Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 49

Esusi tɔm Galilee nɛ ɛfalɩsɩ apostoloowaa

Esusi tɔm Galilee nɛ ɛfalɩsɩ apostoloowaa

MAATIYEE 9:35–10:15 MAARKƖ 6:6-11 LUKA 9:1-5

  • YESU PƖSƖ GALILEE EGEETIYE TAA NƐ ESUSUU TƆM

  • ETIYI APOSTOLOOWAA SE POWOLO POSUSI TƆM

Yesu wɛʋ nɛ esusuu tɔm nɛ kpekpeka yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ naalɛ yɔ. Ɛzɩ lɛɛlɛɛyɔ alɩwaatʋ talaa se ɛhɛzɩ? Aayɩ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ Yesu tʋmɩyɛ labʋ ɖaɣnɩ saʋ miŋ siŋŋ nɛ ɛcɔʋ “tɛtʋ taa nɛ ɖoŋa (yaa tɛtʋ cikpetu) kpeekpe taa [Galilee egeetiye taa] nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm Ɛsɔ kuduyiŋ tɛɛ nɛ eheyiɣ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ nɛ ɛkʋsʋʋ paa kʋdɔndʋ weyi lɛ, nɛ ɛwaɣ paa wɩzasɩ nzɩ lɛ.” (Maatiyee 9:35) Mbʋ ɛnawa yɔ, pɩwɩlaa se pɩcɛyɩ siŋŋ se esusi tɔm nɛ tɩtalɩ paa le. Ɛlɛ ɛzɩma ɛkaɣ labʋ nɛ tɩtalɩ paa le?

Alɩwaatʋ ndʋ ɛɖɔŋaɣ nʋmɔʋ yɔ, ɛnawa se pɩpɔzʋʋ se pawaa ɛyaa sakɩyɛ fezuu taa nɛ pɛhɛzɩ pa-laŋa. Ɛyaa kaawɛɛ nɛ palakɩ kʋñɔŋ nɛ pɔɖɔŋ tɔlʋʋ ɛzɩ wondu ndʋ tɩfɛyɩnɩ ninɖiɣyu yɔ. Pɔ-tɔm labɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ nɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Tɔɔnaɣ kʋkʋmaɣ ɖɔwa pɩŋŋ nɛ ka-kʋnɖaa wɛ ññɩɩ. Mbʋ lɛ ɩtɩmnɩ hayɩm tʋ se etiyi kʋnɖaa ɛ-hayɩm taa.”​—Maatiyee 9:37, 38.

Yesu sɩm mbʋ ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ ɛsɩnɩ-wɛ yɔ. Yesu tayɩ apostoloowaa 12, naalɛ naalɛ nɛ pɩla tindima loɖo se pɛɖɛɛ posusi tɔm. Pʋcɔ nɛ pɛɖɛɛ lɛ, ɛha-wɛ paɣtʋ tʋnɛ: “Itaawolo sɩɩnaa layaa tɛ, nɛ ɩtaasʋʋ Samaarɩɩ mba tɛtʋ taa. Iwolo Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa taa wondu kilebitu cɔlɔ na. Ɩɖɔmnɩ susuu se ɛsɔdaa Kewiyaɣ talaa.”​—Maatiyee 10:5-7.

Kewiyaɣ ŋga Yesu kaayɔɔdɩ kɔ-tɔm alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlaɣ adɩma labʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, ŋga pɩwɛɛ se posusi. ‘Kewiyaɣ ŋga katalaa’ yaa kɔñɔtaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu weyi  ɛkaɣ kɛʋ ke-Wiyaʋ yɔ, ɛwɛ pɛ-hɛkʋ taa. Ɛbɛ kaɣ wɩlʋʋ se toovenim lɛ, Ɛsɔ Kewiyaɣ hɩɖɛ taa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa susuu tɔm. Yesu ha-wɛ ɖoŋ se pawaa kʋdɔmɩŋ nɛ halɩ pefezi ɖɔɖɔ sɩɖaa, ɛlɛ pataamʋ nɔɔyʋ nabʋyʋ. Ɛlɛ ɛzɩma apostoloowaa kaɣ labʋ nɛ pɔcɔnɩ pa-tɩ yɔɔ yaa pehiɣ evemiye tɔɔnaɣ?

Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pɛɖɛɣ tɔm susuu lɛ, pɩtɩpɔzɩ se pakpaɣ tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm nabʋyʋ. Pɩtɩpɔzɩ se pɔɖɔkɩ sika, liidiye yaa kobo. Halɩ pɩtɩpɔzɩ se pɔɖɔkɩ tɔɔnasɩ huyiŋ, tokonaa yaa naataŋgbala se paalɛɣzɩ. Ɛbɛ yɔɔ? Yesu heyi-wɛ se: “Tʋmɩyɛ laɖʋ mʋnaa se ehiɣ ɛ-tɔɔnaɣ.” (Maatiyee 10:10) Mba pakaɣ pɔ-tɔm mʋʋ yɔ, pakaɣ-wɛ haʋ ɖɔɖɔ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-wɛ yɔ. Pʋyɔɔ Yesu heyi-wɛ se: “Paa le ɩtalɩ ɖɩɣa nakɛyɛ taa lɛ, ɩcaɣ peeɖe pɩkɔɔ pɩtalɩ mɩ-kʋyʋʋ wiye.”​—Maarkɩ 6:10.

Yesu wɩlɩ-wɛ ɖɔɖɔ ɛzɩma peheyi ɖɩɣdʋ Kewiyaɣ tɔm yɔ. Ɛtɔm se: “Ɩsʋ ɖɩɣa ŋga ka-taa lɛ, ɩsɛɛ-kɛ. Ye ɖɩɣa ŋga kamʋnaa kɔyɔ, mɩ-laŋhɛzɩyɛ tii kɔ-yɔɔ, ye katɩmʋna yɔ, ɖɩpɩsɩ mɩ-yɔɔ. Ye pekizi-mɩ mʋʋ nɛ mɩ-tɔm welisuu kɔyɔ, ɩlɩɩ ɖɩɣa ŋga ka-taa, yaa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa nɛ ikpizi mɩ-naataŋ tɛɛ mʋzʋʋ.”​—Maatiyee 10:12-14.

Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla se ɖoli lɛ, tɛtʋ taa mba kpeekpe kiziɣ pɔ-tɔm. Ye pɩlabɩ mbʋ, ɛbɛ pɩtɛŋnɩ tɛtʋ ndʋ? Yesu tɔm se pakaɣ-tʋ tɔm hʋnʋʋ nɛ pɔhɔ tɩ-nɩŋgbaaŋ. Ɛtɔm se: “Tʋtʋyɛ taa meheyiɣ-mɩ se tɔm hʋʋ wiye lɛ, Sodom nɛ Gomɔɔrɩ pɔ-tɔm kaɣ wɛʋ weewee pɩkɩlɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-tɔm.”​—Maatiyee 10:15.