Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 71

Farɩsɩ mba hɔŋ tɔm nɛ yʋlʋm weyi Yesu kuli ɛ-ɛza yɔ

Farɩsɩ mba hɔŋ tɔm nɛ yʋlʋm weyi Yesu kuli ɛ-ɛza yɔ

YOHANƐƐSƖ 9:19-41

  • FARƖSƖ MBA HƆŊ TƆM NƐ ABALƲ WEYI ƐƐKƐ YƲLƲM YƆ

  • YUDA ƐSƆ SƐTƲ ÑƲNDƖNAA KƐ “YƲLƲMAA”

Farɩsɩ ñɩma iitisiɣ se abalʋ weyi palʋlɩ-ɩ yʋlʋm yɔ, Yesu pɩzaa nɛ ekuli ɛ-ɛza, pʋyɔɔ paya abalʋ ɛnʋ ɛ-lʋlɩyaa se pɔpɔzɩ-wɛ tɔm. Ɛ-lʋlɩyaa mba panawa se ye patɩtɩlɩ labʋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pekizini-wɛ “Ɛsɔ kuduyuu” yaa Sinaagɔɔgɩ taa kɔm. (Yohanɛɛsɩ 9:22) Ye pɔɖɔɔnɩ ɛyʋ Sinaagɔɔgɩ taa yɔ, pɩkɛnɩ nɩŋgbaaŋ hɔm siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ piyele nɛ weyi pɔɖɔɔnaa yɔ, ɛ-hɔʋ kpeekpe sʋʋ kʋñɔŋ taa.

Lʋlɩyaa mba patalɩ Farɩsɩ ñɩma ɛzɩdaa lɛ, paba pɔzɩ-wɛ tɔm se: “Ɛnʋ yɔ tɩtɩm taa ɛkɛ mɩ-pɩyalʋ weyi ɩtɔŋ se ɩlʋlɩ-ɩ yʋlʋm yɔ? Pɩla ɛzɩma nɛ ɛnaɣ lɛɛlɛɛyɔ yɔ?” Lʋlɩyaa cosi se: “Ðɩsɩmɩ-ɩ siŋŋ se ɖa-pɩɣa nɛ palʋlɩ-ɩ yʋlʋm. Ɛlɛ ɖɩɩsɩŋ se pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɛnaɣ lɛɛlɛɛyɔ nɛ akuli ɛ-ɛza.” Paa pa-pɩyalʋ kaatɛm-wɛ heyuu mbʋ pɩlabɩ ɖeyi ɖeyi yɔ, pɛwɛɛ nɛ pocosuu tɔm ndʋ nɛ lɛɣtʋ, pʋyɔɔ powobi pɩ-yɔɔ nɛ pɔtɔ se: “Ɩpɔzɩ-ɩ, ɛpaɣlaa, ɛyɔɔdɩ.”​—Yohanɛɛsɩ 9:19-21.

Peeɖe Farɩsɩ ñɩma ya abalʋ ɛnʋ nɛ pɛkɛzɩ-ɩ hɔɔlʋʋ nɛ paɖʋ-ɩ sɔɔndʋ nɛ pɔtɔŋ se Yesu fɛyɩ toovenim. Nɛ peheyi-i se: “Sɛɛ Ɛsɔ! Ða yɔ, ɖɩsɩm mbʋ se ɛyʋ ɛnʋ yɔ ɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ.” Ɛlɛ abalʋ weyi pokuli ɛ-ɛza yɔ, ɛpɩsɩnɩ-wɛ se: “Ɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ, maasɩŋ, ɛlɛ kʋyʋmtʋ mansɩma: Maakɛ yʋlʋm nɛ lɛɛlɛɛyɔ manaɣ.”​—Yohanɛɛsɩ 9:24, 25.

Ɛlɛ Farɩsɩ ñɩma taa tɩtɛ, paɖaɣnɩ-ɩ pɔzʋʋ se: “Ɛlabɩ ɛzɩma nɛ ekuli ñɛ-ɛza ye?” Abalʋ ɛnʋ ɛla abalɩtʋ nɛ ecosi-wɛ se: “Mɛntɛm-mɩ heyuu nɛ itiwelisi. Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩtasɩɣ-m pɔzʋʋ ɖɔɖɔ? Yaa mɩ ɖɔɖɔ ɩsɔɔlɩ pɩsʋʋ ɛ-tɔmmʋyaa kɛ?” Peeɖe Farɩsɩ ñɩma kɔ pana nɛ papaɣzɩ-ɩ tʋʋ se: “Ñɛkɛnɩ ɛ-tɔmmʋyʋ, ɖa yɔ, ɖɩkɛ Moyizi tɔmmʋyaa. Moyizi yɔ, ɖɩnawa se Ɛsɔ yɔɔdɩnɩ-ɩ. Piyele nɛ ɛnʋ yɔ ɖɩɩsɩŋ se ɛ-tɛ le.”​—Yohanɛɛsɩ 9:26-29.

