Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 106

Hayɩm yɔɔ aduwa naalɛ

Hayɩm yɔɔ aduwa naalɛ

MAATIYEE 21:28-46 MAARKƖ 12:1-12 LUKA 20:9-19

  • PƖYALAA NAALƐ YƆƆ EDUUYE

  • HAÐAA YƆƆ EDUUYE

Cɔjɔnaa nɛ samaɣ taa sɔsaa paakɔm Yesu cɔlɔ templo taa se pana se ɖoŋ weyi ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ. Ɛlɛ Yesu yele nɛ tɔm pɩsɩnɩ pɔ-yɔɔ. Pɩlabɩ mbʋ nɛ pitileɖi lɛ, Yesu tasɩ eduuye naɖɩyɛ tuuu nɛ ɖɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ ɛyaa mba cɔjɔnaa nɛ sɔsaa mba pɛkɛnɩ ɖeyi ɖeyi yɔ.

Yesu kɛdaa se: “Nɔɔyʋ kaawɛnɩ pɩyalaa naalɛ; ɛtɔ kɔɔnɔɔ tʋ se: ‘Man-pɩyalʋ, sɔnɔ wolo ŋhayɩ ma-hayɩm taa.’ Ɛlɛ cosi-i se: ‘Menkizaa, maawoki.’ Pʋwayɩ lɛ ɛpɩsɩ ɛ-laŋɩyɛ nɛ ewolo. Caja heyi tɩnʋʋ ɖɔɖɔ mbʋ. Kʋkʋ se: ‘Ɛɛɛ, caa.’ Ɛlɛ kitiwolo. Pa-naalɛ pa-taa lɛ, alabɩ caja sɔɔlɩm?” (Maatiyee 21:28-31) Pɩtʋʋ fɛyɩ se abalɩbɩɣa kɔɔnɔɔ ŋga labɩnɩ ka-caa sɔɔlɩm.

Pʋyɔɔ Yesu pɩsɩnɩ e-koyindinaa yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se: ‘Hulisinaa nɛ halaa acɛyɛ tɩnaa ɖɛɣ-mɩ nɔɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.’” Kiɖe tɛɛ lɛ, hulisinaa yaa lambuu mʋyaa nɛ acɛyɛ laɖaa pataasɛɣ Ɛsɔ. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ɛzɩ abalɩbɩɣa kɔɔnɔɔ ŋga yɔ, pɔkɔm nɛ pekpiɖi pa-lakasɩ yɔɔ nɛ papaɣzɩ-ɩ sɛʋ. Ɛlɛ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa ñɛwɛ ɛzɩ abalɩbɩɣa naalɛ ŋga yɔ, pawɩlɩɣ pa-tɩ se mba sɛɣnɩ Ɛsɔ, ɛlɛ toovenim taa lɛ, paasɛɣ-ɩ. Yesu heyi-wɛ se: “Yohanɛɛsɩ [Lɩm Mɩyɩsɩyʋ] kɔma ɛlakɩ tɔm kiɖeɖetu nɛ ititisi ɛ-tɔm yɔɔ. Piyele nɛ hulisinaa nɛ halaa acɛyɛ tɩnaa tisi ɛ-tɔm yɔɔ. Mɩ yɔ, ɩna mbʋ lɛ, etitiikpiɖuu se ɩpɩsɩ mɩ-laŋa nɛ itisi ɛ-yɔɔ.”—Maatiyee 21:31, 32.

Ɛtɛma lɛ, ɛɖaɣnɩ eduuye lɛɛɖɛ tuuu. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yesu tɩŋɩɣnɩ eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ se ɛwɩlɩ se pɩtasɩna se Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa ɩɩlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm lɛ, pɛkɛ ɖɔɖɔ kañatʋ tɩnaa. Yesu kɛdaa se: “Ɛyʋ nɔɔyʋ kaaɖʋnɩ hayɩm nɛ ɛcɔzɩ-pʋ piyuu nɛ ɛsɩɩ pɩ-taa ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-taa popuu sʋlʋm yɔ nɛ ɛma tilimiye, pʋwayɩ lɛ, ɛtɛɣ haɖaa nɛ ɛsɩɩ pɩ-taa nɛ ɛɖɛɛ nʋmɔʋ ɖooo poliŋ. Pɩkɛdaa kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, etiyi lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ haɖaa mba pɔ-cɔlɔ se ewolo ɛmʋ ɛ-hayɩm liidiye nɛ ɛkɔna. Ɛlɛ pakpa-ɩ pamabɩ-ɩ, pɔɖɔɔnɩ-ɩ, nesi ŋtaakpasɩ. Ɛɖaɣnɩ-wɛ tiyinuu lɩmɖʋyʋ lɛlʋ, pama ɖɔɖɔ ɛlɛ ñʋʋ taa nɛ ɛ-yɔɔ la heŋ. Ɛtasɩ nɔɔyʋ tiyuu, pakʋ ɛlɛ, ɛtasɩ nabɛyɛ tiyuu sakɩyɛ nɛ pakʋ lalaa, pama nabɛyɛ.”—Maarkɩ 12:1-5.

