛɛkɩm nɛ kʋdɔmɩŋ pɛ-hɛkʋ taa?

ÑƲƲ 27

Yesu ya Maatiyee se ɛtɩŋ-ɩ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔkɩ tɔɔnaɣ nɛ mba pasɩm-wɛ se pɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔ?

ÑƲƲ 28

Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩɩhɔkʋʋ nɔɔ?

Yesu tɩŋnɩ sʋlʋm kokoɖe eduuye yɔɔ nɛ ecosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

ÑƲƲ 29

Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla tʋma kɩbana sabaatɩ wiye?

Ɛbɛ yɔɔ Yuda mba nazaɣ Yesu se ɛwa abalʋ weyi ɛhɩnɩ kʋdɔŋ pɩnzɩ 38 yɔ?

ÑƲƲ 30

Yesu kɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ

Yuda mba maɣzaɣ se Yesu kpazɩɣ ɛ-tɩ Ɛsɔ yɔɔ, ɛlɛ Yesu lɩzɩ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ kɩlɩ ɛnʋ.

ÑƲƲ 31

Pɛpɛlɩ mɩla Sabaatɩ wiye

Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɔm se ɛnʋ “tɩnɩ Sabaatɩ”?

ÑƲƲ 32

Ɛbɛ pɩha nʋmɔʋ se pala Sabaatɩ wiye?

Saduki mba nɛ Farɩsɩ ñɩma pɛkɛ koyindinaa, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ palabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ.

ÑƲƲ 33

Nayʋ Izaayii tɔm kɔm pɩ-taa

Ɛbɛ yɔɔ Yesu heyaɣ mba ɛɛwa pa-kʋdɔmɩŋ yɔ se pataaheyi nɔɔyʋ mbʋ ɛlabɩ-wɛ yɔ?

ÑƲƲ 34

Yesu lɩzɩ apostoloowaa hiu nɛ naalɛ

Tʋkaɣ ŋga wɛ apostoloo nɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ pɛ-hɛkʋ taa?

NƲƲ 35

Pʋʋ yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ

Na ɛzɩma palɩzɩ Yesu tɔm yɔɔdʋʋ taa lɩmaɣza sɔsɔna tɔbʋʋ yɔ.

ÑƲƲ 36

Sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ wɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu siŋŋ

Ɛbɛ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ ɛnʋ ɛlaba nɛ pɩɖɩɣzɩ Yesu?

ÑƲƲ 37

Yesu fezi lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ

Mba paana piti lakasɩ nzɩ yɔ, paanɩ sɩ-tɔbʋʋ.

ÑƲƲ 38

Yohanɛɛsɩ sɔɔlaa se Yesu eheyi-i weyi ɛkɛnaa yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ pɔzʋʋ se ɛna se Yesu kɛnɩnɩ Mesiya? Yohanɛɛsɩ pɩtaɣ yaa we?

ÑƲƲ 39

Pɩtɔɔ kpanɖaʋ ŋgʋ kɩ-ñʋʋ taa wɛ ɖoŋ yɔ

Yesu tɔm se tɔm hʋʋ wiye lɛ, Sodom tɔm kaɣ wɛʋ weewee pɩkɩlɩ Kapɛrnayum tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛlɩɣaɣnaɣ nɛ ɛɖɛɣ esusuu tɔm yɔ.

ÑƲƲ 40

Kpaɣʋ nɛ kpeɣu yɔɔ lɔŋ tasʋʋ

Ɛzɩma Yesu heyi halʋ acɛyɛ tʋ se pekpeɣ-i ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔ pɩwɩlɩɣ se ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yaa we?

ÑƲƲ 41

A-ɖoŋ Yesu lakaɣnɩ piti lakasɩ?

Yesu newaa maɣzaɣ se ɛsʋ kpaaŋ.

ÑƲƲ 42

Yesu kalɩ Farɩsɩ mba

Ɛbɛ ‘nayʋ Yoonaasɩ kawɩlaɣ’ kɛnaa?

ÑƲƲ 43

Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ aduwa

Yesu tɩŋnɩ aduwa lutozo yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛsɔdaa Kewiyaɣ yɔɔ tɔm ndɩ ndɩ.

ÑƲƲ 44

Yesu sɩnzɩ kancʋʋlaɣ ɖoŋ ŋga nakɛyɛ teŋgu yɔɔ

Ɛzɩma Yesu yeba nɛ helim nɛ lɩm hola pɛhɛɛ yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ sɔsɔŋ nɩɩyɩ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ e-kewiyitu tɔɔʋ tɛɛ yɔ.

ÑƲƲ 45

Ɛwɛnɩ ɖoŋ aleewaa sakɩyɛ yɔɔ

Ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ eke aleewaa sakɩyɛ na?

ÑƲƲ 46

Etukuni Yesu toko nɛ ɛ-kʋdɔŋ waa

Halʋ ɛnɛ, ɛ-tɔm wɩlaa se Yesu wɛnɩ ɖoŋ nɛ ɛkɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ siŋŋ.

