Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 5

Le nɛ ɛzɩmtaa palʋlɩ Yesu?

Le nɛ ɛzɩmtaa palʋlɩ Yesu?

LUKA 2:1-20

  • PALƲLƖ YESU BƐTƖLƐHƐM

  • NINÐIƔYAA KƆMA NƐ PANA PƖƔA CƖƖƖ YESU

Roma wiyaʋ sɔsɔ weyi payaɣ se Sezaarɩ Ogustɩ yɔ, ɛlɩzɩ paɣtʋ se pakalɩ ɛyaa mba pɛwɛ e-kewiyaɣ tɛɛ yɔ, pa-tɩŋa. Pʋyɔɔ pɩɩwɛɛ se Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pɔɖɔ nʋmɔʋ nɛ powolo tɛtʋ ndʋ tɩ-taa palʋlɩ-wɛ yɔ. Tɛtʋ ndʋ payaɣ se Bɛtɩlɛhɛm, tɩɩwɛ Yerusalɛm nɛ hadɛ kiŋ.

Ɛyaa sakɩyɛ wobi Bɛtɩlɛhɛm se pakalɩ-wɛ. Nɛ pʋyɔɔ lɛ, kalakʋ nakʋyʋ taa Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ papɩzaa nɛ pehiɣ ɖɩjaɣyɛ; pɩɩkɛnɩ kpaŋasɩ nɛ kpɩna lɛɛna pa-kalakʋ. Peeɖe palʋlɩ Yesu. Maarɩɩ hɔkɩ-ɩ pɩsaŋ taa nɛ ɛhɩzɩ-ɩ pulone taa, ɖenɖe paɖʋʋ tɔɔnaɣ kpɩna yɔ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se Ɛsɔ yebina nɛ Sezaarɩ Ogustɩ lɩzɩ paɣtʋ ndʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paɣtʋ ndʋ tiyeki se palʋlɩ Yesu, Wiyaʋ Daviid weyi ɛkɛ ɛ-cɔzɔ yɔ, ɛ-tɛtʋ ndʋ payaɣ se Bɛtɩlɛhɛm yɔ, tɩ-taa. Masɩ kaayɔɔdɩ ɖooo lɔŋ se tɛtʋ ndʋ tɩ-taa pakaɣ lʋlʋʋ Wiyaʋ weyi paayɔɔdɩ ɛ-tɔm yɔ.​—Mikee 5:1.

Mbʋ pɩlabɩ ɖoo ana a-taa yɔ, pɩɩwɛ ŋgee! Ninɖiɣyaa nabɛyɛ kaawɛ awayɩ nɛ peɖiyiɣ po-wondu. Pɩkɛdaa lɛ, ñalɩmɩyɛ naɖɩyɛ lɩɩ pɔ-yɔɔ. Pɩɩkɛnɩ Yehowa mintʋsʋʋ. Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩ ninɖiɣyaa yɔɔ nɛ eheyi-wɛ se: “Itaase sɔɔndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɔnkɔnɩ-mɩ leleŋ tɔm sɔsɔtʋ, tɩkɛ ɖɔɖɔ ɛyaa samaɣ kpeekpe pʋyʋ: Sɔnɔ palʋlɩ-mɩ Daviid ɖoŋiye taa ñʋʋ yaɖʋ nɔɔyʋ, ɛnʋ lɛ Krɩstʋ Kɩbaɣlʋ. Ɩsɩŋɩ-ɩ nɛ pʋnɛ yɔ: Ɩnaɣ pɩɣa kɩfalaɣ nakɛyɛ, pɔhɔkɩ-kɛ caaca taa nɛ pahɩzɩ-kɛ pulone taa.” Ðɩnɛ ɛlɛ tiyiyaa sakɩyɛ lɩɩ tuda nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Pasa Ɛsɔ ɖooo ɛsɔdaa nɛ ɛyaa hiɣ laŋhɛzɩyɛ tataa se Ɛsɔ sɔɔlɩ-wɛ.”​—Luka 2:10-14.

Tiyiyaa ɖɛwa lɛ, ninɖiɣyaa heyi ɖama se: “Ðiwolo Bɛtɩlɛhɛm nɛ ɖɩna ndʋ tɩlaba nɛ [Yehowa] la se ɖɩtɩlɩ yɔ.” (Luka 2:15) Pakʋyɩ lɛɛ lɛɛ nɛ powolo pana pɩɣa cɩɩɩ Yesu lone nɖɩ ɖɩ-taa ɖeyi ɖeyi Ɛsɔ tiyiyu kaaheyi-wɛ se pakaɣ-kɛ naʋ yɔ. Ninɖiɣyaa kɛdɩ tɔm ndʋ Ɛsɔ tiyiyu heyi-wɛ yɔ lɛ, pɩɖɩɣzɩ mba payɩ pɛwɛ peeɖe yɔ. Tɔm ndʋ tɩkɛdɩnɩ Maarɩɩ siŋŋ nɛ ɛɖɔkɩ tɩ-tɩŋa ɛ-laŋɩyɛ taa nɛ ɛmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ.

Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se palʋlɩ Yesu Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 25 ŋgʋ wiye. Ɛlɛ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa Bɛtɩlɛhɛm tɛtʋ wɛɛ yɔ, Saŋayɩŋ fenaɣ kɛ tɛʋ nɛ nikaɣ fenaɣ. Halɩ nabʋyʋ taa, ɖɔmbɛɛ tɔlʋʋ. Ninɖiɣyaa ɩɩpɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛ hayɩm taa ɖoo taa nɛ pɔcɔŋnɩ po-wondu yɔɔ fenaɣ ŋga ka-taa. Pɩtasɩ lɛ, Roma wiyaʋ sɔsɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ samaɣ ŋga katɩsɔɔlɩ ɛ-tɔm yɔ se kɔɖɔ nʋmɔʋ nikaɣ fenaɣ taa nɛ kowolo kɩgalʋʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Aloma fenaɣ ŋga kɛkɛ soŋaɣ fenaɣ yɔ, ka-taa palʋlɩ Yesu.