Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 135

Yesu fema nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɩ ɛyaa sakɩyɛ

Yesu fema nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɩ ɛyaa sakɩyɛ

LUKA 24:13-49 YOHANƐƐSƖ 20:19-29

  • YESU WƖLƖ Ɛ-TƖ TƆMMƲYAA NAALƐ EMAYUUSƖ NƲMƆƲ TAA

  • ƐLƖZƖ MASƖ SAKƖYƐ TAA Ɛ-TƆMKPƐLƖKƖYAA

  • LƐƐLƐƐYƆ TOMAA ƐƐTASƖƔ PƖTƲƲ

Tɔmkpɛlɩkɩyaa kaawɛ ɛsɛñɩŋɩyɛ taa siŋŋ Kujuka wiye, Nisaŋ kɩyakʋ 15 ŋgʋ wiye. Paasɩŋ se ɛbɛ laba nɛ Yesu pɩlaʋ wɛɛ kpɛɖɛ mbʋ. (Maatiyee 28:9, 10; Luka 24:11) Kɩyakʋ kʋyʋmʋʋ ŋgʋ ki-wiye Kleyoopaasɩ nɛ tɔmkpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ pakʋyɩ Yerusalɛm nɛ powoki tɛtʋ ndʋ payaɣ se Emayuusɩ yɔ tɩ-taa. Tiiposini Yerusalɛm ɛzɩ kilomɛtanaa 11 mbʋ yɔ.

Pɔɖɔŋ nɛ pɛkɛdɩɣ mbʋ pɩlaba yɔ, pɩ-tɔm. Pɩkɛdaa lɛ, ɛgɔm nɔɔyʋ lɩɩ pɔ-yɔɔ. Ɛpɔzɩ-wɛ se: “Tɔm ndʋ ɩyɔɔdʋʋ mbʋ nʋmɔʋ taa, nɛ ɩcaɣ pʋtɔdɩyɛ mbʋ?” Kleyoopaasɩ cosi-i se: “Ɛzɩ ñe-yeke na ɛgɔm Yerusalɛm, weyi ɛtɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩlabɩ peeɖe wɛɛ anɛ yɔ a-taa yɔ?” Ɛgɔm pɔzɩ-wɛ se: “Tɔm ndʋ?”—Luka 24:17-19.

Pocosi-i se: “Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ tɔm.” Nɛ patasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ðɩtaɣaɣ liu se ɛnʋ kaɣnɩ Izrayɛɛlɩ ñʋʋ yabʋ, ɛlɛ kɩyakɩŋ naadozo yɔ tɔm ndʋ tɩ-labʋ yɔ.”—Luka 24:19-21.

Kleyoopaasɩ nɛ ɛ-taabalʋ papaɣzɩ kɛdʋʋ mbʋ pɩlabɩ puwiye ɖeyi ɖeyi yɔ. Peheyi abalʋ ɛnʋ se halaa nabɛyɛ wobi Yesu pɩlaʋ yɔɔ nɛ pamaɣnɩ-kʋ kpɛɖɛ, nɛ halaa mba pɛwɛ pɩlaʋ ŋgʋ kɩ-cɔlɔ peeɖe lɛ, pana piti lakasɩ nasɩyɩ. Tiyiyaa nabɛyɛ lɩ pɔ-yɔɔ nɛ peheyi-wɛ se Yesu wɛnɩ ɛ-ɛza. Pɛkɛdɩ-ɩ ɖɔɖɔ se alɩwaatʋ ndʋ lalaa wobi pɩlaʋ yɔɔ peeɖe lɛ, “pana ɖɔɖɔ ɛzɩ halaa naʋ yɔ.”—Luka 24:24.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se mbʋ pɩlaba yɔ, pisidi tɔmkpɛlɩkɩyaa panɛ pa-lɩmaɣza taa. Peeɖe ɛgɔm ɛnʋ ecosi-wɛ, nɛ eheyi-wɛ kpayɩ se pa-lɩmaɣza ana atɩtʋʋzɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Hayɩ kɩmɛlɛmɩŋ-mɩ, mɩ-laŋɩyɛ wɛ kpɩzɩŋ, nɛ ititisi tɔm kpeekpe ndʋ nayaa kaaheyaa yɔ. Ɛzɩ pɩtaawɛɛnɩ Krɩstʋ se ɛnɩɩ siziŋ mbʋ nɛ pʋcɔ ɛsʋʋ e-Kewiyaɣ taa yaa we?” (Luka 24:25, 26) Peeɖe ɛpaɣzɩ-wɛ lɩzʋʋ Masɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ Krɩstʋ yɔɔ tɔm yɔ, sɩ-taa sakɩyɛ taa.

Pa-naadozo pɔkɔm se pasʋʋ Emayuusɩ tɛtʋ taa lɛ, ɛzɩma tɔmkpɛlɩkɩyaa kaasɔɔlaa se panɩɩ tɔm taa camɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, peheyi ɛgɔm ɛnʋ se: “Kɔɔ nɛ ɖa nɛ ŋ ɖɩsʋʋ cɩnɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ wɩsɩ ɖʋwa nɛ hadɛ lɛdaa.” Peeɖe etisaa nɛ ɛsʋʋ ɖɩɣa nɛ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ. Ɛtɩmaa nɛ ɛkpaɣ kpɔnʋ nɛ ɛpɛlɩ nɛ ɛcɛlɩɣ-wɛ lɛ, pɛ-ɛza yɔɔ cɛ nɛ pasɩmɩ-ɩ se ɛnʋ lɛ Yesu. Ɛlɛ ɛcaŋ ɛmʋʋ pɛ-ɛzɩdaa peeɖe. (Luka 24:29-31) Lɛɛlɛɛyɔ, pana kpayɩ kpayɩ se Yesu nɛ ɛ-ɛza.

Tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pa-taa labɩ leleŋ siŋŋ nɛ pɔyɔɔdʋʋnɩ ɖama se: “Cɔnɩ ɛyɔɔdaɣnɩ-ɖʋ nʋmɔʋ taa nɛ ɛlɩzɩɣ-ɖʋ takayaɣ kiɖeɖeɣa tɔbʋʋ nɛ ɖa-taa lakɩ leleŋ!” (Luka 24:32) Pakʋyɩ kpaagbaa nɛ papɩsɩ Yerusalɛm apostoloowaa nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa cɔlɔ. Kleyoopaasɩ nɛ ɛ-taabalʋ patalaa nɛ patɩtɩɩyɔɔdɩtɩ pɔ-tɔm lɛ, lalaa heyi-wɛ se: “Kɩbaɣlʋ fema tʋtʋyɛ taa, ɛwɩlɩ ɛ-tɩ Siimɔɔ.” (Luka 24:34) Pʋwayɩ lɛ, pɛkɛdɩ mbʋ pɩlabɩ alɩwaatʋ ndʋ Yesu lɩ pɔ-yɔɔ yɔ. Toovenim, mba ɖɔɖɔ pana Yesu nɛ pɛ-ɛza.

Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu ɖaɣnɩ pɔ-yɔɔ lɩʋ ɖaŋ ŋgʋ kɩ-taa paawɛɛ yɔ. Pɩlabɩ-wɛ piti siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paakaɖɩ ɖaŋ nɔnɔɔ se Yuda ñɩma ɩtaakɔɔ pasʋʋ pɔ-yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, Yesu sʋwa nɛ ɛsɩŋ pɛ-hɛkʋ taa. Ɛsɛɛ-wɛ nɛ nɔɔ kɩbaŋa se: “Mɩ nɛ laŋhɛzɩyɛ.” Ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ siŋŋ. Ɛzɩ paatɛm maɣzʋʋ alɩwaatʋ natʋyʋ taa yɔ, ‘paasɩm se fezuu nakʋyʋ peɖiɣni naʋ.’—Luka 24:36, 37; Maatiyee 14:25-27.

Yesu kaasɔɔlaa se ɛsɩnɩ-wɛ nɛ panɩɩ pɩ-taa se pɩtɩkɛ ñazɩñazʋʋ nakʋyʋ, ɛlɛ ɛnʋ ɛɖaɣnɩnɩ fem. Pʋyɔɔ ɛwɩlɩ-wɛ ɛ-nandasɩ nɛ ɛ-naataŋ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ pʋcɔzʋʋ-mɩ nɛ maɣzɩm mbʋ yɔ pɩkɔŋ mɩ-laŋa taa? Ɩcɔnɩ ma-nandasɩ nɛ ma-naataŋ, tʋtʋyɛ taa ma; itukuni-m nɛ ɩna.” (Luka 24:36-39) Pɩɖɩɣzɩ-wɛ  nɛ pa-taa la leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ, ɛlɛ pa-taa tɩtɛ se Yesu maɣmaɣ femna.