ÑƲƲ 47

Pɩɣa peleɣa nakɛyɛ sɩba nɛ kaɖaɣnɩ fem!

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu tɔm se pɩɣa tɩsɩ ɛlɛ koɖou kiɖou lɛ, ɛyaa paɣzɩ-ɩ woŋuu. Ndʋ ɛɛsɩma nɛ ɛyaa mba patɩtɩlɩ?

ÑƲƲ 48

Ɛlabɩ piti lakasɩ, ɛlɛ petitisi ɛ-yɔɔ halɩ pɩkpɛndɩnɩ Nazarɛɛtɩ ñɩma

Pɩtɩkɛ Yesu tɔm wɩlʋʋ yaa e-piti lakasɩ yɔɔ Nazarɛɛtɩ mba titisi ɛ-yɔɔ, ɛlɛ lɩmaɣzɩyɛ lɛɛɖɛ yɔɔ.

ÑƲƲ 49

Esusi tɔm Galilee nɛ ɛfalɩsɩ apostoloowaa

Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa se “ɛsɔdaa Kewiyaɣ talaa” yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe ɖeyi ɖeyi?

ÑƲƲ 50

Ɛfalɩsɩ-wɛ se papɩzɩ posusi tɔm paa pɛwɛ nazɩm taa yɔ

Ye pɩfɛyɩ se pese sɩm, ɛbɛ yɔɔ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se panazɩɣ-wɛ tɛtʋ natʋyʋ taa lɛ, pese pɛɖɛɛ lɛɛtʋ taa?

ÑƲƲ 51

Pɛsɛtɩ Yohanɛɛsɩ ñʋʋ

Saloomee payɛ kɛdɩnɩ Eroodi siŋŋ nɛ eheyi-i se ɛpɔzɩ mbʋ payɩ ɛsɔɔlaa yɔ. Nikaɣ tɔm ndʋ ɛlɛ cosaa?

ÑƲƲ 52

Ɛkpaɣ kpɔnʋnaa pazɩ nɛ kpakpasɩ cabɩ nɛ ɛcalɩnɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ

Yesu piti lakasɩ sɩnɛ sɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ pʋyɔɔ pɔyɔɔdɩ sɩ-tɔm Evaŋgilimwaa tɩŋa taa.

ÑƲƲ 53

Wiyaʋ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ wondu kpeekpe yɔɔ yɔ

Ɛzɩma Yesu ɖɔm lɩm yɔɔ nɛ ɛla nɛ helim hɛɛɛ yɔ, lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩ apostoloowaa?

ÑƲƲ 54

Yesu kɛnɩ “wezuu tɔɔnaɣ”

Ɛbɛ yɔɔ Yesu kalɩ mba pɔkɔm ɛ-cɔlɔ yɔ, paa paañaɣ pana siŋŋ nɛ pʋcɔ patalɩ-ɩ kɔyɔ?

ÑƲƲ 55

Yesu yɔɔdɩ tɔm natʋyʋ nɛ tɩtɩla ɛyaa sakɩyɛ leleŋ

Yesu wɩlɩ tɔm natʋyʋ nɛ tɩcɛyɩ ɛyaa siŋŋ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ kizi ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ.

ÑƲƲ 56

Toovenim lɛ, ɛbɛ pisiɣ ɛyʋ?

Mbʋ pɩsʋʋ ɛ-nɔɔ taa yɔ, yaa mbʋ pɩlɩɣnɩ ɛ-taa?

ÑƲƲ 57

Yesu wa halɩbɩɣa nakɛyɛ nɛ tandam nɔɔyʋ

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kpaɣ ɛyaa nɛ ɛmaɣzɩnɩ hasɩ cikpesi lɛ, ɛbɛ yɔɔ halʋ ɛnʋ ɛtɩmʋ pana?

Ñʋʋ 58

Kpɔnʋnaa lʋbɛ nɛ tɛɣlɩm pɔ-yɔɔ tɔm

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔm nɛ patɩlɩ tɛɣlɩm ŋgʋ kɩ-tɔm Yesu yɔɔdaɣ yɔ.

ÑƲƲ 59

Anɩ ɛyʋ pɩyalʋ kɛnaa?

Ɛbɛ kɛnɩ Kewiyaɣ ñɩma? Anɩ pɛcɛlɩ-yɛ, nɛ ɛzɩma ɛlabɩnɩ-yɛ tʋmɩyɛ?

ÑƲƲ 60

Yesu wɛtʋ lɛɣzʋʋ wɩlɩ ɖoŋ weyi ɛkaɣ wɛnʋʋ yɔ

Piti ŋgʋ kɩ-taa Yesu wɛtʋ lɛɣzaa yɔ, ɛzɩma kɩlaba? Kɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

ÑƲƲ 61

Yesu wa abalɩbɩɣa eliikenu nɔɔyʋ

Yesu yɔɔdʋʋ se ɛzɩma tisuu tɩcɛyɩsɩ yɔ, mbʋ yebina nɛ abalɩbɩɣa ŋga kɔ-yɔɔ tɩcɛ yɔ, a-tisuu tɔm ɛyɔɔdaɣ? Abalɩbɩɣa tisuu na? Ka-caa tisuu na? Yaa Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa tisuu?

ÑƲƲ 62

Ɛkpɛlɩkɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tɩ luzuu

Ɛyaa sɔsaa kpɛlɩkɩ lɔŋ kɩbaŋ siŋŋ pɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ cɔlɔ.

ÑƲƲ 63

Yesu yɔɔdɩ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ wɩlʋʋ nɛ kɩwɛɛkɩm pɔ-tɔm

Ɛyɔɔdɩ nɩŋgbanzɩ naadozo nzɩ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛzɩ nɛ ɛñɔɔzɩ tɔm ɛ nɛ e-koobu pɛ-hɛkʋ taa yɔ, sɩ-tɔm.

ÑƲƲ 64

Pɩcɛyaa se ɖikpeɣu ɖama

Yesu tɩŋnɩ yom weyi ɛfɛyɩnɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔ, ɛ-kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se pɩcɛyɩ Ɛsɔ ɛzɩdaa se ɖikpeɣ ɖama.

ÑƲƲ 65

Ɛwɩlaɣ ɛyaa tɔm nʋmɔʋ taa, ewokaɣ Yerusalɛm lɛ

Tɔm ndʋ Yesu heyi abalaa nabɛyɛ naadozo alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ wɛ palakaɣ faawɩyɛ yɔ, tɩ-taa ɛyɔɔdɩ kpayɩ kpayɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ piyele nɛ ɛyʋ yele ɛ-wayɩ tɩŋʋʋ yɔ.

ÑƲƲ 66

Ɛtalɩ kizinzikiŋ kazandʋ taa Yerusalɛm

Ɛbɛ yɔɔ mba pewelisaɣni Yesu yɔ, pa-taa nabɛyɛ pɩzaɣ se pamaɣzɩ se Yesu wɛnɩ aleewaa?

ÑƲƲ 67

Wiɖiyi “ɛyʋ nɔɔyʋ tɩyɔɔdɩta ɛzɩ ɛyʋ ɛnʋ yɔ”

Yuda ñɩma ñʋndɩnaa tɩŋa kaɖaɣnɩ Yesu, ɛlɛ pa-taa kʋɖʋm ɖeke tɩnɩnɩ ɛ-yɔɔ.

ÑƲƲ 68

Ɛsɔ Pɩyalʋ kɛnɩ “ɛjaɖɛ mintʋsʋʋ”

Yesu tɔm se: “Tʋtʋyɛ tɔm kaɣ-mɩ holuu nɛ ɩwɛɛ mɩ-tɩ yɔɔ.” Pɩkaɣ-wɛ holuu nɛ palɩɩ ɛbɛ taa?

ÑƲƲ 69

Abraham yaa Eleeu kɛnɩ pa-caa?

Yesu heyi ɛyaa mbʋ patɩlɩɣnɩ Abraham piya yɔ nɛ weyi ɛnʋ Caa kɛnaa yɔ.

ÑƲƲ 70

Yesu wa abalʋ weyi palʋlɩ-ɩ yʋlʋm yɔ

Tɔmkpɛlɩkɩyaa caɣ se pana se ɛbɛ yeba nɛ abalʋ ɛnʋ palʋlɩ-ɩ yʋlʋm. Ɛɛlabɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ? Ɛ-lʋlɩyaa kaalabɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ? Yesu wa abalʋ ɛnʋ lɛ, ɛyaa paɣzɩ tɔm hɔm nɛ ɖama, mbʋ pʋyɔɔ paawɛnɩ lɩmaɣza ndɩ ndɩ.

ÑƲƲ 71

Farɩsɩ mba hɔŋ tɔm nɛ yʋlʋm weyi Yesu kuli ɛ-ɛza yɔ

Toovenim tɔm ndʋ abalʋ weyi ɛɛkɛ yʋlʋm yɔ, ɛtɔzɩ Farɩsɩ ñɩma yɔ, tɩɖʋ-wɛ pana siŋŋ. Mbʋ ɛ-lʋlɩyaa taasɔɔlɩ yɔ, mbʋ ɖeyi ɖeyi Farɩsɩ ñɩma laba nɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ Sinaagɔɔgɩ taa.

ÑƲƲ 72

Yesu tiyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 se powolo posusi tɔm

Yesu tiyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 70 se powolo posusi Kewiyaɣ tɔm Yudee egeetiye taa. Le pɩɩwɛɛ se tɔmkpɛlɩkɩyaa isusi tɔm?—Sinaagɔɔgɩwaa taa yaa ɖɩsɩ taa?

ÑƲƲ 73

Samaarɩɩ tʋ nɔɔyʋ wɩlɩ koobiɖe wɛtʋ siŋŋ

Ɛzɩma Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ Samaarɩɩ tʋ koobiɖe tʋ eduuye nɛ ɛwɩlɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ ɛ-tɔm welisiyaa?

ÑƲƲ 74

Yesu wɩlɩ tɔm pɩlɩɩnɩ ɛgɔndʋ mʋʋ nɛ adɩma pɔ-yɔɔ

Yesu wobi Maarta nɛ Maarɩɩ pɛtɛ lɛ, ɛgɔndʋ mʋʋ yɔɔ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ɛwɩlɩ-wɛ? Pʋwayɩ lɛ, ɛkpɛlɩkɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se ɛzɩma pɩwɛɛ se patɩmɩ nɛ pɔpɔzɩ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-wɛ yɔ?

ÑƲƲ 75

Yesu wɩlɩ mbʋ pɩhaɣ koboyaɣ siŋŋ yɔ

Yesu heyi e-koyindinaa ‘Ɛsɔ niye’ yɔɔ tɔm nɛ ɛzɩma ‘Ɛsɔ Kewiyaɣ talɩ-wɛ’ yɔ. Ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ mbʋ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla nɛ ehiɣ koboyaɣ siŋŋ yɔ, pɩ-tɔm.

ÑƲƲ 76

Yesu tɔɔ tɔɔnaɣ Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ tɛ

Yesu kuli Farɩsɩ ñɩma nɛ takayɩsɩ mayaa tɛ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔɔ. Sʋʋtʋ sɔsɔtʋ ndʋ pasʋkaɣ samaɣ?

ÑƲƲ 77

Ñɩm ñɩnʋʋ yɔɔ lɔŋ tasʋʋ mbʋ Yesu hawa yɔ

Yesu yɔɔdɩ abalʋ ñɩm tʋ weyi ɛma ɛ-tɩ kpoŋ sɔsɔŋ yɔ, ɛ-tɔm. Lɔŋ tasʋʋ mbʋ yɔɔ ɛɖaɣnɩ ñɩɣʋ niye pɩlɩɩnɩ kala wena ñɩm ñɩnʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ yɔ?

ÑƲƲ 78

Lɩm ɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ, ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋɖaŋ

Yesu wɩlaa se ɛsɔɔlɩ siŋŋ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩwɛɛ camɩyɛ fezuu taa. Tʋmɩyɛ nɖɩ lɩmɖʋyʋ siɣsiɣ tʋ kaɣ labʋ? Ɛbɛ yɔɔ lɔŋ weyi Yesu tasɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ paɖaŋ yɔ, ɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ?

ÑƲƲ 79

Ɛbɛ yɔɔ pɩɩwɛɛ se paɖɩzɩ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ?

Yesu heyi mba ɛwɩlaɣ tɔm yɔ se ye patɩlɛɣzɩ pɛ-wɛtʋ yɔ, pakaɣ-wɛ ɖɩzʋʋ. Pakaɣ tisuu nɛ pɔɖɔ Yesu lɔŋ tasʋʋ yɔɔ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ pa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa?

ÑƲƲ 80

Ninɖiɣyu Kɩbanʋ nɛ ɛ-kalakɩŋ

Ɛzɩma ninɖiɣyu sɔɔlɩ e-heŋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Yesu sɔɔlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Pakaɣ ɛ-wɩlɩtʋ tɩlʋʋ nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ?

ÑƲƲ 81

Ɛzɩma tɩyɛ Yesu nɛ ɛ-Caa pɛkɛ kʋɖʋm?

Yuda ñɩma titisi se Yesu yɔɔ yɔ, pa-taa nabɛyɛ cɛtɩ ɛ-yɔɔ tɔm se ɛtɔma ɛ nɛ Ɛsɔ pɛwɛ kɩmaŋ. Ɛlɩzaa ɛwɩlɩ kpayɩ se pɔ-tɔm ndʋ tɩkɛ cɛtɩm?

ÑƲƲ 82

Yesu tɔm susuu tʋmɩyɛ Pereya egeetiye taa

Yesu heyi ɛyaa mbʋ pɩpɔzʋʋ se pala pʋc ɔ nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ. Ɛ-tɔm ndʋ tɩɩcɛyɩ siŋŋ ɛ-alɩwaatʋ taa. Nɛ ɖa-alɩwaatʋ taa yɔ?

ÑƲƲ 83

Kazandʋ ɖeɖe wobu

Yesu tɔkaɣ tɔɔnaɣ Farɩsɩ tʋ nɔɔyʋ tɛ lɛ, ɛyɔɔdɩ kɩɖaʋ nakʋyʋ tɔm pɩlɩɩnɩ kazandʋ labʋ yɔɔ. Ɛwɩlɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ Ɛsɔ sɛyaa tɩŋa. Suwe ɛyɔɔdaa?

ÑƲƲ 84

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ kɛʋ tɩkɛ aleɣya tɔm

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ kɛʋ tɩkɛ aleɣya tɔm. Yesu yɔɔdɩ kpayɩ kpayɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ se ɛla yɔ. Tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩlabɩ nabɛyɛ kiii.

ÑƲƲ 85

Ɛsɔ tiyiyaa taa wɛ leleŋ nɛ weyi ekpiɖiɣ yɔ

Farɩsɩ ñɩma nɛ takayɩsɩ mayaa pakʋyɩ Yesu yɔɔ se pɩ-yɔɔ ewoki kɩdɛkɛdɩm laɖaa tɛ. Yesu tuu aduwa naalɛ se ɛwɩlɩ ɛzɩma Ɛsɔ naɣ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔ.

ÑƲƲ 86

Pɩɣa ŋga kaaleba yɔ, kapɩsaa

Lɔŋ weyi pɩɣa kilebaɣ eduuye nɖɩ Yesu tuwaa yɔ, ɖɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

ÑƲƲ 87

Wɛɛ lɛɣtʋ paa ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa nɛ piɖeni-ŋ

Yesu tɩŋnɩ eduuye nɖɩ ɖɩyɔɔdʋʋ ɖɩɣa yɔɔ cɔnɩyʋ weyi ɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, ɛ-tɔm yɔ, ɖɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ toovenim tɔm natʋyʋ nɛ pɩɖɩɣzɩ ɛyaa.

ÑƲƲ 88

Lɛɣzɩtʋ ndʋ tɩkɔm ñɩm tʋ nɛ Lazaarɩ pɔ-yɔɔ yɔ

Pʋcɔ nɛ ɖɩnɩɩ Yesu eduuye ɖɩnɛ ɖɩtaa camɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ mba ɛyʋ ñɩm tʋ nɛ Lazaarɩ pasɩŋnaa yɔ.

ÑƲƲ 89

Ɛwɩlaɣ tɔm Pereya ñɩma nʋmɔʋ taa, ɛpɩsaɣ Yudee lɛ

Ɛñɩɣ niye wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖikpeɣ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba payʋtʋʋnɩ-ɖʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ.

ÑƲƲ 90

“Wezuu nɛ femtu”

Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa se “ɛyʋ ɛwɛɛ nɛ etisiɣ mɔ-yɔɔ kɔyɔ, ɛɛsɩkɩ wiɖiyi” yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

ÑƲƲ 91

Yesu fezi Lazaarɩ

Wɛtʋ natʋyʋ naalɛ yeba nɛ Yesu koyindinaa maɣmaɣ tɩpɩzɩɣ se pɛkpɛzɩ piti ŋgʋ ɛlaba yɔ, kɩ-tɔm.

ÑƲƲ 92

Canaɣ nakɛyɛ wɩlɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu

Canaɣ ŋga kapɩsaa yɔ, pɩtɩkɛ Yesu ɖeke, kawɩlɩ kɛ-ɛsɩmɩyɛ.

ÑƲƲ 93

Ɛyʋ Pɩyalʋ kaɣ ɛ-tɩ yɔɔ kuluu

Ɛyʋ Pɩyalʋ kɩyakʋ talʋʋ lɛ, ɛzɩma tɩyɛ pɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ tɛʋ ñɩlɩsʋʋ yɔ?

ÑƲƲ 94

Adɩma nɛ tɩ luzuu tɔm cɛyɩ siŋŋ

Yesu tɩŋnɩ lelu weyi ɛpɔzʋʋ kaahɛzaɣ yɔ nɛ tɔm hʋyʋʋ weyi ɛ-lakasɩ fɛyɩ siɣsiɣ yɔ, eduuye yɔɔ nɛ ɛñɩɣ niye wɛtʋ kɩbandʋ natʋyʋ yɔɔ.

ÑƲƲ 95

Tɔm ndʋ Yesu wɩlɩ nesi cɛbʋ nɛ piya sɔɔlʋʋ yɔɔ?

Ɛbɛ Yesu lɩmaɣza kaawɛ ndɩ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɩna, pɩlɩɩnɩ piya yɔɔ

ÑƲƲ 96

Tɔm ndʋ Yesu cosi sɔsɔ nɔɔyʋ yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu yɔɔdaa se pɩwɛ aɖaaɖaa to se ɛsʋʋnɩ ɛjɔʋ pɔʋ, pɩkɩlɩ ñɩm tʋ se ɛsʋʋ Ɛsɔ kewiyaɣ taa?

ÑƲƲ 97

Hayɩm tʋ nɛ ɛ-haɖaa yɔɔ eduuye

Ɛzɩma tɩyɛ kajalaɣ ñɩma pɩsɩ wayɩ wayɩ ñɩma nɛ wayɩ wayɩ ñɩma pɩsɩ kajalaɣ ñɩma?

ÑƲƲ 98

Sɔsɔtʋ tɔm ɖaɣnɩ kɔm apostoloowaa hɛkʋ taa

Paa Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ kaapɔzɩnɩ sɔsɔtʋ lona yɔɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa yɔ, pɩtɩkɛ pe-ɖeke paawɛnɩnɩ lɩmaɣza ana.

ÑƲƲ 99

Yesu wa yʋlʋmaa nabɛyɛ nɛ ɛsɩnɩ ɖɔɖɔ Zaacee

Bibl kɛdɛsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ se Yesu wa yʋlʋm nɔɔyʋ Yeriikoo tɛtʋ taa yɔ, ɛbɛ wɩlɩɣ se sɩɩkaɖɩɣnɩ ɖama?

ÑƲƲ 100

Liidiye pɔɔyɩsɩ hiu yɔɔ eduuye

Yesu yɔɔdʋʋ se: “Weyi ɛwɛna yɔ, pakaɣ-ɩ tasʋʋ haʋ nɛ puhuuni-i, piyele weyi ɛfɛyɩna yɔ, pɛtɛzɩɣ mʋʋ mbʋ ɛwɛna yɔ,” pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

ÑƲƲ 101

Ɛtalɩ Betaanii lɛ, Siimɔɔ mʋ-ɩ ɛ-tɛ se pɔtɔɔ tɔɔnaɣ

Lazaarɩ neu Maarɩɩ labɩ nabʋyʋ nɛ pɩwɩzɩ samaɣ ɛlɛ Yesu ɖezi ɛ-tɔm.

ÑƲƲ 102

Wiyaʋ caɣ kpaŋaɣ pɩɣa yɔɔ nɛ ɛsʋʋ Yerusalɛm

Eyeba nɛ natʋ tɔm ndʋ tɩlaba ɛzɩ pɩnzɩ taŋga mbʋ yɔ, tɩ-kɔɔ pɩ-taa.

ÑƲƲ 103

Ɛtasɩ ɖɔɔnʋʋ wondu pɛdɩyaa templo taa

Mba pɛpɛdaɣ wondu Yerusalɛm taa yɔ, paa pɩɩwɛ ɛzɩ patɩmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ, ɛbɛ yɔɔ Yesu ya-wɛ se mɩlaa?

ÑƲƲ 104

Yuda mba nɩ Ɛsɔ nɔɔ, ɛlɛ petitisi ɛ-yɔɔ

Tukaɣ ŋga wɛ weyi ɛwɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ nɛ weyi ɛlɩzɩ tisuu mbʋ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-lakasɩ taa yɔ, pɛ-hɛkʋ taa?

ÑƲƲ 105

Ɛtɩŋnɩ hiyuu tɩʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa tisuu yɔɔ tɔm

Yesu wɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖoŋ sɔsɔŋ weyi tisuu wɛna yɔ, nɛ eheyi-wɛ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ lɔ Izrayɛɛlɩ samaɣ yɔ.

ÑƲƲ 106

Hayɩm yɔɔ aduwa naalɛ

Eduuye nɖɩ ɖɩ-taa abalʋ nɔɔyʋ tiyi ɛ-pɩyalaa naalɛ hayɩm taa nɛ nɖɩ ɖɩ-taa abalʋ nɔɔyʋ yebi ɛ-hayɩm nɛ haɖaa kañatʋ tɩnaa yɔ, aduwa ana a-naalɛ a-tɔbʋʋ lɛ suwe?

ÑƲƲ 107

Wiyaʋ ya ɛyaa se pɔkɔɔ nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ taa

Toovenim taa lɛ, Yesu eduuye ɖɩnɛ ɖɩkɛ natʋ tɔm.

ÑƲƲ 108

Pañɩbɩ Yesu ɛlɛ patɩpɩzɩ pakpa-ɩ

Kajalaɣ lɛ, Farɩsɩ ñɩma takɩnɩ-ɩ, ɛlɛ patɩpɩzɩ-ɩ, pʋwayɩ Saduki ñɩma nɛ pʋwayɩ lɛ, pa-tɩŋa pala nɔɔ, ɛlɛ patɩpɩzɩ pakpa-ɩ pa-kpaca taa ɖɔɖɔ.

ÑƲƲ 109

Ekuli Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa wayɩ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu taa taawɛɛ leleŋ nɛ mba pataasɛɣ Ɛsɔ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ?

ÑƲƲ 110

Kɛdɛzaɣ evemiye nɖɩ Yesu wobi templo taa yɔ

Ɛtɩŋnɩ lelu kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ tɔm ndʋ tɩcɛyɩ siŋŋ yɔ.

ÑƲƲ 111

Apostoloowaa ñɩnɩɣ yʋsaɣ

Ɛ-tɔm calɩ pɩ-taa kɔm kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma alɩwaatʋ taa. Tɩkaɣ tasʋʋ pɩ-taa kɔm pʋwayɩ nɛ pɩkpaɖɩ mbʋ yaa we?

