Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 ÑƲƲ 53

Wiyaʋ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ wondu kpeekpe yɔɔ yɔ

Wiyaʋ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ wondu kpeekpe yɔɔ yɔ

MAATIYEE 14:22-36 MAARKƖ 6:45-56 YOHANƐƐSƖ 6:14-25

  • ƐYAA CAƔ SE PASƖƖ YESU WIYAƲ

  • YESU ÐƆM LƖM YƆƆ NƐ ƐHƐZƖ HELIM

Piti ŋgʋ Yesu laba nɛ ɛcalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, kɩlabɩ tʋmɩyɛ siŋŋ ɛyaa yɔɔ. Peeɖe panɩ pɩ-taa se “ɛnʋ kɛnɩ nayʋ weyi ɛkaɣ kɔm yɔ” nɛ paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, ɛkaɣ kɛʋ Wiyaʋ kɩbanʋ. (Yohanɛɛsɩ 6:14; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 18:18) Nɛ samaɣ paɣzɩ lɩmaɣza labʋ se kakpa Yesu nɛ kapɩsɩ-ɩ wiyaʋ.

Ɛlɛ Yesu tɛm naʋ lɩmaɣza wena samaɣ wɛɛ kalakɩ yɔ. Nɛ ɛla hɛɛɛ nɛ ɛɖɛɛ samaɣ cɔlɔ nɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se papɩsɩ pa-kpɩyʋʋ taa. Le pacaɣ wobu? Pacaɣ se patɩŋnɩ Betɛsda hɔɔlʋʋ taa nɛ pɛɖɛɛ Kapɛrnayum. Piyele Yesu yɔ? Ɛɖɛwa nɛ ɛkpa pʋʋ nakʋyʋ taa e-ɖeke se ɛtɩmnɩ Ɛsɔ ɖoo ana.

Fenaɣ ñaɣ kala kala nɛ pɩkazɩ pazɩ se tɛʋ efe lɛ, Yesu naɣ ɛ-apostoloowaa kpɩyʋʋ, ɖooo poliŋ taa. Helim wɛɛ pɩmakɩ nɛ pɩkʋsʋʋ lɩm nɛ apostoloowaa lʋkɩ, “paapɩzɩɣ se pɔkɔnɩ kpɩyʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ helim makaɣ tuluŋa.” (Maarkɩ 6:48) Peeɖe Yesu tibini pʋʋ yɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm lɩm yɔɔ nɛ ewokini pɔ-yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ ‘pasa kpɩyʋʋ nɛ patalɩ poliŋ’ ɛzɩ kilomɛtaanaa 5 yaa 6 mbʋ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 6:19) Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa na-ɩ nɛ ɛñɔtʋʋnɩ-wɛ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ ɛcaɣ pɔ-yɔɔ ɖɛʋ yɔ lɛ, sɔɔndʋ kpa-wɛ nɛ pama kubusi se: “Ñazɩñazʋʋ!”—Maarkɩ 6:49.

Yesu cosi-wɛ nɛ ɛhɛzɩ pa-laŋa nɛ ɛtɔ se: ‘Ɩtaalɛyɩ, ma na, ɩtaase sɔɔndʋ!’ Nɛ Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye ñɛ yɔ, tɔ se mɔnɖɔ lɩm yɔɔ nɛ mɔnkɔɔ ñɔ-cɔlɔ.” Yesu cosi-i se: “Kɔɔ!” Nɛ Pɩyɛɛrɩ lɩɩ kpɩyʋʋ taa nɛ ɛɖɔŋ lɩm yɔɔ nɛ ɛkatɩɣ Yesu. Pɩkɛdaa lɛ, ɛcɔnɩ helim mbʋ piɖiɣni mabʋ yɔ, nɛ sɔɔndʋ kpa-ɩ nɛ ɛpaɣzɩ lɩm tɛɛ tibu. Ɛma kubuka nɛ ɛtɔ se: “Kɩbaɣlʋ, ya ma-ñʋʋ!” Yesu posi e-nesi nɛ ɛɖɔkɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Tisuu ññɩɩ tʋ ñɛ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋcɔɔ ña-taa kiii?”​—Maatiyee 14:27-31.

Pɩyɛɛrɩ nɛ Yesu pɛɖɛɛ pakpa kpɩyʋʋ taa nɛ helim yele mabʋ. Peeɖe pɩɖɩɣzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɛlɛ pɩɩwɛɛ se pɩɖɩɣzɩ-wɛ? Ye paanɩ “kpɔnʋnaa hama lakasɩ” nzɩ Yesu laba nɛ ɛcalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, sɩ-tɔbʋʋ yɔ, pɩtaaɖɩɣzɩ-wɛ se Yesu ɖɔm lɩm yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ helim. Peeɖe paha-ɩ ñamtʋ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Tɩtɩm taa, ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.”—Maarkɩ 6:52; Maatiyee 14:33.

Pitileɖi lɛ, patalɩ Kapɛrnayum nɛ hadɛ kiŋ tɛtʋ kɩbandʋ ndʋ payaɣ se Jeneezaarɛɛtɩ yɔ, tɩ-taa. Palɩɩ kpɩyʋʋ taa nɛ pakpa kidiiliŋ yɔɔ. Palɩwa lɛ, ɛyaa tɛm-wɛ sɩm nɛ ɛyaa lɩɩnɩ pɩ-cɔlɔ tɛtʋ ndɩ ndɩ taa nɛ pɔkɔnɩ kʋdɔndɩnaa se ɛwaa-wɛ. Kʋdɔndɩnaa mba, potukuni Yesu toko nɛ pa-tɩŋa payɩ pɔ-yɔɔ cɛ.

Mba pɛ-ɛzɩdaa Yesu labɩ piti lakasɩ nɛ ɛcalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, panawa se Yesu ɖɛwa lɛ, pasʋʋ kpɩyɩŋ weyi ɩlɩnɩ Tiberiyaadɩ yɔ, ɩ-taa nɛ patɩŋ Yesu wayɩ Kapɛrnayum. Patalaa nɛ pana Yesu lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ se: “Tɔm wɩlɩyʋ, ɖooye ŋtalɩ cɩnɛ yɔ?” (Yohanɛɛsɩ 6:25) Yesu nawa se pɩtɩkɛ lɩmaɣza kɩbana yɔɔ pañɩnɩɣ-ɩ. Ðɩkaɣ naʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa se Yesu kalɩ-wɛ pa-lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ.