Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 104

Yuda mba nɩ Ɛsɔ nɔɔ, ɛlɛ petitisi ɛ-yɔɔ

Yuda mba nɩ Ɛsɔ nɔɔ, ɛlɛ petitisi ɛ-yɔɔ

YOHANƐƐSƖ 12:28-50

  • ƐYAA SAKƖYƐ NƖ ƐSƆ NƆƆ

  • MBƲ PƲYƆƆ PAKAƔ TƖŊNƲƲ SE PAHƲƲNƖ ƐYAA TƆM YƆ

Yesu wobi Hodo, Nisaŋ kɩyakʋ hiu ŋgʋ wiye templo taa nɛ ɛyɔɔdʋʋ ɛ-sɩm mbʋ pɩñɔtɩ kpam yɔ, pɩ-tɔm. Ɛmaɣzaɣ ɖoŋ weyi ɛ-sɩm kaɣ wɛnʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Caa, sa ña-hɩɖɛ!” Peeɖe nɔɔ sɔsɔɔ nakɛyɛ cosi-i nɛ ɛsɔdaa se: “Mansam-ɖɩ, nɛ mankaɣ-ɖɩ sam ɖɔɖɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 12:27, 28.

Pɩɖɩɣzɩ mba paawɛ peeɖe yɔ. Nabɛyɛ se tɛʋ tilina. Lalaa se: “Tiyiyu nɔɔyʋ yɔɔdɩnɩ-ɩ.” (Yohanɛɛsɩ 12:29) Ɛlɛ toovenim lɛ, Yehowa nɔɔ panɩ mbʋ yɔ. Ɛlɛ Yesu wezuu caɣʋ taa lɛ, pɩtɩkɛ lɛɛlɛɛyɔ ɖeke ɛyaa nɩɣ Ɛsɔ nɔɔ.

Pɩlakɩ pɩnzɩ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ mɩyɩsɩ Yesu lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, Ɛsɔ yɔɔdaa se: “Ɛnʋ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ weyi man-taa wɛ-ɩ nɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.” Pʋwayɩ pɩnaɣ 32 tɛ Paska wayɩ lɛ, Yesu lɛɣzɩ ɛ-wɛtʋ Yakubu, Yohanɛɛsɩ nɛ Pɩyɛɛrɩ pɛ-ɛzɩdaa. Ɛyaa panɛ pa-naadozo panɩɩ Ɛsɔ nɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔɔdaa se: “Ɛnʋ yɔ ɛkɛ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ, weyi man-taa lakɩ-ɩ nɛ leleŋ yɔ, iwelisini-i.” (Maatiyee 3:17; 17:5) Pʋwayɩ lɛ, Yehowa yɔɔdɩ nabudozo ɖeɖe, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, eyeba se paa anɩ ɛpɩzɩ nɛ ɛnɩɩ!

Yesu tɔm se: “Pɩtɩkɛ mɔ-yɔɔ nɔɔ kanɛ yɔ kɔyɔɔdaa, ɛlɛ mɩ-yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 12:30) Pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ɛnʋ kɛnɩnɩ Ɛsɔ Pɩyalʋ, Mesiya weyi paayɔɔdaa se ɛkaɣ kɔm yɔ.

Pɩtasɩ lɛ, ɛzɩma Yesu lɩzɩ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɛwɩlɩ e-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa yɔ, pɩha ɛyaa kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se patɩŋ yɔ, nɛ pɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se Sataŋ weyi eɖiyiɣ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ yɔ, ɛmʋnɩ sɩm. Yesu yɔɔdaa se: “Tɔm hʋʋ talaa, lɛɛlɛɛyɔ potuzi ɛjaɖɛ yɔɔ wiyaʋ se pɔlɔ-ɩ awayɩ.” Ɛ-sɩm mbʋ pɩɩñɔtɩ kpam yɔ, pɩɩkɛnɩ-ɩ wabɩyɛ. Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Ma yɔ, pakpazɩɣ-m lɛ, mɔhɔŋ pɩtɩŋa nɛ mɔn-cɔlɔ kiŋ.” (Yohanɛɛsɩ 12:31, 32) Pɩtɩŋnɩ ɖaʋ yɔɔ sɩm mbʋ ɛsɩkɩ yɔ, pɩ-yɔɔ lɛ, ɛkaɣ hɔm lalaa nɛ ɛ-cɔlɔ kiŋ, nɛ pɩha-wɛ waɖɛ se papɩzɩ nɛ pacaɣ wezuu tam tam.

Samaɣ nɩ Yesu ‘kpazʋʋ’ tɔm ndʋ lɛ, kocosi-i se: “Ðɩna paɣtʋ taa se Krɩstʋ wɛɣ tam. Pɩla ɛzɩma nɛ ŋtɔŋ se pʋmʋnaa se pakpazɩ Ɛyʋ Pɩyalʋ hayo? Ɛyʋ Pɩyalʋ weyi?” (Yohanɛɛsɩ 12:34) Paana yʋsasɩ sakɩyɛ, halɩ paanɩ Ɛsɔ maɣmaɣ nɔɔ, ɛlɛ pa-taa sakɩyɛ titisi se Yesu kɛnɩ Ɛyʋ Pɩyalʋ maɣmaɣ, Mesiya weyi paayɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ.

Ɛzɩ Yesu kaatɛm labʋ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛmaɣzɩɣnɩ “mintʋsʋʋ.” (Yohanɛɛsɩ 8:12; 9:5) Eheyi samaɣ se: “Mintʋsʋʋ wɛ mɩ-hɛkʋ taa wɛɛ pazɩ yem. Ɩɖɔ kɩ-taa nɛ cɩkpɛndʋʋ etaatudi mɩ-yɔɔ nʋmɔʋ taa, . . . Mɩ yɔ, mintʋsʋʋ wɛ mɩ-cɔlɔ. Itisi mintʋsʋʋ yɔɔ nɛ ɩpɩsɩ mintʋsʋʋ piya.” (Yohanɛɛsɩ 12:35, 36) Yesu yɔɔdɩ mbʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛɖɛɛ peeɖe, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ Nisaŋ 10 ñɩŋgʋ wiye pɩwɛɛ se ɛsɩ. Nisaŋ 14 ŋgʋ, Paska wiye pɩwɛɛ se ‘pakpazɩ-ɩ’, pʋ-tɔbʋʋ se puwiye pakaɣ-ɩ kam ɖaʋ yɔɔ.—Galaatɩ 3:13.

Ye ɖɩcɔnɩ Yesu tɔm susuu tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ, ɖɩnɩɣ pɩ-taa se ɛzɩma Yuda ñɩma titisi ɛ-yɔɔ yɔ, piyeba nɛ natʋ tɔm kɔɔ pɩ-taa. Izaayii kaayɔɔdaa se ɛyaa ɛza yɔɔ kaɣ huzuu nɛ pa-laŋa kpa ɖoŋ, paakaɣ tisuu se pawaa pa-kʋdɔmɩŋ. (Izaayii 6:10; Yohanɛɛsɩ 12:40) Toovenim, Yuda ñɩma sakɩyɛ labɩ ñʋʋ taa ɖoŋ nɛ petitisi se Yesu kɛnɩ pa-Ñʋʋ Yaɖʋ weyi paayɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ, weyi ɛ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna se pehiɣ wezuu yɔ.

Niikodɛm, Yosɛɛfʋ Ariimatee tʋ nɛ ñʋndɩnaa lalaa sakɩyɛ ‘tisi Yesu yɔɔ.’ Ɛlɛ ɛzɩ pakaɣ lɩzʋʋ tisuu mbʋ nɛ pawɩlɩ? Yaa pakaɣ seu sɔɔndʋ se paaɖɔɔnɩ-wɛ Sinaagɔɔgɩ taa? Yaa pakaɣ mɛsʋʋ tisuu mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ “pɔsɔɔlɩ ɛyaa samtʋ” nɛ pɩkɩlɩ?—Yohanɛɛsɩ 12:42, 43.

Yesu maɣmaɣ yɔɔdɩ mbʋ pɩwɛɛ se mba petisiɣ ɛ-yɔɔ yɔ, pala yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Weyi  etisiɣ mɔ-yɔɔ yɔ, pɩtɩkɛ mɔ-yɔɔ etisiɣ, ɛlɛ weyi etiyi-m yɔ ɛ-yɔɔ, nɛ weyi ɛnaɣ-m yɔ, ɛnaɣ weyi etiyi-m yɔ.” Toovenim tɔm ndʋ Ɛsɔ tiyi Yesu se esusi yɔ, tɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ. Pʋyɔɔ Yesu susuu-tʋ paa le nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Weyi ɛlɔ-m nɛ ɛɛmʋʋ mɔn-tɔm kɔyɔ, ɛwɛnɩ ɛ-tɔm hʋyʋ; tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ nɛ panɩɣ yɔ, ndʋ tɩkaɣnɩ-ɩ hʋnʋʋ ɛjaɖɛ tɛm wiye.”—Yohanɛɛsɩ 12:44, 45, 48.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu kɔ ɛ-tɔm se: “Mantɩyɔɔdɩ ma-maɣmaɣ mɔn-tɔm, ɛlɛ Caa weyi etiyi-m yɔ, ɛɖʋnɩ-m se mɔyɔɔdɩ ndʋ pɩwɛnɩ-wɛ se panɩɩ yɔ. Nɛ manaɣ se ɛ-paɣtʋ kɛ tam tam wezuu. Tɔm ndʋ mɔyɔɔdʋʋ yɔ, mɔyɔɔdʋʋ-tʋ ɛzɩ Caa heyuu-m tʋ yɔ.” (Yohanɛɛsɩ 12:49, 50) Yesu nawa se pɩsaɣ pazɩ lɛ, ɛkpakɩɣ e-wezuu nɛ ɛlaa ɛyaa mba petisiɣ ɛ-yɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ.—Roma 5:8, 9.