Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 56

Toovenim lɛ, ɛbɛ pisiɣ ɛyʋ?

Toovenim lɛ, ɛbɛ pisiɣ ɛyʋ?

MAATIYEE 15:1-20 MAARKƖ 7:1-23 YOHANƐƐSƖ 7:1

  • YESU KULI ƐYAA SƆNZƖ KƖDƐKƐDƖSƖ YƆƆ

Yesu wɛɛ nɛ esusuu tɔm nɛ kpekpeka Galilee egeetiye taa alɩwaatʋ ndʋ pɩɩkazɩ pazɩ se pɔtɔɔ pɩnaɣ 32 tɛ Paska kazandʋ yɔ. Ɛlɛ, ɛzɩ Ɛsɔ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ ɛha ɛza nɛ Yerusalɛm se ewolo peeɖe nɛ ɛtɔɔ kazandʋ ndʋ. Pɩɩwɛɛ se ɛtɩlɩ labʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yuda mba ñɩnaɣ se pakʋ-ɩ. (Yohanɛɛsɩ 7:1) Mbʋ ɖɔɖɔ ɛlaba, nɛ kazandʋ tɛma lɛ, ɛpɩsɩ Galilee.

Paa pɩɩla ɛzɩma, Yesu kaawɛ Kapɛrnayum alɩwaatʋ ndʋ Farɩsɩ mba nɛ takayɩsɩ mayaa palɩnɩ Yerusalɛm nɛ pɔkɔɔ ɛ-cɔlɔ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ pɔɖɔm nʋmɔʋ ŋgʋ mbʋ? Pɔkɔm se pañɩbɩ-ɩ kpaca nakʋyʋ nɛ ye ɛtɔlɩ kɩ-taa yɔ, pɩwɩlɩ se ɛkɛnɩ weyi ɛmaɣnɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ yɔ. Pɔpɔzɩ-ɩ se: “Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ñɔ-tɔm mʋyaa wɛɛkɩɣ sɔsaa paɣtʋ? Paasaŋɩɣ nɛ pʋcɔ pɔtɔkɩ?” (Maatiyee 15:2) Toovenim lɛ, Ɛsɔ tɩɖʋ paɣtʋ ɛ-samaɣ kaaʋ se pasaŋɩɣ pe-nesi nɛ pɩkpaɣ pa-nuŋgolonzi. (Maarkɩ 7:3) Ɛlɛ Farɩsɩ mba ɛzɩdaa lɛ, ye nɔɔyʋ ɛtɩsaŋ mbʋ yɔ, pɩkɛnɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm siŋŋ.

Pɩsa nɛ Farɩsɩ mba nɩɩ pɩ-taa se mba maɣnɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ faɖaɖa lɛ, Yesu pɔzɩ-wɛ se: “Piyele mɩ yɔ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩwɛɛkɩɣ Ɛsɔ paɣtʋ mɩ-tɛ sɔsaa tɔm yɔɔ?” Nɛ pʋwayɩ lɛ, eheyi-wɛ se: “Ɛsɔ yɔɔdaa se: Sɩnɩ ña-caa nɛ ño-ɖoo nɛ weyi ɛlɔ ɛ-caa, yaa e-ɖoo yɔɔ nɔɔ lɛ, pakʋ-ɩ nɛ ɛsɩ. Piyele mɩtɔŋ se: Paa weyi ɛtɔm ɛ-caa yaa e-ɖoo se: Ñɩm mbʋ mankpakɩɣ se mansɩnɩ-ŋ yɔ, malabɩ-pʋ Ɛsɔ kʋjɔʋ kɔyɔ, Ɛsɔ paɣtʋ ɛɛtasɩɣ-ɩ cɛyʋʋ se ɛsɩnɩ ɛ-caa nɛ e-ɖoo. Mbʋ lɛ, ɩkʋʋ Ɛsɔ paɣtʋ nɛ mɩ-sɔsaa tɔm.”​—Maatiyee 15:3-6; Egipiti Lɩʋ 20:12; 21:17.

Farɩsɩ mba wɩlaɣ se liidiye, ñɩm yaa kʋjɔʋ ŋgʋ ɛyʋ ɖʋwa se ɛhaɣ Ɛsɔ yɔ, kɩpɩsɩ Ɛsɔ kpaaŋ ñɩm, nɛ pʋyɔɔ lɛ, paapɩzɩɣ nɛ pakpaɣ-kʋ nɛ patasɩnɩ nabʋyʋ labʋ, paa etiwoniti kʋjɔʋ ŋgʋ kpaaŋ taa yɔ. Pawɩlɩɣ se ye pɩɣa nakɛyɛ eheyi ka-lʋlɩyaa se ñɩm mbʋ kakpakaɣ se kasɩnɩ-wɛ yɔ, kala-pʋ “Ɛsɔ kɩlaʋ” yaa kalabɩ-pʋ Ɛsɔ kʋjɔʋ kɔyɔ, pɩtɩpɔzɩ se katasɩ ñɩm mbʋ kpaɣʋ nɛ kasɩnɩ ka-lʋlɩyaa. Pɩɩwɛ ɛzɩ pɩcɛyaa se pala kʋjɔʋ kpaaŋ taa nɛ peyele lʋlɩyaa tɔm yɔ. Paa liidiye nɖɩ, ɖɩwɛ pɩɣa ŋga kɔ-cɔlɔ yɔ, pɔ-tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se pɩwɛɛ se keyele ka-lʋlɩyaa mba pazʋtʋyaa nɛ pɛwɛɛ kʋñɔŋ taa yɔ, pɔ-tɔm. Ɛlɛ ye kalabɩ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ka-paa fɛyɩnɩ paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ-kɛ se kɔcɔnɩ ka-lʋlɩyaa yɔɔ yɔ.​—Maarkɩ 7:11.

Tɔm tʋnɛ pɩmʋnaa se tɩwɩzɩ Yesu, nɛ pʋyɔɔ eheyi-wɛ se: “Mbʋ lɛ ɩkʋʋ Ɛsɔ paɣtʋ nɛ mɩ-sɔsaa tɔm. Nɔsɩ nasɩlɛ tɩnaa mɩ. Mbʋ yɔɔ nayʋ Izaayii tuu eduuye ɖɩnɛ yɔ se: ‘Samaɣ kanɛ yɔ kasaŋ-m nɔɔ taa yem, piyele nɛ ka-laŋɩyɛ fɛyɩ mɔn-cɔlɔ kaaʋ. Peliziɣ-m kilizaɣ ŋga yɔ, kɛfɛyɩ wazaɣ nɛ pawɩlɩɣ ɛjaɖɛ yɔɔ ɛyaa tɔm yem.’” Farɩsɩ mba ɩɩnaɣ se pocosi suwe. Yesu yaa samaɣ se kɔñɔtɩnɩ-ɩ, peeɖe eheyi-kɛ se: “Iwelisi nɛ ɩnɩɩ! Pɩtɩkɛ mbʋ pɩsʋʋ ɛyʋ nɔɔ taa yɔ, mbʋ pipisiɣni-i, ɛlɛ mbʋ pɩlɩɣnɩ ɛ-nɔɔ taa yɔ mbʋ pipisiɣni-i.”​—Maatiyee 15:6-11; Izaayii 29:13.

Pʋwayɩ papɩsɩ ɖɩɣa lɛ, Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa pɔzɩ-ɩ se: “Ŋnawa se Farɩsɩ mba nɩ tɔm ndʋ mbʋ lɛ, pɩcɔzɩ-wɛ kiii?” Mbʋ ecosi-wɛ se: “Tɩʋ ŋgʋ ɛsɔdaa man-Caa tɩsɔ-kʋ yɔ, pakaɣ-kʋ kpɛzʋʋ. Iyele-wɛ, pɛkɛ yʋlʋmaa mba pɔhɔŋ yʋlʋmaa lalaa yɔ, ɛlɛ ye yʋlʋm lɛlʋ ɛhɔŋ lɛlʋ yɔ, pa-naalɛ pɔtɔlʋʋ pɔʋ taa.”—Maatiyee 15:12-14.

Pɩɖɩɣzɩ Yesu se Pɩyɛɛrɩ pɔzɩ-ɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa hɩɖɛ taa se ɛna se toovenim lɛ, ɛbɛ pisiɣ ɛyʋ ɖeyi ɖeyi. Yesu cosi-i se: “Ɩsɩŋ pʋ-tɔbʋʋ se pɩtɩŋa mbʋ pɩsʋʋ nɔɔ taa yɔ,  pitiki ɛyʋ lotu taa nɛ pʋwayɩ lɛ, powokini pɔlɔ awayɩ mɛɛsaɣ tɛɛ, mbʋ pɩlɩnɩ nɔɔ taa yɔ, pɩlɩnɩ laŋɩyɛ taa, mbʋ pisiɣni ɛyʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, laŋɩyɛ taa maɣzɩm kɩdɛkɛdɩm lɩɣna: Ɛyʋ kʋʋ, acɛyɛ, mɩlɩm, cɛtɩm, hɩɖɛ wɛɛkʋʋ. Mbʋ pipisiɣ ɛyʋ lɛ lɛ. Piyele ɛyʋ tɔkʋʋ nɛ azuluma yɔ, piipisiɣ-i.”​—Maatiyee 15:17-20.

Yesu taaseɣtiɣ ɛyaa se pɛwɛɛ kʋzɔɔtʋ yaa pataasaŋ nesi pʋcɔ pala tɔɔnaɣ yaa pɔtɔɔ-kɛ. Ɛlɛ ekulaɣ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ nzɩ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa kaawɛna nɛ pasɩɣ Ɛsɔ paɣtʋ hɔɔlʋʋ nɛ patɩŋɩɣ ɛyaa sɔnzɩ yɔ, sɩ-yɔɔ. Toovenim lɛ, lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩlɩɣnɩ ɛyʋ laŋɩyɛ taa yɔ, nzɩ pisiɣni-i.