Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 25

Yesu na canaɣ nakɛyɛ pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛwaa-kɛ

Yesu na canaɣ nakɛyɛ pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛwaa-kɛ

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa naanza pɛwɛɛ nɛ powoki “Ɛsɔ kuduyuŋ tɛɛ” yaa Sinaagɔɔgɩwaa taa Galilee egeetiye taa nɛ posusuu tɔm lɛ, piti lakasɩ nzɩ Yesu lakaɣ yɔ, sɩyɛlɩ nɛ panɩɩ sɩ-taŋ paa le. (Maarkɩ 1:39) Ɛ-lakasɩ nzɩ sɩyɛlaa nɛ sɩtalɩ tɛtʋ natʋyʋ, ndʋ tɩ-taa canaɣ nakɛyɛ kaawɛɛ yɔ. Fɛɖʋ Luka yɔɔdaɣ canaɣ ŋga kɔ-tɔm lɛ, ɛtɔm se: “ɛ-yɔɔ kɛwɛɛkɩ pɩŋŋ.” (Luka 5:12) Canatʋ kʋdɔŋ ŋgʋ, kɩkpaɣ ɛyʋ nɛ pɩtalɩ alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, kɩwɛɛkɩɣ e-tomnaɣ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ.

Ye mbʋ canaɣ kanɛ, kʋdɔŋ ɖɔkɩ-kɛ siŋŋ nɛ pɩpɔzʋʋ se koposi ka-tɩ nɛ ɛyaa lalaa. Pɩtasɩ lɛ, ye nabɛyɛ ɛñɔtʋʋnɩ-kɛ yɔ, pɩwɛɛ se kama kubuka se: “Azuluma tʋ! Azuluma tʋ!” Nɛ piyele nɛ pataakɩlɩ-kɛ ñɔtɩnʋʋ nɛ ka-kʋdɔŋ ɖɛɛ-wɛ. (Levitiki 13:45, 46) Ɛbɛ canaɣ kanɛ kalakɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ? Kɔñɔtɩnɩ Yesu, koluŋ ɛ-tɛɛ nɛ ketendi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye ŋsɔɔlaa kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ mɔ-yɔɔ cɛ.”—Maatiyee 8:2.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se tisuu mbʋ abalʋ ɛnɛ ɛwɛnɩ Yesu yɔɔ yɔ, pɩpaɣlɩ siŋŋ. Nɛ ɛzɩma ɛ-tɔnʋʋ wɛɛkaa yɔ, piyeba nɛ ɛ-tɔm wɛɛ pʋtɔdɩyɛ. Ɛbɛ Yesu kaɣ labʋ? Ye ŋŋwɛ peeɖe ɛbɛ ŋŋlaba? Yesu na ɛ-pʋtɔdɩyɛ pɩŋŋ, ɛkʋsɩ nesi nɛ etukuni-i. Pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi-i se: “Mɔnsɔɔlaa, ñɔ-yɔɔ ɛcɛ.” (Maatiyee 8:3) Peeɖe peeɖe lɛ, abalʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ cɛ kpaagbaa nɛ pɩɖɩɣzɩ ɛyaa sakɩyɛ.

Pɩɩkɛdɩɣnɩ-ŋ se ŋwɛɛnɩ wiyaʋ weyi ɛkɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ nɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛzɩ Yesu yɔ? Ɛzɩma Yesu wa canaɣ ŋga ka-kʋdɔŋ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ se alɩwaatʋ ndʋ ɛkɛɣ tɛtʋ kpeekpe wiyaʋ yɔ, Bibl taa natʋ tɔm tʋnɛ tɩkaɣ pɩ-taa kɔm: “Ɛwɛɣnɩ kʋñɔndʋ nɛ ɛjam pɔ-yɔɔ ɛhʋyɛ tam nɛ ɛlɩzɩ-wɛ pa-kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩ-tɩŋa ɩ-taa.” (Keɣa 71:13) Toovenim, Yesu kaɣ yebu nɛ tamaɣ ŋga ɛɖʋwa se ɛsɩɣnɩ ɛyaa kpeekpe pa-kʋñɔmɩŋ taa yɔ, kala.

Tɔzɩ se halɩ pʋcɔ nɛ Yesu waɣ canaɣ kanɛ lɛ, ɛ-tɔm susuu kaayeba nɛ ɛyaa taa la leleŋ siŋŋ. Lɛɛlɛɛyɔ ɛyaa kaɣ nɩʋ piti lakasɩ nzɩ ɛlaba nɛ ɛwaa canaɣ ŋga yɔ, sɩ-tɔm. Ɛlɛ Yesu tɩsɔɔlɩ se ɛyaa etisi ɛ-yɔɔ yem, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, panɩwa se ɛlakɩ piti lakasɩ. Ɛsɩm natʋ tɔm ndʋ tɩtɔŋ se “paakaɣ ɛ-nɔɔ nɩʋ nɛ awayɩ” yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛɛñɩnɩɣ se ɛtɩŋnɩ e-piti lakasɩ yɔɔ nɛ ɛɖʋ ɛ-tɩ hɩɖɛ. (Izaayii 42:1, 2) Pʋyɔɔ ɛkam canaɣ ŋga ɛwa ka-kʋdɔŋ yɔ ka-ñʋʋ taa se: “‘Ðaŋ ña-tɩ, taaheyi nɔɔyʋ kaaʋ.’ Ɛlɛ wolo ŋwɩlɩ ña-tɩ layʋ nɛ ŋwoni kileku ŋgʋ Moyizi kaɖʋwa se pɛcɛlɩ yɔ nɛ kɩwɩlɩ se ñɔ-yɔɔ cɛba tɩtɩm taa.”—Maatiyee 8:4.

Ɛlɛ ɛzɩ ña-maɣmaɣ ŋnaʋ yɔ, abalʋ ɛnʋ ɛ-taa wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛtɩpɩzɩ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ. Ɛɖɛwa lɛ, esusi tɔm ndʋ paa le. Piyeba nɛ ɛyaa sakɩyɛ ñɩnɩ se patɩlɩ Yesu yɔɔ tɔm nɛ pɩkpaɖɩ. Mbʋ labɩna nɛ pɩɩtasɩɣ sam se Yesu ɛsʋʋ tɛtʋ natʋyʋ taa nɛ ɛyaa tɩna-ɩ, pʋyɔɔ ewobi ɛcaɣ ɖenɖe nɔɔyʋ fɛyɩ yɔ, alɩwaatʋ pazɩ. Paa mbʋ yɔ, ɛyaa lɩɣaɣnɩ lona ndɩ ndɩ taa nɛ pɔkɔŋ se ɛwɩlɩ-wɛ tɔm nɛ ɛwaa pa-kʋdɔmɩŋ.