Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 110

Kɛdɛzaɣ evemiye nɖɩ Yesu wobi templo taa yɔ

Kɛdɛzaɣ evemiye nɖɩ Yesu wobi templo taa yɔ

MAATIYEE 23:25–24:2 MAARKƖ 12:41–13:2 LUKA 21:1-6

  • YESU TASƖ LƆƲ NƆƆ ƐSƆ SƐTƲ ÑƲNDƖNAA YƆƆ

  • PAKAƔ TEMPLO YƆKƲƲ

  • LELU KƲÑƆNDƲ NƆƆYƲ HA PƆƆYƖSƖ NAALƐ

Yesu wobi templo taa kɛdɛzaɣ wiye lɛ, ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ekuli takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma wayɩ nɛ eheyi-wɛ kpayɩ se pɛkɛnɩ pɩ-tɛɛ pɩ-yɔɔ ɛyaa. Etuu-wɛ eduuye se: “Ɩñalɩɣ eyiɣa wayɩ nɛ sʋnʋʋ wayɩ, piyele nɛ iyeki pɩ-taa kʋzɔɔtʋ nɛ azuluma. Farɩsɩ tʋ yʋlʋm ña, ñalɩ eyiɣa taa nɛ sʋnʋʋ taa nɛ eyiɣa wayɩ nɛ sʋnʋʋ wayɩ nɛ peɖe pɩ-taa nɛ pɩ-yɔɔ.” (Maatiyee 23:25, 26) Farɩsɩ ñɩma sɔɔlɩ pɔ-sɔnzɩ taa cɩɖɩ cɩɖɩ paɣtʋ yɔɔ ɖɔm nɛ pɔñɔɔzʋʋ pa-tɩ tomnaɣ yɔɔ siŋŋ, ɛlɛ pa-paa fɛyɩnɩ ɛyʋ weyi pɛkɛnɩ ɖooo laŋɩyɛ taa yɔ.

Ɛza yɔɔ lakasɩ nzɩ siyebina nɛ pamaɣ nayaa pɩlaŋ nɛ ɩñɩlɩsɩɣ. Ɛlɛ, ɛzɩ Yesu yɔɔdʋʋ yɔ, pɛkɛ “mba pakʋ nayaa yɔ pa-pɩyalaa.” (Maatiyee 23:31) Pʋyɔɔ pakʋyaa ɖɔɖɔ se pakʋʋ Yesu.—Yohanɛɛsɩ 5:18; 7:1, 25.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa panɛ mbʋ pɩɖaŋ-wɛ yɔ, ye petikpiɖi pa-lakasɩ yɔɔ yɔ. Eheyi-wɛ se: “Ðʋmaa mɩ, ɖʋmaa piya mɩ! Ɩlakɩ ɛzɩma nɛ iyele tɔlʋʋ miŋ sɔsɔŋ taa?” (Maatiyee 23:33) Miŋ sɔsɔŋ nɩɩyɩ kaawɛ Hinɔɔm Fɛɛʋ taa, huɖe naɖɩyɛ yɔɔ, nɛ pɩmʋnɩ mbʋ se Yesu ɛkpaɣ miŋ ɩnɩ nɛ ɛmaɣzɩnɩ tam tam ɖɩzʋʋ mbʋ pɩɖaŋ takayɩsɩ mayaa nɛ Farɩsɩ ñɩma yɔ.

Yesu wayɩ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaɣnɩ kɛʋ “nayaa nɛ lɔŋsɩnɖaa” nɛ samaɣ taa tɔm wɩlɩyaa. Ɛzɩma ɛyaa kaɣ-wɛ mʋʋ? Yesu kɛzɩnɩ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩkaɣ [mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa] nabɛyɛ kʋʋ nɛ ɩka lalaa [ɖaŋ] yɔɔ. Ɩkaɣ lalaa mabʋ agbazɛɛ mɩ-Ɛsɔ kuduyiŋ tɛɛ. Ɩkaɣ pa-wayɩ lɩʋ paa tɛtʋ ndʋ lɛ tɩ-taa, se calɩm kiɖeɖem mbʋ pilizi tataa yɔ pi-kpeekpe pɩtɔlɩ mɩ-ñʋŋ yɔɔ, pɩkpaɣʋ nɛ Aabɛɛlɩ siɣsiɣ tʋ nɛ piwolo pɩsɩɩnɩ Zakaarii, . . . weyi ɩkʋ-ɩ” yɔ. Eheyi-wɛ kpayɩ se: “Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se pɩtɩŋa pɩkaɣ tɔlʋʋ ɛyaa kpaɖʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ.” (Maatiyee 23:34-36) Mbʋ pɩlabɩ ɖeyi ɖeyi pɩnaɣ 70 taa, alɩwaatʋ ndʋ Roma sɔɔjanaa kɔm nɛ pɔyɔkɩ Yerusalɛm nɛ pakʋ Yuda ñɩma kudokiŋ sakɩyɛ yɔ.

