Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 98

Sɔsɔtʋ tɔm ɖaɣnɩ kɔm apostoloowaa hɛkʋ taa

Sɔsɔtʋ tɔm ɖaɣnɩ kɔm apostoloowaa hɛkʋ taa

MAATIYEE 20:17-28 MAARKƖ 10:32-45 LUKA 18:31-34

  • YESU ÐAƔNƖ YƆƆDƲƲ Ɛ-SƖM TƆM

  • ƐSƖNƖ APOSTOLOOWAA SE PATAAÑƖNƖ SƆSƆTƲ

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɛwɛ nʋmɔʋ ɖɔm yɔɔ nɛ pɛɖɛɣnɩ Pereya nɛ hadɛ kiŋ nɛ powolo pamaa Yɔɔrdaŋ Pɔɔ, Yeriikoo cɔlɔ, se pɛɖɛɛ Yerusalɛm. Nabɛyɛ ɖɔɖɔ kaatɩŋ-wɛ se powolo nɛ pɔtɔɔ pɩnaɣ 33 tɛ Paska.

Yesu kaaɖɛnɩ nɔɔ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛɛsɔɔlɩ siŋŋ se ɛtalɩ Yerusalɛm tɛtʋ taa pʋcɔ nɛ Paska kazandʋ talɩ. Ɛlɛ sɔɔndʋ wɛɛ pɩkpaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Pʋcɔ nɛ pɩtalɩ mbʋ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɩwa se Lazaarɩ sɩba nɛ ɛkʋyɩ Pereya se ɛɖɛɣ Yudee yɔ, Tomaa heyi tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa se: “Ða ɖɔɖɔ ɖiwolo nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛndɩ ɖɩsɩ.” (Yohanɛɛsɩ 11:16, 47-53) Ye mbʋ, papɩzɩɣ nɛ palabɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ Yerusalɛm, pʋyɔɔ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ.

Pɩsa nɛ pɔñɔɔzɩ pa-tɩ camɩyɛ nɛ pʋcɔ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ lɛ, Yesu ya apostoloowaa nɛ hɔɔlʋʋ nɛ eheyi-wɛ se: “Ðɩkpaɣ Yerusalɛm yɔ, pakaɣ Ɛyʋ Pɩyalʋ ɖʋzʋʋ awiya, layaa sɔsaa nɛ takayɩsɩ mayaa nesi tɛɛ se pakʋ-ɩ nɛ ɛsɩ, nɛ pɛcɛlɩ-ɩ sɩɩnaa layaa se powoŋi-i, pamabɩ-ɩ, pakamɩ-ɩ [nazɩm sizika] yɔɔ, nɛ tozo wiye lɛ, ɛkaɣ fem.”—Maatiyee 20:18, 19.

Yesu yɔɔdʋʋ ɛ-sɩm nɛ e-fem tɔm ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa cɔlɔ yɔ, pɩlakɩ tama nabudozo yɔ. (Maatiyee 16:21; 17:22, 23) Ɛlɛ, lɛɛlɛɛyɔ eheyiɣ-wɛ se pakaɣ-ɩ kam ɖaʋ yɔɔ. Pewelisaɣni-i, ɛlɛ pataanɩɣ ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, tɩ-tɔbʋʋ. Pɩtɩla yɔ, pamaɣzaɣ se Krɩstʋ ɖaɣnɩɣ sɩʋ Izrayɛɛlɩ kewiyaɣ nɛ pehiɣ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ tɛtʋ yɔɔ kewiyaɣ ŋga ka-taa.

Payaɣaɣ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ po-ɖoo se Saloomee nɛ ɛɛwɛ ɖɔɖɔ nʋmɔɖɔnaa mba pɛ-hɛkʋ taa. Yesu yaɣaɣ apostoloowaa panɛ pa-naalɛ se: “tɛnazɩyʋ piya” nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ  se ɛzɩma pataawɛɛ hɛɛɛ yɔ, pʋyɔɔ ɛyaɣaɣ-wɛ mbʋ. (Maarkɩ 3:17; Luka 9:54) Alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, apostoloowaa panɛ pa-naalɛ pañɩnaɣ se pɛkɛ sɔsaa Krɩstʋ Kewiyaɣ taa. Po-ɖoo sɩm pa-lɩmaɣza ana. Pʋyɔɔ ɛñɔtɩnɩ Yesu nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ nɛ etendi-i. Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Ŋsɔɔlɩ-we?” Nɛ ecosi se: “Ha nʋmɔʋ nɛ man-pɩyalaa naalɛ panɛ yɔ pacaɣ, lɛlʋ ña-nɩwaŋ yɔɔ nɛ lɛlʋ ña-nɩmɩyɛ yɔɔ, ñe-Kewiyaɣ taa.”—Maatiyee 20:20, 21.

Toovenim lɛ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ petiyini po-ɖoo. Yesu kaatɛm yɔɔdʋʋ se pakaɣ-ɩ nazʋʋ nɛ paɖʋ-ɩ fɛyɛ, pʋyɔɔ ɛpɩsɩnɩ pɔ-yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩɩsɩŋ mbʋ ɩpɔzʋʋ yɔ? Ɩpɩzɩɣ ɩñɔɔ caɖaɣ ŋga pɩwɛnɩ-m se mɔñɔɔ yɔ?” Pocosi-i se: “Ðɩpɩzɩɣ.” (Maatiyee 20:22) Toovenim taa lɛ, pataatɩlɩ kaɖɛ nɖɩ Yesu wayɩ tɩŋʋʋ kaɣ-wɛ kɔnʋʋ yɔ.

Paa mbʋ yɔ, Yesu heyi-wɛ se: “Ɩpɩzɩɣ ɩñɔɔ man-caɖaɣ. Piyele nɛ ma-nɩwaŋ nɛ ma-nɩmɩyɛ yɔɔ caɣʋ lɛ, pɩtɩkɛ ma pʋmʋnaa se maha pi-ɖoŋ, ɛlɛ man-Caa sɩ ɖeɖe nɖɩ mba yɔ, mba pacakɩna.”—Maatiyee 20:23.

Apostoloowaa lalaa nɩ ndʋ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɔpɔzaa yɔ lɛ, pa-taa wɩɩ. Ɛzɩ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ paalɩzɩ pa-lɩmaɣza ana nɛ peheyi apostoloowaa lalaa kpayɩ, alɩwaatʋ ndʋ paacalɩ you sɔsɔtʋ yɔɔ yɔ? (Luka 9:46-48) Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, waɖɛ nɖɩ pɔpɔzʋʋ Yesu yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se apostoloowaa hiu nɛ naalɛ waa mba, patɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ Yesu kaaha-wɛ se pɩcɛyaa se pɛwɛɛnɩ tɩ luzuu yɔ. Sɔsɔtʋ tɔm wɛ pa-ñʋʋ taa mbʋ.

Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu caɣ se ɛsɩnɩ-wɛ kɛdɛzaɣ ɖeɖe nɛ pawa ɛjandʋ ndʋ. Pʋyɔɔ ekpeɣli apostoloowaa 12 waa mba nɛ ɛkpaɣnɩ sɔɔlɩm nɛ ɛtasɩ-wɛ lɔŋ se: “Ɩsɩm mbʋ se tataa cɩnɛ awiya ñazɩɣ pɛ-ɛyaa nɛ ɖoŋ tɩnaa lɩzɩɣ po-ɖoŋ nɛ pawɩlɩɣ-wɛ. Pɩtaawɛɛ mbʋ mɩ-hɛkʋ taa, ɛlɛ weyi ɛcaɣ se ɛkɛ sɔsɔ mɩ-taa kɔyɔ, ɛpɩsɩ ɛ-tɩ mɩ-lɩmɖʋyʋ. Nɛ weyi ɛɖɛɣ mɩ-nɔɔ yɔ, ɛpɩsɩ lalaa lɩmɖʋyʋ.”—Maarkɩ 10:42-44.

Peeɖe lɛ, Yesu ha-wɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se patɩŋ yɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔm se ɛpɩsɩ ɛ-tɩ yom nɛ ɛya ɛyaa sakɩyɛ ñʋʋ.” (Maatiyee 20:28) Pɩlakɩ pɩnzɩ naadozo yɔ, Yesu wɛʋ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛyaa sakɩyɛ ɛzɩ yom lakʋʋ ɛ-tʋmɩyɛ yɔ. Nɛ halɩ ɛkaɣ e-wezuu kpaɣʋ se ɛlaa ɛyaa kpeekpe yɔɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩkpɛlɩkɩ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ nɛ pɔsɔɔlɩ siŋŋ se pala tʋmɩyɛ ɛzɩ yomaa yɔ nɛ pasɩnɩ lalaa. Pataañɩnɩ sɔsɔtʋ, ɛlɛ paa weyi lɛ, ɛnaɣ ɛ-tɩ ɛzɩ ɛtɩkɛ pʋyʋ yɔ.