Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 121

“Ɩwɛɛ Abalɩtʋ! Mawabɩ Ɛjaɖɛ”

“Ɩwɛɛ Abalɩtʋ! Mawabɩ Ɛjaɖɛ”

YOHANƐƐSƖ 16:1-33

  • PƖKAZƖ PAZƖ APOSTOLOOWAA ƖƖTASƖƔ YESU NAƲ

  • APOSTOLOOWAA ƐSƐÑƖŊƖYƐ KAƔ PƖSƲƲ LAŊHƲLƖMƖYƐ

Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu nɛ apostoloowaa pacaɣ lɩʋ ɛsɔdaa kuduyuu ŋgʋ kɩ-taa pacaɣaa nɛ pɔtɔɔ Paska yɔ. Yesu tasɩ-wɛ lɔŋ sakɩyɛ nɛ pɩtɛ lɛ, eheyi-wɛ se: “Meheyi-mɩ tɔm tʋnɛ yɔ se pɩtaacɔzɩ-mɩ kiii.” Ɛbɛ yɔɔ Yesu yɔɔdʋʋ mbʋ? Eheyi-wɛ se: “Pakaɣ-mɩ ɖɔɔnʋʋ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ, nɛ ñɩɣyʋʋ kaɣ kɔm nɛ weyi ɛkʋʋ-mɩ lɛ, ɛmaɣzɩɣ se Ɛsɔ ɛsaŋ.”​—Yohanɛɛsɩ 16:1, 2.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm tʋnɛ tɩtɩla apostoloowaa leleŋ. Paa Yesu kaatɛm-wɛ heyuu se ɛjaɖɛ kaɣ-wɛ paɖʋʋ yɔ, etaaheyi-wɛ kpayɩ se pakaɣ-wɛ kʋʋ. Ɛbɛ yɔɔ? “Mantaaheyi-mɩ tɔm ndʋ ɖooo ɛzɩ manpaɣzʋʋ man-tʋmɩyɛ labʋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ma nɛ mɩ ɖɩɩwɛna.” (Yohanɛɛsɩ 16:4; ABT) Lɛɛlɛɛyɔ ɛzɩma ɛwɩzɩ ɖɛʋ yɔ, pɩwɛɛ se eheyi-wɛ tʋ. Tɔm tʋnɛ tɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalaa lɛ, pɩtaalabɩ-wɛ kiii.

Yesu wobi pɩ-yɔɔ se: “Lɛɛlɛɛyɔ mowoki weyi etiyi-m yɔ ɛ-cɔlɔ, nɛ mɩ-taa nɔɔyʋ ɛɛpɔzʋʋ-m se: ‘Ŋwoki le?’” Ðanaɣ ŋga kɔ-yɔɔ paatɛmɩ-ɩ pɔzʋʋ se eheyi-wɛ ɖenɖe ewoki yɔ. (Yohanɛɛsɩ 13:36; 14:5; 16:5) Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, tɔm ndʋ eheyi-wɛ se pakaɣ-wɛ nazʋʋ yɔ, tɩɖʋ-wɛ sɔɔndʋ nɛ pɛwɛɛ panɩɣzɩɣ siŋŋ. Pʋyɔɔ patɩpɩzɩ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩɖaŋɩ-ɩ yɔ yaa wazasɩ nzɩ sɩkaɣ kɔm Ɛsɔ sɛyaa toovenim ñɩma yɔɔ yɔ, pɩ-tɔm. Yesu nawa se tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa yɔ, tɩkpa-wɛ sɔɔndʋ lɛ, eheyi-wɛ se: “Ɛlɛ meheyi-mɩ tɔm ndʋ lɛ, ɩcaɣ kʋñɔŋ.”—Yohanɛɛsɩ 16:6.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu lɩzɩ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ɛɖɛɛ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se: “Pɩkɛ-mɩ wazaɣ se mɛnɖɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye mantɩɖɛɛ kɔyɔ, fezuu kiɖeɖeu eetiki mɩ-yɔɔ, ɛlɛ ye mɛnɖɛwa yɔ, mentiyini-mɩ kʋ.” (Yohanɛɛsɩ 16:7) Pɩwɛɛ se Yesu ɛsɩ nɛ ɛkpa ɛsɔdaa pʋcɔ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mʋ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ ɛkaɣ tiyinuu se kɩsɩnɩ ɛ-samaɣ tɛtʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa yɔ.

Fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kɩkaɣ wɩlʋʋ “ɛjaɖɛ ɖɩ-kɩwɛɛkɩm, tʋtʋyɛ tɔm nɛ tɔm hʋʋ.” (Yohanɛɛsɩ 16:8, 9) Toovenim, kɩkaɣ wɩlʋʋ kaɣlaa se ɛjaɖɛ fɛyɩnɩ tisuu Ɛsɔ Pɩyalʋ yɔɔ. Yesu tɛ ɛsɔdaa kpaʋ kaɣ wɩlʋʋ kpayɩ kpayɩ se ɛwɛ siɣsiɣ nɛ pɩwɩlɩ ɖɔɖɔ se pʋmʋnaa se pahʋʋnɩ “ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ” Sataŋ tɔm nɛ pakʋ ɛ-tɔm.​—Yohanɛɛsɩ 16:11.