Pɛ-wɛtʋ ndʋ tɩɖɩɣzɩ abalʋ ɛnʋ nɛ eheyi-wɛ se: “Mbʋ pɩlakɩ piti lɛ lɛ, ɩɩsɩŋ se ɛ-tɛ le, pɩtɛ lɛ ekulini mɛ-ɛza.” Abalʋ ɛnʋ ɛtɔzɩ-wɛ mba pɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ ewelisiɣ pa-adɩma yɔ, pɔ-yɔɔ toovenim tɔm tʋnɛ: “Paa anɩ lɛ, ɛsɩm mbʋ se Ɛsɔ eewelisiɣni kɩwɛɛkɩm laɖaa, ɛlɛ ewelisiɣni weyi ɛɖʋʋ-ɩ hɩɖɛ nɛ ɛlakɩ ɛ-sɔɔlɩm yɔɔ yɔ. Pataatɩɩnɩta kaaʋ pɔtɔm se ɛyʋ nɔɔyʋ kuli ɛyʋ weyi palʋlɩ-ɩ yʋlʋm yɔ ɛ-ɛza.” Nɛ ɛkɔ tɔm ñʋʋ se: “Ɛyʋ ɛnʋ ɛtaalɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, ɛtaapɩzɩ ɛla mbʋ.”​—Yohanɛɛsɩ 9:30-33.

Toovenim tɔm ndʋ sʋlʋmʋyʋ ɛnɛ ɛyɔɔdaa yɔ, Farɩsɩ ñɩma ɩɩpɩzɩɣ nɛ pɛkpɛzɩnɩ-tʋ. Pʋyɔɔ papaɣzɩ-ɩ tʋʋ nɛ pɔtɔŋ se: “Kɩwɛɛkɩm libi ñe-kpeekpe pilim ɖooo ña-pɩjatʋ taa, nɛ ŋwɩlɩɣ-ɖʋ lɔŋ na?” Nɛ pɔɖɔɔnɩ-ɩ awayɩ.—Yohanɛɛsɩ 9:34.

Yesu kɔm nɛ ɛnɩɩ mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, ɛyaa abalʋ ɛnʋ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Ŋtisiɣ Ɛyʋ Pɩyalʋ yɔɔ?” Abalʋ ɛnʋ ecosi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ɛwɛ le nɛ mentisi ɛ-yɔɔ?” Peeɖe Yesu heyi-i kpayɩ se: “Ŋnaɣ-ɩ, ɛnʋ yɔ weyi ɛyɔɔdʋʋnɩ-ŋ yɔ.”​—Yohanɛɛsɩ 9:35-37.

Abalʋ ɛnʋ ɛnɩ mbʋ lɛ, ɛpɩsɩna se: “Mentisiɣ, Kɩbaɣlʋ.” Peeɖe eluŋ Yesu tɛɛ nɛ ɛwɩlɩ se ɛñaŋɩ-ɩ nɛ ɛwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ ɖɔɖɔ. Nɛ Yesu heyi-i se: “Mɔnkɔm ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm natʋyʋ hʋʋ: Se mba paanaɣ yɔ, pana, nɛ mba panaɣ yɔ, papɩsɩ yʋlʋmaa.”—Yohanɛɛsɩ 9:38, 39.

Farɩsɩ ñɩma mba paawɛ peeɖe yɔ, panawa se patɩkɛ yʋlʋmaa. Ɛlɛ peɖiɣni ɛyaa ɖiyuu fezuu taa camɩyɛ na? Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, tɩcɛyɩ-wɛ nɛ papɩsɩna se: “Ɛzɩ ɖa ɖɔɖɔ ɖɩkɛ yʋlʋmaa na?” Yesu cosi-wɛ se: “Ye ɩɩkɛ yʋlʋmaa kɔyɔ, ɩtaafɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm, ɛlɛ ɖenɖe ɩtɔŋ se: ‘Ðɩnaɣ’ yɔ, mɩ-kɩwɛɛkɩm ñɔnɩ-mɩ.” (Yohanɛɛsɩ 9:40, 41) Mba wɩlaɣnɩ Ɛsɔtɔm Izrayɛɛlɩ samaɣ, pʋyɔɔ pɩwɛ piti se patɩpɩzɩ nɛ patɩlɩ se Yesu kɛnɩ Mesiya. Ɛzɩma pasɩm Paɣtʋ nɛ petitisi se Yesu kɛnɩ Mesiya yɔ, pɩkɛnɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm.