Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 136

Galilee teŋgu kidiiliŋ yɔɔ

Galilee teŋgu kidiiliŋ yɔɔ

Yohanɛɛsɩ 21:1-25

  • YESU WƖLƖ Ɛ-TƖ GALILEE TEŊGU CƆLƆ

  • EHEYI PƖYƐƐRƖ NƐ LALAA SE PƆCƆNƖ E-HEŊ YƆƆ

Kɛdɛzaɣ ɖanaɣ ŋga Yesu nɛ apostoloowaa pɔtɔɔ tɔɔnaɣ yɔ, eeheyi-wɛ se: “Men-femtu wayɩ lɛ, mankaɣ-mɩ nɔɔ ɖɛʋ Galilee.” (Maatiyee 26:32; 28:7, 10) Pʋyɔɔ lɛɛlɛɛyɔ, ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa sakɩyɛ kpaɣ nʋmɔʋ nɛ pɛɖɛɛ Galilee. Ɛlɛ ɛzɩ ɛbɛ pakaɣ labʋ peeɖe?

Pɩkɛdaa lɛ, Pɩyɛɛrɩ heyi apostoloowaa loɖo se: “Mowoki piyuu lɔʋ.” Paba cosi-i se: “Ða ɖɔɖɔ ɖa nɛ ŋ ɖiwolo.” (Yohanɛɛsɩ 21:3) Nɛ powolo pɔlɔ piyuu ɖoo tɩŋa, ɛlɛ patɩkpa nabʋyʋ. Tɛʋ wɩzɩ fem lɛ, Yesu lɩɩ pɔ-yɔɔ teŋgu nɔɔ peeɖe. Ɛlɛ patɩtɩlɩ-ɩ. Yesu yaa-wɛ nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: “Piya, kpakpayaɣ nakɛyɛ wɛ mɩ-cɔlɔ?” Pocosi-i se: “Aayɩ.” Nɛ Yesu heyi-wɛ se: “Ɩlɔ piyuu mɩ-nɩwaŋ yɔɔ nɛ ihiɣ kpakpasɩ.” (Yohanɛɛsɩ 21:5, 6) Pala mbʋ, nɛ pakpa kpakpasɩ sakɩyɛ nɛ pɔhɔŋ piyuu paapɩzɩɣ.

Ðɩnɛ ɛlɛ, Yohanɛɛsɩ heyi Pɩyɛɛrɩ se: “Nɛɛ Kɩbaɣlʋ!” (Yohanɛɛsɩ 21:7) Pɩyɛɛrɩ tɩɩnɩwa se Kɩbaɣlʋ lɛ, esuu toko ŋgʋ ɛɛhɔzaa ɛsɩɩ yɔ lɛɛ lɛɛ. Etii nɛ ɛya lɩm ɛzɩ mɛtanaa 90 mbʋ yɔ, nɛ ɛtalɩ kidiiliŋ yɔɔ. Lalaa wɛɛ kpɩyʋʋ taa nɛ pɔhɔŋ piyuu ŋgʋ kɩ-taa suni kpakpasɩ yɔ nɛ patɩŋ ɛ-wayɩ kidiiliŋ yɔɔ.

Patalɩ kidiiliŋ yɔɔ lɛ, “pamaɣnɩ mamala, a-yɔɔ nɛ kpakpayaɣ nɛ kpɔnʋ.” Yesu heyi-wɛ se: “Ɩkɔnɩ kpakpasɩ nzɩ ɩkpawa yɔ sɩ-taa nasɩyɩ.” Pɩyɛɛrɩ kpa kpɩyʋʋ taa nɛ ɛlɩzɩ piyuu, kɩ-taa nɛ kpakpasɩ sɔsɔsɩ 153. Yesu heyi-wɛ se: “Ɩkɔɔ nɛ ɩtɔɔ lɛ.” Pa-taa nɔɔyʋ tɩkatɩ se ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ñɛ anɩ?” Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pasɩmɩ-ɩ mbʋ se Yesu. (Yohanɛɛsɩ 21:10-12) Nabudozo ɖeɖe yɔ, Yesu lɩʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ pekpeɣli ɖama yɔ.

Yesu ha paa weyi kpɔnʋ nɛ kpakpasɩ nɛ ɛtɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛkɛzɩ ɛza nɛ ɛcɔŋnɩ kpakpasɩ nzɩ pakpawa yɔ, nɛ ɛpɔzɩ se: “Siimɔɔ, Yohanɛɛsɩ pɩyalʋ, ŋsɔɔlɩ-m pɩkɩlɩ panɛ yɔ?” Ɛzɩ Pɩyɛɛrɩ sɔɔlɩ kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu caɣ se ɛɖʋ-ɩ yɔ? Pɩyɛɛrɩ cosi-i se: “Ɛɛɛ, Kɩbaɣlʋ, ŋsɩm mbʋ se mɔnsɔɔlɩ-ŋ camɩyɛ.” Peeɖe Yesu heyi-i se: “Calɩ me-heɣsi.”—Yohanɛɛsɩ 21:15.