Yesu wobi pɩ-yɔɔ se: “Tɔm sakɩyɛ wɛɛ se meheyiɣ-mɩ, ɛlɛ ɩɩpɩzɩɣ ɩɖɔkɩ-tʋ lɛɛlɛɛyɔ.” Etiyiɣni fezuu kiɖeɖeu lɛ, kɩkaɣ-wɛ sɩnʋʋ nɛ panɩɩ “tʋtʋyɛ tɔm kpeekpe” taa nɛ papɩzɩ ɖɔɖɔ nɛ pɔɖɔ tɩ-yɔɔ.​—Yohanɛɛsɩ 16:12, 13.

Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, tɩɖɩɣzɩ apostoloowaa. Ɛtɔm se: “Pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɩɩtasɩɣ-m naʋ, nɛ pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɩkaɣ-m naʋ ɖɔɖɔ.” Pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se ɛzɩ suwe ɛcaɣ yɔɔdʋʋ? Yesu nawa se pacaɣ pɔpɔzɩ-ɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛlɩzɩ pɩ-taa se: Tʋtʋyɛ taa, tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se: “Ɩkaɣ-m wiu nɛ ipodi, piyele nɛ ɛjaɖɛ wɛɛ amɛya taa. Ɩkaɣ kʋñɔŋ caɣʋ, ɛlɛ kɩkaɣ pɩsʋʋ mi-leleŋ.” (Yohanɛɛsɩ 16:16, 20) Tɛʋ fema ɖanaɣ yɔɔ pakʋ Yesu lɛ, Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa taa labɩ leleŋ, ɛlɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ñasʋ kʋñɔŋ taa. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ Yesu femni sɩɖaa taa lɛ, kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa paawɛɛ yɔ, kɩpɩsɩ laŋhʋlʋmɩyɛ. Pa-laŋhʋlɩmɩyɛ nɖɩ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣlɩɣ alɩwaatʋ ndʋ eyeba nɛ fezuu kiɖeɖeu tii pɔ-yɔɔ yɔ.

Yesu kpaɣ apostoloowaa wɛtʋ ndʋ nɛ ɛmaɣzɩnɩ halʋ weyi ɛwɛ lʋlʋʋ wɩzasɩ taa yɔ, nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Halʋ lʋlʋʋ lɛ, ɛnɩɣ siziŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-kɩyakʋ talaa, ɛlʋlʋʋ ɛtɛ lɛ, ɛɛtasɩɣ tɔzʋʋ ɛ-kʋñɔŋ yɔɔ, ɛ-taa wɛ leleŋ se ɛlʋlɩ ɛyʋ ɛjaɖɛ yɔɔ.” Yesu kpazɩ ɛ-apostoloowaa ɖoŋ nɛ eheyi-wɛ se: “Mɩ-ɖɔɖɔ, ɩwɛ kʋñɔŋ taa, ɛlɛ mankaɣ-mɩ naʋ nɛ mɩ-laŋa taa la leleŋ,  nɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛlɛɣ mi-leleŋ ɛnɩ.”​—Yohanɛɛsɩ 16:21, 22.

Apostoloowaa tɩpɔzɩtɩ nabʋyʋ Ɛsɔ Yesu hɩɖɛ taa. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, eheyiɣ-wɛ se: “Puwiye lɛ, ɩkaɣ pɔzʋʋ ma-hɩɖɛ taa.” Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se pala mbʋ? Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛ-Caa ɛɛkaɣ cosuu pa-adɩma yɔɔ lɔŋ yaa we? Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Caa sɔɔlɩ-mɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩsɔɔlɩ-m nɛ etisi se malɩnɩ Caa taa.”​—Yohanɛɛsɩ 16:26, 27.

Ɛzɩma Yesu kpazɩ apostoloowaa ɖoŋ yɔ, pɩha-wɛ abalɩtʋ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Ðitisiɣ se ŋlɩnɩ Caa” cɔlɔ. Ɛlɛ piileɖiɣ lɛ, pɩkaɣ pe-tisuu mbʋ takʋʋ. Toovenim lɛ, Yesu heyi-wɛ mbʋ pɩɖaŋ-wɛ yɔ se: “Ñɩɣyʋʋ kɔŋ, kɩtɛm talʋʋ, ɩkaɣ ɖama mɩzʋʋ nɛ paa weyi lɛ ɛɖɛɣ ɛ-hɔɔlʋʋ yɔɔ, nɛ iyebi-m me-yeke.” Ɛlɛ ɛhɛzɩ pa-laŋa nɛ eheyi-wɛ se: “Meheyiɣ-mɩ tɔm ndʋ yɔ se ɩwɛɛ laŋhɛzɩyɛ [taa pɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.] Ɩkaɣ nɩʋ siziŋ ɛjaɖɛ yɔɔ. Ɛlɛ ɩwɛɛ abalɩtʋ! Mawabɩ ɛjaɖɛ.” (Yohanɛɛsɩ 16:30-33) Yesu ɛɛkaɣ-wɛ lɔʋ kaaʋ. Ɛnawa se pakaɣ wabʋ ɛjaɖɛ ɛzɩ ɛnʋ yɔ, pɩtɩŋnɩ ɛzɩma palakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm nɛ pa-laŋɩyɛ pilim paa Sataŋ nɛ ɛjaɖɛ pañakɩ pana se pacamɩ pa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ yɔ.