Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 89

Ɛwɩlaɣ tɔm Pereya ñɩma nʋmɔʋ taa, ɛpɩsaɣ Yudee lɛ

Ɛwɩlaɣ tɔm Pereya ñɩma nʋmɔʋ taa, ɛpɩsaɣ Yudee lɛ

LUKA 17:1-10 YOHANƐƐSƖ 11:1-16

  • PƖYƐ KUTUULIYE KƐƲ TƖKƐ ALEƔYA TƆM

  • WƐNƖ KPAƔƲ NƐ KPEƔU NƐ ŊWƖLƖ SE ŊWƐNƖ TISUU

Pɩlabɩ alɩwaatʋ cabɩ yɔ, Yesu wɛʋ “Yɔɔrdaŋ pɔɔ wayɩ”, Pereya egeetiye ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ. (Yohanɛɛsɩ 10:40) Lɛɛlɛɛyɔ, ɛlɩnɩ ɖɩ-taa nɛ etikini Yerusalɛm.

Yesu taaɖɔŋ nʋmɔʋ ŋgʋ e-ɖeke. Ɛ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ “ɛyaa canɖaŋ” yaa samaɣ sɔsɔɔ ŋga ka-taa lambuu mʋyaa nɛ kɩdɛkɛdɩm laɖaa kaawɛɛ yɔ. (Luka 14:25; 15:1) Farɩsɩ ñɩma nɛ takayɩsɩ mayaa mba pakaɖaɣnɩ Yesu tɔm wɩlʋʋ nɛ ɛ-lakasɩ yɔ, paawɛɛ ɖɔɖɔ samaɣ ŋga ka-taa. Paa pɩɩla ɛzɩma, pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ lɛ, pɛwɛɛ nɛ pamaɣzɩɣ heu kilebu, pɩɣa kilebaɣ nɛ ɛyʋ ñɩm tʋ nɛ Lazaarɩ pɔ-yɔɔ aduwa yɔɔ.—Luka 15:2; 16:14.

Yesu ɖiɣni tɔzʋʋ ɛzɩma e-koyindinaa kaɖɩnɩ-ɩ nɛ pohoŋi-i yɔ, pɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ ɛɖaɣnɩ yɔɔdɩnʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nɛ ɛtɔzɩ-wɛ tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ɛɛtɛm-wɛ wɩlʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɛɛ Galilee yɔ, tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ.

Eheyi-wɛ se: “Pɩɩsaŋ se nʋmɔʋ kɩdɛkɛdʋʋ wɩlʋʋ ɛtaawɛɛ, ɛlɛ pɩtɩŋɩɣnɩ weyi ɛ-yɔɔ yɔ, eleba. . . . Ɩɖaŋ mɩ-tɩ! Ye ño-koobu ɛɖʋ-ŋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ, kalɩ-ɩ, nɛ ye ɛpɩsɩ ɛ-laŋɩyɛ yɔ, ŋkpeɣ-i. Ye ɛɖʋ-ŋ ɖɩwɩzɩyɛ tam lʋbɛ evemiye taa kɔyɔ, nɛ ɛpɩsɩ ɛkɔɔ ñɔ-cɔlɔ tam lʋbɛ se: ‘Menkpiɖiɣ’ kɔyɔ, kpeɣ-i.” (Luka 17:1-4) Paa pɩɩla ɛzɩma, Yesu tɔm tʋnɛ tɩtɔzɩ Pɩyɛɛrɩ tɔm ndʋ ɛpɔzaa pɩlɩɩnɩ kpaɣʋ nɛ kpeɣu tam lʋbɛ yɔɔ yɔ, pɩ-tɔm.—Maatiyee 18:21.

Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kaɣ pɩzʋʋ nɛ pɔɖɔ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ? Pɔpɔzɩ Yesu se “sɔzɩ-ɖʋ tisuu” lɛ, ɛlɛ cosi-wɛ se: “Ye ɩɩwɛnɩ tisuu ññɩɩ ɛzɩ cɔyɛ piye yɔ yɔ, nɛ ɩtɔ tɩʋ sɔsɔʋ se: ‘Kpɛzɩ ña-tɩ nɛ ŋtɔlɩ lɩm sɔsɔm taa kɔyɔ’, kɩñaŋ-mɩ.” (Luka 17:5, 6) Toovenim, tisuu ññɩɩ pɩzɩɣ nɛ pɩla tʋma sɔsɔna.

Pʋwayɩ lɛ, Yesu wolo ɛ-tɔm yɔɔ nɛ ɛñɩɣ niye ɛzɩma pɩcɛyɩ siŋŋ se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana nɛ tɩ luzuu yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ eheyi apostoloowaa se: “Mɩ-taa anɩ lɩmɖʋyʋ kɔŋnɩ ɖɩhayɩyɛ, yaa wondu ɖɩtɩŋɩyɛ lɛ, ɛkaɣ ɛtɔ ɛ-lɩmɖʋyʋ weyi ɛlɩnɩ hayɩm yɔ se: ‘Kɔɔ lɛɛ lɛɛ nɛ ŋcaɣ nɛ ŋtɔɔ?’ Yele ɛtɔŋɩ-ɩ se: ‘Labɩ-m tɔɔnaɣ nɛ ŋsɩɩ-kɛ mɛn-tɛɛ nɛ mɔntɔɔ nɛ mɔñɔɔ. Pʋwayɩ lɛ ña-maɣmaɣ ŋŋtɔɔ nɛ ŋñɔɔ?’ Ɛkaɣ sɛʋ ɛ-lɩmɖʋyʋ ɛnʋ se ɛlabɩ ɛ-tʋmɩyɛ yaa we? Mɩ ɖɔɖɔ, ɩlabɩ mbʋ mbʋ Ɛsɔ ɖʋ-mɩ se ɩla yɔ lɛ, ɩtɔ mɩ-tɩ se: ‘Ðɩkɛ lɩmɖʋyaa mba pɛfɛyɩ wazaɣ yɔ: Ða-tʋmɩyɛ ɖɩlaba.’”—Luka 17:7-10.

