Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 62

Ɛkpɛlɩkɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tɩ luzuu

Ɛkpɛlɩkɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tɩ luzuu

MAATIYEE 17:22–18:5 MAARKƖ 9:30-37 LUKA 9:43-48

  • YESU ÐAƔNƖ YƆƆDƲƲ Ɛ-SƖM TƆM

  • ƐLƖZƖ KPAKPAYAƔ NƆƆ TAA LIIDIYE NƐ ƐHƐYƖNƖ LAMBUU

  • AKAƔ KƐƲ SƆSƆ ƐSƆ KEWIYAƔ TAA?

Yesu wɛtʋ lɛɣzɩ apostoloowaa naadozo ɛzɩdaa nɛ pʋwayɩ ɛwaa ɖɔɖɔ abalɩbɩɣa eliikenu Sezaaree Filiipu tɛtʋ taa nɛ pɩtɛ lɛ, ɛkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɛ Kapɛrnayum. Ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖeke pɔɖɔmnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “ɛtaasɔɔlɩ se nɔɔyʋ ɛna.” (Maarkɩ 9:30) Nʋmɔʋ ɖɔm mbʋ pɩha-ɩ waɖɛ nɛ ɛñɔɔzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se papɩzɩ nɛ pɔɖɔkɩ pa-tɩ ɛ-sɩm alɩwaatʋ taa nɛ papɩzɩ nɛ pala ɖɔɖɔ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛkaɣ-wɛ ɖʋʋ yɔ camɩyɛ. Eheyi-wɛ se: “Pɩwɛɛ se pakpa Ɛyʋ Pɩyalʋ nɛ paɖʋzɩ-ɩ ɛyaa nesi tɛɛ, nɛ pakʋ-ɩ nɛ ɛsɩ, nɛ tozo wiye lɛ efe.”—Maatiyee 17:22, 23.

Tɔm tʋnɛ tɩtɩɖɩɣzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɛɛtɛm yɔɔdʋʋ ɛ-sɩm tɔm, paa Pɩyɛɛrɩ kaakizini-i se etaayele nɛ pɩla mbʋ yɔ. (Maatiyee 16:21, 22) Pɩtasɩ lɛ, apostoloowaa naadozo na alɩwaatʋ ndʋ ɛ-wɛtʋ lɛɣzɩ pɛ-ɛzɩdaa yɔ, nɛ panɩɩ ɖɔɖɔ “ɛ-kʋyʋʋ” tɔm, piti ŋgʋ kɩ-taa. (Luka 9:31) Ɛlɛ “tɔm ndʋ tɩlabɩ-wɛ kʋñɔŋ pɩŋŋ” paa pataanɩɩ tɩ-tɩŋa tɩ-taa kpayɩ kpayɩ yɔ. (Maatiyee 17:23) Nɛ pɩɩwɛ-wɛ kaɖɛ ɖɔɖɔ se pɔpɔzɩ Yesu se ɛlɩzɩ-wɛ pɩ-taa.

Pɔkɔɔ nɛ patalɩ Kapɛrnayum. Tɛtʋ ndʋ tɩ-taa apostoloowaa sakɩyɛ kaalɩnaa nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, peeɖe ɖɔɖɔ Yesu lɩɣaɣna nɛ ewoki esusuu tɔm lona lɛɛna taa. Patalɩ peeɖe lɛ, templo taa lambuu mʋyaa nabɛyɛ ñɔtɩnɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ tɔm. Pɩtala, pacaɣaɣ se pahʋʋnɩ Yesu tɔm, ye toovenim ɛɛhɛyɩɣ lambuu yɔ, pʋyɔɔ pɔpɔzɩ Pɩyɛɛrɩ se: “Mɩ-tɔm wɩlɩyʋ ɛɛɖʋʋ lambuu kɛ?”—Maatiyee 17:24.

Pɩyɛɛrɩ cosi-wɛ se: “Ɛɖʋʋ.” Yesu tɛm naʋ mbʋ pɩɩlaba yɔ. Pʋyɔɔ papɩsɩ ɖɩɣa lɛ, etiyele se Pɩyɛɛrɩ ɛpɔzɩnɩ-ɩ tɔm, ɛlɛ ɛ-maɣmaɣ ɛpɔzɩ Pɩyɛɛrɩ se: “Ŋnaɣ suwe, Siimɔɔ? Tataa awiya takɩɣ yaa pamʋʋ lambuu le mba? Pe-piya yaa agɔma?” Nɛ ɛlɛ cosi-i se: “Agɔma.” Peeɖe lɛ, Yesu heyi-i se: “Mbʋ lɛ, palɩzɩ piya pɩ-taa.”—Maatiyee 17:25, 26.

