Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ 98

Sɔsɔtʋ tɔm ɖaɣnɩ kɔm apostoloowaa hɛkʋ taa

Sɔsɔtʋ tɔm ɖaɣnɩ kɔm apostoloowaa hɛkʋ taa

MAATIYEE 20:17-28 MAARKƖ 10:32-45 LUKA 18:31-34

  • YESU ÐAƔNƖ YƆƆDƲƲ Ɛ-SƖM TƆM

  • ƐSƖNƖ APOSTOLOOWAA SE PATAAÑƖNƖ SƆSƆTƲ

Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pɛwɛ nʋmɔʋ ɖɔm yɔɔ nɛ pɛɖɛɣnɩ Pereya nɛ hadɛ kiŋ nɛ powolo pamaa Yɔɔrdaŋ Pɔɔ, Yeriikoo cɔlɔ, se pɛɖɛɛ Yerusalɛm. Nabɛyɛ ɖɔɖɔ kaatɩŋ-wɛ se powolo nɛ pɔtɔɔ pɩnaɣ 33 tɛ Paska.

Yesu kaaɖɛnɩ nɔɔ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛɛsɔɔlɩ siŋŋ se ɛtalɩ Yerusalɛm tɛtʋ taa pʋcɔ nɛ Paska kazandʋ talɩ. Ɛlɛ sɔɔndʋ wɛɛ pɩkpaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Pʋcɔ nɛ pɩtalɩ mbʋ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɩwa se Lazaarɩ sɩba nɛ ɛkʋyɩ Pereya se ɛɖɛɣ Yudee yɔ, Tomaa heyi tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa se: “Ða ɖɔɖɔ ɖiwolo nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛndɩ ɖɩsɩ.” (Yohanɛɛsɩ 11:16, 47-53) Ye mbʋ, papɩzɩɣ nɛ palabɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ Yerusalɛm, pʋyɔɔ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ.

Pɩsa nɛ pɔñɔɔzɩ pa-tɩ camɩyɛ nɛ pʋcɔ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ lɛ, Yesu ya apostoloowaa nɛ hɔɔlʋʋ nɛ eheyi-wɛ se: “Ðɩkpaɣ Yerusalɛm yɔ, pakaɣ Ɛyʋ Pɩyalʋ ɖʋzʋʋ awiya, layaa sɔsaa nɛ takayɩsɩ mayaa nesi tɛɛ se pakʋ-ɩ nɛ ɛsɩ, nɛ pɛcɛlɩ-ɩ sɩɩnaa layaa se powoŋi-i, pamabɩ-ɩ, pakamɩ-ɩ [nazɩm sizika] yɔɔ, nɛ tozo wiye lɛ, ɛkaɣ fem.”—Maatiyee 20:18, 19.

Yesu yɔɔdʋʋ ɛ-sɩm nɛ e-fem tɔm ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa cɔlɔ yɔ, pɩlakɩ tama nabudozo yɔ. (Maatiyee 16:21; 17:22, 23) Ɛlɛ, lɛɛlɛɛyɔ eheyiɣ-wɛ se pakaɣ-ɩ kam ɖaʋ yɔɔ. Pewelisaɣni-i, ɛlɛ pataanɩɣ ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ, tɩ-tɔbʋʋ. Pɩtɩla yɔ, pamaɣzaɣ se Krɩstʋ ɖaɣnɩɣ sɩʋ Izrayɛɛlɩ kewiyaɣ nɛ pehiɣ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ tɛtʋ yɔɔ kewiyaɣ ŋga ka-taa.

Payaɣaɣ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ po-ɖoo se Saloomee nɛ ɛɛwɛ ɖɔɖɔ nʋmɔɖɔnaa mba pɛ-hɛkʋ taa. Yesu yaɣaɣ apostoloowaa panɛ pa-naalɛ se: “tɛnazɩyʋ piya” nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ  se ɛzɩma pataawɛɛ hɛɛɛ yɔ, pʋyɔɔ ɛyaɣaɣ-wɛ mbʋ. (Maarkɩ 3:17; Luka 9:54) Alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, apostoloowaa panɛ pa-naalɛ pañɩnaɣ se pɛkɛ sɔsaa Krɩstʋ Kewiyaɣ taa. Po-ɖoo sɩm pa-lɩmaɣza ana. Pʋyɔɔ ɛñɔtɩnɩ Yesu nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ nɛ etendi-i. Yesu pɔzɩ-ɩ se: “Ŋsɔɔlɩ-we?” Nɛ ecosi se: “Ha nʋmɔʋ nɛ man-pɩyalaa naalɛ panɛ yɔ pacaɣ, lɛlʋ ña-nɩwaŋ yɔɔ nɛ lɛlʋ ña-nɩmɩyɛ yɔɔ, ñe-Kewiyaɣ taa.”—Maatiyee 20:20, 21.