ÑƲƲ 112

Pɛlaa hiu yɔɔ eduuye tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛza

Yesu eduuye wɩlɩɣ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa hɔɔlʋʋ kaɣ kɛʋ lɔŋsɩnɖaa nɛ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ kɛ kɩmɛlɛmɩŋ na?

ÑƲƲ 113

Liidiye pɔɔyɩsɩ eduuye kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se ɖɩwɛɛ kpekpeka

Eduuye nɖɩ Yesu tuwaa yɔ, ɖɩlɩzɩɣ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa se “pakaɣ haʋ ɛyʋ weyi ɛwɛna yɔ” tɩ-taa

ÑƲƲ 114

Krɩstʋ mʋ ɖoŋ se ɛhʋʋnɩ tɔm heŋ nɛ pʋŋ

Yesu tɩŋnɩ eduuye kɩbanɖɛ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛkaɣ tɩŋnʋʋ se ɛhʋʋnɩ ɛyaa tɔm kpaagbaa hʋnʋʋ yɔ.

ÑƲƲ 115

Yesu kɛdɛzaɣ Paska tɔɔʋ ñɔtaa

Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa tisaa se pɛhɛyɩɣ Yudaasɩ liidiye pɔɔyɩsɩ 30 ɖeyi ɖeyi nɛ ɛpɛdɩnɩ-wɛ Yesu?

ÑƲƲ 116

Ɛtɔkaɣ kɛdɛzaɣ Paska lɛ, ɛha tɩ luzuu kɩɖaʋ kɩbaŋʋ

Pɩɖɩɣzɩ apostoloowaa se Yesu labɩ yom tʋmɩyɛ.

ÑƲƲ 117

Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ

Yesu ɖʋ ɛ-sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nɛ pɩwɛɛ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛlakɩ-sɩ paa pɩnaɣ ŋga Nisaŋ kɩyakʋ 14 ŋgʋ wiye.

ÑƲƲ 118

Poyo sɔsɔtʋ yɔɔ

Apostoloowaa tɛm sɔʋ tɔm ndʋ Yesu wɩlɩ-wɛ ɖanaɣ ŋga kɔ-yɔɔ yɔ.

ÑƲƲ 119

Yesu kɛnɩ Nʋmɔʋ, Toovenim nɛ Wezuu

Yesu wɩlɩ toovenim pɩlɩnɩ ɛzɩma ɛyʋ ɛñɔtɩnɩ Ɛsɔ yɔ.

ÑƲƲ 120

Pilinzi nzɩ sɩlʋlʋʋ pee yɔ nɛ taabalɩyɛ ɖʋʋ nɛ Yesu

Ɛzɩma tɩyɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa “lʋlʋʋ pee”?

ÑƲƲ 121

“Ɩwɛɛ Abalɩtʋ! Mawabɩ Ɛjaɖɛ”

Yesu tɔma se ɛnʋ wabɩ ɛjaɖɛ, ɛzɩma tɩyɛ ɛjaɖɛ kʋ-ɩ nɛ ɛtɛ ɛwabɩ-ɖɩ?

Ñʋʋ 122

Yesu kɛdɛzaɣ adɩma ɛsɔdaa kuduyuu tɛɛ

Ɛwɩlɩ kpayɩ se ɛlabɩ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa ñʋŋ yabɩtʋʋ.

ÑƲƲ 123

Ɛtɩmɩnɩ Ɛsɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa yɔ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu tɩmnɩ Ɛsɔ se ‘ɖɛnɩ mɔ-yɔɔ caɖaɣ ŋga’? Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa sɩm mbʋ ɛcaɣ sɩbʋ yɔ, mbʋ kpaɣnɩ-ɩ sɔɔndʋ nɛ ɛcaɣ se ɛpɩsɩnɩ wayɩ?

ÑƲƲ 124

Ewoni ɛyaa nɛ pakpa Yesu

Yudaasɩ pɩzaɣ se ɛna Yesu ɖeɖe paa ɖoo hɛkʋ yɔ.

ÑƲƲ 125

Powoni Yesu Ana cɔlɔ nɛ pʋwayɩ powoni-i Kayifu cɔlɔ

Pamanɩ paɣtʋ yɔɔ nɛ pahʋʋnɩ Yesu tɔm.

ÑƲƲ 126

Pɩyɛɛrɩ kpɛzaa se ɛɛsɩŋ Yesu

Ɛzɩma tɩyɛ Pɩyɛɛrɩ weyi ɛɛwɛnɩ tisuu nɛ kpekpeka yɔ, ɛpɩzaa nɛ ɛha siɣye Yesu lɛɛ lɛɛ mbʋ?

ÑƲƲ 127

Sahedrɛɛ hʋnɩ-ɩ tɔm nɛ pʋwayɩ lɛ, powoni-i Pilaatɩ cɔlɔ

Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa lɩzɩ pa-lɩmaɣza kɩdɛkɛda pawɩlɩ.

