Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƲƲ 53

Wiyaʋ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ wondu kpeekpe yɔɔ yɔ

Wiyaʋ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ wondu kpeekpe yɔɔ yɔ

MAATIYEE 14:22-36 MAARKƖ 6:45-56 YOHANƐƐSƖ 6:14-25

  • ƐYAA CAƔ SE PASƖƖ YESU WIYAƲ

  • YESU ÐƆM LƖM YƆƆ NƐ ƐHƐZƖ HELIM

Piti ŋgʋ Yesu laba nɛ ɛcalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, kɩlabɩ tʋmɩyɛ siŋŋ ɛyaa yɔɔ. Peeɖe panɩ pɩ-taa se “ɛnʋ kɛnɩ nayʋ weyi ɛkaɣ kɔm yɔ” nɛ paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, ɛkaɣ kɛʋ Wiyaʋ kɩbanʋ. (Yohanɛɛsɩ 6:14; Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 18:18) Nɛ samaɣ paɣzɩ lɩmaɣza labʋ se kakpa Yesu nɛ kapɩsɩ-ɩ wiyaʋ.

Ɛlɛ Yesu tɛm naʋ lɩmaɣza wena samaɣ wɛɛ kalakɩ yɔ. Nɛ ɛla hɛɛɛ nɛ ɛɖɛɛ samaɣ cɔlɔ nɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se papɩsɩ pa-kpɩyʋʋ taa. Le pacaɣ wobu? Pacaɣ se patɩŋnɩ Betɛsda hɔɔlʋʋ taa nɛ pɛɖɛɛ Kapɛrnayum. Piyele Yesu yɔ? Ɛɖɛwa nɛ ɛkpa pʋʋ nakʋyʋ taa e-ɖeke se ɛtɩmnɩ Ɛsɔ ɖoo ana.

Fenaɣ ñaɣ kala kala nɛ pɩkazɩ pazɩ se tɛʋ efe lɛ, Yesu naɣ ɛ-apostoloowaa kpɩyʋʋ, ɖooo poliŋ taa. Helim wɛɛ pɩmakɩ nɛ pɩkʋsʋʋ lɩm nɛ apostoloowaa lʋkɩ, “paapɩzɩɣ se pɔkɔnɩ kpɩyʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ helim makaɣ tuluŋa.” (Maarkɩ 6:48) Peeɖe Yesu tibini pʋʋ yɔɔ nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm lɩm yɔɔ nɛ ewokini pɔ-yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ ‘pasa kpɩyʋʋ nɛ patalɩ poliŋ’ ɛzɩ kilomɛtaanaa 5 yaa 6 mbʋ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 6:19) Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa na-ɩ nɛ ɛñɔtʋʋnɩ-wɛ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ ɛcaɣ pɔ-yɔɔ ɖɛʋ yɔ lɛ, sɔɔndʋ kpa-wɛ nɛ pama kubusi se: “Ñazɩñazʋʋ!”—Maarkɩ 6:49.

Yesu cosi-wɛ nɛ ɛhɛzɩ pa-laŋa nɛ ɛtɔ se: ‘Ɩtaalɛyɩ, ma na, ɩtaase sɔɔndʋ!’ Nɛ Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: “Kɩbaɣlʋ, ye ñɛ yɔ, tɔ se mɔnɖɔ lɩm yɔɔ nɛ mɔnkɔɔ ñɔ-cɔlɔ.” Yesu cosi-i se: “Kɔɔ!” Nɛ Pɩyɛɛrɩ lɩɩ kpɩyʋʋ taa nɛ ɛɖɔŋ lɩm yɔɔ nɛ ɛkatɩɣ Yesu. Pɩkɛdaa lɛ, ɛcɔnɩ helim mbʋ piɖiɣni mabʋ yɔ, nɛ sɔɔndʋ kpa-ɩ nɛ ɛpaɣzɩ lɩm tɛɛ tibu. Ɛma kubuka nɛ ɛtɔ se: “Kɩbaɣlʋ, ya ma-ñʋʋ!” Yesu posi e-nesi nɛ ɛɖɔkɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: “Tisuu ññɩɩ tʋ ñɛ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋcɔɔ ña-taa kiii?”​—Maatiyee 14:27-31.

Pɩyɛɛrɩ nɛ Yesu pɛɖɛɛ pakpa kpɩyʋʋ taa nɛ helim yele mabʋ. Peeɖe pɩɖɩɣzɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa. Ɛlɛ pɩɩwɛɛ se pɩɖɩɣzɩ-wɛ? Ye paanɩ “kpɔnʋnaa hama lakasɩ” nzɩ Yesu laba nɛ ɛcalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, sɩ-tɔbʋʋ yɔ, pɩtaaɖɩɣzɩ-wɛ se Yesu ɖɔm lɩm yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ helim. Peeɖe paha-ɩ ñamtʋ nɛ pɔyɔɔdɩ se: “Tɩtɩm taa, ŋkɛ Ɛsɔ Pɩyalʋ.”—Maarkɩ 6:52; Maatiyee 14:33.

Pitileɖi lɛ, patalɩ Kapɛrnayum nɛ hadɛ kiŋ tɛtʋ kɩbandʋ ndʋ payaɣ se Jeneezaarɛɛtɩ yɔ, tɩ-taa. Palɩɩ kpɩyʋʋ taa nɛ pakpa kidiiliŋ yɔɔ. Palɩwa lɛ, ɛyaa tɛm-wɛ sɩm nɛ ɛyaa lɩɩnɩ pɩ-cɔlɔ tɛtʋ ndɩ ndɩ taa nɛ pɔkɔnɩ kʋdɔndɩnaa se ɛwaa-wɛ. Kʋdɔndɩnaa mba, potukuni Yesu toko nɛ pa-tɩŋa payɩ pɔ-yɔɔ cɛ.

Mba pɛ-ɛzɩdaa Yesu labɩ piti lakasɩ nɛ ɛcalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, panawa se Yesu ɖɛwa lɛ, pasʋʋ kpɩyɩŋ weyi ɩlɩnɩ Tiberiyaadɩ yɔ, ɩ-taa nɛ patɩŋ Yesu wayɩ Kapɛrnayum. Patalaa nɛ pana Yesu lɛ, pɔpɔzɩ-ɩ se: “Tɔm wɩlɩyʋ, ɖooye ŋtalɩ cɩnɛ yɔ?” (Yohanɛɛsɩ 6:25) Yesu nawa se pɩtɩkɛ lɩmaɣza kɩbana yɔɔ pañɩnɩɣ-ɩ. Ðɩkaɣ naʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩ-taa se Yesu kalɩ-wɛ pa-lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ.