Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 11

Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ ñɔɔzʋʋ nʋmɔʋ

Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ ñɔɔzʋʋ nʋmɔʋ

MAATIYEE 3:1-12 MAARKƖ 1:1-8 LUKA 3:1-18 YOHANƐƐSƖ 1:6-8, 15-28

  • YOHANƐƐSƖ KƆMA ESUSUU TƆM NƐ ƐMƖYƖSƖƔ ƐYAA LƖM

  • ƐMƖYƖSƖ ƐYAA SAKƖYƐ LƖM, ƐLƐ PƖKAZƖ NABƐYƐ

Pɩlakɩ pɩnzɩ 17 yɔ, Yesu wobu kpaaŋ taa nɛ ɛpɔzʋʋ tɔm Ɛsɔtɔm wɩlɩyaa yɔ. Pʋbʋ taa lɛ, ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 12. Lɛɛlɛɛyɔ, ɖɩwɛ pɩnaɣ 29 kajalaɣ fenasɩ taa. Yesu ɖɛdʋ Yohanɛɛsɩ wɛɛ esusuu tɔm ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ kiŋ yɔ, ɖɩ-taa nɛ ɛyaa sakɩyɛ yɔɔdʋʋ ɛ-tɔm.

Yohanɛɛsɩ wɛtʋ nɛ ɛ-yɔɔdaɣ kaawɛ ndɩ. Esuwaɣ toko ŋgʋ palʋnɩ kpaŋnaŋ hʋndʋ yɔ, nɛ ɛtaŋ ɛ-tɩnaɣ taa tɔnɛ. Ɛ-tɔɔnaɣ kɛlɛ kudoloŋ nɛ tɛyɛ tɩŋ num. Tɔm ndʋ esusaɣ? Ndʋ yɔ: “Ɩpɩsɩ mɩ-laŋa, ɛsɔdaa Kewiyaɣ talaa!”​—Maatiyee 3:2.

Yohanɛɛsɩ tɔm kɛdaɣnɩ mba pewelisaɣ-tʋ yɔ. Tɩsɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ pana se pɩpɔzʋʋ se pekpiɖi, pɩ-tɔbʋʋ se peyele lakasɩ nzɩ sɩɩkɛdɩɣnɩ Ɛsɔ yɔ, nɛ pɛlɛɣzɩ pe-wezuu caɣʋ. Ɛyaa lɩɣaɣnɩ “Yerusalɛm, Yudee kpeekpe, nɛ Yɔɔrdaŋ pɔɔ yɔɔ” nɛ powoki ɛ-cɔlɔ. (Maatiyee 3:5) Mba powobi ɛ-cɔlɔ yɔ, pa-taa sakɩyɛ kpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ ɛmɩyɩsɩ-wɛ lɩm Yɔɔrdaŋ pɔɔ taa. Ɛbɛ yɔɔ?

Ɛmɩyɩsɩ-wɛ lɩm nɛ pɩwɩlɩ se petisaa nɛ pekpiɖi kɩwɛɛkɩm mbʋ palaba yɔ pɩ-yɔɔ, ɖooo pa-laŋɩyɛ taa. Pamanɩ paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ kaaha Izrayɛɛlɩ samaɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛɖʋ-wɛ nɛ ɛgbɛyɛ yɔ, tɩ-yɔɔ. (Tʋma Labʋ 19:4) Ɛlɛ pɩtɩkɛ pa-tɩŋa paamʋnɩna se pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm. Yuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa nabɛyɛ, Farɩsɩ mba nɛ Saduki mba kɔm Yohanɛɛsɩ cɔlɔ lɛ, ɛya-wɛ se “ɖʋmaa piya” nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩla lakasɩ nzɩ sɩmʋnɩ laŋɩyɛ pɩsʋʋ yɔ nɛ ɩtaawɛɛ nɛ ɩmaɣzɩɣ mɩ-taa se: ‘Ða-caa kɛlɛ Abraham.’ Mbʋ pʋyɔɔ yɔ meheyi-mɩ se Ɛsɔ pɩzɩɣ ɛlɩzɩ Abraham piya pɛɛ ana yɔ a-tɛɛ. Laɖɩyɛ tɛm talʋʋ tɩŋ lila, tɩʋ ŋgʋ kɩɩlʋlʋʋ pee kɩbana yɔ, pekeɖiɣ-kʋ nɛ pañaɣzɩ-kʋ miŋ.”​—Maatiyee 3:7-10.

Tɔm ndʋ Yohanɛɛsɩ susaɣ yɔ, tɩɩwɛnɩ ɖoŋ; ɛyaa sakɩyɛ welisaɣ-tʋ nɛ ɛmɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm, pʋyɔɔ cɔjɔnaa nɛ Leevi mba petiyi ɛyaa nabɛyɛ se powolo nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ŋkɛ anɩ?”

Nɛ ecosi-wɛ se: “Mantɩkɛ Krɩstʋ.”

Patasɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Suwe? Ŋkɛ Eliya yaa we?”

Ɛpɩsɩnɩ-wɛ se: “Aayɩ.”

Peeɖe paɖaɣnɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Ŋkɛ nayʋ yaa we?” Pamaɣzaɣ se ɛnʋ kɛnɩ Nayʋ sɔsɔ weyi Moyizi kaayɔɔdɩ ɛ-tɔm se ɛkaɣ kɔm yɔ.​—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 18:15, 18.

Nɛ ecosi-wɛ se: “Aayɩ.”

Ðɩnɛ ɛlɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: “Ŋkɛ anɩ nɛ ɖiwolo ɖiheyi mba petiyi-ɖʋ yɔ? Ŋnaɣ ña-tɩ se ŋkɛ anɩ?” Peeɖe Yohanɛɛsɩ heyi-wɛ se: “Mɛnkɛ nɔɔ ŋga kamakɩ kubuka lakʋ hɛkʋ taa nɛ kɔtɔŋ se: Ɩñɔɔzɩ [Yehowa] nʋmɔʋ camɩyɛ ɛzɩ nayʋ Izaayii kaatɔm yɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 1:19-23.

Ecosi-wɛ mbʋ lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ se: “Pɩla ɛzɩma nɛ [ŋmɩyɩsɩɣ] ɛyaa lɩm yɔ, ŋtɩkɛ Krɩstʋ yaa Eliya yaa nayʋ lɛ?” Peeɖe ecosi-wɛ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ: “[Mamɩyɩsɩɣ] ɛyaa lɩm yem, nɔɔyʋ wɛ mɩ-hɛkʋ taa, nɛ ɩɩsɩŋɩ-ɩ. Ma-wayɩ lɛ ɛnʋ kɔŋna.”​—Yohanɛɛsɩ 1:25-27.

Tɔm ndʋ Yohanɛɛsɩ cosaa yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɛnawa se ɛ-tʋmɩyɛ lɛ se ɛsɩnɩ samaɣ nɛ kɔñɔɔzɩ ka-lɩmaɣza camɩyɛ nɛ kamʋ Mesiya weyi ɛkaɣ kɛʋ Wiyaʋ yɔ. Yohanɛɛsɩ yɔɔdaɣ Mesiya ɛnʋ ɛ-yɔɔ tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Weyi ɛkɔŋnɩ ma-wayɩ yɔ, ɛkɩlɩ-m ɖoŋ. Mantɩmʋna se mɔhɔzɩ ɛ-naataŋgbala.” (Maatiyee 3:11) Halɩ Yohanɛɛsɩ tɔm se: “Weyi ɛkɔŋnɩ ma-wayɩ yɔ, ɛkɩlɩ-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛlɛyɩ-m wɛʋ.”​—Yohanɛɛsɩ 1:15.

Tɔm ndʋ Yohanɛɛsɩ susaɣ se “ɩpɩsɩ mɩ-laŋa, ɛsɔdaa Kewiyaɣ talaa!” yɔ, tɩmʋnɩ ɖeyi ɖeyi. (Maatiyee 3:2) Tɔm ndʋ tɩsɩɣaɣnɩ ɛyaa se pana se pɩkazɩ pazɩ lɛ Yesu Krɩstʋ, Wiyaʋ weyi Yehowa lɩzaa yɔ, ɛpaɣzɩɣ ɛ-tʋmɩyɛ.