Paa Ɛsɔ sɛyʋ weyi lɛ, pɩwɛɛ se ɛnɩɩ pɩ-taa se pɩcɛyɩ siŋŋ se ɛsɩɩ Kewiyaɣ tʋma kajalaɣ lone taa. Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɛnɩɩ pɩ-taa se ɛwɛʋ Ɛsɔ ɖɩɣa taa nɛ ɛsɛɣ-ɩ yɔ, pɩkɛnɩ-ɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ.

Maarɩɩ nɛ Maarta nɛ pɔ-hɔʋ taa tʋ Lazaarɩ paawɛ Betaanii Yudee egeetiye taa. Pɩwɩɣaɣ Lazaarɩ lɛ, petiyi nɔɔyʋ se ewolo nɛ eheyi Yesu. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu wɩlɩ lɩmaɣza kɩbana wɛnʋʋ nɛ tɩ luzuu pɔ-yɔɔ tɔm nɛ ɛtɛ lɛ, abalʋ ɛnʋ ɛtalɩ ɛ-cɔlɔ nɛ eheyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, weyi ŋsɔɔlɩ-ɩ yɔ, pɩwɩɣ-ɩ.”—Yohanɛɛsɩ 11:1-3.

Yesu nɩwa se pɩwɩɣ ɛ-taabalʋ Lazaarɩ siŋŋ lɛ, etiyele se tɔm ndʋ tɩma e-toma taa. Ɛlɛ ɛyɔɔdaa se: “Kʋdɔŋ ŋgʋ yɔ kɩtɩkɛ sɩm kʋdɔŋ, kɩkɛ Ɛsɔ samtʋ pʋyʋ, se kɩ-yɔɔ lɛ, Ɛsɔ Pɩyalʋ hɩɖɛ ɛsɛɛ.” Yesu ɖaɣnɩ caɣʋ ɖenɖe ɛɛwɛɛ nɛ pɔkɔɔ peheyi-i tɔm ndʋ yɔ, avema naalɛ, nɛ pʋwayɩ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ðɩpɩsɩ Yudee.” Paba nɩ mbʋ lɛ, pa-taa tɩla leleŋ nɛ pocosi-i se: “Tɔm wɩlɩyʋ, ɖeɖe wayɩ ɖeɖe wayɩ yɔ Yudee mba caɣaɣ se paɖabɩ-ŋ pɛɛ, nɛ ŋpɩsɩɣ peeɖe na?”—Yohanɛɛsɩ 11:4, 7, 8.

Yesu cosi-wɛ se: “Ɛzɩ wɩsɩ kʋyʋmsɩ taa fɛyɩ ñɩɣtʋ hiu nɛ naalɛ? Weyi ɛɖɔŋ wɩsɩ taa yɔ, piituuluu-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnaɣ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ mintʋsʋʋ; piyele weyi ɛɖɔŋ ɖoo taa yɔ, putuuluu-i, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mintʋsʋʋ fɛyɩ ɛ-cɔlɔ.”  (Yohanɛɛsɩ 11:9, 10) Ɛcaɣ ɛtɔ se alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ha-ɩ se ɛlabɩnɩ ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ tɩtɩtɛmta. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ tɩtɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɛlabɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩkazaa yɔ, tʋmɩyɛ camɩyɛ.

Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ðɛ-ɛgbaɣdʋ Lazaarɩ ɖowa, ɛlɛ mowoki menfezi-i ɖom mbʋ pɩ-yɔɔ.” Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa maɣzaɣ se Lazaarɩ hɛzaɣ kɩhɛzʋ, pʋyɔɔ pocosi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye eɖowa yɔ, ɛkaɣ fem.” Ðɩnɛ ɛlɛ, eheyi-wɛ kaɣlaa se: “Lazaarɩ sɩba . . . Ɛlɛ ɖiwolo ɛ-cɔlɔ!”—Yohanɛɛsɩ 11:11-15.

Tomaa nawa se ye Yesu ewobi Yudee yɔ, pɩtɩla pakaɣ-ɩ kʋʋ, ɛlɛ ɛɛsɔɔlaa se ɛtɩŋɩ-ɩ paa le nɛ ɛɖʋ-ɩ nesi, pʋyɔɔ eheyi tɔmkpɛlɩkɩyaa lalaa se: “Ða ɖɔɖɔ ɖiwolo nɛ ɖa nɛ ɩ ɖɩkpɛndɩ ɖɩsɩ.”—Yohanɛɛsɩ 11:16.