Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 18

Yesu tʋmɩyɛ ɖɛɣnɩ ɛzɩdaa nɛ Yohanɛɛsɩ ñɩnɖɛ ñapasɩɣ

Yesu tʋmɩyɛ ɖɛɣnɩ ɛzɩdaa nɛ Yohanɛɛsɩ ñɩnɖɛ ñapasɩɣ

MAATIYEE 4:12 MAARKƖ 6:17-20 LUKA 3:19, 20 YOHANƐƐSƖ 3:22–4:3

  • YESU TƆMKPƐLƖKƖYAA MƖYƖSƲƲ ƐYAA LƖM

  • PAÐƖƔ YOHANƐƐSƖ LƖM MƖYƖSƖYƲ SALAKA TAA

Pɩnaɣ 30 tɛ Paska tɛma lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakʋyɩ Yerusalɛm. Ɛlɛ patɩpɩsɩ pɛ-tɛ Galilee kpaagbaa. Powobi Yudee nɛ pamɩyɩsɩ ɛyaa sakɩyɛ lɩm. Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ ñapaɣzʋʋ labʋ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, pɩlakɩ ɛzɩ pɩnaɣ yɔ, nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ wɛ ɛ-cɔlɔ mbʋ, pɩtɩla pɛwɛ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ fɛɛʋ taa.

Yesu maɣmaɣ tɩmɩyɩsɩ nɔɔyʋ lɩm. Ɛlɛ ɛnʋ hanɩ nɔɔ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pala tʋmɩyɛ nɖɩ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yesu nɛ Yohanɛɛsɩ pa-naalɛ, pɛwɛɛ nɛ pawɩlɩɣ Yuda mba se pɩpɔzʋʋ se pekpiɖi kɩwɛɛkɩm mbʋ palaba yɔ pɩ-yɔɔ; Yuda ñɩma mba, pamanɩ Moyizi Paɣtʋ yɔɔ.—Tʋma Labʋ 19:4.

Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛ sʋsɩ, pʋyɔɔ powobi pana Yohanɛɛsɩ nɛ peheyi-i Yesu tɔm se: “Ɛnʋ ɖɔɖɔ [ɛmɩyɩsɩɣ] ɛyaa lɩm nɛ ɛyaa kpeekpe woki ɛ-cɔlɔ.” (Yohanɛɛsɩ 3:26) Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ ñɛfɛyɩ sʋsɩ. Pɩkɛdɩnɩ-ɩ se Yesu tʋmɩyɛ ɖɛɣnɩ ɛzɩdaa nɛ ɛñɩnɩ se pɩkɛdɩnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖɔɖɔ. Pʋyɔɔ ɛtɔzɩ-wɛ se: “Mɩ-maɣmaɣ, ɩkɛ-m aseɣɖe tɩnaa se mɔntɔm se: ‘Mantɩkɛ Krɩstʋ, ɛlɛ pɛɖɛzɩ-m ɛ-nɔɔ kɩɖɛzʋ.’” Ɛkpaɣ kɩɖaʋ nakʋyʋ se pɩsa nɛ paa weyi ɛnɩɩ pɩ-taa camɩyɛ; ɛtɔm se: “Weyi ɛtɩnɩ asɛyʋ yɔ, ɛnʋ kɛnɩ walʋ, ɛlɛ asɛyʋ walʋ ɛgbaɣdʋ weyi ɛsɩŋ peeɖe nɛ ɛnɩɣ yɔ, pɩlakɩ-ɩ leleŋ pɩŋŋ se ɛnɩɣ walʋ nɔɔ. Me-leleŋ kɛlɛ. Nɛ me-leleŋ ɛnɩ iɖe camɩyɛ pɩŋŋ.”—Yohanɛɛsɩ 3:28, 29.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yohanɛɛsɩ taa wɛ leleŋ ɛzɩ asɛyʋ walʋ ɛgbaɣdʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩlakɩ fenasɩ cabɩ yɔ, ɛɛtɛm heyuu ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ weyi Yesu kɛnaa yɔ. Pa-taa nabɛyɛ tɩŋ Yesu wayɩ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ tɩtalɩɣ lɛ, pakaɣ kpaɣʋ fezuu kiɖeɖeu nɛ pataanɩ-wɛ num. Yohanɛɛsɩ sɔɔlaa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pɛwɛ ɛ-cɔlɔ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, paba ɖɔɖɔ patɩŋ Yesu. Toovenim taa lɛ, Yohanɛɛsɩ kaɖʋwa lɛ se ɛñɔɔzɩ nʋmɔʋ nɛ Yesu kɔɔ ɛla ɛ-tʋmɩyɛ. Yohanɛɛsɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “Pɩwɛɛ se ɛnʋ ɛpaɣlɩ nɛ ma, mentii tibu yɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 3:30.

Pʋwayɩ lɛ, Yohanɛɛsɩ lɛlʋ weyi ɛɛtɛm paɣzʋʋ tɩŋʋʋ Yesu yɔ, ɛkɔm nɛ ɛma tɔm ɖenɖe Yesu lɩnaa nɛ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɛkɔm labʋ se ɛya ɛyaa ñʋʋ yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Ɛtɔm se: “Weyi ɛlɩnɩ hayo kiŋ yɔ, ɛwɛ ɛyaa kpeekpe ñʋʋ yɔɔ. . . . Caa sɔɔlɩ Pɩyalʋ, ɛɖʋzɩ pɩtɩŋa payɩ e-nesi tɛɛ. Weyi etisiɣ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, ɛwɛnɩ tam tam wezuu, weyi eetisiɣ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, ɛɛkaɣ hiɣu wezuu, Ɛsɔ kɔʋ-ɩ nɛ pana pɩŋŋ.” (Yohanɛɛsɩ 3:31, 35, 36) Toovenim, tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɩɩpɔzaa se ɛyaa ɩtɩlɩ yɔ, ndʋ ɛyɔɔdɩ mbʋ yɔ.

Yohanɛɛsɩ yɔɔdaa se pɩpɔzʋʋ se ɛ-tʋmɩyɛ ɛpasɩ, nɛ pitileɖi lɛ, Wiyaʋ Eroodi tiyi nɛ pakpa-ɩ nɛ paɖʋ salaka. Paɖʋ Yohanɛɛsɩ salaka, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Eroodi kaakpaɣ ɛ-ɖalʋ Filiipu halʋ Eroodiyaadɩ lɛ, Yohanɛɛsɩ kuli ɛ-lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ se sɩkɛnɩ acɛyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɩwa se pakpa Yohanɛɛsɩ lɛ, ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakʋyɩ Yudee nɛ pɛɖɛɛ Galilee.—Maatiyee 4:12; Maarkɩ 1:14.