Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ 18

Yesu tʋmɩyɛ ɖɛɣnɩ ɛzɩdaa nɛ Yohanɛɛsɩ ñɩnɖɛ ñapasɩɣ

Yesu tʋmɩyɛ ɖɛɣnɩ ɛzɩdaa nɛ Yohanɛɛsɩ ñɩnɖɛ ñapasɩɣ

MAATIYEE 4:12 MAARKƖ 6:17-20 LUKA 3:19, 20 YOHANƐƐSƖ 3:22–4:3

  • YESU TƆMKPƐLƖKƖYAA MƖYƖSƲƲ ƐYAA LƖM

  • PAÐƖƔ YOHANƐƐSƖ LƖM MƖYƖSƖYƲ SALAKA TAA

Pɩnaɣ 30 tɛ Paska tɛma lɛ, Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakʋyɩ Yerusalɛm. Ɛlɛ patɩpɩsɩ pɛ-tɛ Galilee kpaagbaa. Powobi Yudee nɛ pamɩyɩsɩ ɛyaa sakɩyɛ lɩm. Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ ñapaɣzʋʋ labʋ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, pɩlakɩ ɛzɩ pɩnaɣ yɔ, nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ wɛ ɛ-cɔlɔ mbʋ, pɩtɩla pɛwɛ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ fɛɛʋ taa.

Yesu maɣmaɣ tɩmɩyɩsɩ nɔɔyʋ lɩm. Ɛlɛ ɛnʋ hanɩ nɔɔ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pala tʋmɩyɛ nɖɩ. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yesu nɛ Yohanɛɛsɩ pa-naalɛ, pɛwɛɛ nɛ pawɩlɩɣ Yuda mba se pɩpɔzʋʋ se pekpiɖi kɩwɛɛkɩm mbʋ palaba yɔ pɩ-yɔɔ; Yuda ñɩma mba, pamanɩ Moyizi Paɣtʋ yɔɔ.—Tʋma Labʋ 19:4.

Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛ sʋsɩ, pʋyɔɔ powobi pana Yohanɛɛsɩ nɛ peheyi-i Yesu tɔm se: “Ɛnʋ ɖɔɖɔ [ɛmɩyɩsɩɣ] ɛyaa lɩm nɛ ɛyaa kpeekpe woki ɛ-cɔlɔ.” (Yohanɛɛsɩ 3:26) Ɛlɛ Yohanɛɛsɩ ñɛfɛyɩ sʋsɩ. Pɩkɛdɩnɩ-ɩ se Yesu tʋmɩyɛ ɖɛɣnɩ ɛzɩdaa nɛ ɛñɩnɩ se pɩkɛdɩnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖɔɖɔ. Pʋyɔɔ ɛtɔzɩ-wɛ se: “Mɩ-maɣmaɣ, ɩkɛ-m aseɣɖe tɩnaa se mɔntɔm se: ‘Mantɩkɛ Krɩstʋ, ɛlɛ pɛɖɛzɩ-m ɛ-nɔɔ kɩɖɛzʋ.’” Ɛkpaɣ kɩɖaʋ nakʋyʋ se pɩsa nɛ paa weyi ɛnɩɩ pɩ-taa camɩyɛ; ɛtɔm se: “Weyi ɛtɩnɩ asɛyʋ yɔ, ɛnʋ kɛnɩ walʋ, ɛlɛ asɛyʋ walʋ ɛgbaɣdʋ weyi ɛsɩŋ peeɖe nɛ ɛnɩɣ yɔ, pɩlakɩ-ɩ leleŋ pɩŋŋ se ɛnɩɣ walʋ nɔɔ. Me-leleŋ kɛlɛ. Nɛ me-leleŋ ɛnɩ iɖe camɩyɛ pɩŋŋ.”—Yohanɛɛsɩ 3:28, 29.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yohanɛɛsɩ taa wɛ leleŋ ɛzɩ asɛyʋ walʋ ɛgbaɣdʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩlakɩ fenasɩ cabɩ yɔ, ɛɛtɛm heyuu ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ weyi Yesu kɛnaa yɔ. Pa-taa nabɛyɛ tɩŋ Yesu wayɩ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ tɩtalɩɣ lɛ, pakaɣ kpaɣʋ fezuu kiɖeɖeu nɛ pataanɩ-wɛ num. Yohanɛɛsɩ sɔɔlaa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pɛwɛ ɛ-cɔlɔ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, paba ɖɔɖɔ patɩŋ Yesu. Toovenim taa lɛ, Yohanɛɛsɩ kaɖʋwa lɛ se ɛñɔɔzɩ nʋmɔʋ nɛ Yesu kɔɔ ɛla ɛ-tʋmɩyɛ. Yohanɛɛsɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “Pɩwɛɛ se ɛnʋ ɛpaɣlɩ nɛ ma, mentii tibu yɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 3:30.

Pʋwayɩ lɛ, Yohanɛɛsɩ lɛlʋ weyi ɛɛtɛm paɣzʋʋ tɩŋʋʋ Yesu yɔ, ɛkɔm nɛ ɛma tɔm ɖenɖe Yesu lɩnaa nɛ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɛkɔm labʋ se ɛya ɛyaa ñʋʋ yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Ɛtɔm se: “Weyi ɛlɩnɩ hayo kiŋ yɔ, ɛwɛ ɛyaa kpeekpe ñʋʋ yɔɔ. . . . Caa sɔɔlɩ Pɩyalʋ, ɛɖʋzɩ pɩtɩŋa payɩ e-nesi tɛɛ. Weyi etisiɣ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, ɛwɛnɩ tam tam wezuu, weyi eetisiɣ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, ɛɛkaɣ hiɣu wezuu, Ɛsɔ kɔʋ-ɩ nɛ pana pɩŋŋ.” (Yohanɛɛsɩ 3:31, 35, 36) Toovenim, tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɩɩpɔzaa se ɛyaa ɩtɩlɩ yɔ, ndʋ ɛyɔɔdɩ mbʋ yɔ.

Yohanɛɛsɩ yɔɔdaa se pɩpɔzʋʋ se ɛ-tʋmɩyɛ ɛpasɩ, nɛ pitileɖi lɛ, Wiyaʋ Eroodi tiyi nɛ pakpa-ɩ nɛ paɖʋ salaka. Paɖʋ Yohanɛɛsɩ salaka, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Eroodi kaakpaɣ ɛ-ɖalʋ Filiipu halʋ Eroodiyaadɩ lɛ, Yohanɛɛsɩ kuli ɛ-lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ se sɩkɛnɩ acɛyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɩwa se pakpa Yohanɛɛsɩ lɛ, ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pakʋyɩ Yudee nɛ pɛɖɛɛ Galilee.—Maatiyee 4:12; Maarkɩ 1:14.