Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 83

Kazandʋ ɖeɖe wobu

Kazandʋ ɖeɖe wobu

LUKA 14:7-24

  • YESU WƖLAA SE TƖ LUZUU TƆM CƐYƖ SIŊŊ

  • PAÑƖNƖ KAWANAƔ NƐ PATIWOLO WEYI ƐYA-WƐ YƆ, Ɛ-TƐ

Yesu tɛm abalʋ kuzuyaɣ tʋ waʋ, ɛlɛ ɛtɩlɩtɩ Farɩsɩ tʋ ɖɩɣa taa. Ɛwɛ peeɖe lɛ, ɛna se ɛyaa mba pɔkɔŋaɣ kazandʋ yɔ, pañɩnaɣ lona sɔsɔna nɛ pacakɩ a-taa. Pʋyɔɔ ɛlabɩ lɩmaɣza se ɛwɩlɩɣ-wɛ tɩ luzuu yɔɔ tɔm.

Ɛtɔm se: “Paya-ŋ kʋdɔkʋ ɖeɖe ɖoli lɛ, taacaɣ kpelaɣ sɔsɔɔ yɔɔ, ñazɩ ɛzɩma nɛ weyi ɛya-ŋ yɔ, ɛya ɖɔɖɔ nɔɔyʋ nɛ pʋdʋ kɩlɩ-ŋ, nɛ weyi ɛya-mɩ yɔ, ɛtaakɔɔ nɛ ɛtɔmɩ-ŋ se: ‘Kʋyɩ nɛ ŋkazɩ ɛnʋ yɔ,’ nɛ ŋkʋyɩ nɛ fɛyɛ koɖii se pitisi-ŋ hadɛ.”—Luka 14:8, 9.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu yɔɔdɩ se: “Ye paya-ŋ kʋdɔkʋ ɖeɖe ɖoli lɛ, wolo ŋcaɣ hadɛ nɛ weyi ɛya-ŋ yɔ, ɛkɔma lɛ ɛɛtɔmɩ-ŋ se: ‘Mɛ-ɛgbaɣdʋ, tasɩ ña-tɩ kpazʋʋ.’ Ðɩnɛ ɛlɛ ɛɖʋ-ŋ hɩɖɛ lalaa ɛzɩdaa.” Wɛtʋ tʋnɛ pɩtɩkɛ camɩyɛ wɛtʋ yem pɩkɛnaa. Yesu lɩzɩ pɩ-taa se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛkpazɩɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ tisuu hadɛ, nɛ weyi etisiɣ ɛ-tɩ yɔ, pakaɣ-ɩ kpazʋʋ.” (Luka 14:10, 11) Toovenim lɛ, eseɣtaɣ ɛ-tɔm welisiyaa se pañaɣ pana nɛ pɛwɛɛnɩ tɩ luzuu.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu tasɩ mba paawɛ Farɩsɩ tʋ ɛnʋ ɛ-tɛ yɔ tɔm lɛɛtʋ wɩlʋʋ pɩlɩɩnɩ kʋdɔkʋ yaʋ mbʋ pɩwɛ ñɩm siŋŋ Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛtɔm se: “Ye ŋyaɣ kʋdɔkʋ wɩsɩ taa, yaa ɖanaɣ kɔyɔ, taayaa ñɛ-ɛgbaɣdɩnaa, ño-koobiya, ña-ñɩma, yaa taabalaa ñɩm tɩnaa. Ñazɩ ɛzɩma nɛ paba ɖɔɖɔ paaya-ŋ nɛ pɛhɛyɩ-ŋ pi-ɖeɖe ɛzɩ pʋpɔzʋʋ yɔ. Piyele nɛ ŋlakɩ kazandʋ lɛ, yaa kʋñɔndɩnaa, kaakalasɩ, naŋgbatitiliŋ tɩnaa, nɛ yʋlʋmaa; nɛ ŋnɩɩ leleŋ, se paapɩzɩɣ pɛhɛyɩ-ŋ pi-ɖeɖe.”—Luka 14:12-14.

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɛyaa yaɣ kazandʋ pa-taabalaa, po-koobiya nɛ pɔ-cɔlɔ ñɩma. Yesu ɛzɩdaa lɛ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Ɛlɛ ɛñɩnaɣ se ɛwɩlɩ se ye ŋyaɣ kazandʋ kʋñɔndɩnaa, kaakalasɩ, naŋgbatitiliŋ tɩnaa nɛ yʋlʋmaa yɔ, ŋhikiɣ wazasɩ siŋŋ. Pʋyɔɔ Yesu kɛzɩnɩ ɖɩɣa tʋ yɔɔ nɛ eheyi-i se: “Pakaɣ-ŋ pʋ hɛyʋʋ ɛyaa kiɖeɖema femtu wiye.” Mba ɛ nɛ wɛ paawɛ abalʋ ɛnʋ ɛ-tɛ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ ñɩɣ niye tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Koboyaɣ tʋ lɛ ɛyʋ weyi ɛkaɣ tɔɔʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa yɔ.” (Luka 14:15) Ɛnɩ pɩ-taa se pɩkɛnɩ hɩɖɛ ɖʋʋ siŋŋ se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ. Ɛlɛ eduuye nɖɩ Yesu yɔɔdɩ ɖɩ-tɔm pʋwayɩ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se pa-tɩŋa pataawɛɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ. Ɛtɔm se:

“Ɛyʋ nɔɔyʋ sanɩ kɩzaʋ sɔsɔʋ [kazandʋ sɔsɔtʋ], ɛyaa ɛyaa sakɩyɛ. . . . Etiyi ɛ-lɩmɖʋyʋ se eheyi mba paya-wɛ yɔ se: ‘Ɩkɔɔ lɛ, lɛɛlɛɛyɔ pɩtɩŋa pɩpɩwa nɛ pɩɖaŋ.’ Ɛlɛ pe-kpeekpe, pɛkpɛndɩ nɔɔ nɛ pekizi: Kɔɔnɔɔ tʋ se: ‘Mayabɩ tɛtʋ nɛ pɩwɛnɩ-m se mowolo mana-tʋ, mentendi-ŋ ha-m nʋmɔʋ.’ Naalɛ tʋ se: ‘Mayabɩ naŋ hiu nɛ pɩwɛnɩ-m se mowolo mamaɣzɩ-ɩ, mentendi-ŋ, ha-m nʋmɔʋ.’ Tozo tʋ se: ‘Pɛlɛ tɩŋɩ-m, nɛ pɩ-yɔɔ lɛ, maapɩzɩɣ kɔm.’”—Luka 14:16-20.

Lɩmaɣza wena a-yɔɔ pekizi wobu kazandʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, toovenim taa lɛ, atɩlɩɩ pʋyʋ. Ɛyʋ ɛcaɣ tɛtʋ yaa kpɩnɛ yabʋ yɔ, ewiliɣ-ɖɩ camɩyɛ nɛ pʋcɔ nɛ ɛya, nɛ ɛtɛŋ-ɖɩ yabʋ lɛ, pɩtɩtasɩ cɛyʋʋ se ewili-ɖɩ. Tozo tʋ taañɔɔzʋʋ ɛ-tɩ se ɛɖɔkɩ nesi. Ɛtɛm wɛnʋʋ halʋ, ye mbʋ pɩtaapɔzɩ se ekizi kazandʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-taa wobu. Kazandʋ tʋ nɩ mbʋ lɛ, ɛkɔ pana siŋŋ nɛ eheyi ɛ-lɩmɖʋyʋ se:

“Wolo nʋmayasa taa nɛ tɛtʋ taa, habɛɛ cikpena yɔɔ nɛ ŋkɔnɩ-m kʋñɔndɩnaa, nʋkʋyʋmasɩ tɩnaa, yʋlʋmaa nɛ taɖɩyɛ tɩnaa.” Lɩmɖʋyʋ woba nɛ ɛpɩsɩ nɛ ɛkɔɔ lɛ, lona ɖaɣnɩ kazʋʋ sakɩyɛ. Ðɩnɛ ɛɖaɣnɩ-ɩ heyuu se: ‘Lɩɩ nʋmɔʋ sɔkasɩ taa nɛ kolonzi wayɩ nɛ ŋhɔ ɛyaa nɛ ɖoŋ, nɛ ŋkɔna nɛ posuni man-ɖɩɣa taa ɖo.’ Mbʋ meheyiɣ-mɩ se,  ɛyaa mba paya-wɛ yɔ, pa-taa nɔɔyʋ ɛɛkaɣ ɖɩŋʋʋ man-kɩzaʋ [kazandʋ].—Luka 14:21-24.

Mba Yehowa nɛ Yesu payaɣ se pɔkɔɔ pehiɣ ɛsɔdaa Kewiyaɣ yɔ, pɛ-wɛtʋ nɩɣzɩnɩ ɖeyi ɖeyi mba Yesu yɔɔdɩ pɔ-tɔm kɩɖaŋ ɩnɛ ɩ-taa yɔ. Yuda ñɩma, kɔzɩ kɔzɩ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa kɛnɩ kajalaɣ ñɩma mba pacalɩ yaʋ yɔ. Ɛlɛ pa-taa sakɩyɛ tɩmʋ Yesu tɔm. Ɛlɛ yatʋ ndʋ tɩɩsɩɣnɩ pe-ɖeke. Yesu tɔm wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pa-wayɩ lɛ, pakaɣ yaʋ ɖɔɖɔ Yuda ñɩma mba ɛyaa paa fɛyɩnɩ-wɛ yɔ, nɛ mba papɩsɩ pa-tɩ Yuda ñɩma kɩpɩsʋ yɔ. Kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, pakaɣ yaʋ ɖɔɖɔ ɛyaa mba Yuda ñɩma maɣzɩɣ se Ɛsɔ ɛzɩdaa lɛ, patɩmʋna yɔ.—Tʋma Labʋ 10:28-48.

Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, tɩwɩlɩɣ se abalʋ weyi ɛɛyɔɔdaa se: “Koboyaɣ tʋ lɛ ɛyʋ weyi ɛkaɣ tɔɔʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa yɔ,” ɛwɛnɩ toovenim.