Yesu ɖaɣnɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Yohanɛɛsɩ pɩyalʋ Siimɔɔ, ŋsɔɔlɩ-m?” Pɩtɩla, pɩɖɩɣzɩ Pɩyɛɛrɩ, ɛlɛ ecosi kpayɩ se: “Ɛɛɛ, Kɩbaɣlʋ, ŋsɩm mbʋ se mɔnsɔɔlɩ-ŋ camɩyɛ.” Yesu tasɩ-ɩ heyuu se: “Calɩ me-heŋ.”—Yohanɛɛsɩ 21:16.

Yesu tasɩ-ɩ pɔzʋʋ nabudozo ɖeɖe se: “Yohanɛɛsɩ pɩyalʋ Siimɔɔ, ŋsɔɔlɩ-m tɩtɩm taa?” Ɛzɩma Yesu pɔzɩ tɔm kʋɖʋmtʋ ndʋ Pɩyɛɛrɩ tam nabudozo yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩha-ɩ lɩmaɣza nɛ ɛpɔzʋʋ ɛ-tɩ se yaa Yesu maɣzɩɣ se ɛfɛyɩ siɣsiɣ. Pɩyɛɛrɩ ɖaɣnɩ-ɩ cosuu kpayɩ se: “Kɩbaɣlʋ, ŋsɩm pɩtɩŋa, ŋsɩm mbʋ se mɔnsɔɔlɩ-ŋ.” Yesu ɖaɣnɩ-ɩ heyuu mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɛla yɔ se: “Kɛ mo-wondu ninɖiɣyu.” (Yohanɛɛsɩ 21:17) Toovenim, pɩwɛɛ se mba pɛɖɛɣ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ, pala tʋmɩyɛ nɛ pasɩnɩ mba pɔkɔŋ Ɛsɔ kalakʋ taa yɔ.

Pɔhɔkɩ Yesu nɛ pakʋ-ɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛlabɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ-ɩ yɔ. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, tɔm ndʋ ɛcaɣ yɔɔdʋʋ yɔ, tɩwɩlɩɣ se mbʋ ɖɔɖɔ pɩkaɣ tɛmnʋʋ Pɩyɛɛrɩ. Ɛyɔɔdaa se: “Ðooo ŋŋkɛ evebu lɛ, ŋtaŋaɣ ña-tɩ tambaɖɛ, ña-maɣmaɣ, nɛ ŋwoki ɖenɖe ŋsɔɔlaa yɔ. Ŋkpadɩyɩɣ lɛ, ŋkaɣ ñɛ-nɩŋgbanzɩ sezuu nɛ nɔɔyʋ tamɩ-ŋ ña-tambaɖɛ, nɛ ewoni-ŋ ɖenɖe ŋtɩsɔɔlɩ yɔ.” Ɛlɛ Yesu seɣti Pɩyɛɛrɩ se: “Tɩŋ ma-wayɩ.”—Yohanɛɛsɩ 21:18-20.

Peeɖe Pɩyɛɛrɩ kisaa ɛcɔnɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ nɛ ɛpɔzɩ Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, piyele nɛ ɛnʋ yɔ, ɛkaɣ pɩsʋʋ we?” Toovenim, ɛbɛ pɩkaɣ tɛmnʋʋ apostoloo weyi Yesu kɩlɩ ɛ-tɔm sɔɔlʋʋ yɔ? Yesu cosi-i se: “Ye mɔntɔma se ɛcaɣ mbʋ nɛ mɔnkɔɔ, pɩna-ŋ nɛ we?” (Yohanɛɛsɩ 21:21-23) Pɩwɛɛ se Pɩyɛɛrɩ ɛtɩŋ Yesu wayɩ nɛ ɛtaacɔnɩ mbʋ lalaa lakɩ yɔ. Toovenim lɛ, Yesu yɔɔdaɣ se Yohanɛɛsɩ kaɣ wezuu caɣʋ nɛ pɩkpaɖɩ apostoloowaa lalaa nɛ pakaɣ lɩzʋʋ natʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ Yesu kɔmtʋ e-Kewiyaɣ ɖoŋ taa yɔ, tɩ-taa sakɩyɛ nɛ pawɩlɩ-ɩ.

Toovenim, Yesu labɩ mbʋ yɔ, pɩɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ paapɩzɩɣ nɛ pama pɩ-tɩŋa takayɩsɩ taa.