ÑƲƲ 128

Pilaatɩ nɛ Eroodi patɩna kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ

Ɛbɛ yɔɔ Pilaatɩ woni Yesu Eroodi cɔlɔ se ɛhʋʋnɩ-ɩ tɔm? Pilaatɩ taawɛɛnɩ ɖoŋ se ɛhʋʋnɩ Yesu tɔm yaa we?

ÑƲƲ 129

Pilaatɩ Lɩnɩ Yesu Nɛ Ɛyɔɔdɩ Se: “Ɩna Ɛyʋ Ɛnʋ”

Halɩ Pilaatɩ maɣmaɣ na Yesu wɛtʋ kɩbandʋ.

ÑƲƲ 130

Pakʋ Yesu tɔm nɛ pɛɖɛɣnɩ-ɩ se pakʋ-ɩ

Ɛbɛ yɔɔ Yesu heyi halaa mba pɛwɛɛ nɛ pewiɣ yɔ se pewii pa-maɣmaɣ nɛ pe-piya , pataawii-i?

ÑƲƲ 131

Pakam Wiyaʋ weyi ɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ yɔ ɖaʋ yɔɔ

Yesu ha cee wayɩ lidaʋ nakʋyʋ ɛ nɛ mɩlaa mba pakama yɔ pa-taa kʋɖʋm.

ÑƲƲ 132

“Toovenim taa ɛnɛ yɔ ɛkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ”

Cɩkpɛndʋʋ sɔsɔʋ, tɛtʋ ñamsʋʋ, nɛ templo taa pɩsaʋ sɔsɔʋ cɩyʋʋ, kɔʋ tɔm ñʋʋ kʋɖʋmʋʋ.

ÑƲƲ 133

Pɔñɔɔzɩ Yesu tomnaɣ nɛ powoni pepi

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa kpem se pepi Yesu pɩcɔ nɛ wɩsɩ ɖʋ?

ÑƲƲ 134

Pɩlaʋ wɛ kpɛɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu fema!

Yesu femtu wayɩ ɛwɩlɩ ɛ-tɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa halɩñɩma pʋcɔ nɛ ɛ-apostoloowaa na-ɩ.

ÑƲƲ 135

Yesu fema nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɩ ɛyaa sakɩyɛ

Ɛzɩma Yesu wɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pefezi-i?

ÑƲƲ 136

Galilee teŋgu kidiiliŋ yɔɔ

Tam nabudozo yɔ, pɔtɔzɩ Pɩyɛɛrɩ ɛzɩma ɛwɩlɩ ɛ-sɔɔlɩm Yesu yɔɔ.

ÑƲƲ 137

Ɛyaa mɩnɩŋ sakɩyɛ na-ɩ pʋcɔ Pantekooti kazandʋ talɩ

Efema nɛ pɩcɔɔ ɛkpa ɛsɔdaa lɛ, Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tam sakɩyɛ se ɛhaɣ-wɛ nabʋyʋ nɛ ɛzɩma palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ.

ÑƲƲ 138

Krɩstʋ caɣ Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ

Ɛbɛ Yesu ɖiɣni labʋ pɩcɔɔ nɛ e-koyindinaa kaakʋ talɩ?

ÑƲƲ 139

Yesu kaɣ kɔnʋʋ Paradisuu nɛ ɛtɛzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋzɩ e-nesi tɛɛ yɔ

Ɛwɛnɩ tʋmɩyɛ sakɩyɛ se ɛlakɩ pɩcɔɔ nɛ ɛɖʋzɩ kewiyaɣ Ɛsɔ, ɛ-caa nesi tɛɛ.

Maɣzɩnɩ Yesu

Yesu lɩzɩ wɛtʋ kɩbandʋ lutozo nɛ ɛwɩlɩ e-wezuu caɣʋ kpeekpe taa.

Bibl hɔɔlɩŋ lona

Tɩŋnɩ index kʋnɛ kɩ-yɔɔ nɛ ŋna takayaɣ kanɛ ka-taa tɔm ñʋŋ weyi ɩ-taa pɔyɔɔdɩ Evaŋgilimwaa taa masɩ nasɩyɩ tɔm yɔ.

Aduwa (kɩɖaŋ) lona

Na takayaɣ kanɛ kɔ-tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩ-taa patazɩ paa kɩɖaʋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa yɔ.

Mesiya yɔɔ natʋ tɔm taa natʋyʋ

Na mbʋ pɩɩlabɩ Yesu wezuu caɣʋ taa nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛnʋ kɛnɩ Mesiya, ɖenɖe paayɔɔdɩ natʋ tɔm ndʋ Bibl taa nɛ ɖenɖe patazɩ tɩ-taa takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ.

Ageeta wena a-taa Yesu wɩlaɣ ɛsɔtɔm yɔ

Tɛtʋ anjaʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ ageeta wena a-taa Yesu labɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ.