Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HƆƆLƲƲ SƆSƆƲ 2

Yesu tɔm susuu tʋmɩyɛ ɖɩbazɩyɛ

‘Ɛsɔ heɣa yɔ, ŋga hɩzɩɣnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ kɩwɛɛkɩm.’​—Yohanɛɛsɩ 1:29

Yesu tɔm susuu tʋmɩyɛ ɖɩbazɩyɛ

HƆƆLƲƲ KƲNƐ KƖ-TAA

ÑƲƲ 12

Pamɩyɩsɩ Yesu lɩm

Ɛbɛ yɔɔ pamɩyɩsɩ Yesu lɩm, ŋgʋ ɛtɩla kɩwɛɛkɩm wiɖiyi?

ÑƲƲ 13

Ɛzɩma Yesu ɖɔkɩ ɛ-tɩ takɩm taa yɔ, pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ we?

Takɩm mbʋ pɩkɔm Yesu yɔɔ yɔ, pɩñɩkɩɣ niye Eleeu yɔɔ toovenim tɔm kɩcɛyɩtʋ naalɛ yɔɔ.

ÑƲƲ 14

Yesu paɣzɩ wɛnʋʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa

Ɛbɛ sini Yesu kajalaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa loɖo nɛ patɩlɩ se ɛnʋ kɛnɩnɩ Mesiya?

ÑƲƲ 15

Yesu labɩ ɛ-kajalaɣ piti lakasɩ

Yesu wɩlɩ e-ɖoo se lɛɛlɛɛyɔ lɛ, pɩtɩkɛ ɛnʋ pɩwɛɛ se eheyi-i mbʋ pɩwɛɛ se ɛla yɔ, ɛlɛ ɛ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ.

ÑƲƲ 16

Yesu wɩlɩ kpekpeka toovenim ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ

Ɛsɔ paɣtʋ kaaha nʋmɔʋ se ɛyaa ɛya kpɩna Yerusalɛm nɛ palaanɩ kɩlaŋ, ye mbʋ ɛbɛ yɔɔ pɩwɩzɩ Yesu nɛ mbʋ tadɩyɛ laɖaa lakaɣ kpaaŋ taa?

ÑƲƲ 17

Yesu wɩlɩ tɔm Niikodɛm ɖoo naayɛ taa

Pɔtɔm se “paɖaɣnɩ ɛyʋ lʋlʋʋ” pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe se?

ÑƲƲ 18

Yesu tʋmɩyɛ ɖɛɣnɩ ɛzɩdaa nɛ Yohanɛɛsɩ ñɩnɖɛ ñapasɩɣ

Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛ sʋsɩ, ŋgʋ ɛnʋ ñɛfɛyɩ mbʋ.

ÑƲƲ 19

Yesu wɩlɩ tɔm Samaarɩɩ halʋ nɔɔyʋ

Yesu heyi halʋ tɔm ndʋ etaatiiheyiti nɔɔyʋ yɔ.