Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ageeta wena a-taa Yesu wɩlaɣ ɛsɔtɔm yɔ

Ageeta wena a-taa Yesu wɩlaɣ ɛsɔtɔm yɔ

Tɛtʋ anjaʋ yɔɔ ageeta

 • FENISII

 • GALILEE

 • DEKAPOLA

 • SAMAARƖƖ

 • PEREYA

 • YUDEE

 • Sidɔɔ

 • Sarfaatɩ

 • Tiiri

 • Damaasɩ

 • Ɛrmɔɔ Pʋʋ

 • Sezaaree Filiipu

 • Koraazɛɛ

 • Bɛtsayɩda

 • Kapɛrnayum

 • Rafanaa

 • Kana

 • Magaadaɣ

 • Galilee Teŋgu

 • Gerjesa

 • Tiberiyaadɩ

 • Hiposi

 • Dioni

 • Kanata

 • Nazarɛɛtɩ

 • Gadara

 • Abiila

 • Nayɩnɩ

 • Sintopolisi (Betsaŋ)

 • Betaanii? (Yɔɔrdaŋ Pɔɔ wayɩ)

 • Pela

 • Salɩm

 • Enɔɔ

 • Sebastɩ (Samaarɩɩ)

 • Gerasa

 • Siicaarɩ

 • Gerizim Pʋʋ

 • Yakɔɔb lɔkɔ

 • Yɔɔrdaŋ Pɔɔ

 • Ariimatee

 • Efrayim

 • Filaadɛlfii (Rabba)

 • Yeriikoo

 • Raamaa

 • Emayuusɩ

 • Yerusalɛm

 • Bɛtfaajee

 • Betaanii

 • Bɛtɩlɛhɛm

 • Ebrooni

 • Yudee kañɩmbusuu

 • Ðɔm Teŋgu (Teŋgu Kɩsɩbʋʋ)

 • YERUSALƐM EGEETIYE

 • Raamaa

 • Emayuusɩ

 • Somiŋ Pʋʋ

 • Yerusalɛm

 • Bɛtfaajee

 • Betaanii

 • Bɛtɩlɛhɛm