Ɛzɩ mba paawɛ Yesu cɔlɔ yɔ, panɩ eduuye ɖɩnɛ ɖɩ-taa? Pɩtɩla pɩtɔzɩ-wɛ Izaayii tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Kedeŋa kpeekpe Kɩbaɣlʋ hayɩm kɛlɛ Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa, nɛ Yuda mba kɛnɩ ɖomaɣ kʋsɔɔlaɣ; nɛ mantaa liu se pala tɔm kɩbandʋ, kɛlɛ pɛɖɛɛ palakɩ kʋzɔɔtʋ, pala siɣsiɣ lakasɩ, kɛlɛ palakɩ azuluma.” (Izaayii 5:7) Yesu eduuye ɖɩnɛ ɖɩnɩɣzɩnɩ Izaayii tɔm tʋnɛ. Hayɩm tʋ lɛ Yehowa, hayɩm kɛlɛ Izrayɛɛlɩ samaɣ ŋga kɔ-yɔɔ Ɛsɔ Paɣtʋ kandɩyaɣ ɛzɩ koloŋa yaa tilimiye yɔ. Yehowa tiyini nayaa se pasɩnɩ ɛyaa nɛ palʋlɩ pee kɩbana.

Ɛlɛ “haɖaa” kpa “lɩmɖʋyaa” nɛ panazɩ-wɛ nɛ pakʋ-wɛ. Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Pɩɩkazɩ [hayɩm tʋ ɛyʋ] nɔɔyʋ, ɛ-pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ, ɛtɛzɩ ɛlɛ tiyuu, ɛ-taa se: ‘Pakaɣ man-pɩyalʋ ñam.’ Haɖaa mba, pɔyɔɔdɩ pa-taa pe-yeke se: ‘Ñɩm tɔɔyʋ yɔ; ɖɩkʋ-ɩ nɛ ɖɩtɔɔ ɛ-ñɩm.’ Pakpa-ɩ nɛ pakʋ-ɩ nɛ pɔlɔ awayɩ.”—Maarkɩ 12:6-8.

Peeɖe Yesu pɔzɩ-wɛ se: “Hayɩm tʋ kaɣ we labʋ?” (Maarkɩ 12:9) Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa cosi se: “Ɛkʋʋ pʋtɔdɩyɛ tɩnaa mba yɔ pʋtɔdɩyɛ kʋʋ nɛ ɛkɩndɩ hayɩm nabɛyɛ, mba pakaɣ-ɩ cɛlʋʋ pi-liidiye ɖeu yɔ.”—Maatiyee 21:41.

Patɩna se pa-maɣmaɣ pɔ-tɔm pakʋwa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɛwɛ ɖɔɖɔ “haɖaa” mba Yehowa kpaɣ ɛ-“hayɩm” mbʋ pɩsɩŋnɩ Izrayɛɛlɩ  samaɣ yɔ, pa-taa. Pee kɩbana wena Yehowa ñɩnaɣ haɖaa panɛ pɔ-cɔlɔ yɔ, a-taa naɖɩyɛ lɛ ɛ-Pɩyalʋ weyi ɛkɛ Mesiya yɔ, ɛ-yɔɔ tisuu. Yesu cɔnɩ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba pɛ-ɛzɩdaa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ɩtɩkalɩ takayaɣ kiɖeɖeɣa taa tʋnɛ yɔ se: Pɩyɛ nɖɩ kuduyuu mayaa kaalɔwa yɔ, ɖɩpɩsɩ kuduyuu tigiɖe. Pɩkɛnɩ Kɩbaɣlʋ tʋmɩyɛ nɛ ɖiɖe ɖɛ-ɛzɩdaa pɩdɩɩfɛyɩ.” (Maarkɩ 12:10, 11) Pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi-wɛ kpayɩ se: “Mbʋ meheyiɣ-mɩ se pakaɣ mi-nesi tɛɛ mʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ pɛcɛlɩ-kɛ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ nɛ pɩwazɩ.”—Maatiyee 21:43.

Peeɖe takayɩsɩ mayaa nɛ cɔjɔnaa panɩ pɩ-taa se “mba etuu eduuye nɖɩ.” (Luka 20:19) Pʋyɔɔ poɖuwaa se pakʋʋ-ɩ, ɛnʋ weyi ɛkɛ “ñɩm tɔɔyʋ” maɣmaɣ yɔ. Ɛlɛ peseɣaɣ samaɣ sɔɔndʋ, pʋyɔɔ patɩñɩnɩ se pakʋ-ɩ kpaagbaa.