Yesu Caa kɛnɩnɩ kedeŋa kpeekpe Wiyaʋ nɛ ɛnʋ pɛsɛɣ templo taa. Ye mbʋ, paɣtʋ taa lɛ, pɩtɩpɔzɩ se Ɛsɔ Pɩyalʋ ɛhɛyɩ lambuu ŋgʋ pamʋʋ templo taa yɔ. Ɛlɛ, Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ se: “Pɩsa nɛ pɩtaawɩlɩ ɛyaa mba yɔ nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ lɛ, tii pɔɔ taa, lɔ kolaɣ, nɛ ŋkpaɣ kɔɔnɔɔ kpakpayaɣ ŋga yɔ, kuli kɔ-nɔɔ: Ŋkaɣ naʋ liidiye pɔɔyaɣ ɛtamɩyɛ naɖɩyɛ, kpaɣ-ɖɩ nɛ ŋhɛyɩ ma nɛ ŋ ɖɔ-yɔɔ.”—Maatiyee 17:27.

Pɩlabɩ pazɩ lɛ, tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɔtɩnɩ Yesu, pacaɣaɣ se eheyi-wɛ weyi ɛkaɣ kɛnʋʋ sɔsɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa yɔ. Tɔmkpɛlɩkɩyaa panɛ, peseɣaɣ sɔɔndʋ se pɔpɔzɩ Yesu ɛ-sɩm tɔm, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, sɔɔndʋ tɩkpa-wɛ se pɔpɔzɩ-ɩ tɔm pɩlɩɩnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ pakaɣ labʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Yesu tɛm sɩm pa-lɩmaɣza. Paayo sɔsɔtʋ yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ paawɛ ɛ-wayɩ nɛ pɔkɔŋ Kapɛrnayum yɔ. Pʋyɔɔ Yesu pɔzɩ-wɛ se: “Ndʋ ɩkpɛzaɣnɩ ɖama nʋmɔʋ taa?” (Maarkɩ 9:33) Peeɖe panawa se Yesu nɩ ndʋ pɔyɔɔdaɣ nʋmɔʋ taa yɔ, nɛ pɩlabɩ-wɛ kiii nɛ paasɩŋ ndʋ pocosi yɔ. Pʋyɔɔ posum tamɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ poyowaɣ yɔ. Pɔpɔzɩ-ɩ se: “Akɛ sɔsɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa?”—Maatiyee 18:1.

Pɩlabɩ piti se Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa wɛɛ nɛ poyouni ɖama tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ naadozo yɔ, pɛwɛʋ Yesu cɔlɔ nɛ pewelisiɣ ɛ-tɔm nɛ panaɣ ɛ-lakasɩ kɩbanzɩ yɔ. Pɩwɩlɩɣ se pa-lakasɩ nzɩ, ɛzɩma patɩtalɩ pilim yɔ, pɩ-cɔlɔ sɩlɩnaa. Pɩtasɩ lɛ, paawɛ Ɛsɔ  sɛtʋ ndʋ tɩ-taa nɛ pʋcɔ papɩsɩɣ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, tiseɣtaɣ ɛyaa se pañɩnɩ sɔsɔtʋ. Yesu kaaheyi Pɩyɛɛrɩ ɖɔɖɔ se ɛcɛlɩɣ-ɩ Kewiyaɣ “ñɩma.” Pɩtɩla, tɔm ndʋ tiyeba nɛ ɛmaɣzɩɣ se ɛnʋ kɩlɩnɩ lalaa. Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ paba pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pamaɣzɩ se mba kɩlɩnɩ lalaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pananɩ pɛ-ɛza piti ŋgʋ kɩ-taa Yesu wɛtʋ lɛɣzaa nɛ e-wondu ñɩlɩsɩɣ yɔ.

Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, Yesu tisu yem, ɛlɛ ɛtasɩ-wɛ lɔŋ se pɛ-wɛtʋ ɛtʋʋzɩ. Ɛya pɩɣa cikpelaɣ nakɛyɛ nɛ ewoni-kɛ pɛ-hɛkʋ taa nɛ eheyi-wɛ se: “Ye ɩtɩpɩsɩ mɩ-laŋa nɛ ɩwɛɛ ɛzɩ piya ajamaa yɔ yɔ, ɩɩsʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa. Weyi ɛpɩsɩɣ ɛ-tɩ pɩɣa ɛjam ɛzɩ kanɛ yɔ, ɛnʋ kɛnɩ sɔsɔ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa. Weyi ɛmʋʋ pɩɣa ɛjam nakɛyɛ ɛzɩ kanɛ yɔ, ma-hɩɖɛ taa yɔ, ma ɛmʋʋ.”—Maatiyee 18:3-5.

Tɔm wɩlɩyʋ kɩbanʋ weyi lɛ mbʋ yɔ! Yesu tɩkɔ pana nɛ ɛkalɩ-wɛ se pakɩlɩ cajayɛ yaa pakɩlɩ sɔɔlʋʋ sɔsɔtʋ. Ɛlɛ ɛtɩŋnɩ kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛkpɛlɩkɩ-wɛ tɩ luzuu. Piya fɛyɩnɩ lona sɔsɔna naayɛ. Nɛ wɛtʋ ndʋ Yesu caɣ se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩwɛɛna. Nɛ Yesu tɛzɩnɩ ɛ-lɔŋ tasʋʋ nɛ tɔm tʋnɛ se: “Weyi ɛkɛ tɔyaɣ mɩ-taa yɔ, ɛnʋ yɔ sɔsɔ.”—Luka 9:48.