Toovenim lɛ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ petiyini po-ɖoo. Yesu kaatɛm yɔɔdʋʋ se pakaɣ-ɩ nazʋʋ nɛ paɖʋ-ɩ fɛyɛ, pʋyɔɔ ɛpɩsɩnɩ pɔ-yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɩɩsɩŋ mbʋ ɩpɔzʋʋ yɔ? Ɩpɩzɩɣ ɩñɔɔ caɖaɣ ŋga pɩwɛnɩ-m se mɔñɔɔ yɔ?” Pocosi-i se: “Ðɩpɩzɩɣ.” (Maatiyee 20:22) Toovenim taa lɛ, pataatɩlɩ kaɖɛ nɖɩ Yesu wayɩ tɩŋʋʋ kaɣ-wɛ kɔnʋʋ yɔ.

Paa mbʋ yɔ, Yesu heyi-wɛ se: “Ɩpɩzɩɣ ɩñɔɔ man-caɖaɣ. Piyele nɛ ma-nɩwaŋ nɛ ma-nɩmɩyɛ yɔɔ caɣʋ lɛ, pɩtɩkɛ ma pʋmʋnaa se maha pi-ɖoŋ, ɛlɛ man-Caa sɩ ɖeɖe nɖɩ mba yɔ, mba pacakɩna.”—Maatiyee 20:23.

Apostoloowaa lalaa nɩ ndʋ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɔpɔzaa yɔ lɛ, pa-taa wɩɩ. Ɛzɩ Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ paalɩzɩ pa-lɩmaɣza ana nɛ peheyi apostoloowaa lalaa kpayɩ, alɩwaatʋ ndʋ paacalɩ you sɔsɔtʋ yɔɔ yɔ? (Luka 9:46-48) Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, waɖɛ nɖɩ pɔpɔzʋʋ Yesu yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se apostoloowaa hiu nɛ naalɛ waa mba, patɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ Yesu kaaha-wɛ se pɩcɛyaa se pɛwɛɛnɩ tɩ luzuu yɔ. Sɔsɔtʋ tɔm wɛ pa-ñʋʋ taa mbʋ.

Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu caɣ se ɛsɩnɩ-wɛ kɛdɛzaɣ ɖeɖe nɛ pawa ɛjandʋ ndʋ. Pʋyɔɔ ekpeɣli apostoloowaa 12 waa mba nɛ ɛkpaɣnɩ sɔɔlɩm nɛ ɛtasɩ-wɛ lɔŋ se: “Ɩsɩm mbʋ se tataa cɩnɛ awiya ñazɩɣ pɛ-ɛyaa nɛ ɖoŋ tɩnaa lɩzɩɣ po-ɖoŋ nɛ pawɩlɩɣ-wɛ. Pɩtaawɛɛ mbʋ mɩ-hɛkʋ taa, ɛlɛ weyi ɛcaɣ se ɛkɛ sɔsɔ mɩ-taa kɔyɔ, ɛpɩsɩ ɛ-tɩ mɩ-lɩmɖʋyʋ. Nɛ weyi ɛɖɛɣ mɩ-nɔɔ yɔ, ɛpɩsɩ lalaa lɩmɖʋyʋ.”—Maarkɩ 10:42-44.

Peeɖe lɛ, Yesu ha-wɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se patɩŋ yɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Ɛyʋ Pɩyalʋ kɔm se ɛpɩsɩ ɛ-tɩ yom nɛ ɛya ɛyaa sakɩyɛ ñʋʋ.” (Maatiyee 20:28) Pɩlakɩ pɩnzɩ naadozo yɔ, Yesu wɛʋ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛyaa sakɩyɛ ɛzɩ yom lakʋʋ ɛ-tʋmɩyɛ yɔ. Nɛ halɩ ɛkaɣ e-wezuu kpaɣʋ se ɛlaa ɛyaa kpeekpe yɔɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩkpɛlɩkɩ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ nɛ pɔsɔɔlɩ siŋŋ se pala tʋmɩyɛ ɛzɩ yomaa yɔ nɛ pasɩnɩ lalaa. Pataañɩnɩ sɔsɔtʋ, ɛlɛ paa weyi lɛ, ɛnaɣ ɛ-tɩ ɛzɩ ɛtɩkɛ pʋyʋ yɔ.