Pɩsa nɛ pasɩmɩ-ɩ lɛ, ɛpɔzɩ-wɛ se: “Kʋtɔɔm nabʋyʋ wɛ mɩ-cɔlɔ cɩnɛ?” Ɛmʋ kpakpayaɣ kɩwɩsaɣ titiɖe nɛ ɛtɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, eheyi-wɛ se: “Ma nɛ mɩ ɖɩɩwɛɛ [pʋcɔ nɛ mansɩkɩ] nɛ meheyi-mɩ ndʋ yɔ, ndʋ tɩlabɩna yɔ: Se pɩwɛɛ se tɔm ndʋ pama takayaɣ kiɖeɖeɣa taa, Moyizi nɛ Keɣsi takayaɣ taa yɔ, tɩla.”—Luka 24:41-44.

Yesu kaatɛm sɩnʋʋ Kleyoopaasɩ nɛ ɛ-taabalʋ nɛ panɩɩ masɩ taa camɩyɛ. Lɛɛlɛɛyɔ, mbʋ ɖɔɖɔ eɖiɣni sɩnʋʋ mba pekpeɣli cɩnɛ yɔ. Eheyi-wɛ se: “Pama mbʋ, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se Ɛsɔ Pɩyalʋ ɛnɩɩ siziŋ nɛ efe nɛ ɛlɩɩ sɩɖaa taa nɛ pawɩlɩ ajɛɛ kpeekpe, ɛ-hɩɖɛ taa, kɩwɛɛkɩm kpeɣu tɔm, pɩpaɣzɩnɩ Yerusalɛm. Mɩkɛnɩ pɩ-tɛ aseɣɖe tɩnaa.”—Luka 24:46-48.

Puwiye lɛ, apostoloo Tomaa taawɛɛ pɛ-hɛkʋ taa. Pʋyɔɔ pʋwayɩ lalaa kɔm pana-ɩ lɛ, peheyi-i nɛ taa leleŋ se: “Ðɩna Kɩbaɣlʋ.” Tomaa cosi-wɛ se: “Ye mantɩna ɛ-nandasɩ taa ñɩma pɔŋ nɛ mansʋzɩ ɩ-taa me-niye nɛ mɛlɛkɩ me-nesi ɛ-hʋyʋʋ taa pɔʋ taa kɔyɔ, maatisiɣ kaaʋ.”—Yohanɛɛsɩ 20:25.

Tomaa yɔɔdɩ mbʋ nɛ pɩtalɩ kɩyakʋ lutozo ŋgʋ wiye lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖaɣnɩ kpeɣluu ɖaŋ nakʋyʋ taa. Puwiye lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛɛwɛ peeɖe. Paakaɖɩ ɖaŋ nɔnɔɔ, ɛlɛ Yesu ɖaɣnɩ pɛ-hɛkʋ taa lɩʋ nɛ ɛsɛɛ-wɛ se: “Mɩ nɛ laŋhɛzɩyɛ.” Yesu kɛzɩ ɛ-tɩ nɛ Tomaa yɔɔ nɛ eheyi-i se: “Sʋzɩ ñe-niye cɩnɛ yɔ, nɛ ŋcɔnɩ ma-nandasɩ, kɔnɩ ñe-nesi nɛ ŋlɛkɩ ma-hʋyʋʋ taa, nɛ taatasɩ kɛʋ ndɛŋgbɛzaɣ tʋ, ɛlɛ kɛ tisiyu.” Tomaa cosi-i se: “Hayɩ, man-Kɩbaɣlʋ nɛ mɛ-Ɛsɔ.” (Yohanɛɛsɩ 20:26-28) Lɛɛlɛɛyɔ, Tomaa tisaa se Yesu kɛ fezuu taa ɛyʋ weyi Ɛsɔ tiyaa yɔ.

Peeɖe Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Tomaa, ŋna-m yɔɔ, ŋtisaa?” Nɛ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba patɩna nɛ petisiɣ mbʋ yɔ.”—Yohanɛɛsɩ 20:29.