Yesu maɣzaɣ asɛyʋʋ ŋgʋ kɩkaɣ pɔ-yɔɔ kɔm yɔ, kɩ-yɔɔ lɛ, pɩtɩlabɩ-ɩ leleŋ. Pʋyɔɔ ewi Yerusalɛm yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Hayɩ Yerusalɛm! Hayɩ Yerusalɛm! Ñakʋʋnɩ nayaa nɛ ŋyakɩ pɛɛ mba petiyini-ŋ wɛ yɔ. Tam ɛzɩma mɔnsɔɔlaa se menkpeɣli ñe-piya ɛzɩ ɖoyuu kpeɣluu kɩ-kalɩmasɩ yɔ, nɛ ŋkizi? Nɛ mankaɣ ña-ɖɩɣa yebu njɛyɛ.” (Maatiyee 23:37, 38) Pɩtʋʋ fɛyɩ se mba paawɛ ɛ-cɔlɔ yɔ, pɔpɔzaɣ pa-tɩ se ɛzɩ “ɖɩɣa” ŋga tɔm ɛyɔɔdʋʋ? Ɛzɩ templo sɔsɔʋ ŋgʋ kɩɩwɛ Yerusalɛm peeɖe nɛ ɛyaa maɣzɩɣ se Ɛsɔ ɖoŋ wɛ kɩ-yɔɔ yɔ, kɩ-tɔm ɛyɔɔdaɣ?

Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Meheyiɣ-mɩ lɛɛlɛɛyɔ: Ɩɩtasɩɣ-m naʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ ɩkaɣ tɔm se: ‘Pasa weyi ɛkɔŋ [Yehowa] hɩɖɛ taa yɔ.’” (Maatiyee 23:39) Tɔm tʋnɛ ɛlɩzɩ-tʋ nɛ Keɣa 117:26 taa: “Pasa weyi ɛkɔŋ [Yehowa] hɩɖɛ taa yɔ! [Yehowa] ɖɩɣa taa kiŋ ɖɩwazɩ mɩ-yɔɔ.” Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔkʋʋ kpaaŋ kʋnɛ yɔ, nɔɔyʋ ɛɛtasɩɣ kɩ-taa wobu wiɖiyi se ɛsɛɣ Ɛsɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu wolo templo hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa pasɩɣ haɖɛ aɖakasɩ yɔ. Paatʋlɩ paa aɖakaɣ ŋga lɛ, ka-ñʋʋ yɔɔ pɔʋ nɛ ɛyaa ɖʋʋ sɩ-taa haɖɛ nɖɩ pɛwɛna yɔ. Yesu na Yuda ñɩma “ñɩm tɩnaa sakɩyɛ ɖʋwaɣ pʋɖɔʋ.” Pʋwayɩ lɛ, lelu nɔɔyʋ, talɩ nɛ ɛɖʋ “kobonaa naalɛ” ɖeke. (Maarkɩ 12:41, 42) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu kaana ɛzɩma haɖɛ nɖɩ ɖɩlabɩ Ɛsɔ leleŋ siŋŋ yɔ.

Yesu yaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ eheyi-wɛ se: “Tɔm siŋŋ lɛ, halʋ kʋñɔndʋ lelu ɛnʋ yɔ ɛkpaɖɩ lalaa ɖʋʋ aɖakaɣ taa.” Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, lalaa yɔ, paɖʋ mbʋ pɩɩwazɩɣ-wɛ yɔ na, nɛ halʋ ɛnʋ yɔ ekpizi e-nesi tɛɛ caɣ caɣ nɛ ɛɖʋ, e-wezuu caɣʋ pʋyʋ kpeekpe lɛ.” (Maarkɩ 12:43, 44) Lelu ɛnɛ  ɛ-lakasɩ nɛ ɛ-maɣzɩm wɛ ndɩ siŋŋ nɛ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa.

Pʋwayɩ Nisaŋ kɩyakʋ 11 ŋgʋ ki-wiye Yesu lɩnɩ templo taa kɛdɛzaɣ ɖeɖe nɛ ɛɖɛɣ lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ nɔɔyʋ cɔnɩ templo ŋgʋ nɛ ɛpɩsɩnɩ Yesu yɔɔ se: “Tɔm wɩlɩyʋ, na pɛɛ ana yɔ. Pacanɩ kuduyuu kʋnɛ yɔ kɩ-matʋ mbʋ suwe?” (Maarkɩ 13:1) Toovenim lɛ, pɛɛ wena paamanɩ kpaaŋ kolonzi yɔ, a-taa naayɛ kaapaɣlɩ siŋŋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩlakaɣ ɛyaa ɛzɩ kpaaŋ ŋgʋ kɩɩkaɣ yɔkʋʋ wiɖiyi kaaʋ.Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɖɩɣzɩ ɛyaa alɩwaatʋ ndʋ Yesu ñɔyɔɔdaa se: “Ŋnaɣ kuduyuu sɔsɔʋ ŋgʋ yɔ, pɩɩkaɣ kazʋʋ pɩyɛ naɖɩyɛ lɛɛɖɛ yɔɔ: pakaɣ pɩtɩŋa payɩ yɔkʋʋ.”—Maarkɩ 13:2.

Yesu yɔɔdɩ mbʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛ nɛ apostoloowaa pamaa Sedrɔɔ Fɛɛʋ nɛ pakpa Somiŋ Pʋʋ yɔɔ. Pɩkɔm nɛ pɩtalɩ alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, lalaa ɖɛɛ nɛ pɩkazɩ ɛ nɛ apostoloowaa naanza: Pɩyɛɛrɩ, Andree, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ. Pʋʋ hʋyʋʋ yɔɔ ɖenɖe pɛwɛ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, templo sɔsɔʋ ŋgʋ, pɩnaɣ-kʋ camɩyɛ kpayɩ kpayɩ.